Navigácia

 • ZOŠITY NA ŠKOLSKÝ ROK 2021/2022 PRE OBA STUPNE ZŠ

  ZOŠITY NA ŠKOLSKÝ ROK 2021/2022 PRE OBA STUPNE ZŠ

  Vážení rodičia, v budúcom šk. roku (2021/2022) budú žiaci školy potrebovať tieto školské pomôcky: 

   

   Zosity_pre_1.stupen_ZS_na_skolsky_rok_2021-2022.pdf

   

  Zosity_pre_2._stupen_ZS__na_sk._rok_2021_2022.pdf

 • MOBILNÁ APLIKÁCIA

  MOBILNÁ APLIKÁCIA

  Vyskúšajte mobilnú aplikáciu, ktorá je dostupná na zariadeniach s operačným systémom ANDROID a IOS. Dostávajte informácie zo školy - PRIAMO DO VÁŠHO MOBILU.

  Viac tu: https://mobile.edupage.org/

 • USMERNENIE K HODNOTENIU ŽIAKOV V ŠK. ROKU 2020/2021

  USMERNENIE K HODNOTENIU ŽIAKOV V ŠK. ROKU 2020/2021

  Celkové hodnotenie žiakov základných škôl v školskom roku 2020/2021 počas mimoriadnej situácie a núdzového stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19

  Podľa § 55 ods. 1 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a ozmene adoplnení niektorých zákonov vznení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) možno hodnotiť žiakov základných škôl

  a) slovným hodnotením,

  b) klasifikáciou („známkou“),

  c) kombináciou klasifikácie aslovného hodnotenia.

  Počas mimoriadnej situácie, resp. núdzového stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 hodnotenie „neabsolvoval“, ktorého dôsledkom je celkové hodnotenie „neprospel“, je vhodné využívať len v nevyhnutných prípadoch vyjadrenia neplnenia cieľov vyučovacieho predmetu zosubjektívnych dôvodov na strane žiaka. Ak je to možné, odporúča sa v súčasnosti takto nehodnotiť.

  Celkové hodnotenie žiakov základnej školy a klasifikácia ako aj zmeny hodnotenia a klasifikácie počas školského roka sa podľa § 18 ods. 11 vyhlášky č. 320/2008 Z. z. prerokujú a odsúhlasia v pedagogickej rade školy. (v ZŠ sv. Andreja - Svorada a Benedikta, v utorok: 08.06. 2021 o 13:30 hod.)

  Bližšie informácie poskytne Usmernenie k priebežnému hodnoteniu a celkovému hodnoteniu žiakov základných škôl v školsko mroku 2020/2021počas mimoriadnej situácie a núdzového stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19: 

  Tu: usmernenie_k_hodnoteniu.pdf

  Usmernenie_k_hodnoteniu_na_konci_sk._roka__v_ZS_sv._Andreja_-_Svorada_a_Benedikta.docx​​​​​​​

 • OZNAM O KARANTÉNE ŽIAKOV 9. ROČNÍKA

  OZNAM O KARANTÉNE ŽIAKOV 9. ROČNÍKA

  Vážení rodičia!

  Z dôvodu potvrdenia pozitívneho antigénového testu na COVID-19 u jedného žiaka 9. ročníka našej školy

  ROZHODOL

  Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Trenčíne, o karanténe pre žiakov 9. ročníka v zariadení Základnej školy sv. Andreja – Svorada a Benedikta.

  Karanténa je stanovená pre žiakov 9. ročníka, v období:

  od 14.06. 2021 do 24.06. 2021 (vrátane)

  Povinnosť karantény sa nevzťahuje na osobu, ktorá prekonala ochorenie Covid-19 v období pred nie viac ako 180 dňami a nevyskytujú sa u nej klinické príznaky ochorenia. Rodinní príslušníci žiakov nie sú v karanténe. 

  Vzhľadom na situáciu žiadame rodičov, aby dôkladne sledovali zdravotný stav svojich detí a v prípade komplikácií kontaktovali ošetrujúceho lekára.

  Vzdelávanie žiakov 9. ročníka bude prebiehať DIŠTANČNE. (deviataci sa budú vzdelávať podľa terajšieho,  /aktuálneho/ rozvrhu hodín, bližšie informácie budú vyučujúcimi podané prostredníctvom Edupage)

  O prípadných možných zmenách vás budeme včas informovať. Ďakujeme za pochopenie a spoluprácu.

                                                                                                                                    Ing. Hana Hulínová, riad. školy.

 • PREDŠKOLÁCI MEDZI NAMI...

  PREDŠKOLÁCI MEDZI NAMI...

