Navigácia

 • PRIHLÁSENIE NA STRÁNKU ŠKOLY - RODIČOVSKÉ KONTO

  PRIHLÁSENIE NA STRÁNKU ŠKOLY - RODIČOVSKÉ KONTO

  Milí rodičia,

  rodičovské konto vám pomôže, napr. zadávať ospravedlnenky, podpisovať známky/poznámky, komunikovať s učiteľmi ako rodič, podávať elektronické žiadosti, potvrdzovať prihlasovacie akcie a pod. V žiackom konte nefunguje žiadna z týchto funkcií. Ak niektorí toto konto ešte stále nemajú, obrátili sa na triedneho učiteľa, aby sme aj vám umožnili si to nastaviť.

  PREČO SI VYTVORIŤ KONTO?

  Doteraz Vám boli doručené prístupové mená zhodujúce sa s menom Vášho dieťaťa a s ním aj heslo pre prihlásenie. Ako rodič si však nižšie popísaným postupom môžete vytvoriť automaticky samostatné konto, ktoré má nasledujúce výhody:

  Pokiaľ máte (alebo budete mať) na ZŠ viac ako jedno dieťa, Vaše rodičovské konto Vám umožní vidieť výsledky všetkých detí naraz pod jedným prihlásením. Rodičia s viacerými deťmi.

   V rodičovskom konte si môžete kedykoľvek bez problémov zmeniť heslo, prípadne aj prihlasovací e-mail.

   V prípade, že budete komunikovať so ZŠ, bude zrejmé, že vystupujete ako rodič a nedôjde k zámene s kontom žiaka.

  Každý rodič (otec aj mama) môže mať samostatné konto. Podmienkou je, že rodič uviedol svoju e-mailovú adresu v údajoch poskytnutých ZŠ na začiatku školského roku.

   V budúcnosti, keď predpokladáme spustenie aj ďalších funkcií elektronickej komunikácie bude vytvorenie samostatného žiackeho a rodičovského konta nevyhnutnosťou.

   Rodičovské konto môžete použiť aj v mobilnej aplikácii Edupage. Rodič - ako sa prihlásim do mobilnej aplikácie EduPage?

  AKO SI VYTVORIŤ KONTO?

  Vytvorenie rodičovského konta prebieha automaticky cez stránku školy v nasledujúcich krokoch:

  1. V internetovom prehliadači prejdite na stránku školy na adrese: http://zsasbtn.sk, a kliknite na položku Prihlásenie, ktorá sa nachádza v pravom hornom rohu. 

  2. Kliknite na textNeviem prihlasovacie meno alebo heslo nachádzajúce sa pod tlačidlom „Prihlásiť sa“. 

  3. Zobrazí sa Vám nové okno pre zadanie e-mailovej adresy pre zaslanie prístupového mena a hesla.

  4. Do položky „Email/Používateľské meno:“ zadajte e-mailovú adresu, ktorú ste poskytli ZŠ. 

  5. Stlačte „Odoslať“. 

  6. Na Vami zadanú e-mailovú adresu bude zaslaný overovací e-mail s predmetom „Edupage - Prihlásenie“ POZOR: je možné, že sa tento e-mail bude nachádzať v záložke Nevyžiadaná pošta/Spam.

  7. Kliknite na overovací link, ktorý je uvedený v texte mailu. 

  8. Otvorí sa Vám okno portálu Edupage.org.

  9. Kliknite na položku Zmeniť heslo“.

  10. Otvorí sa Vám okno pre nastavenie/zmenu hesla k Vášmu prihlasovaciemu menu:

  11. Vyplňte do oboch položiek nové heslo a kliknite naZmeniť heslo“.

  12. Prihláste sa na stránke http://zsasbtn.edupage.sk pomocou mena (e-mailová adresa) a hesla (ktoré ste si v predchádzajúcich krokoch zvolili) a používajte výhody rodičovského konta.

  V prípade potreby, pozrite si jednoduché návody, postupy:

    Ako sa prihlásiť do EduPage ako rodič s jedným alebo viacerými deťmi?

