Navigácia

                           

Priateľské a bezpečné prostredie pre vaše dieťa

Sobota 23. 9. 2023

Moja rodina + Moja škola = Moja budúcnosť

Týždeň s myšlienkou

Týždeň s myšlienkou

Láska je cesta, po ktorej sa dostaneme najbližšie k Bohu…

Jedálny lístok

Jedálny lístok
Jedalny_listok_ZS_ASB.xlsxJedálny lístok na aktuálny týždeň si môžoete pozrieť TU:
 

Jedalny_listok_ZS_ASB_.xlsx

 

VŠETKO, ČO ČAKÁTE OD DOBREJ ŠKOLY

Novinky

 • PLENÁRNE RODIČOVSKÉ ZDRUŽENIE

  Vážení rodičia,

  pozývame vás na Plenárne rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční 27. septembra 2023 (streda) o 16:00 hod. v telocvični školy.

  Po jeho skončení bude možnosť konzultácií, ktoré budú trvať do 18.00 hod. V prípade, že triedny učiteľ zváži formu rodičovského stretnutia (informácie všetkým zákonným zástupcom naraz), včas vám to oznámi.

  Tešíme sa na vašu účasť.

 • Štvrtok 21. 9. 2023 na sviatok Sv. Matúša sa konali didaktické hry v prírode pre žiakov prvého stupňa a účelové cvičenie v prírode pre žiakov 2. stupňa.

  Prvostupniari začali školský deň sv. omšou v kostole Notre Dame. Po nej trávili čas s pani učiteľkami v krásnej záhrade Centra pre rodinu alebo v lesoparku Brezina. Druhostupniari najskôr absolvovali symbolickú púť, teda peší presun ku kostolu na Skalke (tzv. Malá Skalka), sv. omšu slávili v slnkom zaliatom exteriéri pútnického kostola.

  Pán kaplán v svojich príhovoroch zaujímavo prepojil život a prácu svätcov na Skalke s bežným školským dňom žiakov. Priniesol „zaujímavú rekvizitu“ – sekeru, ktorá bola pracovným nástrojom svätcov, keď zveľaďovali miesto, na ktorom žili. Všetci však vieme, že pracovať znamená vynaložiť námahu, úsilie, vytrvalosť a niekedy aj pot...

 • ŠKOLSKÉ SVÄTÉ OMŠE

  Milí žiaci, pán kaplán, ThLic. Pavol Trgo, bude k dispozícii na sviatosť zmierenia, rozhovor..., každý utorok, v čase od 12:30 - 13:30 hod. v priestoroch knižnice.

  Aj v tomto školskom roku sa spoločne budeme stretávať na školských svätých omšiach. Tešíme sa na vás už v najbližší utorok, 19.09. 2023 o 14:00 hod.

  Tešíme sa na spoločne strávený čas s Pánom a pri Ňom.

 • JESENNÉ DIDAKTICKÉ HRY A ÚČELOVÉ CVIČENIE V PRÍRODE

  Riaditeľstvo ZŠ s MŠ sv. Andreja-Svorada a Benedikta, oznamuje rodičom a žiakom, že dňa 21. septembra 2023 (štvrtok) sa uskutoční jesenné účelové cvičenie.

  Obsahové zameranie:

  ISCED 1 /prvý stupeň ZŠ/: Didaktické hry v prírode

  ISCED 2 /druhý stupeň ZŠ/: Účelové cvičenie v prírode

  Začiatok o 7:55 hod. pred budovou školy.

  Žiaci si vezmú so sebou: desiatu, tekutiny, športové oblečenie vhodné aj do sychravého počasia.

  Program spresnia triedni učitelia.

  ŽIaci 1. stupňa ZŠ začnú školský deň sv. omšou o 8:00 hod. v kostole Notre Dame, žiaci 2. stupňa ZŠ budú sláviť sv. omšu na Skalke, o cca 10:00 hod.

 • ŠKOLSKÝ PSYCHOLÓG

  Milí priatelia, aj v tomto školskom roku, od štvrtka 21. septembra 2023, v čase od 8:00 - 10:00 hod. som tu najmä pre žiakov, ich rodičov/zákonných zástupcov, pre učiteľov, vychovávateľov ako aj asistenta učiteľa.