  V Základnej škole sv. Andreja – Svorada a Benedikta, každoročne, pre predškolákov z materských škôl, pripravujeme bohatý program, aby ešte pred zápisom do 1. ročníka, mali možnosť spoznať školské prostredie. Deťúrence sa počas dopoludnia zúčastňujú na rôznych aktivitách a tiež strávia skvelé, zábavné popoludnie so staršími  kamarátmi v školskom klube detí. Túto jar nám pandemická situácia takéto stretnutie zorganizovať nedovoľovala, preto sme sa spoločne stretli až dnes, 08.06. 2021, kedy nás predškoláci (detičky, ktoré septembra budú žiakmi školy) potešili svojou návštevou. Zatiaľ, čo sa rodičia detí rozprávali o podmienkach ich nástupu do školy od septembra, s budúcou pani učiteľkou, budúcoroční prváci si úplne sami vypracovali svoju prvú školskú úlohu, pozreli si vnútorné i vonkajšie priestory školy, navštívili školský klub, odborné učebne, jedáleň... Domov si odniesli drobný darček, sladkosť a zoznam pomôcok, ktoré od septembra budú potrebovať. Veríme, že sa im v škole páčilo a budú sa do nej tešiť tak, ako sa my, už teraz tešíme na nich, keď zasadnú do školských lavíc.

 • 3. MIESTO V OKRESNOM KOLE HVIEZDOSLAVOVHO KUBÍNA

  Súťažné kolo v prednese poézie a prózy, pre 1. - 3. kategóriu, sa uskutočnilo prezenčnou formou, dňa: 7. júna 2021 (pondelok) v Galérii Miloša Alexandra Bazovského, v Trenčíne.

  Žiačka 6. A triedy, Janka Garecová, v 2. kategórii, s ukážkou Smutná baletka, od spisovateľky Márie Mikovej, obsadila nádherné, 3. miesto. 

  Pre našu talentovanú žiačku, po on-line uskutočnenom školskom kole, bola prezenčná forma súťaže, s istotou cennou skúsenosťou.

  Srdečne blahoželáme, želáme, aby láska k umeleckému prednesu u nej pretrvávala a naďalej sa rozvíjala. V neposlednom rade, Janke ďakujeme aj za vzornú reprezentáciu školy. ❤️

 • V NAŠEJ ŠKOLE BUDÚCI TÝŽDEŇ PREBEHNE TESTOVANIE ŽIAKOV 9. ROČNÍKA

 • DRUHÁCI NA ŠKOLSKOM VÝLETE

  Žiaci druhého ročníka, sa v piatok vybrali na svoj dlho očakávaný výlet. Tešili sa naň od besiedky, ku Dňu matiek, kedy im pani učiteľka sľúbila, že sa onedlho výberú na pešiu túru. 

  Absolvovali teda trasu: 

  Východná - Juh - Soblahovská vyhliadka - Kubranská kyselka. 

  Máme za to, že o ich nádhernom výlete, ani netreba písať. Zábery svedčia za všetko. Bol to fantasticky prežitý, slnečný deň. 😉 Ale predsa len, pri ich príchode, v šatni, sme započuli takúto vetu. (Ty brďko, strašne ma bolia nohy. Ale bolo "fasa.") 😀

  Tešíme sa, že žiaci našej školy v mesiaci jún, absolvujú jednodňové výlety, na ktoré sa veľmi tešia. A s ich zážitkami sa s vami opäť podelíme.

 • TESTOVANIE 9 (NOVÉ, AKTUALIZOVANÉ: 28.05. 2021)

  TESTOVANIE 9 (NOVÉ, AKTUALIZOVANÉ: 28.05. 2021)

  (pozrite tlačovú správu TU),

  Overovanie vedomostí deviatakov základných škôl tento rok z matematiky a vyučovacieho jazyka, známe aj pod starším názvom „monitor,“ neprebehne celoplošne, ale na reprezentatívnej vzorke žiakov 9. ročníka základných škôl a 4. ročníka gymnázií s osemročným vzdelávacím programom. Vzorku bude tvoriť približne 500 škôl, pričom sa zapojí približne 13-tisíc žiakov.

  Vo vzorke budú zastúpené školy z celého Slovenska, mestské aj obecné školy, žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia, veľké aj malé školy, školy so slovenským aj s maďarským vyučovacím jazykom. Žiaci zo škôl s vyučovacím jazykom maďarským budú mať všetky materiály prístupné v maďarskom jazyku.