    Nefunguje mi heslo, zabudol som heslo

    Ako sa v rodičovskom konte prepínať medzi deťmi?

    Rodič - ako si môžem zmeniť heslo do EduPage?

    Ako môže rodič zistiť heslo na EduPage konte svojho dieťaťa?

    Ako odstrániť používateľa z mobilnej aplikácie?

    Aký je rozdiel medzi rodičovským a žiackym prístupom do EduPage?

 • OD PONDELKA: 28.9. 2020 SA V ŠKOLE OPÄŤ STRETNEME...

  OD PONDELKA: 28.9. 2020 SA V ŠKOLE OPÄŤ STRETNEME...

  Vážení rodičia, milí žiaci!

  Od pondelka: 28.9. 2020, bude školské vyučovanie v ZŠ sv. Andreja - Svorada a Benedikta, prebiehať podľa riadneho rozvrhu hodín, v obvyklom režime. (vrátane ŠJ a ŠKD)

  Materská škola je otvorená taktiež, od pondelka: 28.9. 2020; v nezmenenej prevádzke, v čase od 6:00 do 16:30 hod.

  Na všetkých našich žiakov sa veľmi tešíme!

 • OZNAM PRE RODIČOV A ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV DETÍ MATERSKEJ ŠKOLY

  Na základe rozhodnutia MŠVVaŠ SR o prevádzkových podmienkach v materských školách po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19 z dôvodu potreby dodržiavania protiepidemických opatrení a odporúčaní riaditeľka ZŠ s MŠ sv. Andreja Svorada a Benedikta v Trenčíne, predkladá rodičom a zákonným zástupcom dieťaťa navštevujúceho materskú školu povinnosť po každom prerušení dochádzky dieťaťa do materskej školy v trvaní viac ako tri po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) predložiť písomné Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti. Pri prerušení viac ako 5 pracovných dní (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) z dôvodu akéhokoľvek ochorenia predkladá zákonný zástupca Potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast. (Počet podaných Vyhlásení o bezinfekčnosti a Potvrdení o chorobe, nie je limitovaný.)

  Obe tlačivá sú voľne prístupné pri vstupe do MŠ, u triednych učiteliek a zároveň je možné ich stiahnuť z webovej stránky školy.

   Ing. Hana Hulínová, riaditeľka

 • PREVÁDZKA ŠKOLY OD 28.9. 2020

  PREVÁDZKA ŠKOLY OD 28.9. 2020

  Oznamujeme rodičom, že špeciálne usmernenia, ktoré boli stanovené ministerstvom a hygienikom na september sa v našej škole skončia k 25.9.2020 (okrem telocvične a ŠJ). Budeme však rešpektovať všetky aktuálne usmernenia, o ktorých vás budeme včas informovať. Ďakujeme veľmi pekne rodičom za to, že sú zodpovední, nedávajú choré deti do školy a s prípadnými otázkami sa obracajú na triednych učiteľov. Naďalej platí, že ak máte akúkoľvek pochybnosť, môžete nechať svoje dieťa doma bez potvrdenia lekárom 5 dní. Stačí, ak napíšete cez Edupage ospravedlnenku pre triedneho učiteľa. (návod, ako na to: https://help.edupage.org/?lang_id=2&p=u38/u172/e1836)

  Podľa manuálu ministerstva školstva pristupujeme k nasledovným úpravám v prevádzke Základnej školy:

  • bude prebiehať riadne vyučovanie podľa rozvrhu (s výnimkou telocvične)

  • ŠKD – budú sa spájať deti z rôznych tried, vrátane ranného klubu.

         Zostáva:

  • rúška budú pre žiakov 2. stupňa na vyučovacích hodinách (v priestoroch školy) povinné.

  •  povinná dezinfekcia rúk pri vstupe do budovy platí aj naďalej, telesnú teplotu žiakom zatiaľ merať pri vstupe do budovy školy nebudeme.

  • žiaci musia mať rezervné rúško v aktovke.

  • aj naďalej platí zákaz vstupu cudzích osôb do budovy školy.

