Navigácia

Partneri

                           

Priateľské a bezpečné prostredie pre vaše dieťa

Pondelok 19. 4. 2021

Moja rodina + Moja škola = Moja budúcnosť

Týždeň s myšlienkou

Týždeň s myšlienkou

 

Som milované Božie dieťa

Jedálny lístok

Jedálny lístok
Jedálny lístok na aktuálny týždeň si môžete pozrieť TU:
 

 

JEDALNY LISTOK.docx

VŠETKO, ČO ČAKÁTE OD DOBREJ ŠKOLY

Novinky

 • Uznesenie vlády SR č. 203/2021 upravuje podmienky, ktorými sa majú riadiť školy, od pondelka 19. apríla 2021.

  Vážení rodičia, prinášame vám podrobný a prehľadný "manuál" pre nástup žiakov do materskej a základnej školy.

  Čo sa týka testovania zákonných zástupcov žiaka. Uvádza sa 1 zákonný zástupca. Budeme veľmi radi, aj kvôli bezpečnosti a ochrane zdravia všetkých zúčastnených na výchovno-vzdelávacom procese, ak budete akceptovať (dodržiavať) nastavené pravidlá, na ktorých sa dohodol krízový štáb mesta Trenčín, vo štvrtok: 15. apríla 2021

 • OZNAM PRE RODIČOV

  Návrat žiakov do škôl od 19. apríla 2021:

  Na základe platného rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu a uznesenia Vlády SR sa upravuje vyučovanie v školách a prevádzka v školských zariadeniach od 19.04. 2021 nasledovne:

  Materská škola prezenčne /test zamestnancov a oboch zákonných zástupcov/

  Základná škola 1. stupeň ZŠ prezenčne /test zamestnancov a oboch zákonných zástupcov/

  Žiaci 1. stupňa sa vzdelávajú prezenčne, podmienkou je negatívny test oboch zákonných zástupcov /test platí 7 dní/ žijúceho v spoločnej domácnosti a vyplnené Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti (tlačivo 11/a). Žiaci prvého stupňa sa netestujú, aj keď presiahli vek 10 rokov. (Vyhlasanie_bezinfekcnosti_11a.pdf)

 • VZDELÁVANIE ŽIAKOV 8. A 9. ROČNÍKA, OD 19. APRÍLA 2021

  Na základe rozhodnutia ministra školstva č. 2021/12811:1-A1810; zo dňa 12.04. 2021 riaditeľstvo ZŠ s MŠ sv. Andreja - Svorada a Benedikta, oznamuje žiakom a rodičom, že od pondelka: 19.04. 2021 obnovuje prezenčné vyučovanie aj pre žiakov v 8. a 9. ročníku ZŠ.

  Škola bude dodržiavať všetky pokyny a usmernenia tak, aby zabezpečila bezpečný návrat žiakov do školy v súlade s odporúčanými hygienickými opatreniami a ich postupnú adaptáciu na výchovno – vzdelávací proces v prezenčnej forme. Žiakom poskytneme potrebný čas na dovysvetľovanie a zopakovanie učiva. Známkou sa bude hodnotiť len učivo, ktoré bude dostatočne precvičené a zopakované.

 • ZÁPIS DO 1. ROČNÍKA - POĎAKOVANIE

  Milí rodičia,

  naše prvé slová adresujeme práve vám. Chceme sa úprimne, všetkým vám poďakovať za dôveru, ktorú ste prejavili nám – našej škole, tým, že ste prišli na zápis práve do ZŠ s MŠ sv. Andreja – Svorada a Benedikta; a zverujete nám to najcennejšie, čo doma máte - vaše dieťa.

  Zároveň sa ospravedlňujeme, no máme nádej, že budete tolerovať spojenie, ktoré budeme už používať: „aj naše dieťa“.

  Niektorí z vás sa rozhodli zapísať svoje dieťa do našej školy prvýkrát, ale veľmi nás teší, že ste mnohí, opätovne prejavili dôveru a spokojnosť a rozhodli sa ZŠ zveriť svoje ďalšie dieťa. Vašu dôveru, očakávania..., sa pokúsime nesklamať. Je to pre nás záväzok a motivácia na sebe naďalej pracovať a zdokonaľovať sa.

