Navigácia

Materská škola

OZNAMY PRE RODIČOV

TÝŽDEŇ ZDRAVEJ VÝŽIVY

Iste ste si viacerí všimli, že na stránke ZŠ sa objavila informácia o tom, že nasledujúci týždeň (11.10 -15.10.2021) sa naša škola zapojí do výzvy Týždňa zdravej výživy. Žiaci na základnej škole tento týždeň súťažia v tom, ktorá trieda sa bude najzdravšie stravovať a pripomenú si to aj farebným oblečením.

V našej MŠ budeme projekt Týždňa zdravej výživy realizovať tak, že ku každej desiate a olovrantu si spolu s deťmi a za pomoci tety kuchárky Moniky budeme vyrábať prílohy z čerstvej zeleniny a ovocia (podľa toho, či bude jedlo "nasladko" alebo "naslano") a samozrejme pridáme aj našu obľúbenú výrobu zeleninových a ovocných panáčikov zaradenú v rámci výchovno - vzdelávacej činnosti počas dňa. Finančné zastrešenie projektu Týždeň zdravej výživy budeme realizovať kúpou ovocia a zeleniny z financií ZRPŠ a samozrejme sponzorskými darmi z našich záhrad - predsa len, to čo si vypestujeme doma sa s kúpenými vitamínmi nedá porovnať. 

Plenárne a triedne ZRPŠ

Dňa 21.10.2021 (štvrtok) sa o 16:15 v budove telocvične ZŠ uskutoční plenárne ZRPŠ pre rodičov detí MŠ.

Programom ZRPŠ bude krátka správa z výchovno - vzdelávacej činnosti za minulý školský rok, predstavenie Plánu práce školy na školský rok 2021/22, aktualizácie v Školskom poriadku, organizačné pokyny k novému školskému roku, stručná správa o spravovaní financií ZRPŠ a informácia o mesačných poplatkoch v MŠ. 

Z organizačných dôvodov a priestorových obmedzení vyplývajúcich zo súčasných protiepidemiologických opatrení Vás žiadame o účasť maximálne jedného zákonného zástupcu dieťaťa na stretnutí. 

Z tohoto dôvodu bude v tento deň skrátená prevádzka v MŠ do 16:00. Po spoločnom plenárnom ZRPŠ budeme mať priestor na osobné stretnutie a rozhovor s triednymi učiteľkami v triedach MŠ.

Tešíme sa na stretnutie

kolektív MŠ

GALERKOVO

 

Pre deti zo strednej a predškolskej triedy sme na mesiac október okrem iných aktivít naplánovali aj návštevu Galérie M. A Bazovského v Trenčíne. Ide o veľmi milú interaktívnu aktivitu zameranú na rozvoj estetického vnímania sveta prostredníctvom výtvarného umenia. Deti navštívia v dopoludňajších hodinách Galériu M. A. Bazovského v Trenčíne, kde budú mať možnosť prezrieť si aktuálnu expozíciu (výklad je prispôsobený veku detí a je vedený veľmi milou pedagogičkou Monikou Drocárovou) a pokračuje v ateliéri, kde si deti vyskúšajú sami niečo vytvoriť. 

Táto aktivita je naplánovaná v dvoch termínoch:

2M-stredniaci v termíne 14.10.2021(štvrtok) a 3M- predškoláci v termíne 22.10.2021 (piatok) v dopoludňajších hodinách v rámci výchovno-vzdelávacej činnosti.

Veríme, že nám túto akciu neprekazí covid a deti si ju budú môcť naplno užiť.

POVINNÉ PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE

 

V súvislosti so zmenami v zákone č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov upozorňujeme na dôležité zmeny týkajúce sa predprimárneho vzdelávania:

 • predprimárne vzdelávanie je od 01.septembra 2021 povinné pre všetky deti, ktoré dosahujú vek 5 rokov k 31.08. 2021 
 • deti, ktoré už do materskej školy chodia, automaticky pokračujú, nie je potrebné ich na povinné predprimárne vzdelávanie prihlasovať
 • predprimárne vzdelávanie trvá jeden rok, minimálne 4 hodiny denne. V prípade ak dieťa nedosahuje školskú zrelosť, tak pokračuje v povinnom predprimárnom vzdelávaní ďalší rok 
 • zrušený je pojem „odklad povinnej školskej dochádzky“, nahradilo ho „pokračovanie povinného predprimárneho vzdelávania“ - v praxi to znamená, že rodič už nebude žiadať riaditeľku základnej školy o odklad povinnej školskej dochádzky, ale bude žiadať riaditeľku materskej školy o pokračovanie plnenia povinného predprimárneho vzdelávania. (v našom prípade treba osloviť zástupkyňu MŠ, ktorá následne vec predloží riaditeľke ZŠ s MŠ) Prílohou žiadosti je  písomný súhlas príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie (napríklad CPPPaP v Trenčíne),  písomný súhlas všeobecného lekára pre deti a dorast,  informovaný súhlas zákonného zástupcu (tlačivá sú na stránke MŠ)
 • zriaďuje sa možnosť individuálneho predprimárneho vzdelávania pre deti, ktoré zo zdravotných dôvodov nemôžu absolvovať vzdelávanie v materskej škole, alebo ak o to zákonní zástupcovia požiadajú. Aj takéto dieťa však  musí byť najskôr prijaté do kmeňovej materskej školy
 • materská škola bude dôsledne kontrolovať dochádzku detí, ktoré majú povinné predprimárne vzdelávanie. Ak zákonný zástupca neprihlási, alebo ak nedbá o riadne plnenie vzdelávania svojho dieťaťa, oznámi riaditeľka túto skutočnosť zriaďovateľovi a úradu práce a sociálnych vecí
 • zákonný zástupca je povinný ospravedlniť každú neprítomnosť dieťaťa v materskej škole. Neprítomnosť dlhšiu ako 5 dní musí ospravedlniť potvrdením od lekára
 • ak zákonný zástupca neospravedlní dieťa viac ako 5 dní v mesiaci, riaditeľka túto skutočnosť nahlasuje obci a úradu práce. V tomto prípade nastupuje sankčný nástroj – osobitý príjemca prídavku na dieťa. Znamená to, že prídavky na dieťa nedostane rodič, ale obec v ktorej má dieťa trvalý pobyt

ZAČÍNAME NOVÝ ŠKOLSKÝ ROK

Milé deti, milí rodičia!

 

Školský rok ubehol ako voda a leto uletelo ešte rýchlejšie. Na dvere našej škôlky už klope september. Mesiac, v ktorom sa začína veľa nového. Nie len nový školský rok, ale tiež noví kamaráti, nové hračky, pre niektorých z Vás aj nové pani učiteľky, ale hlavne nové vedomosti, hry a zážitky.

 

O výchovu a vzdelávanie detí sa v tomto novom školskom roku 2021/2022 bude starať 6 kvalifikovaných učiteliek:

trieda 1M-malkáči :         triedna učiteľka Mgr. Lenka Žáčiková a Bc. Sarah Janíková

trieda 2M-stredniaci:     triedna učiteľka Bc. Jarmila Danišová a Mgr. Veronika Patková

trieda 3M-predškoláci:  triedna učiteľka Gabriela Surovčíková a Mgr. Daniela Škúciová

Zároveň sa na deti tešia naši nepedagogickí zamestnanci Monika Kobydová a Karolína Palková.

Prevádzka v MŠ začína vo štvrtok, 2.septembra 2021 od 6:30 -16:30, stravu majú všetky deti zabezpečnú.  Tešíme sa na Vás.

PREVÁDZKA V MŠ POČAS ŠKOLSKÉHO ROKA

 

Prevádzka v MŠ počas školského roka je v čase od 6:30 - 16:30. Príchod dieťaťa do MŠ je najneskôr do 7:55. 

Prosíme všetkých rodičov, aby boli zodpovední, dodržiavali protiepidemiologické opatrenia (R-O-R) a nevodili do MŠ deti s príznakmi ochorenia Covid 19.

 

Dokumenty potrebné pri nástupe do MŠ po absencii: 

 

- ak dieťa nepríde do materskej školy minimálne tri dni (vrátane víkendu) z dôvodov rodinných (výlet, návšteva starých rodičov...) alebo zdravotných (ochorenie nevyžadujúce ošetrenie lekára – prechladnutie, nevoľnosť... ), rodič po príchode vypisuje PÍSOMNÉ VYHLÁSENIE O BEZPRÍZNAKOVOSTI stiahnuť tu.docx  Ide o písomné vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie. Toto potvrdenie nesmie byť staršie ako jeden deň.Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti sa predkladá s cieľom zabezpečiť bezpečné prostredie v školách a školských zariadeniach za účelom zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia detí a žiakov podľa § 152 písm. c) zákona č. 245/2008 Z.z. .o výchove a vzdelávaní, a tak zachovať prezenčnú výučbu a minimalizovať riziko prerušenia výučby v triede. 

 

Pri neprítomnosti dieťaťa v MŠ viac ako 5 dní z akéhokoľvek dôvodu sa okrem Písomného vyhlásenia o bezpríznakovosti vypisuje aj VYHLÁSENIE ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCU O BEZINFEKČNOSTI.  stiahnuť tu.docx Vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa o bezinfekčnosti podľa § 24 ods. 8 zákona č. 355/2007 Z. z. sa vyžaduje z epidemiologických dôvodov kvôli ochrane zdravia ostatných detí v kolektíve. Toto tlačivo je podobné Písomnému vyhláseniu o bezpríznakovosti. Musíme ho vyžadovať preto, lebo zavedením Písomného vyhlásenia o bezpríznakovosti (Školský semafor - MŠVVaŠ) sa nijako nevylúčila povinnosť vypisovania Potvrdenia o bezinfekčnosti z roku 2007. Stručne a polopatisticky: Bezpríznakovosť je hlavne kvôli COVIDu aa bezinfekčnosť je kvôli prenosným ochoreniam všeobecne. Môže sa stať, že budú situácie, kedy budete s dieťaťom po absencii odovzdávať AJ bezpríznakovosť a AJ bezinfekčnosť..