  Cieľom monitoru na reprezentatívnej vzorke je overiť vedomosti žiakov po druhej vlne pandémie. (bude sledovať stav vedomostí žiakov po dištančnom vzdelávaní)

   Vážení rodičia, milí deviataci, oznamujeme vám, že:

  ŽIACI 9. ROČNÍKA ZŠ SV. ANDREJA - SVORADA A BENEDIKTA BOLI DO PRIESKUMU (REPREZENTATÍVNEJ VZORKY) ZARADENÍ.

  Monitoring, teda vypĺňanie testov bude prebiehať elektronickou formou, v stredu: 09.06. 2021

  Žiaci budú riešiť dva testy (matematika, slovenský jazyk a literatúra) a vyplnia jeden dotazník.

  Bližšie informácie budú pre deviatakov spresnené prostredníctvom Edupage (ale aj vyučujúcimi) v najbližších dňoch....

  Rozhodnutie ministra:

  Rozhodnutie ministra z 27. 5. 2021 o externom testovaní žiakov 9. ročníkov základných škôl a žiakov 4. ročníkov gymnázií s osemročným vzdelávacím programom

 • ORGANIZÁCIA DŇA 9. JÚN 2021

  ORGANIZÁCIA DŇA 9. JÚN 2021

  9. júna pre žiakov 9. ročníka prebieha testovanie deviatakov na reprezentatívnej vzorke žiakov. (podľa už spresnených informácií)

  Koordinátor: PaedDr. M. Adamcová

  Administrátor: Mgr. M. Reháková

  Dozor počas monitoru: PaedDr. Ľ. Prekopová

  Po skončení testovania pre žiakov 9. ročníka vyučovací deň končí. 

   

  Žiaci ročníkov 1. - 8. budú mať v tento deň program, ktorý spresnili triedni učitelia.

  1.- 4. ročník ZŠ vyučovací deň končí o 11:40 hod. (od tejto doby je v prevádzke ŠKD a ŠJ)

  Ročníky: 5. - 8. - končia vyučovací deň: (09.06. 2021) nasledovne: (aj kvôli "pružnému" odobedovaniu a dodržaniu epidemiologických opatrení)

  5. A o 11:30 hod. (s Mgr. J. Faglicovou / PaedDr. M. Duvačovou)

  6. A o 11:40 hod. (s Mgr. S. Zelenákom / PaedDr. F. Hromadom)

  7. A o 11:50 hod. (s Mgr. T. Surovčíkom)

  8. A o 12:00 hod. (s Mgr. L. Kubalovou)

 • FOTOGRAFOVANIE TRIEDNYCH KOLEKTÍVOV

  FOTOGRAFOVANIE TRIEDNYCH KOLEKTÍVOV

  Vážení rodičia, milí žiaci, 

  v utorok: 8. júna 2021 sa budú fotografovať triedne kolektívy ZŠ. 

  Rozmer triednej foto je 13x19 cm.

  Bude takisto možnosť, aby sa odfotografovali aj skupinky kamarátov. Tu je rozmer foto: 10x15 cm. 

  Cena za každý kus fotografie je 1 €. 

  Sumu za zvolený počet foto žiaka, prosíme priniesť tr. učiteľovi do 4. júna 2021 (piatku)

  Ďakujeme. 

 • STRETNUTIE RODIČOV BUDÚCOROČNÝCH PRVÁČIKOV

  Vážení rodičia, milí prváčikovia!

  Srdečne Vás pozývame na prvé spoločné stretnutie v našej škole, kde Vám budú poskytnuté potrebné informácie k novému školskému roku.

  Program: 

  1. Predstavenie pani učiteľky Vašich detí 

  2. Priority našej školy 

  3. Princípy vzájomnej spolupráce 

  4. Rozvoj kompetencií a spôsoby práce s deťmi v našej škole 

  5. Pomôcky, školské potreby 

  6. Diskusia 

  7. Záver

  Tešíme sa na stretnutie s Vami.

  S pozdravom a prianím krásnych dní, Mgr. Miroslava Staňová, triedna p. učiteľka prváčikov a Ing. Hana Hulínová, riaditeľka školy. 

 • POZÝVAME ŤA DO LETNEJ ŠKOLY

  POZÝVAME ŤA DO LETNEJ ŠKOLY

  Ministerstvo školstva SR vypisuje výzvu na rozvojový projekt „Letná škola na základnej škole v školskom roku 2020/2021“. Letné školy sú súčasťou opatrení MŠVVaŠ SR na zmiernenie dopadov dištančného vzdelávania na vzdelávacie výsledky žiakov.

  Zámer Letnej školy: je poskytnúť žiakom základných škôl možnosť na získanie alebo upevnenie vedomostí, zručností a spôsobilostí, ktoré si nedostatočne osvojili počas školského roka 2020/2021. Letná škola neprebieha vo forme klasického vyučovania, ale jej primárnym cieľom napriek tomu ostáva vzdelávanie a rozvoj kompetencií žiakov.