 • 2% DANE PRE ZŠ

  Vážení rodičia a priatelia školy,

  pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane!

  Zákon Vám umožňuje darovať 2% zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naše Rodičovské združenie. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2% pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%!

  Finančné prostriedky budú použité na:

  • skvalitnenie výchovno-vz
 • Hviezdoslavov Kubín je najstaršou a najprestížnejšou súťažou v oblasti umeleckého prednesu, ktorej cieľom je jeho prezentácia, spoznávanie literárnych hodnôt a zároveň vedenie žiakov k tvorivej činnosti. Porota hodnotí vhodnosť výberu, myšlienkovú a umeleckú náročnosť predlohy. No zároveň pozorne sleduje aj schopnosť vnútorného videnia a cítenia recitátora, hlasovú a rečovú techniku recitátora, originalitu a kultivovanosť rečového prejavu, funkčnosť použitia slovných a mimoslovných prostriedkov. V tejto súťaži sa rovnako posudzuje zacielenosť na poslucháča a kontakt s ním, presvedčivosť interpretácie, originálnosť recitátora a jeho výkonu.

 • Riaditeľstvo ZŠ s MŠ sv. Andreja - Svorada a Benedikta, oznamuje rodičom, že:

  ZÁPIS DETÍ DO 1. ROČNÍKA ZŠ

  na školský rok 2021/2022 sa uskutoční bez osobnej prítomnosti dieťaťa

  12.04. 2021 - 16.04. 2021

  (pondelok - piatok)

  od 14:00 hod. do 17:00 hod.

  ELEKTRONICKÚ PRIHLÁŠKU na zápis dieťaťa do 1. ročníka je nutné vypísať, kliknite na odkaz: PRIHLÁŠKA DO 1. ROČNÍKA

  Zapisujú sa deti narodené od 01.09. 2014 do 31.08. 2015 a deti, ktoré mali v minulom šk. roku odklad školskej dochádzky.

 • PREVÁDZKA ŠKOLY OD 12. APRÍLA 2021

  Vážení rodičia,

  budúci týždeň, od 12. - 16.04. 2021, bude vyučovanie pokračovať ako doteraz. a 1. stupeň ZŠ prezenčne, 2. stupeň dištančne, na základe Rozhodnutia MŠVVaŠ SR z 8.4.2021 číslo: 2021/11929:1-A1810

  • zabezpečená je aj prevádzka školského klubu detí, v obvyklom režime. (ranný klub, od 6:30 hod., popoludňajší klub, do 16:30 hod.)
  • zabezpečené sú obedy vo výdajni stravy. V prípade, že nemáte pre vaše dieťa záujem o obed, individuálne ho odhláste.

  Pri nástupe žiaka do školy, je potrebné znovu priniesť Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti, s dátumom 12.04. 2021. Tlačivo je TU (čestné vyhlásenie 11a môžete podať aj prostredníctvom aplikácie Edupage spolu s prílohou, najlepšie už v nedeľu, aby si ho triedna pani učiteľka vedela skontrolovať, prípadne ho vypísané priniesť do školy. Dieťa bez vyhlásenia o bezinfekčnosti nebude môcť na školské vyučovanie prísť)

 • PYTAGORIÁDA - OKRESNÉ KOLO

  Termín:

  kat. P3 - P5: 13.04.2021
  kat. P6 - P8: 14.04.2021


  Forma súťaže: http://online na www.onlineolympiady.sk

  Okresného kola sa môžu zúčastniť uspešní riešitelia školského kola:


  3. ročník: Damian Fenik, Matúš Halaška
  5. ročník: Nela Halačová, Filip Liška, Samuel Marček
  6. ročník: Richard Chlebana, Róbert Hošták
  7. ročník: Timotej Paška, Michal Hasaj
  8. ročník: Juraj Mikláš


  Vyššie uvedených riešiteľov do okresného kola zaregistruje škola.

  Samotná súťaž bude prebiehať na stránke www.onlineolympiady.sk, na ktorej žiak zadá prístupový kód a sprístupní sa mu test. Test môže začať riešiť v čase 9:00 – 9:30 hod. Čas na vypracovanie testu bude maximálne 60 minút. To znamená, že posledné možné odovzdanie odpovedí je o 10:30. Pozor! Pri riešení úloh súťažiaci nesmie používať matematické tabuľky, kalkulačku, alebo iné elektronické pomôcky.