  • je sprísnený hygienický režim. (vo všetkých priestoroch školy, vo výdajni stravy)

 • OZNAM O UDELENÍ RIADITEĽSKÉHO VOĽNA ŽIAKOM ŠKOLY

  OZNAM O UDELENÍ RIADITEĽSKÉHO VOĽNA ŽIAKOM ŠKOLY

  Na základe § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 3 ods. 10 vyhlášky MŠ SR č. 231/2009 Z. z. o organizácii školského roka na základných školách, stredných školách, na základných umeleckých školách, na odborných učilištiach a jazykových školách Vám oznamujeme, že na základe súhlasu zriaďovateľa školy, riaditeľka školy

  p o s k y t u j e

  z prevádzkových a organizačných dôvodov

  RIADITEĽSKÉ VOĽNO od 23.9. 2020 (streda) do 25.9. 2020 (piatok) pre žiakov Základnej školy sv. Andreja – Svorada a Benedikta v Trenčíne.

  Materská škola sv. Andreja – Svorada a Benedikta, je z dôvodu karantény pedagogických zamestnancov ZATVORENÁ. (od stredy: 23.9. 2020 do piatku: 4.10. 2020) Všetky informácie a spresnenia pre rodičov detí materskej školy, budú poskytovať pani učiteľky. 

  Stravníci MŠ a ZŠ sú z obedov automaticky po všetky 3 dni trvania riaditeľského voľna odhlásení. (v prevádzke nie je ani ŠKD)

  Ďakujeme za pochopenie.

 • PRE RODIČOV - NÁSTUP ŽIAKA DO ŠKOLY PO NEPRÍTOMNOSTI

  PRE RODIČOV - NÁSTUP ŽIAKA DO ŠKOLY PO NEPRÍTOMNOSTI

  Vážení rodičia, upozorňujeme vás na nariadenie MŠVVaŠ: Vyhlásenie o bezinfekčnosti predkladá zákonný zástupca dieťaťa po každom prerušení školskej dochádzky v trvaní viac ako 3 dni. Môžete ho nájsť tu: Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti po 3 dňoch neprítomnosti žiaka na vyučovaní Vyhlásenie odovzdá žiak po príchode do školy triednej učiteľke. Ďakujeme.

 • POTVRDENIE O NÁVŠTEVE ŠKOLY

  POTVRDENIE O NÁVŠTEVE ŠKOLY

  - si môžete vytlačiť zo stránky školy, po prihlásení cez rodičovské konto. Návod, ako na to: https://help.edupage.org/text.php?id=2755&lang=sk

   

 • NÁVODY PRE ŽIAKOV A RODIČOV

  NÁVODY PRE ŽIAKOV A RODIČOV

  Ako si vytvoriť osobné rodičovské konto na Edupage

  Ako otvoriť a prehrať pridelenú domácu úlohu alebo iný materiál od učiteľa

  Ako si zobrazím domácu úlohu a správu, ktorú som omylom "skryl" - označil ako "vybavenú"

  Ako nahrať súbor /DÚ, prezentáciu alebo pracovný list/ a odoslať ho učiteľovi

  Ako môže rodič napísať správu učiteľovi cez mobil

  Ako si zapnúť notifikácie v Edupage /informačné správy/

   Kde si môže rodič pozrieť výsledky svojho dieťaťa

  Ako vyčistiť vyrovnávaciu pamäť /cache/ v aplikácii v mobile

 • PONUKA KRÚŽKOVEJ ČINNOSTI

  PONUKA KRÚŽKOVEJ ČINNOSTI

  Milí rodičia, vaše dieťa obdržalo vzdelávací poukaz, (VP) ktorý je možné v našej škole využiť na krúžkovú činnosť.

  Vzdelávací poukaz reprezentuje osobitný ročný štátny príspevok na záujmové vzdelávanie žiaka ZŠ. Žiak môže vzdelávací poukaz odovzdať škole alebo šk. zariadeniu podľa vlastného výberu, ktoré mu bude záujmové vzdelávanie v danom školskom roku poskytovať.

