Navigácia

Partneri

                           

Priateľské a bezpečné prostredie pre vaše dieťa

Utorok 4. 10. 2022

Moja rodina + Moja škola = Moja budúcnosť

Týždeň s myšlienkou

Týždeň s myšlienkou

Láska je cesta, po ktorej sa dostaneme najbližšie k Bohu…

Jedálny lístok

Jedálny lístok
Jedálny lístok na aktuálny týždeň si môžoete pozrieť TU:
 

VŠETKO, ČO ČAKÁTE OD DOBREJ ŠKOLY

Novinky

 • V predposledný septembrový deň, sa žiaci školy po dvoch rokoch, počas ktorých sa nekonali nijaké podujatia a olympiády, zúčastnili na súťaži družstiev vo futbale a vo vybíjanej, pod názvom "O putovný pohár sv. Michala", v Nemšovej. Školu úspešne reprezentovalo 23 žiakov. V silnej konkurencii chlapci vo futbale obsadili 3. miesto a dievčatá sa vo vybíjanej umiestnili na 4. mieste. Z ich úspechu máme radosť. 💕😉 Chlapcom a dievčatám prajeme, aby im láska k športu vydržala čo najdlhšie.

 • PLENÁRNE RODIČOVSKÉ ZDRUŽENIE

  Vážení rodičia,

  pozývame vás na Plenárne rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční 04. októbra 2022 (utorok) o 16:00 hod. v telocvični školy.

  Počas plenárneho rodičovského združenia prebehne voľba členov do Rady školy – voľba zástupcov rodičov.

  Do rady školy sa volia traja zástupcovia rodičov Základnej školy, ktorí nie sú zamestnancami školy. Volieb sa môže zúčastniť za každého žiaka/žiakov z jednej rodiny jeden rodič.

  Voľby sú platné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina oprávnených voličov. Ak sa nezíde nadpolovičná väčšina oprávnených voličov, riaditeľka školy vyhlási opakovanú voľbu hneď v ten istý deň, t.j.: 04.10. 2022 (utorok) o cca 17.00 hod., v tom prípade sa účasť nadpolovičnej väčšiny nevyžaduje.

 • Na známosť sa všetkým dáva, tá skvelá, radostná správa!

  Našich prváčikov prijmeme do stavu žiackeho, 4. októbra 2022 (utorok) o 14:20 hod. v kostole Notre Dame.

  Na túto slávnosť pozývame všetky maminky, ockov, babky, dedkov, tetky a ujkov...

  P.S.: Škola je dostatočne veľká, aby sa do nej zmestila ceeeeeláááá Vaša rodina.

  Tešíme sa na Vás!

 • VYHLÁSENIE VOLIEB DO RADY ŠKOLY ZŠ s MŠ sv. ANDREJA-SVORADA A BENEDIKTA

  Vážení rodičia,

  Rade školy pri Základnej škole s materskou školou sv. Andreja-Svorada a Benedikta, skončilo zákonom stanovené funkčné obdobie. Tvorí sa nová rada školy a preto je potrebné zvoliť zástupcov rodičov do tohto orgánu.

  V zmysle zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a na základe § 1 ods. 2 Vyhlášky MŠ SR z 15. 04. 2004 č. 291/2004 Z. z. riaditeľka školy vyhlasuje voľby do rady školy pre nové funkčné obdobie.

  V zmysle vyhlášky MŠ SR č. 291/2004 v znení neskorších predpisov ustanovuje § 2, že v základných školách radu školy tvoria:

 • UTORKOVÉ ŽIACKE SVÄTÉ OMŠE

  Milí priatelia,

  aj v tomto školskom roku sa budeme každý utorok, o 14.20 hod. spoločne stretávať v kostole Notre Dame, na žiackych svätých omšiach. (začiatok sv. omše sa oproti minulým rokom posunul o 20 minút neskôr)

  Prijmite naše pozvanie na najbližší termín sv. omše, a to v utorok: 20.09. 2022.

  Tešíme sa na každého z vás.