  Ak v čase konania súťaže budú školy zatvorené, žiaci budú súťažiť z domu a po skončení súťaže pošlú svojmu učiteľovi čestné prehlásenie (fotku, sken), že úlohy okresného kola Pytagoriády vypracoval úplne samostatne, čiže bez odbornej pomoci inej osoby a bez nepovolených pomôcok.

  Ak v čase konania súťaže budú školy otvorené, žiaci budú súťažiť zo svojej kmeňovej školy pod dozorom neaprobovaným v matematike a po skončení súťaže pošle dozor konajúci učiteľ organizátorovi okresného kola Pytagoriády čestné prehlásenie (fotku, sken), že žiaci úlohy okresného kola Pytagoriády vypracovali úplne samostatne, čiže bez odbornej pomoci inej osoby a bez

 • Sme moderná škola s dlhoročnou tradíciou, nachádzajúca sa v centre mesta, ktorá podporuje (kritické) myslenie, učenie, tvorivosť..., a budovanie vzťahov.

  Pokiaľ chcete o nás vedieť viac, kontaktujte nás! (0903 982 654)

  Veľmi radi sa s vami osobne stretneme a predstavíme hodnoty, víziu a koncepciu našej cirkevnej školy a zodpovieme na vami položené otázky.

 • TRIEDNE SCHȎDZKY - TRIEDNE AKTÍVY

  Vážení rodičia,

  nakoľko situácia nám stále neumožňuje sa s Vami stretnúť na pôde školy, rozhodli sme sa, že triedne schôdzky rodičovského združenia, sa budú realizovať dištančnou formou, od: 12. – 16. apríla 2021, na ktorých Vás triedni učitelia poinformujú o dosiahnutých výchovno-vyučovacích výsledkoch za III. štvrťrok šk. roka 2020/2021, o usmerneniach, ktoré sú v platnosti počas mimoriadnej situácie... (termín, čas, ako aj spôsob stretnutia - či už online, cez Google meet, prostredníctvom Edupage, telefonicky, príp. osobne, za dodržania všetkých epidemiologických opatrení, je na zvážení triednych učiteľov a po dohode s Vami)

 • PREZENČNÉ VYUČOVANIE OD 7. APRÍLA 2021 (STREDA)

  Vážení rodičia!

  Na základe aktuálnych informácií a Vyhlášky RUVZ v Trenčíne, č. 152, ktorá nadobúda účinnosť od 6. apríla 2021 vám oznamujeme, že riaditeľstvo školy (po súhlasnom stanovisku zriaďovateľa školy) od 7. apríla 2021 (streda) obnovuje prezenčné vyučovanie pre deti materskej školy a žiakov prvého stupňa ZŠ, za prísnych hygienických opatrení:

  Vstup do budovy školy, pre žiakov navštevujúcich ranný klub: od 6:30 hod., pre tých, ktorí prídu na školské vyučovanie, od: 7:30 hod.: Ranný filter (meranie teploty, dezinfekcia rúk, kontrola rúška a preberanie tlačív).

 • VZDELÁVANIE ŽIAKOV OD 29.03. - 31.03. 2021 + VEĽKONOČNÉ PRÁZDNINY

  Vážení rodičia, milí žiaci!

  Na základe stanoviska RUVZ v Trenčíne, ostáva v platnosti Vyhláška č.121; zo dňa 17.03. 2021.

  Od 29.03. (pondelok) - 31.03. 2021 (streda) naďalej pokračujeme v dištančnej forme vzdelávania (v materskej škole, aj na oboch stupňoch ZŠ).

  V dňoch: 01.04. 2021 (štvrtok) - 06.04. 2021 (utorok) majú žiaci veľkonočné prázdniny.

  Prosíme rodičov a žiakov, aby sledovali webovú stránku školy, z dôvodu možného obnoveného prezenčného vyučovania na škole po veľkonočných prázdninách.