  Ak ste prihlásili svoje dieťa na záujmovú činnosť (krúžok) v našej škole v centre voľného času, prosíme, aby ste podpísaný poukaz vrátili škole. (odovzdať tr. učiteľke, do piatku: 18.9. 2020)

  Finančný príspevok od štátu sa tak dostane priamo k vašim deťom - každoročne zabezpečujeme pomôcky na záujmovú činnosť, športové vybavenie, učebné pomôcky a hry...

  Ponuka záujmových útvarov pre šk. rok 2020/2021:

  Ponuka_kruzkov.docx

  Prihlášky do ZÚ dostane každý žiak v škole - v pondelok: 07.09. 2020 a bude ich potrebné odovzdať najneskôr do 11.09. 2020 (piatok) - tr. učiteľovi.

  Fungovanie ZÚ začne najskôr 01.10. 2020: podľa pokynov ministerstva školstva.

  Podrobnejšie informácie budú zverejnené na stránke školy.

 • SLÁVNOSTNÝ ZAČIATOK ŠKOLSKÉHO ROKA 2020/2021

  SLÁVNOSTNÝ ZAČIATOK ŠKOLSKÉHO ROKA 2020/2021

  V stredu sme sa prebudili do chladnejšieho, ale pekného septembrového rána a plní nadšenia a očakávania sme sa takmer všetci ponáhľali do školy. Niektorí z nás tu neboli od 12. marca 2020, iní do školy prišli v posledný júnový mesiac a podaktorí len na ostatné - necelé dva týždne mesiaca jún. Za sebou máme dištančné, prípadne online vzdelávanie. Zvládli sme to. S pomocou učiteľov, rodičov (médií) sme učivo preberali, usilovne sme sa učili aj v domácom prostredí... Ale čo sme ako nedostatok, deficit, viacerí najviac pociťovali, bolo, že nám „chýbali naši kamaráti – spolužiaci“. A práve v dnešný deň sme sa na všetkých už veľmi tešili. A to platí nielen pre žiakov, ale aj pre pani učiteľky a pánov učiteľov. Rodičia, ktorí poznajú naše srdiečka, „vedia, čím žijeme“, nám túto radosť zo stretnutí a školy priali. Nechceme povedať, že radosť „z tradičnej školy“, pretože tá naša je netradičná. Učíme sa pre život, zábavnou a zážitkovou formou; a spoločne vieme, že sme tím – spoločenstvo – partia. Zažívame, že naša škola je miestom, kde spoznávame, objavujeme, napredujeme... A tak oddýchnutí a usmiati, starí aj noví kamaráti, všetci sme sa stretli na spoločnej sv. omši, aby sme slávnostne, s pomocou a posilou modlitby, vstúpili do ďalšieho školského roka. Povzbudivé slová pána kaplána Martina Mičovského, milé slová pani riaditeľky na záver sv. omše, aj plaché úsmevy našich najmenších prváčikov...., úvodné pokyny triednych učiteľov, spoznanie nových pedagógov...; a 2. september, prvý školský deň,  máme všetci za sebou.

  Milí prváčikovia, dnes sa začala vo vašich životoch nová etapa. Pomyselne prvýkrát ste prekročili prah našej školy. Želáme vám úspešný štart, aby sa vám školské povinnosti plnili ľahko. Prajeme si, aby z vás vyrástli múdri a šťastní žiaci.

  Všetkým našim žiakom, rodičom, pedagogickým aj nepedagogickým pracovníkom prajeme, nech sú úspešné všetky školské dni.

  A ako sme dnes počuli, nezabudnime každé ráno - do nového dňa vykročiť (kratučkou, úprimnou) modlitbou, s Božou pomocou, s úsmevom na tvári a prosbou, aby nás všetkých sprevádzala a ochraňovala naša nebeská Matka.

 • TEŠÍME SA NA VÁS!

  Naši drahí žiaci, milí rodičia!

  Chceli by sme vám oznámiť, že vašimi prvými (novými) pani učiteľkami v škole budú, pani učiteľka: Mgr. Blažena Collerová (1. A), pani učiteľka: Mgr. Božena Chudíková (2. A) a pre nových žiakov školy, triednou pani učiteľkou v triede: 5. A, bude p. uč.: Mgr. Janka Faglicová.

