Navigácia

Partneri

                           

Priateľské a bezpečné prostredie pre vaše dieťa

Utorok 13. 4. 2021

Moja rodina + Moja škola = Moja budúcnosť

Týždeň s myšlienkou

Týždeň s myšlienkou

 

Som milované Božie dieťa

Jedálny lístok

Jedálny lístok
Jedálny lístok na aktuálny týždeň si môžete pozrieť TU:
 


Jedalny_listok_ZS_ASB.xlsx

 

VŠETKO, ČO ČAKÁTE OD DOBREJ ŠKOLY

Novinky

 • Riaditeľstvo ZŠ s MŠ sv. Andreja - Svorada a Benedikta, oznamuje rodičom, že:

  ZÁPIS DETÍ DO 1. ROČNÍKA ZŠ

  na škol ský rok 2021/2022 sa uskutoční bez osobnej prítomnosti dieťaťa

  12.04. 2021 - 16.04. 2021

  (pondelok - piatok)

  od 14:00 hod. do 17:00 hod.

  ELEKTRONICKÚ PRIHLÁŠKU na zápis dieťaťa do 1. ročníka je nutné vypísať, kliknite na odkaz: PRIHLÁŠKA DO 1. ROČNÍKA

  Zapisujú sa deti narodené od 01.09. 2014 do 31.08. 2015 a deti, ktoré mali v minulom šk. roku odklad školskej dochádzky.

 • PREVÁDZKA ŠKOLY OD 12. APRÍLA 2021

  Vážení rodičia,

  budúci týždeň, od 12. - 16.04. 2021, bude vyučovanie pokračovať ako doteraz. a 1. stupeň ZŠ prezenčne, 2. stupeň dištančne, na základe Rozhodnutia MŠVVaŠ SR z 8.4.2021 číslo: 2021/11929:1-A1810

  • zabezpečená je aj prevádzka školského klubu detí, v obvyklom režime. (ranný klub, od 6:30 hod., popoludňajší klub, do 16:30 hod.)
  • zabezpečené sú obedy vo výdajni stravy. V prípade, že nemáte pre vaše dieťa záujem o obed, individuálne ho odhláste.

  Pri nástupe žiaka do školy, je potrebné znovu priniesť Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti, s dátumom 12.04. 2021. Tlačivo je TU (čestné vyhlásenie 11a môžete podať aj prostredníctvom aplikácie Edupage spolu s prílohou, najlepšie už v nedeľu, aby si ho triedna pani učiteľka vedela skontrolovať, prípadne ho vypísané priniesť do školy. Dieťa bez vyhlásenia o bezinfekčnosti nebude môcť na školské vyučovanie prísť)

 • 2% DANE PRE ZŠ

  Vážení rodičia a priatelia školy,

  pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane!

  Zákon Vám umožňuje darovať 2% zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naše Rodičovské združenie. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2% pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%!

  Finančné prostriedky budú použité na:

  • skvalitnenie výchovno-vz
 • Sme moderná škola s dlhoročnou tradíciou, nachádzajúca sa v centre mesta, ktorá podporuje (kritické) myslenie, učenie, tvorivosť..., a budovanie vzťahov.

  Pokiaľ chcete o nás vedieť viac, kontaktujte nás! (0903 982 654)

  Veľmi radi sa s vami osobne stretneme a predstavíme hodnoty, víziu a koncepciu našej cirkevnej školy a zodpovieme na vami položené otázky.

 • PYTAGORIÁDA - OKRESNÉ KOLO

  Termín:

  kat. P3 - P5: 13.04.2021
  kat. P6 - P8: 14.04.2021


  Forma súťaže: http://online na www.onlineolympiady.sk

  Okresného kola sa môžu zúčastniť uspešní riešitelia školského kola:


  3. ročník: Damian Fenik, Matúš Halaška
  5. ročník: Nela Halačová, Filip Liška, Samuel Marček
  6. ročník: Richard Chlebana, Róbert Hošták
  7. ročník: Timotej Paška, Michal Hasaj
  8. ročník: Juraj Mikláš


  Vyššie uvedených riešiteľov do okresného kola zaregistruje škola.

  Samotná súťaž bude prebiehať na stránke www.onlineolympiady.sk, na ktorej žiak zadá prístupový kód a sprístupní sa mu test. Test môže začať riešiť v čase 9:00 – 9:30 hod. Čas na vypracovanie testu bude maximálne 60 minút. To znamená, že posledné možné odovzdanie odpovedí je o 10:30. Pozor! Pri riešení úloh súťažiaci nesmie používať matematické tabuľky, kalkulačku, alebo iné elektronické pomôcky.