Rodič môže svojim rozhodnutím ospravedlniť žiaka na 5 po sebe idúcich vyučovacích dní z dôvodu choroby. Pri absencii viac ako 5 po sebe idúcich vyučovacích dní z dôvodu ochorenia musí predložiť „Potvrdenie o chorobe“ od detského lekára, ktoré je potrebné odovydať pri nástupedieťaťa do MŠ. stiahnuť tu.docx

Všetky tlačivá sú tiež k dispozícii našej web stránky v sekcii "NA STIAHNUTIE" alebo priamo v šatni MŠ.

OSPRAVEDLNENKY PRE PREDŠKOLÁKOV

OSPRAVEDLNENKA a POTVRDENIE O NÁVŠTEVE LEKÁRA

- ide o tlačivá povinné pre predškolákov. Nakoľko predškoláci už majú dochádzku do MŠ povinnú a môžu „chýbať“ z rodinných alebo iných dôvodov maximálne 5 dní, je nutné u predškolákov evidovať akúkoľvek absenciu písomne. Ak teda bude dieťa – predškolák choré, je nutné doniesť Potvrdenie o chorobe od lekára (viď tlačivo vyššie), kde treba uviesť presný dátum choroby (od ...do) tak, ako to je u školákov. Ak bude absencia len z rodinných dôvodov, alebo rodič nechal dieťa doma, lebo je napríklad nachladnuté a ochorenie nebolo také vážne, že bolo potrebné riešiť to s lekárom, vtedy zákonný zástupca vypisje pri nástupe dieťaťa do MŠ OSPRAVEDLNENKU stiahnuť tu.docx. Tu však treba dať pozor, aby počet dní ospravedlnený rodičom neprekročil počet 5 dní za mesiac. (viď zákon 596/2003,  § 5, ods. 16)

Ak sa dieťa plniace povinné predprimárne vzdelávanie nemôže zúčastniť výchovno - vzdelávacieho procesu v MŠ z dôvodu návštevy lekára (preventívne prehliadky, odborné vyšetrenia...), vtedy je potrebné priniesť POTVRDENIE O NÁVŠTEVE LEKÁRA stiahnuť tu.docx . Absencia z tohoto dôvodu sa nepočíta do absencií ospravedlnených zákonných zástupcom (5 dní mesačne)

DIVADIELKO V NAŠEJ MŠ

 

Haló, haló, skvelá správa, poďme spolu do divadla. Teda vlastne v našej MŠ to bolo trochu naopak: divadlo prišlo k nám. Predškoláci sa zabavili na divadelnom predstavení "Ako namaľovať dúhu" v podaní ako vždy skvelého potulného divadla NaTraky z Prievidze. Deti sa riadne zabavili a zároveň sa utvrdili v tom, že slušné správanie, vďačnosť a priateľstvo sú hodnoty, ktoré nesmieme nikdy nechať za dverami. Stredniakom a malkáčom zahrali veľmi milý a perfektne natrénovaný divadelný program druháci z našej ZŠ pod vedením pani učiteľky Mgr. Končírovej. Deti si pozreli pásmo piesní, básní a dramatizácií veršovaných rozprávok Žabiatko od Ľ. Podjavorinskej a O hlúpom mýšatku od M.R. Martákovej. Na záver si deti spoločne zatancovali a trochu aj zamaškrtili. 

KONCOROČNÝ VÝLET

 

Školský rok sa pomaly končí a pred nami je leto. Nie všetci škôlkári ostávajú v júli v škôlke a preto si spolu koncom júna, pred letnými prázdninami, urobíme výlet. V dňoch 28.-30.6.2021 pôjdeme našim trenčianskym vláčikom na okružnú jazdu na Ostrov, po návrate si zamaškrtíme na zmrzlinke (menšie deti si dajú sladký melón) a v stredu, 30.6 si pre nás naši predškoláci pripravili rozlúčkovú besiedku. Ukážu nám, akí sú šikovní a my im spoločne poprajeme veľa úspechov v ozajstnej škole, kam po lete odídu. Veríme, že počasie nám bude priať a my si koniec školského roka užijeme tak, ako sa patrí. 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou sv. Andreja - Svorada a Benedikta
  Braneckého 4, 911 01 Trenčín
 • +421 032/6529406, 6525866

Fotogaléria