  Poteším sa, keď ma budeš/budete kontaktovať s akoukoľvek požiadavkou, či otázkou. Mnoho problémov a starostí sa dá ľahšie a rýchlejšie vyriešiť hneď na začiatku. Aj keď nie si/nie som fyzicky v škole, som tu pre teba/vás, môžeš/môžete sa mi ozvať.

  Som tu pre teba/pre vás: Mgr. Lukáš Druso lukas.druso@gmail.com

 • HĽADÁTE KRÚŽOK PRE SVOJE DIEŤA? TU JE NAŠA PONUKA

  Vážení rodičia, milí žiaci!

  Centrum voľného času BENEDIKT, ponúka žiakom záujmové útvary, čím vytvára podmienky pre aktívne naplnenie voľného času žiakov, pomáha formovať návyky racionálneho využívania času mimo vyučovania na oddych, regeneráciu duševných a fyzických síl, na rozvoj talentu a tvorivosti. Plní tiež základné poslanie primárnej prevencie pred negatívnymi vplyvmi spoločenského prostredia.

  Práca v jednotlivých krúžkoch, zaradených do Centra voľného času je spoplatnená sumou 10 € na školský rok /bez ohľadu na počet krúžkov, poplatok je v súlade s platnou legislatívou/. Prihláška je záväzná na celý šk. rok 2023/2024.

 • OZNAM ŠKD

  Poplatok za pobyt dieťaťa v ŠKD, prosíme uhradiť najneskôr do 10. dňa v mesiaci. Prvá platba do 10.09. 2023.

  Mesačný poplatok: 10 €

  Spôsob platby: elektronicky

  ČÚ: SK76 0200 0000 0041 7984 2651

  VS: dátum, za ktorý mesiac platbu hradíte

  Poznámka: uveďte meno a priezvisko dieťaťa, triedu/ poplatok ŠKD.

  Ďakujeme.

 • OZNAM PRE ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV

  Žiadame zákonných zástupcov žiakov, aby naďalej svojvoľne nevstupovali do priestorov budovy školy.

  Prosíme vás, aby ste svoje dieťa odprevadili pred vchod do budovy školy a do šatne a následne do triedy už dieťa išlo samé.

  Zákonní zástupcovia žiakov 1. ročníka ZŠ môžu prvé dva školské týždne priviesť svoje dieťa do triedy. Od 18.09. 2023 taktiež žiadame rodičov prvákov, aby dieťa odprevadili pred vchod do budovy školy a do šatne a následne do triedy už dieťa išlo samé.

  Žiadame takisto rodičov, ktorí si prídu vyzdvihnúť svoje dieťa z ŠKD, aby použili na to určený videotelefón a nevstupovali do priestorov školy.

 • POTVRDENIE O NÁVŠTEVE ŠKOLY

  Vážení rodičia,

  potvrdenie o návšteve školy svojho dieťaťa si môžete teraz vytlačiť kedykoľvek už aj Vy. Potvrdenie obsahuje QR kód, pomocou ktorého si ľubovoľná inštitúcia vie overiť jeho platnosť.

  Podrobný návod na vytlačenie potvrdenia nájdete na nasledujúcom linku: https://help.edupage.org/text.php?id=2755&lang=sk

 • PRIHLÁSENIE NA STRÁNKU ŠKOLY - RODIČOVSKÉ KONTO

  Milí rodičia,

  rodičovské konto vám pomôže, napr. zadávať ospravedlnenky, podpisovať známky/poznámky, komunikovať s učiteľmi ako rodič, podávať elektronické žiadosti, potvrdzovať prihlasovacie akcie a pod. V žiackom konte nefunguje žiadna z týchto funkcií. Ak niektorí toto konto ešte stále nemajú, obrátili sa na triedneho učiteľa, aby sme aj vám umožnili si to nastaviť.

  PREČO SI VYTVORIŤ KONTO?

  Doteraz Vám boli doručené prístupové mená zhodujúce sa s menom Vášho dieťaťa a s ním aj heslo pre prihlásenie. Ako rodič si však nižšie popísaným postupom môžete vytvoriť automaticky samostatné konto, ktoré má nasledujúce výhody:

 • ZVONENIE V ŠKOLSKOM ROKU 2023/2024

  1. hodina: 8.00 - 8.45

  2. hodina: 8.55 - 9.40

  3. hodina: 9.50 - 10.35

  4. hodina: 10.55 - 11.40

  5. hodina: 11.50 - 12.35

  6. hodina: 12.40 - 13.25

 • Deviataci sa dnes neoboznamovali len so Školským poriadkom a systémom hodnotenia, ale čas dopoludnia strávili aj spoločne, ako kolektív, zdieľaním sa o zážitkoch z prázdnin. Rozprávali, aké sny a plány do budúcna majú...