  Všetkým žiakom, ich rodičom, ako aj pedagógom, prajeme požehnaný, pokojný a úspešný nový školský rok!

 • INFORMÁCIA O ELEKTRONICKEJ ŽIACKEJ KNIŽKE

  INFORMÁCIA O ELEKTRONICKEJ ŽIACKEJ KNIŽKE

  Vážení rodičia, milí žiaci!

  Na základe rozhodnutia Pedagogickej rady, zo dňa: 24.8. 2020 bude klasifikácia vyučovacích predmetov, vo všetkých ročníkoch 2. stupňa ZŠ prebiehať elektronickou formou. Papierová žiacka knižka sa od 2.9. 2020 (okrem 1. stupňa ZŠ) na klasifikáciu žiakov nebude používať a bude slúžiť iba na oznamy, informácie, potvrdenia, ospravedlnenia od lekára alebo rodiča) Okrem vás rodičov, triedneho učiteľa a učiteľov, ktorí vyučujú konkrétny predmet, nikto iný nebude mať k známkam Vášho dieťaťa na internete prístup.

  Rodičia sa o známkach svojich detí dozvedia nasledovne:

  1. Prostredníctvom elektronickej žiackej knižky na internetovej stránke www.zsasbtn.sk, v časti „Prihlásenie“, kde po zadaní prihlasovacích údajov uvidia aktualizované známky svojho dieťaťa zo všetkých predmetov na počítači alebo notebooku.

  2. Prostredníctvom mobilnej aplikácie EduPage, ktorú si zadarmo stiahnete v oficiálnom Google-play-obchode (Android) alebo AppStore (iPhone) do svojho mobilu alebo tabletu. Po zadaní prihlasovacích údajov bude rodič vidieť aktualizované známky svojho dieťaťa zo všetkých predmetov.

  Aplikáciu elektronickej žiackej knižky si môžete stiahnuť aj do svojho mobilu na tomto odkaze :

  http://play.google.com/store/apps/details?id=air.org.edupage

  Ďalšie návody

  https://help.edupage.org/text.php?id=1800&lang=sk   -  Mobilná aplikácia Edupage

  https://help.edupage.org/text.php?id=1798&lang=sk   -  Ako prihlásiť do aplikácie ďalšie dieťa

  https://help.edupage.org/text.php?id=1802&lang=sk   -  Prihlásenie sa do mobilnej aplikácie

  https://help.edupage.org/text.php?id=1136&lang=sk   -  Notifikácie

  https://help.edupage.org/text.php?id=1406&lang=sk   -  Ako podpísať známky

  (žiacku knižku "podpíšete" tak, že kliknete do zaškrtávacieho políčka vedľa známky. Políčko sa automaticky zmení na sivé so symbolom pera a vyučujúci tak bude vedieť, že ste známku videli. Samozrejmosťou v elektronickej žiackej knižke je, že tieto údaje sú zabezpečené a prístupné len Vám. Neautorizovaný prístup bez zadania správnych údajov nie je možný)

  Údaje v elektronickej žiackej knižke budú vždy aktualizované vždy (minimálne) k 1. a 15. v každom mesiaci, aby ste mali vždy aktuálne informácie.

  3. V papierovej podobe dostanú rodičia výpis klasifikácie prostredníctvom svojich detí, vždy pred štvrťročnou klasifikačnou poradou (teda dvakrát za školský rok).

  Oznámenia o konaní školských a mimoškolských akcií (rodičovské združenia, divadelné predstavenia, výchovné koncerty, exkurzie) sa budú zasielať elektronicky. Oznamy vyžadujúce podpis rodiča budú zasielané v tlačenej podobe ako doteraz.

  Dúfame, že tento "zvolený systém" komunikácie so školou uvítate a budete s ním spokojní.
  Vopred ďakujeme a veríme, že sa nám všetkým bude aj vďaka novej IŽK spolupracovať a komunikovať lepšie. 