 • NEPZ ORGANIZÁCIA OPÄŤ ZAVÍTA DO NAŠEJ ŠKOLY

  Mladí ľudia: Miška a Tomáš, sa prídu s nami opäť podeliť o svoje cestovateľské zážitky a budú nás motivovať, ako prispieť k lepšiemu a kvalitnejšiemu životu okolo nás!

  Po zaujímavej prednáške - besede, ktorú sme zrealizovali v minulom školskom roku, sa tento-krát budú venovať téme: Blue Life- plasty v oceánoch.

  Najbohatšie ekosystémy planéty Zem (NEPZ) nás navštívia: 20. septembra 2022 (v utorok, v telocvični) a to:

  - žiakov 1. stupňa ZŠ o 9:00 hod.

  - žiakov 2. stupňa ZŠ o 10:00 hod.

  Nakoľko ich prvá prednáška vzbudila u žiakov obrovský záujem, zapájame sa do tohto vzdelávacieho, environmentálneho programu, po druhý-krát.

 • HĽADÁTE KRÚŽOK PRE SVOJE DIEŤA? TU JE NAŠA PONUKA

  Vážení rodičia, milí žiaci!

  V školskom roku 2022/2023 si žiaci školy môžu vybrať z bohatej ponuky krúžkov, na ktoré je možné uplatniť si vzdelávací poukaz:

  Ponuka_kruzkov_v_skolskom_roku_2022.docx

  Našej škole prosíme odovzdať vzdelávací poukaz spolu s vyplnenou a podpísanou ponukou krúžkov (žiaci ju v papierovej podobe obdržaia spolu so vzdelávacím poukazom, v pondelok: 12.09. 2022)

  Záväznú prihlášku na krúžok, prosíme odovzdať vedúcemu krúžku alebo triednemu učiteľovi, do 19.09. 2022. (pondelok)

 • POTVRDENIE O NÁVŠTEVE ŠKOLY

  Vážení rodičia,

  potvrdenie o návšteve školy svojho dieťaťa si môžete teraz vytlačiť kedykoľvek už aj Vy. Potvrdenie obsahuje QR kód, pomocou ktorého si ľubovoľná inštitúcia vie overiť jeho platnosť.

  Podrobný návod na vytlačenie potvrdenia nájdete na nasledujúcom linku: https://help.edupage.org/text.php?id=2755&lang=sk

 • Máme za sebou prvé školské dni... V ŠKD sme privítali nových kamarátov - prváčikov a opäť sa rozbehli naše pestré a veselé, spoločne strávené klubárske chvíle. A že deťúrencom je v našich priestoroch príjemne, tešia sa na všetky voľnočasové aktivity, svedčia nasledujúce zábery. 🤸🏃🌲🎨🎹⚽

 • DIDAKTICKÉ HRY A ÚČELOVÉ CVIČENIE

  V piatok 16. septembra 2022 budeme mať:

  Didaktické hry a účelové cvičenie v prírode, ktoré začneme o 8:00 hod. sv. omšou v kostole Notre Dame.

  - žiaci I. stupňa ZŠ didaktické hry. Nebudú mať klasické hodiny, ale porozprávajú sa o civilnej ochrane, prvej pomoci..., následne pôjdu do terénu, do blízkeho okolia školy. Deti by mali prísť športovo oblečené a donesú si desiatu. (koniec dňa pre prvostupniarov je o 11:40 hod., odkedy je v prevádzke ŠKD a ŠJ)

  - žiaci II. stupňa ZŠ budú mať účelové cvičenie. Prosíme priniesť si desiatu, tekutiny, prísť v športovom oblečení, vo vhodnej obuvi, nakoľko budeme v prírode, podľa spresnení triednych učiteľov. (koniec dňa pre druhostupniarov je o 12:30 hod.)

 • Milí priatelia!