  V rámci výchovného a kariérneho poradenstva, uskutočnili aktivitu - Dotkni sa hviezd, pri ktorej, si každý obkreslil svoju ruku a napísal, čo túži dosiahnuť v tomto, poslednom školskom roku v ZŠ, v ďalšom živote, čo sa chce naučiť, v čom rásť, o čom sníva...

  Ako sme videli, najstarší žiaci školy majú nádherné sny a plány. A snívať sa má... 🫶 Aby sa sny naplnili, treba však pre to veľa urobiť. Byť snaživý, precízny, trpezlivý..., no i odvážny.

 • Pane Bože, zverujeme aj tento školský rok do Tvojich rúk, požehnaj ho a nás v ňom.

  Po dvojmesačných prázdninách sa začal školský rok 2023/2024. A ako ho začať najlepšie? Svätou omšou. 🙏♥️

  Aj dnes sme spoločne vzývali pomoc Ducha Svätého pre našich žiakov, učiteľov, pre všetkých pracujúcich a študujúcich v školách. Prosili sme Ducha Svätého, aby stál pri nás v našich radostiach aj v našich starostiach, aby nás viedol, aby nás posilňoval. Nech nás všetkých obdarí múdrosťou, silou, trpezlivosťou, otvoreným srdcom a láskou jeden k druhému.

 • VEĽKÝ DEŇ PRVÁČIKOV

  Prvý školský deň je zvlášť dôležitým a nezabudnuteľným práve pre prváčikov, ktorí začínajú novú etapu svojho života.Naši najmladší školáci dnes s nadšením prekročili brány školy a sadli do svojich lavíc po prvýkrát.

  Triedu šikovných ovečiek prišli pozdraviť pani riaditeľka a pán kaplán. Po milom privítaní a pasovaní za školákov pani učiteľkou, sa prváčikovia s rodičmi zúčastnili na slávení eucharistie.

  A nám, na ich deväťročnej ceste za nadobúdaním vedomostí, zručností a návykov ostáva už im len zapriať; veľa úspešných krokov, nech všetky (nielen) školské povinnosti zvládnu s radosťou a ľahkosťou, nech spoločne kráčame za Ježišom a nech sú nielen vzdelané, ale aj vychované.♥️

 • ZAČIATOK ŠKOLSKÉHO ROKA V ZÁKLADNEJ ŠKOLE

  Informácie pre rodičov a žiakov 1. ročníka ZŠ

  k otvoreniu školského roka 2023/2024, ktorý sa začne 4. septembra 2023 (v pondelok) o 9.00 hod. sv. omšou Veni Sancte v kostole Notre Dame.

  Pred začatím sv. omše o 8.00 hod., pôjdu prváčikovia s rodičom do triedy, kde im budú podané všetky informácie a pokyny. V prvý deň nie sú prezuvky ani žiadne iné veci potrebné, žiaci si prinesú len školskú tašku.

  Po stretnutí s triednou pani učiteľkou, o cca 8.45 hod., sa prváci s rodičmi presunú do kostola na sv. omšu. Po jej skončení, sa žiaci prihlásení na obed, odobedujú s p. vychovávateľkou. Po odstravovaní žiakov 1. A – si rodič svoje dieťa vyzdvihne pred budovou školy. (v prípade, že vaše dieťa je prihlásené na stravu a v tento deň si preň obed neželáte, individuálne ho odhláste. Postup: ľavé menu: sekcia školské stravovanie)

 • Milí priatelia,

  s radosťou vám oznamujeme, že Rodičovskému združeniu pri ZŠ s MŠ sv. Andreja-Svorada a Benedikta, sa podarilo na našom e-hrisku zrealizovať strechu na jednom kontajneri, zvody dažďovej vody a umiestnenie zbernej nádrže. 😉 To všetko z finančných prostriedkov, ktoré sme získali v rámci projektu Dažďová kvapka nad zlato, od Tesco. Veľmi nás teší, že naši obetaví rodičia, ktorí niekoľko dní nezištne brigádovali na ploche, ktorú využívame nielen v mimovyučovacom čase, prispeli k tomu, aby prostredie v exteriéri školy bolo nielen príjemné, ale aj ekologické a bezpečné. Ďakujeme zo ♥️.