 • ORGANIZÁCIA ZAČIATKU ŠKOLSKÉHO ROKA V MATERSKEJ ŠKOLE

  ORGANIZÁCIA ZAČIATKU ŠKOLSKÉHO ROKA V MATERSKEJ ŠKOLE

  Riaditeľstvo ZŠ s MŠ sv. Andreja – Svorada a Benedikta v Trenčíne, oznamuje rodičom škôlkarov, že školský rok 2020/2021 sa začína v stredu: 2. septembra 2020,

  MŠ bude v prevádzke v obvyklých hodinách, od 6:30 do 16:30 hod. Tešíme sa na všetky naše škôlkarske detičky.

 • ZVONENIE V ŠKOLSKOM ROKU 2020/2021

  ZVONENIE V ŠKOLSKOM ROKU 2020/2021

  1. hodina: 8.00 - 8.45

  2. hodina: 8.55 - 9.40

  3. hodina: 9.50 - 10.35

  4. hodina: 10.55 - 11.40

  5. hodina: 11.50 - 12.35

  6. hodina: 12.40 - 13.25

 • ORGANIZÁCIA ZAČIATKU ŠKOLSKÉHO ROKA V ZÁKLADNEJ ŠKOLE

  ORGANIZÁCIA ZAČIATKU ŠKOLSKÉHO ROKA V ZÁKLADNEJ ŠKOLE

  Riaditeľstvo ZŠ s MŠ sv. Andreja – Svorada a Benedikta v Trenčíne, oznamuje, že školský rok 2020/2021 sa začína v stredu: 2. septembra 2020, svätou omšou v kostole Notre Dame, so začiatkom o 8:30 hod.

  Prváci môžu byť na sv. omši s rodičmi. (uvítali by sme, pokiaľ je možné, aby s dieťaťom prišiel len 1 zákonný zástupca)

  Žiaci ostatných ročníkov budú s triednymi učiteľmi. Stretnú sa 15 minút pred svätou omšou, t.j. o 8.15 hod. pred kostolom, aby počas sv. omše sedeli spolu so svojimi triedami. Po sv. omši sa spoločne (v prípade priaznivého počasia) presunú do areálu školy, kde dostanú aktuálne pokyny na nasledujúce dni. (ak bude pršať, žiaci pôjdu s tr. učiteľom do triedy) V tento deň je potrebné mať so sebou iba rúško.

  Žiaci 1. A po sv. omši spolu s rodičmi pôjdu do svojej triedy, kde od pani učiteľky dostanú úvodné pokyny. (do cca 10.00 hod.)

  Obedy vo výdajni stravy sa v tento deň (2.9. 2020) budú vydávať od 10.00 hod., s nasledovným rozpisom:

  1. A – od cca 10.00 hod. (s p. vychovávateľkou Mgr. Slabou) Pani vychovávateľka v triede prevezme stravujúcich sa žiakov, odvedie do jedálne. Po odobedovaní žiakov 1. A – si pred budovou školy rodič svoje dieťa vyzdvihne. (s odobedovaním prváčikov pomôže aj p. vych. Krasňanová)

  Žiaci ročníkov 2. – 9. pôjdu na obed s tr. učiteľom. Počas čakania na obed, musia mať na tvári rúško. Nestravujúci sa žiaci odchádzajú domov.

  2. A a 3. A – 10.10 hod.

  3. A a 4. A – 10.15 hod

  5. A a 6. A – 10.20 hod.

  7. A a 8. A – 10.25 hod.

  9. A – 10.30 hod.

  Po naobedovaní sa, žiaci odchádzajú domov. 

  Pokyny na dni: 3.9. a 4.9. 2020:

  Prosíme rodičov, aby jeho dieťa malo každý deň dve rúška (jedno náhradné, musí mať pri sebe v prípade potreby) a papierové jednorazové vreckovky.

  Školský klub je v prevádzke od 3.9. 2020 (od štvrtku)

  Ranný klub je v prevádzke denne - od 6.30 hod. - do 7.45 hod., pričom dieťa do ŠKD môžete priviesť do 7.15 hod. Činnosť v ŠKD končí o 16.00 hod.

  Obedy vo výdajni stravy sa vydávajú denne, od 11.30 hod. - do 14.00 hod.