  Termín letnej školy:  09.08. - 13.08.2021 (čas od 8:00 - 14:00 hod. / 6 hodín)

  Viac informácií a nahlasovanie žiakov: 

  V prípade záujmu sa prihláste u svojej triednej učiteľky, alebo správou cez Edupage / meno a priezvisko žiaka, trieda / do pondelka 31.05. 2021, ​​​​​aby sa vytvorili skupiny žiakov a zabezpečilo sa všetko potrebné. Po prejavení záväzného záujmu vám obratom zašleme prihlášku. (dá sa stiahnuť aj v príspevku - nižšie)

  Pozvánka na Letnú školu:

   

  Milá žiačka, milý žiak!

  Je nám úprimne ľúto, že tento rok sme sa až tak spoločne v škole nestretávali. Nemohli sme sa rozprávať počas prestávok, učiť sa spoločne nové veci počas hodín a ani mať nové zážitky. Čo keby sme to cez leto – v mesiaci august napravili? Pozývame Ťa preto do Letnej školy! No pozor, nepredstavuj si, že celé dni budeme iba sedieť v laviciach! Zažijeme spolu neskutočné zážitky! Dobehneme hravou formou to, čo sme si nestihli zopakovať počas školského roka. Ponúkame Ti zábavno-edukačný program vytvorený presne pre Tvoje potreby. Naučíme sa nové veci! Budeme sa venovať zaujímavosti  z prírodovedných predmetov, čaká Ťa ľahké „doučko“ z matematiky a jazykov, aby si si bol istý, že budeš do nového školského roka 2021/2022 pripravený. Ale hlavne sa budeme veľa rozprávať a zabávať. Vynahradíme si všetky zrušené aktivity. Počas tohto zvláštneho roka ste nám veľmi chýbali, a preto chceme s vami dobehnúť, čo sa dá. Budeme veľmi radi, keď sa pridáš.

  Tvoje pani učiteľky, páni učitelia.

  Letna_skola_-_prihlaska.doc

  Pre viac informácií - link:

  https://www.minedu.sk/letna-skola-2021-zakladne-skoly/

 • PREŽILI SME NÁDHERNÝ SVIATOČNÝ DEŇ

  Pri príležitosti slávnosti Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi, známeho i pod názvom Božie Telo, sme slávili slávnostnú svätú omšu, ktorá je oslavou daru Eucharistie a vyjadrením úcty k Spasiteľovi, prítomnému pod spôsobom chleba a vína, vo sviatosti oltárnej. 

  Ďakujeme pánovi kaplánovi, Mgr. Martinovi Mičovskému, ktorý prítomným v homílii ozrejmil, že slávenie tejto slávnosti, nám chce pripomínať veľké tajomstvo Kristovej lásky k nám. Každá svätá omša je vlastne obetou, pri ktorej sa premieňa chlieb na Kristovo Telo a víno na Kristovu Krv. Tak to chcel samotný Ježiš Kristus.

  ... Touto cestou sa chceme poďakovať všetkým, ktorí prispeli k dôstojnému sláveniu tohto prikázaného sviatku. (miništrantom, lektorom, pani organistke, ale aj prítomným žiakom a zamestnancom školy, za dôstojný priebeh a radostné prežívanie sv. omše) ❤️

 • AJ NAŠI ŽIACI SLÁVILI DEŇ DETÍ

  V každom z nás je krásne dieťa

  a to dieťa povedie ťa

  do krajiny snov, kde je život hrou,

  darujme si v tento deň

  s láskou aspoň jeden sen.

  Všetky deti 1. júna oslavujú svoj sviatok. Páni učitelia zo ZŠ (nielen preto) spolu s nimi strávili zábavné popoludnie plné hier, súťaží a rôznych aktivít... Počasie nám prialo a deťúrence dospelákov príjemne prekvapili tým, že program si dokázali urobiť aj sami; a zabaviť tak nielen seba, ale aj všetkých prítomných. Sladkú odmenu, ktorá bola pre každého účastníka pripravená, si plne zaslúžili.

  Deťúrencom prajeme ešte raz, KRÁSNY SVIATOČNÝ DEŇ...

 • NAJSVÄTEJŠIE KRISTOVO TELO A KRV

  Vo štvrtok: 03.06. 2021 je prikázaný sviatok: NAJSVÄTEJŠIEHO KRISTOVHO TELA A KRVI

  V tento deň sa žiaci školy zúčastnia na sv. omšiv kostole Notre Dame (dodržíme všetky nariadené opatrenia - počet osôb, rúška, rozstupy...)

   pre MŠ a ZŠ: bude sv. omša slávená - počas 3. vyučovacej hodiny, so začiatkom o 10:00 hod. 