 • Milí žiaci, rodičia a priatelia školy.

  Dvere základnej a materskej školy školy sa po dvoch mesiacoch v pondelok opäť otvoria, začína sa školský rok 2023/2024.

  Na všetkých vás sa tešíme. Od tých najmenších, až po deviatakov. Veríme, že prežijeme rok plný dobrodružstva, spoznávania nového, krásnych priateľstiev... Jednoducho, vytvoríme spoločenstvo lásky, porozumenia a nádherných vzťahov. 🙏❤️

  Vaši učitelia.

 • ŠKOLSKÝ KAPLÁN

  Od nového školského roka, bude mať naša škola školského kaplána. Je ním ThLic. Pavol Trgo, SJ. Bude k dispozícii tak žiakom, ako aj rodičom žiakov a zamestnancom školy.

  Kontakt: 0910114634 pavoltrgo@gmail.com

  Z prítomnosti pána kaplána medzi nami sa veľmi tešíme.

 • ÚRADNÉ HODINY POČAS PRÁZDNIN

  Vážení rodičia, v čase letných prázdnin (v mesiaci august) sú v našej škole úradné hodiny nasledovne:

  07.08. 2023 – 25.08. 2023 (v čase od 8.00 do 15.00 hod.)

  28.08., 30.08. a 31.08. 2023 po telefonickom dohovore na dni a čase stretnutia.

  Kontaktovať môžete p. zástupkyňu: 0903 982 656

 • Pedagogický asistent pre základnú školu v rámci národného projektu „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov III“

  Náplň práce, právomoci a zodpovednosti: Výchovno-vzdelávacia činnosť. Práca so žiakmi so ŠVVP, spolupráca s učiteľom vo výchovno-vzdelávacej činnosti.

  Termín nástupu: 01.09. 2023 (do 31.08. 2024)

  Rozsah úväzku: 100%

  Počet obsadzovaných pracovných pozícií: 1

  Počet žiakov školy: 169

  Vzdelanie:

  Vzdelanie podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 1/2020 Z. z.

 • NÁVODY PRE ŽIAKOV A RODIČOV
  • Ako si vytvoriť osobné rodičovské konto na Edupage

   Ako otvoriť a prehrať pridelenú domácu úlohu alebo iný materiál od učiteľa

   Ako si zobrazím domácu úlohu a správu, ktorú som omylom "skryl" - označil ako "vybavenú"

   Ako nahrať súbor /DÚ, prezentáciu alebo pracovný list/ a odoslať ho učiteľovi

   Ako môže rodič napísať správu učiteľovi cez mobil

   Ako si zapnúť notifikácie v Edupage /informačné správy/

 • Vyučovanie

  Školský rok sa začína 1. septembra 2023. Školské vyučovanie sa začína 4. septembra 2023.

  Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 31. januára 2024 (streda).

  Školské vyučovanie v druhom polroku školského roka sa začína 1. februára 2024 (štvrtok) a končí sa 28. júna 2024 (piatok).

 • VÝBEROVÉ KONANIE NA OBSADENIE FUNKCIE RIADITEĽA/RIADITEĽKY ZŠ S MŠ SV. ANDREJA-SVORADA A BENEDIKTA V TRENČÍNE – OZNÁMENIE

  Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Nitra, ako zriaďovateľ školy, zastúpená štatutárnym zástupcom Mons. Viliamom Judákom, nitrianskym biskupom a ním povereným zástupcom riaditeľa Diecézneho školského úradu Mgr. Dariuszom Žuk-Olszewskim, PhD. v zmysle § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v súlade s § 5 ods. 3 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone prác vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov a podľa § 9 Predpisov všeobecného poriadku pre katolícke školy a katolícke školské zariadenia Nitrianskej diecézy Prot. č. 1012/2014 zo dňa 01. 10. 2014,

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou sv. Andreja - Svorada a Benedikta
  Braneckého 4, 911 01 Trenčín
 • 0909250461

Fotogaléria