  3. 9. 2020 (štvrtok) si každý žiak donesie vyplnený a podpísaný:

             1. zdravotny_dotaznik_2.9.2020.pdf

             2. bezinfekcnost_2.9.2020.pdf

  + pero, zápisník a prezuvky. (bez vyplneného dotazníka nemôže vstúpiť do budovy školy)

  Na vchodových dverách školy bude umiestnený OZNAM, ktorý hovorí, za akých podmienok nemôže dieťa do školy nastúpiť.

  Prváci budú po oba dni (3.9. a 4.9. 2020) v škole: 3. vyučovacie hodiny. (do 10.35 hod.) Po skončení vyučovania je ŠKD v prevádzke, tí žiaci, kt. do Školského klubu nepôjdu, vyzdvihne zákonný zástupca pred budovou školy.

  Žiaci ročníkov 2. - 9. budú po oba dni (3.9. a 4.9. 2020) v škole 4. vyučovacie hodiny, do 11.40 hod. (s tr. učiteľom) – budú oboznámení so Školským poriadkom, systéme hodnotenia a klasifikácie, dostanú aktuálne spresnenia; v prípade priaznivého počasia absolvujú pobyt vonku...

  Vo štvrtok: 3.9. 2020 – žiaci školy prinesú všetky učebnice z minulého šk. roka.

  Minuloroční prváci (terajšia 2. A - ZŠ) prinesú len učebnice: HUV, VYV.

  Žiaci ročníkov: 3. – 9. prinesú všetky učebnice.

  V piatok: 4.9. 2020 - obdržia učebnice na tento školský rok.

   

  Rozpis tried na obedy po dni: 3.9. a 4.9. 2020:

  Žiaci ročníkov 5. – 9. pôjdu na obed s tr. učiteľom, počas 5. vyučovacej hodiny. Nestravujúci sa žiaci odídu po 4. vyučovacej hodiny domov.

  5. A – 11.45 hod.

  6. A – 11.50 hod

  7. A – 11.55 hod.

  8. A – 12.00 hod.

  9. A – 12.05 hod.

  Prváci - navštevujúci ŠKD, budú odobedovaní p. vychovávateľkami od 11.30 hod.

  Žiaci ročníkov 2. - 4. pôjdu na obed s pani vychovávateľkami, od cca 12.20 hod.

  Vyučovanie podľa rozvrhu bude prebiehať v triedach od 7. 9. 2020, t.j. od pondelka.

  V čase od 2. 9. 2020 do 14. 9. 2020 je používanie rúšok v interiéri školy pre žiakov 2. stupňa povinné, pre žiakov 1. stupňa odporúčané. Počas celého pobytu žiakov v škole sa budú dodržiavať Odporúčania a zásady pre organizáciu a podmienky výchovy a vzdelávania vydané MŠVVaŠ SR. Manuál odporúčaní je koncipovaný v troch úrovniach a vytvára tzv. SEMAFOR. So všetkými potrebnými aktuálnymi informáciami budú žiaci aj zákonní zástupcovia oboznámení v prvých dňoch školského vyučovania, resp. podľa potreby.

  Po každom prerušení školskej dochádzky v trvaní viac ako 3 dni  je potrebné predložiť písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie (Vyhlasenie_zakonneho_zastupcu_o_bezinfekcnosti.docx ).

  Prosíme rodičov i deti o trpezlivosť a vzájomnú ústretovosť. Veríme, že keď sme úspešne zvládli ukončenie minulého školského roka, zvládneme aj začiatok tohto nového k spokojnosti všetkých.

 • POPLATOK ZA POBYT DIEŤAŤA V ŠKD - NOVÉ ČÍSLO ÚČTU

  POPLATOK ZA POBYT DIEŤAŤA V ŠKD - NOVÉ ČÍSLO ÚČTU

  Vážení rodičia,

  nastala zmena v čísle účtu – poplatok za pobyt dieťaťa v ŠKD. Poplatok za pobyt dieťaťa je do konca kalendárneho roka nezmenený: 5 € / mesiac.

  Nové číslo účtu:

  SK76 0200 0000 0041 7984 2651

  VS: dátum, za ktorý mesiac platbu hradíte

  Poznámka: uveďte meno a priezvisko dieťaťa/ poplatok ŠKD.