  Ako viete, v júni (v školskom roku 2021/2022) sme uskutočnili prezentáciu talentov školy. Žiakov, ktorí sa vo voľnom čase venujú niečomu zmysluplnému, čo ich teší, napĺňa. Boli to chlapci a dievčatá, od najmenších, až po tých, ktorí sú od septembra žiakmi stredných škôl. Boli sme nadšení, že sme spoločne dokázali pripraviť a prezentovať veľmi kvalitný, ba až profesionálny program. Tešili sme sa z ich vystúpení, ktoré boli hodné obdivu.

  V nasledujúcich príspevkoch sa vám budeme snažiť prezentovať viacerých žiakov školy, ktorí svoj talent zúročujú, pracujú na sebe, napredujú. 🙏

 • NÁŠ PRVÝ ŠKOLSKÝ DEŇ

  Nastal deň „D“, 5. september 2022, kedy sa otvorila školská brána a vy, naši najmenší, ste vstúpili do svojich vyzdobených tried. Vyobliekaní, v rukách držiac kvety, niektorí s veľkou radosťou, iní zas s prestrašenými očkami nevediac, čo vás v škole čaká... Nebojte sa! S istotou všetko zvládnete. O pár mesiacov si prečítate knihu, napíšete odkaz rodičom, spočítate si drobné vreckové, budete vedieť porozprávať o tajomstvách prírody... Všetkým našim prváčikom prajeme, aby tak, ako v tento pondelkový deň, mali úsmev na tvári a želáme im úspešný štart do života veľkého školáka, už vo svojej škole.

 • PRIHLÁSENIE NA STRÁNKU ŠKOLY - RODIČOVSKÉ KONTO

  Milí rodičia,

  rodičovské konto vám pomôže, napr. zadávať ospravedlnenky, podpisovať známky/poznámky, komunikovať s učiteľmi ako rodič, podávať elektronické žiadosti, potvrdzovať prihlasovacie akcie a pod. V žiackom konte nefunguje žiadna z týchto funkcií. Ak niektorí toto konto ešte stále nemajú, obrátili sa na triedneho učiteľa, aby sme aj vám umožnili si to nastaviť.

  PREČO SI VYTVORIŤ KONTO?

  Doteraz Vám boli doručené prístupové mená zhodujúce sa s menom Vášho dieťaťa a s ním aj heslo pre prihlásenie. Ako rodič si však nižšie popísaným postupom môžete vytvoriť automaticky samostatné konto, ktoré má nasledujúce výhody:

 • NÁVODY PRE ŽIAKOV A RODIČOV
  • Ako si vytvoriť osobné rodičovské konto na Edupage

   Ako otvoriť a prehrať pridelenú domácu úlohu alebo iný materiál od učiteľa

   Ako si zobrazím domácu úlohu a správu, ktorú som omylom "skryl" - označil ako "vybavenú"

   Ako nahrať súbor /DÚ, prezentáciu alebo pracovný list/ a odoslať ho učiteľovi

   Ako môže rodič napísať správu učiteľovi cez mobil

   Ako si zapnúť notifikácie v Edupage /informačné správy/

 • NAVÝŠENIE PRÍSPEVKU ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCU ZA POBYT DIEŤAŤA V ŠKD OD 01.09. 2022

  Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou sv. Andreja-Svorada a Benedikta, Braneckého 4, 911 01 Trenčín, po oboznámení členov Rady školy a schválení zriaďovateľom školy

  oznamuje

  rodičom žiakov, ktorí navštevujú školský klub detí, že od 01.09. 2022 sa zvyšuje poplatok za pobyt dieťaťa v ŠKD

  na 10,00 € / mesiac.

  Poplatok za ŠKD sa platí mesiac vopred na číslo účtu:

  SK76 0200 0000 0041 7984 2651

  VS: dátum, za ktorý mesiac platbu hradíte

  Poznámka: uveďte meno a priezvisko dieťaťa/ poplatok ŠKD.

 • ZAČIATOK ŠKOLSKÉHO ROKA V ZÁKLADNEJ ŠKOLE

  Informácie pre rodičov a žiakov 1. ročníka ZŠ

  k otvoreniu školského roka 2022/2023, ktorý sa začne 5. septembra 2022 (v pondelok) o 9.00 hod. sv. omšou Veni Sancte v kostole Notre Dame.

