Navigácia

CVČ

Zameranie

     Výrazným špecifikom, ktoré charakterizuje náš výchovný program je duchovná a mravná formácia detí.  Jej cieľom je v úzkej spolupráci s rodinou, farnosťou, školou, zriaďovateľom viesť deti k "živej viere", radosti zo spoločenstva, formovať ich hodnotový systém, pomáhať im vytvárať vzťah k Bohu a k ľuďom.  Vo výchove a vzdelávaní kladieme dôraz na celkový rozvoj osobnosti dieťaťa a na rozvíjanie a zdokonaľovanie praktických zručností detí. Preferujeme aktívne využívanie voľného času.   Našou snahou je  vytvárať pre dieťa príjemné prostredie s dostatočným záujmovým programom, aby sme prostredníctvom hier, zábavy, výtvarnej a pracovnej činnosti, športu a relaxácie, obohatili jeho zdravý životný štýl. U detí  podporujeme ich prirodzenú túžbu po objavovaní a poznávaní nových vecí. Vedieme  ich  k samostatnému riešeniu a vypracovávaniu úloh, prehlbovaniu vedomostí. Usilujeme sa naučiť deti žiť v  spoločenstve, rešpektovať seba i iných. Učíme ich vzájomnej komunikácii.

     Deti si v CVČ rozvíjajú svoje   základné technické zručnosti, pestujú pracovné návyky, učia sa zodpovedne plniť si svoje úlohy a pracovať v tíme. V CVČ sa deti pravidelne venujú činnostiam, ktoré rozvíjajú ich  športový, výtvarný, hudobný, literárny a dramatický talent.

     Činnosť CVČ je podporovaná dobrou spoluprácou s rodičmi, rímskokatolíckou farnosťou Trenčín.

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou sv. Andreja - Svorada a Benedikta
    Braneckého 4, 911 01 Trenčín
  • 0909250461

Fotogaléria