 • TAJOMSTVÁ SV. RUŽENCA V PODANÍ ŽIAKOV 4. A

  Štvrtáci dostali na hodine náboženstva kreatívnu – tvorivú úlohu. Zostaviť mali vlastné tajomstvá bolestného ruženca. Ako sa im úlohu podarilo zrealizovať, posúďte sami:

  1. Ktorého Judáš zradil za tridsať strieborných.

  2. Ktorého zatkli vojaci v Getsemanskej záhrade.

  3. Ktorého Peter tri razy zaprel.

  4. Ktorého odsúdili na smrť.

  5. Ktorý bol pre nás klincami na kríž pribitý.

  (Alžbetka Hamajová)

  1. Ježiš, ktorý bol krivo odsúdený.

  2. Ježiš, ktorý všetko pretrpel pre nás.

  3. Ježíš, ktorý niesol kríž za nás.

 • Včera sme sľúbili, že zverejníme ďalšie práce našich šikovných tretiakov. Priniesli nám trošku jari a potešili nás svojimi krásnymi výtvormi, s jarnou, veľkonočnou tematikou. Deťúrencom želáme, aby naďalej tvorili pre potešenie a radosť, rozvíjali svoje zručnosti, kreativitu a tvorivosť.😉Myslíme, že aj predmet pracovné vyučovanie patrí medzi ich obľúbené. A viete, prečo si to myslíme? Jednoduchá odpoveď. Práce vznikali doma, počas dištančného vzdelávania.

 • ONLINE STRETNUTIE S RODIČMI BUDÚCOROČNÝCH PRVÁKOV

  Milí a vážení rodičia budúcich prváčikov,

  vzhľadom k terajšej situácii, kedy nie je možná Vaša osobná prítomnosť v našej škole, prichádzame s ponukou online stretnutia vedenia školy a Vás, zákonných zástupcov, v rámci realizovaných aktivít: „Budeme mať školáka“.

  Pokiaľ se práve rozhodujete, na ktorú školu prihlásiť svoje dieťa, sme tu pre Vás. Ponúkame Vám online stretnutie, prostredníctvom aplikácie GOOGLE meet.

  Odkazom nižšie sa ku nám, 24.03. 2021 (streda) o 17:00 hod. pripojíte:

  meet.google.com/fen-htsv-iof

 • V predmete vlastiveda pre 3. ročník ZŠ, žiaci spoznávajú miestnu krajinu (súčasťou je aj jednoduchá práca s nákresmi) a orientáciu v čase (plynutie kalendárneho a školského roka, významné sviatky počas roka, tradície a i.).

  Na ne nadväzuje rozprávanie o doprave, pamätihodnostiach. Nezastupiteľná je vlastivedná vychádzka, ktorá má motivačno-heuristický charakter.

  Vybrané témy, napr. orientácia v okolí školy, sa odporúčajú realizovať formou pozorovania mimo triedy, ak sú na to možnosti.

  Osobitá pozornosť sa venuje pozorovaniu, skúmaniu prírody, jej zložiek, ale rovnako aj pamiatok v okolitej krajine.

 • DIŠTANČNÉ VZDELÁVANIE POKRAČUJE AJ OD 22.03. 2021

  Vážení rodičia,

  na základe Vyhlášky č. 102 Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne, ktorá nadobúda účinnosť od 22.03. 2021; ako aj na základe záverov Krízového štábu mesta Trenčín oznamujeme, že vyučovanie v ZŠ s MŠ sv. Andreja - Svorada a Benedikta, bude od 22.03. 2021 (pondelka) realizované naďalej dištančnou formou.

  O ďalšej situácii vás budeme včas informovať.

  Ďakujeme za pochopenie.

  https://www.minv.sk/swift_data/source/verejna_sprava/vestnik_vlady_sr_rok_2021/ciastka_49_2021.pdf

 • SVÄTÁ OMŠA OBETOVANÁ ZA (PRE) ŠKOLU...

  Milí priatelia,

  prijmite naše pozvanie na slávenie svätej omše z Farského kostola Narodenia Panny Márie, prostredníctvom internetového vysielania, v nedeľu: 21. marca 2021 so začiatkom o 9:00 hod.

  Svätá omša bude obetovaná za všetky naše rodiny, žiakov, pedagógov, zamestnancov, priateľov, priaznivcov a podporovateľov školy (materskej, základnej i SOŠP sv. Andreja - Svorada a Benedikta)

  Odkaz: https://www.ekostol.sk/projekt/9-trencin

Novinky

 • Uznesenie vlády SR č. 203/2021 upravuje podmienky, ktorými sa majú riadiť školy, od pondelka 19. apríla 2021.