  Všetkým prajeme požehnaný sviatočný deň. 

 • ODSTÁVKA DODÁVKY PITNEJ VODY - DIŠTANČNÉ VZDELÁVANIE

  ODSTÁVKA DODÁVKY PITNEJ VODY - DIŠTANČNÉ VZDELÁVANIE

  Vážení rodičia,

  dnes (po 10.00 hod.) sme sa dozvedeli, že z dôvodu havarijného stavu  - poruchy na verejnom vodovode, bude zajtra (2. júna 2021) - ODSTÁVKA DODÁVKY PITNEJ VODY.

  Nakoľko nebude možné „bez vody fungovať“, (jedáleň, toalety, následne upratanie priestorov školy...)

  zajtra, 02.06. 2021 bude pre žiakov ZŠ – DIŠTANČNÉ VZDELÁVANIE.

  (učitelia 1. stupňa ZŠ pošlú úlohy, zadania cez Edupage, pre žiakov 2. stupňa ZŠ budú rovnako: buď zaslané úlohy cez Edupage, príp. ak učitelia 2. stupňa ZŠ zvážia, pošlú kód pripojenia na online hodinu v platforme Google meet, podľa rozvrhu hodín na stredu. (len z profilových predmetov, nie výchov)

  Všetci stravujúci sa sú z obeda (02.06. 2021) automaticky odhlásení.

  Fotografovanie triednych kolektívov ZŠ sa presúva na utorok: 08.06. 2021. (od 9:00 hod.)

  Milí rodičia,

  vzniknutá situácia nás nesmierne mrzí, aj z dôvodu, že až dnes nám bola daná skutočnosť oznámená; uvedomujeme si, že je to pre vás veľký zásah, pre zabezpečenie a organizáciu chodu domácnosti.

  Tešíme sa na našich žiakov vo štvrtok: 03.06. 2021.

 • 1. JÚN DEŇ DETÍ

  Prajeme všetkým detičkám, nielen v tento Deň detí, ale po všetky dni, aby mali šťastné a spokojné detstvo

  a aby boli milované a dostávali od svojich blízkych čo najviac lásky. Krásny a šťastný Deň detí.

 • TELESNÁ A ŠPORTOVÁ VÝCHOVA OD 31.05. 2021

  TELESNÁ A ŠPORTOVÁ VÝCHOVA OD 31.05. 2021

  NOVÉ PRAVIDLÁ pre vyučovanie telesnej a športovej výchovy od pondelka: 31.05. 2021 v našej škole:

  – žiaci si na telesnú a športovú výchovu prinesú cvičebný úbor na prezlečenie,

  – môžu sa využívať šatne na prezlečenie do cvičebného úboru,

  – prioritne sa telesná a športová výchova bude vyučovať v exteriéri, ak to počasie neumožní, môže sa vyučovať aj v interiéri (v telocvični),

  – počas vykonávania športovej aktivity, žiaci nemajú prekryté horné dýchacie cesty.

  Tieto opatrenia vyplývajú z:

  – COVID športového semaforu a COVID školského semaforu.

  V prípade zmeny Vás budú kontaktovať vyučujúci TSV.

 • ŠIESTACI POMÁHALI NA E-HRISKU...

  V minulom týždni, naši obetaví rodičia pri brigáde, (ktorých je a bolo nespočítateľné množstvo) na dokončení e-hriska, uvítali a ocenili pomoc žiakov 6. ročníka ZŠ, pri dokončovaní terénu. Chlapci pomohli pri kosení trávnika, zametaní a takisto pri odpratávaní zeminy. No dôležité je aj poznamenať, že nielen manuálne pomáhali, ale túto "zelenú, trávnatú" plochu, s radosťou a radi využívajú aj počas vyučovacích hodín. Rodičia šiestakom ďakujú za pomoc a tešia sa, že aj žiaci sa do skrášľovania prostredia školy zapájajú...

  My - všetci, ktorí denne toto úžasné miesto v centre mesta využívame (či už počas dopoludnia, ale aj popoludní, počas pobytu v ŠKD) úprimne, zo srdca ĎAKUJEME za obetavých a nadšených rodičov, ktorí majú na zveľadení tohto prekrásneho miesta obrovskú zásluhu. 

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou sv. Andreja - Svorada a Benedikta
  Braneckého 4, 911 01 Trenčín
 • +421 032/6529406, 6525866

Fotogaléria