Navigácia

Dokumenty školy

Iná dokumentácia

 • ROZVRH hodín jednotlivých tried je zverejnený na samostatnej podstránke:  https://zsasbtn.edupage.org/timetable/
 • KRÚŽKY sú zverejnené v novinkách školy.
 • OZNAMY ŠKOLY sú zverejňované priebežne v novinkách na webstránke.
 • ROZHODNUTIA riaditeľky školy vydáva riaditeľ školy v papierovej forme a sú uložené na sekretariáte školy.
 • TRIEDNE KNIHY sú vedené v celej škole len elektronicky a TRIEDNE VÝKAZY sú vedené elektronicky v aSc agende.
 • ZÁPISNICE PK, MZ a PR s podpismi sú vedené v písomnej forme.
 • EVIDENCIA ÚRAZOV je vedená na sekretariáte školy.
 • MIMOŠKOLSKÉ AKTIVITY predstavujú súťaže pre žiakov, súťaže pre učiteľov, akcie školy, kurzy, výlety a exkurzie. Ich realizovanie sa uskutočňuje podľa plánu práce predmetových komisií a metodických združení v súlade so zápisnicou pedagogickej rady.

 

Prehľad aktivít je možné sledovať:

 1. v časti Novinky na titulnej stránke školy, 
 2. na FB školy

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou sv. Andreja - Svorada a Benedikta
  Braneckého 4, 911 01 Trenčín
 • 0909250461

Fotogaléria