  Ak v čase konania súťaže budú školy zatvorené, žiaci budú súťažiť z domu a po skončení súťaže pošlú svojmu učiteľovi čestné prehlásenie (fotku, sken), že úlohy okresného kola Pytagoriády vypracoval úplne samostatne, čiže bez odbornej pomoci inej osoby a bez nepovolených pomôcok.

  Ak v čase konania súťaže budú školy otvorené, žiaci budú súťažiť zo svojej kmeňovej školy pod dozorom neaprobovaným v matematike a po skončení súťaže pošle dozor konajúci učiteľ organizátorovi okresného kola Pytagoriády čestné prehlásenie (fotku, sken), že žiaci úlohy okresného kola Pytagoriády vypracovali úplne samostatne, čiže bez odbornej pomoci inej osoby a bez

 • TRIEDNE SCHȎDZKY - TRIEDNE AKTÍVY

  Vážení rodičia,

  nakoľko situácia nám stále neumožňuje sa s Vami stretnúť na pôde školy, rozhodli sme sa, že triedne schôdzky rodičovského združenia, sa budú realizovať dištančnou formou, od: 12. – 16. apríla 2021, na ktorých Vás triedni učitelia poinformujú o dosiahnutých výchovno-vyučovacích výsledkoch za III. štvrťrok šk. roka 2020/2021, o usmerneniach, ktoré sú v platnosti počas mimoriadnej situácie... (termín, čas, ako aj spôsob stretnutia - či už online, cez Google meet, prostredníctvom Edupage, telefonicky, príp. osobne, za dodržania všetkých epidemiologických opatrení, je na zvážení triednych učiteľov a po dohode s Vami)

 • PREZENČNÉ VYUČOVANIE OD 7. APRÍLA 2021 (STREDA)

  Vážení rodičia!

  Na základe aktuálnych informácií a Vyhlášky RUVZ v Trenčíne, č. 152, ktorá nadobúda účinnosť od 6. apríla 2021 vám oznamujeme, že riaditeľstvo školy (po súhlasnom stanovisku zriaďovateľa školy) od 7. apríla 2021 (streda) obnovuje prezenčné vyučovanie pre deti materskej školy a žiakov prvého stupňa ZŠ, za prísnych hygienických opatrení:

  Vstup do budovy školy, pre žiakov navštevujúcich ranný klub: od 6:30 hod., pre tých, ktorí prídu na školské vyučovanie, od: 7:30 hod.: Ranný filter (meranie teploty, dezinfekcia rúk, kontrola rúška a preberanie tlačív).

 • VZDELÁVANIE ŽIAKOV OD 29.03. - 31.03. 2021 + VEĽKONOČNÉ PRÁZDNINY

  Vážení rodičia, milí žiaci!

  Na základe stanoviska RUVZ v Trenčíne, ostáva v platnosti Vyhláška č.121; zo dňa 17.03. 2021.

  Od 29.03. (pondelok) - 31.03. 2021 (streda) naďalej pokračujeme v dištančnej forme vzdelávania (v materskej škole, aj na oboch stupňoch ZŠ).

  V dňoch: 01.04. 2021 (štvrtok) - 06.04. 2021 (utorok) majú žiaci veľkonočné prázdniny.

  Prosíme rodičov a žiakov, aby sledovali webovú stránku školy, z dôvodu možného obnoveného prezenčného vyučovania na škole po veľkonočných prázdninách.

 • TAJOMSTVÁ SV. RUŽENCA V PODANÍ ŽIAKOV 4. A

  Štvrtáci dostali na hodine náboženstva kreatívnu – tvorivú úlohu. Zostaviť mali vlastné tajomstvá bolestného ruženca. Ako sa im úlohu podarilo zrealizovať, posúďte sami:

  1. Ktorého Judáš zradil za tridsať strieborných.

  2. Ktorého zatkli vojaci v Getsemanskej záhrade.

  3. Ktorého Peter tri razy zaprel.

  4. Ktorého odsúdili na smrť.

  5. Ktorý bol pre nás klincami na kríž pribitý.

  (Alžbetka Hamajová)

  1. Ježiš, ktorý bol krivo odsúdený.

  2. Ježiš, ktorý všetko pretrpel pre nás.

  3. Ježíš, ktorý niesol kríž za nás.

 • Včera sme sľúbili, že zverejníme ďalšie práce našich šikovných tretiakov. Priniesli nám trošku jari a potešili nás svojimi krásnymi výtvormi, s jarnou, veľkonočnou tematikou. Deťúrencom želáme, aby naďalej tvorili pre potešenie a radosť, rozvíjali svoje zručnosti, kreativitu a tvorivosť.😉Myslíme, že aj predmet pracovné vyučovanie patrí medzi ich obľúbené. A viete, prečo si to myslíme? Jednoduchá odpoveď. Práce vznikali doma, počas dištančného vzdelávania.

