Navigácia

CVČ

Charakteristika

     Centrum voľného času pri ZŠ sv. Andreja-Svorada a Benedikta bolo zriadené na základe zriaďovacej listiny Rímskokatolíckej cirkvi, Biskupstvo Nitra od 01. 09. 2005. CVČ pôsobí v oblasti výchovy a vzdelávania so zameraním na poskytovanie oddychových a záujmových činnosti detí v ich voľnom čase. Jeho činnosť nadväzuje na hlavné úlohy v ŠkVP ZŠ sv. Andreja-Svorada a Benedikta, rozvíja vedomosti, zručnosti, postoje žiakov získané vo výchovno-vzdelávacej činnosti v škole a rešpektuje záujmy i potreby detí. CVČ zabezpečuje výchovno-vzdelávaciu činnosť a prácu s deťmi v ich voľnom čase. Vytvára podmienky pre racionálne využívanie voľného času žiakov mimo vyučovania, pre oddych a regeneráciu duševných a fyzických síl, pre rozvoj talentov, tvorivosti a schopností. Túto činnosť realizuje prostredníctvom pravidelných činností záujmových útvarov a rôznych príležitostných podujatí nielen pre naše deti ale aj deti z iných škôl. Svoju činnosť CVČ realizuje v priestoroch a areáli ZŠ sv. Andreja-Svorada a Benedikta, v kmeňových a odborných učebniach školy. K dispozícii má telocvičňu, multifunkčné ihrisko, posilňovňu, kuchynku, PC učebňu, multimediálnu učebňu, čitáreň.

     V školskom roku 2021/2022 má CVČ 14 záujmových útvarov, ktoré poskytujú výchovu a vzdelávanie pre cca 110 žiakov primárneho a nižšieho stredného vzdelávania.

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou sv. Andreja - Svorada a Benedikta
    Braneckého 4, 911 01 Trenčín
  • 0909250461

Fotogaléria