  Pred začatím sv. omše o 8.15 hod., pôjdu prváčikovia s rodičom do tried, kde im budú podané všetky informácie a pokyny. V prvý deň nie sú prezuvky ani žiadne iné veci potrebné, žiaci si prinesú len školskú tašku.

  Po stretnutí s triednou pani učiteľkou, o cca 8.45 hod., sa prváci s rodičmi presunú do kostola na sv. omšu. Po jej skončení, sa žiaci prihlásení na obed, odobedujú s p. vychovávateľkou. Po odstravovaní žiakov 1. A a 1. B triedy – si rodič svoje dieťa vyzdvihne pred budovou školy. (v prípade, že vaše dieťa je prihlásené na stravu a v tento deň si preň obed neželáte, individuálne ho odhláste. Postup: ľavé menu: sekcia školské stravovanie)

 • Uplynuli dva mesiace letných prázdnin. Veríme, že boli plné nezabudnuteľných zážitkov, nových skúseností a priateľstiev. Mali ste možnosť načerpať nové sily a s nimi tak vykročiť do úloh, ktoré nový školský rok prinesie.

  Škola nie je len vzdelávanie, učebné osnovy a plány, dobrá škola je živý organizmus, v ktorom fungujú dobré medziľudské vzťahy, vzájomný rešpekt k svojim právam, ale i uvedomenie si prvoradých povinností. Budeme sa snažiť o to, aby ste sa učili v pravde a láske; a rástli pre Pána v každej oblasti. Čaká na vás svet geografie a histórie, objavovania prírody, pochopenia zázrakov techniky, ale aj miesta človeka v ľudskej spoločnosti cez krásu a poéziu materinského jazyka, vyučovanie anglického jazyka, ktoré bude pre vás zážitkovým učením. ... Spomienky na predkov a zvyky regiónu, športovanie a tvorenie na hodinách výchov...

 • ZVONENIE V ŠKOLSKOM ROKU 2022/2023

  1. hodina: 8.00 - 8.45

  2. hodina: 8.55 - 9.40

  3. hodina: 9.50 - 10.35

  4. hodina: 10.55 - 11.40

  5. hodina: 11.50 - 12.35

  6. hodina: 12.40 - 13.25

 • PRED PRVÝM ZVONENÍM

  "Adaptačný deň" pre budúcich prváčikov, sa vo štvrtok 18. augusta 2022 niesol v zážitkovom duchu, v znamení rôznorodých aktivít, so spoločným cieľom - priblížiť im prostredie školy a lepšie sa spoznať. Onedlho, budúci najmladší žiaci Základnej školy už budú vedieť, kde sa nachádza ich škola, trieda, šatňa, telocvičňa, jedáleň. Deťúrence od skorého rána plnili množstvo úloh tak v interiéri ako aj v exteriéri školy. Spoznali telocvičňu, v ktorej plnili rôzne disciplíny, vyrobili si prvú záložku do knihy, zažili atmosféru školského klubu, obed v školskej jedálni, či pobyt vonku, na e-hrisku. Pani učiteľky im pripravili pútavý program a prváčence tak prežili krásny letný deň plný zábavy a športu.

 • STRETNUTIE BUDÚCOROČNÝCH PRVÁČIKOV

  18. august 2022 (štvrtok) bude patriť našim budúcim prváčikom.

  Zúčastnia sa spoznávacom (adaptačnom) dni, kde budú mať možnosť vzájomne sa spoznať, skamarátiť a tak trošku prelomiť očakávania z nastávajúceho nového školského roka. Pri tom im budú nápomocné p. učiteľky.

  V tento deň pre prváčikov pripravia nové aktivity, hry i športové činnosti. Veríme, že zo stretnutia budú odchádzať spokojné a s úsmevom na tvári, aby v pondelok 5. septembra 2022 zasadili do skutočných školských lavíc.

  Prihláška:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou sv. Andreja - Svorada a Benedikta
  Braneckého 4, 911 01 Trenčín
 • +421 032/6529406, 6525866

Fotogaléria