 • ONLINE STRETNUTIE S RODIČMI BUDÚCOROČNÝCH PRVÁKOV

  Milí a vážení rodičia budúcich prváčikov,

  vzhľadom k terajšej situácii, kedy nie je možná Vaša osobná prítomnosť v našej škole, prichádzame s ponukou online stretnutia vedenia školy a Vás, zákonných zástupcov, v rámci realizovaných aktivít: „Budeme mať školáka“.

  Pokiaľ se práve rozhodujete, na ktorú školu prihlásiť svoje dieťa, sme tu pre Vás. Ponúkame Vám online stretnutie, prostredníctvom aplikácie GOOGLE meet.

  Odkazom nižšie sa ku nám, 24.03. 2021 (streda) o 17:00 hod. pripojíte:

  meet.google.com/fen-htsv-iof

 • V predmete vlastiveda pre 3. ročník ZŠ, žiaci spoznávajú miestnu krajinu (súčasťou je aj jednoduchá práca s nákresmi) a orientáciu v čase (plynutie kalendárneho a školského roka, významné sviatky počas roka, tradície a i.).

  Na ne nadväzuje rozprávanie o doprave, pamätihodnostiach. Nezastupiteľná je vlastivedná vychádzka, ktorá má motivačno-heuristický charakter.

  Vybrané témy, napr. orientácia v okolí školy, sa odporúčajú realizovať formou pozorovania mimo triedy, ak sú na to možnosti.

  Osobitá pozornosť sa venuje pozorovaniu, skúmaniu prírody, jej zložiek, ale rovnako aj pamiatok v okolitej krajine.

 • DIŠTANČNÉ VZDELÁVANIE POKRAČUJE AJ OD 22.03. 2021

  Vážení rodičia,

  na základe Vyhlášky č. 102 Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne, ktorá nadobúda účinnosť od 22.03. 2021; ako aj na základe záverov Krízového štábu mesta Trenčín oznamujeme, že vyučovanie v ZŠ s MŠ sv. Andreja - Svorada a Benedikta, bude od 22.03. 2021 (pondelka) realizované naďalej dištančnou formou.

  O ďalšej situácii vás budeme včas informovať.

  Ďakujeme za pochopenie.

  https://www.minv.sk/swift_data/source/verejna_sprava/vestnik_vlady_sr_rok_2021/ciastka_49_2021.pdf

 • SVÄTÁ OMŠA OBETOVANÁ ZA (PRE) ŠKOLU...

  Milí priatelia,

  prijmite naše pozvanie na slávenie svätej omše z Farského kostola Narodenia Panny Márie, prostredníctvom internetového vysielania, v nedeľu: 21. marca 2021 so začiatkom o 9:00 hod.

  Svätá omša bude obetovaná za všetky naše rodiny, žiakov, pedagógov, zamestnancov, priateľov, priaznivcov a podporovateľov školy (materskej, základnej i SOŠP sv. Andreja - Svorada a Benedikta)

  Odkaz: https://www.ekostol.sk/projekt/9-trencin

 • BÁBKOVÉ DIVADLO AŽ KU VÁM DO OBÝVAČKY

  Blíži sa víkend a vy máte problém ako zmysluplne a kultúrne vyplniť svojim deťom čas? Dovoľte, aby sme vás pozvali do bábkového divadla...

  Bratislavské bábkové divadlo pri príležitosti Svetového dňa bábkového divadla, sprístupni v nedeľu 21. marca 2021 záznam inscenácie Deduško. Príbehy našich starých rodičov si v sebe nosíme po celý život, uchovávame si ich odkaz a odovzdávame ich ďalšej generácii. Predstavenie Deduško hovorí o vzácnosti času, ktorý môže rodina stráviť pokope a je podporou aktívneho života.

 • AJ CEZ PÔST SME SPOJENÍ V MODLITBE...

  Modlitba Ježišovej krížovej cesty nám vždy ponúka príležitosť prežiť dotyk ukrižovanej lásky. O niektorých svätých bolo známe, že sa ju modlievali každý deň, je pre každého z nás, pretože niet človeka, ktorý by netrpel, niet človeka, ktorý by chcel žiť svoj ťažký život bez nádeje. Hoci sa nemôžeme stretnúť v našom kostole, neznamená však, že nemôžeme byť duchovne spojení. A tak sa žiaci školy rozhodli, že sa túto modlitbu pomodlia spolu, aj keď inak – online. Máme nádej, že aj spoločná modlitba nám pomôže (v pokoji, radosti prežiť tieto neľahké dni) pochopiť zmysel utrpenia a prispeje tak k príprave na Veľký týždeň, kedy si pripomíname Ježišovu obetu na kríži a Jeho zmŕtvychvstanie. O tom, že toto obdobie duchovne prežívajú aj ostatní žiaci školy, nás štvrtáci presvedčili zhotovenými modelmi krížov, ktoré poslali pani učiteľke, Mgr. Lucii Kubalovej.