  Vážení rodičia, prinášame vám podrobný a prehľadný "manuál" pre nástup žiakov do materskej a základnej školy.

  Čo sa týka testovania zákonných zástupcov žiaka. Uvádza sa 1 zákonný zástupca. Budeme veľmi radi, aj kvôli bezpečnosti a ochrane zdravia všetkých zúčastnených na výchovno-vzdelávacom procese, ak budete akceptovať (dodržiavať) nastavené pravidlá, na ktorých sa dohodol krízový štáb mesta Trenčín, vo štvrtok: 15. apríla 2021

 • OZNAM PRE RODIČOV

  Návrat žiakov do škôl od 19. apríla 2021:

  Na základe platného rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu a uznesenia Vlády SR sa upravuje vyučovanie v školách a prevádzka v školských zariadeniach od 19.04. 2021 nasledovne:

  Materská škola prezenčne /test zamestnancov a oboch zákonných zástupcov/

  Základná škola 1. stupeň ZŠ prezenčne /test zamestnancov a oboch zákonných zástupcov/

  Žiaci 1. stupňa sa vzdelávajú prezenčne, podmienkou je negatívny test oboch zákonných zástupcov /test platí 7 dní/ žijúceho v spoločnej domácnosti a vyplnené Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti (tlačivo 11/a). Žiaci prvého stupňa sa netestujú, aj keď presiahli vek 10 rokov. (Vyhlasanie_bezinfekcnosti_11a.pdf)

 • VZDELÁVANIE ŽIAKOV 8. A 9. ROČNÍKA, OD 19. APRÍLA 2021

  Na základe rozhodnutia ministra školstva č. 2021/12811:1-A1810; zo dňa 12.04. 2021 riaditeľstvo ZŠ s MŠ sv. Andreja - Svorada a Benedikta, oznamuje žiakom a rodičom, že od pondelka: 19.04. 2021 obnovuje prezenčné vyučovanie aj pre žiakov v 8. a 9. ročníku ZŠ.

  Škola bude dodržiavať všetky pokyny a usmernenia tak, aby zabezpečila bezpečný návrat žiakov do školy v súlade s odporúčanými hygienickými opatreniami a ich postupnú adaptáciu na výchovno – vzdelávací proces v prezenčnej forme. Žiakom poskytneme potrebný čas na dovysvetľovanie a zopakovanie učiva. Známkou sa bude hodnotiť len učivo, ktoré bude dostatočne precvičené a zopakované.

 • ZÁPIS DO 1. ROČNÍKA - POĎAKOVANIE

  Milí rodičia,

  naše prvé slová adresujeme práve vám. Chceme sa úprimne, všetkým vám poďakovať za dôveru, ktorú ste prejavili nám – našej škole, tým, že ste prišli na zápis práve do ZŠ s MŠ sv. Andreja – Svorada a Benedikta; a zverujete nám to najcennejšie, čo doma máte - vaše dieťa.

  Zároveň sa ospravedlňujeme, no máme nádej, že budete tolerovať spojenie, ktoré budeme už používať: „aj naše dieťa“.

  Niektorí z vás sa rozhodli zapísať svoje dieťa do našej školy prvýkrát, ale veľmi nás teší, že ste mnohí, opätovne prejavili dôveru a spokojnosť a rozhodli sa ZŠ zveriť svoje ďalšie dieťa. Vašu dôveru, očakávania..., sa pokúsime nesklamať. Je to pre nás záväzok a motivácia na sebe naďalej pracovať a zdokonaľovať sa.

 • 2% DANE PRE ZŠ

  Vážení rodičia a priatelia školy,

  pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane!

  Zákon Vám umožňuje darovať 2% zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naše Rodičovské združenie. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2% pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%!

  Finančné prostriedky budú použité na:

  • skvalitnenie výchovno-vz

Lorem Ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed venenatis mollis lac us a egestas. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed venenatis mollis lac us a egestas.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou sv. Andreja - Svorada a Benedikta
  Braneckého 4, 911 01 Trenčín
 • +421 032/6529406, 6525866

Fotogaléria