 • Milí priatelia!

  Pokiaľ uvažujete o zápise Vášho predškoláka, či predškoláčky do našej školy, s istotou sa zúčastnite niektorej z našich „predzápisových“ online besied. (diskusií)

  Nakoľko súčasná situácia nedovoľuje, aby sme sa spoločne stretli, prednáška (beseda) je tým pravým priestorom pre Vás – rodičov, kde sa dozviete, ako u nás samotný zápis, neskôr výuka prebieha, ako a kde môžu žiaci školy tráviť mimo - vyučovací čas, dozviete sa veľa konkrétnych odpovedí na otázky, na ktoré hľadáte odpoveď...

 • Milí rodičia!

  Máte doma predškoláka? Premýšľate nad tým, ktorá škola je pre vaše dieťa vhodná? Radi by ste sa dozvedeli, čo Základná škola sv. Andreja – Svorada a Benedikta ponúka svojim žiakom?

  Našou víziou je poskytnúť žiakom školy nielen kvalitné vzdelanie, ale aj podporovať ich v osobnostnom a duchovnom raste. Sme školou „pre život“ a dobré uplatnenie v praxi. Chceme pre všetkých vytvoriť také prostredie, kde každý nájde svoje miesto a uplatnenie. Máme rôzne talenty, nadanie a schopnosti. Objavovať a tvoriť – môžeme všetci...

Novinky

 • Riaditeľstvo ZŠ s MŠ sv. Andreja - Svorada a Benedikta, oznamuje rodičom, že:

  ZÁPIS DETÍ DO 1. ROČNÍKA ZŠ

  na škol ský rok 2021/2022 sa uskutoční bez osobnej prítomnosti dieťaťa

  12.04. 2021 - 16.04. 2021

  (pondelok - piatok)

  od 14:00 hod. do 17:00 hod.

  ELEKTRONICKÚ PRIHLÁŠKU na zápis dieťaťa do 1. ročníka je nutné vypísať, kliknite na odkaz: PRIHLÁŠKA DO 1. ROČNÍKA

  Zapisujú sa deti narodené od 01.09. 2014 do 31.08. 2015 a deti, ktoré mali v minulom šk. roku odklad školskej dochádzky.

 • PREVÁDZKA ŠKOLY OD 12. APRÍLA 2021

  Vážení rodičia,

  budúci týždeň, od 12. - 16.04. 2021, bude vyučovanie pokračovať ako doteraz. a 1. stupeň ZŠ prezenčne, 2. stupeň dištančne, na základe Rozhodnutia MŠVVaŠ SR z 8.4.2021 číslo: 2021/11929:1-A1810

  • zabezpečená je aj prevádzka školského klubu detí, v obvyklom režime. (ranný klub, od 6:30 hod., popoludňajší klub, do 16:30 hod.)
  • zabezpečené sú obedy vo výdajni stravy. V prípade, že nemáte pre vaše dieťa záujem o obed, individuálne ho odhláste.

  Pri nástupe žiaka do školy, je potrebné znovu priniesť Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti, s dátumom 12.04. 2021. Tlačivo je TU (čestné vyhlásenie 11a môžete podať aj prostredníctvom aplikácie Edupage spolu s prílohou, najlepšie už v nedeľu, aby si ho triedna pani učiteľka vedela skontrolovať, prípadne ho vypísané priniesť do školy. Dieťa bez vyhlásenia o bezinfekčnosti nebude môcť na školské vyučovanie prísť)

 • 2% DANE PRE ZŠ

  Vážení rodičia a priatelia školy,

  pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane!

  Zákon Vám umožňuje darovať 2% zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naše Rodičovské združenie. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2% pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%!

  Finančné prostriedky budú použité na:

  • skvalitnenie výchovno-vz
 • Sme moderná škola s dlhoročnou tradíciou, nachádzajúca sa v centre mesta, ktorá podporuje (kritické) myslenie, učenie, tvorivosť..., a budovanie vzťahov.

  Pokiaľ chcete o nás vedieť viac, kontaktujte nás! (0903 982 654)

  Veľmi radi sa s vami osobne stretneme a predstavíme hodnoty, víziu a koncepciu našej cirkevnej školy a zodpovieme na vami položené otázky.

Lorem Ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed venenatis mollis lac us a egestas. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed venenatis mollis lac us a egestas.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou sv. Andreja - Svorada a Benedikta
  Braneckého 4, 911 01 Trenčín
 • +421 032/6529406, 6525866

Fotogaléria