 • MANUÁL PRE RODIČOV K ZAČIATKU ŠKOLSKÉHO ROKA 2020/2021

  MANUÁL PRE RODIČOV K ZAČIATKU ŠKOLSKÉHO ROKA 2020/2021
  • V škole prebieha od 02.09.2020 riadne školské vyučovanie. Dochádzka na vyučovanie je pre žiakov povinná.

   V čase od 02.09. 2020 do 14.09.2020 je používanie rúšok v interiéri školy resp. školského zariadenia pre žiakov 2. stupňa, rúšok/štítov pedagogických zamestnancov, odborných zamestnancov a nepedagogických zamestnancov povinné. Pre žiakov 1. stupňa sú rúška odporúčané. (žiaci 1.stupňa budú nosiť rúško na chodbách a spoločných priestoroch)

  • Dôležité je dodržovať zásady R – O – R (ruky – odstup – rúško).

   Rúško je opatrením na obmedzenie priestorovej distribúcie kvapôčok telesných tekutín. Odstup je opatrením smerujúcim k minimalizácii osobných kontaktov a na obmedzovanie skupinových aktivít napr. pri službách žiakom a zamestnancom. Ruky sú opatrenia eliminujúce prenos infekcie z kontaminovaného povrchu na sliznice. Okrem osobnej hygieny sú ďalšími opatreniami aj čistenie kontaktných povrchov a minimalizácia bodov s frekventovaným dotykom.

   Sprevádzajúce osoby sa vo vnútorných priestoroch školy nepohybujú, s výnimkou žiakov prvého ročníka základnej školy. Žiaka môže v budove školy sprevádzať vždy len jeden zákonný zástupca.

   Žiadame Vás nezhromažďovať sa pred školou.

   Telocvičňa a ostatné vnútorné priestory na šport sa do 20.09.2020 nevyužívajú.

   Zákonný zástupca:

  • Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do základnej školy a pri odchode žiaka zo základnej školy resp. školského klubu detí (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk v zmysle aktuálnych opatrení ÚVZ SR).

  • Zabezpečí pre svoje dieťa každý deň dve rúška (jedno náhradné, musí mať pri sebe v prípade potreby) a papierové jednorazové vreckovky.

  • Dodržiava pokyny riaditeľa školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky konkrétnej základnej školy a školského klubu detí na školský rok 2020/2021.

  • Predkladá pri prvom nástupe žiaka do základnej školy Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu (príloha č. 1) alebo po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako tri dni predkladá písomné Vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie (príloha č. 2).

  • Pri podozrení na ochorenie žiaka najprv kontaktuje všeobecného lekára len telefonicky, nekontaktuje RÚVZ.

  • V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.

            Oznam zákonným zástupcom a žiakom:

  Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy.

  Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať všeobecného lekára pre deti a dorast. V prípade, že zdravotný stav nevyžaduje komunikáciu s lekárom, pri opätovnom nástupe žiaka do školy sa žiak preukáže prehlásením o bezinfekčnosti podpísaným zákonným zástupcom/plnoletým žiakom.

  Zákonný zástupca/plnoletý žiak predkladá pri prvom nástupe žiaka do školy čestné prehlásenie (príloha: Dotazník) alebo po každom prerušení dochádzky žiaka do školy v trvaní viac ako tri dni predkladá písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie (príloha: Vyhlásenie).

     

             Čo treba urobiť pred nástupom dieťaťa do školy:

             Zákonný zástupca dieťaťa vyplní nasledovné vyhlásenia:

   

             1. zdravotny_dotaznik_2.9.2020.pdf

             2. bezinfekcnost_2.9.2020.pdf

   

  Vyplnené tlačivá odovzdá dieťa 2.9. 2020 pri nástupe do školy. Pokiaľ nemáte možnosť si Zdravotný dotazník a vyhlásenie vytlačiť, môžete si ho vyzdvihnúť v priestoroch základnej školy od 24. - 28.8. 2020

  Vyhlásenie o bezinfekčnosti predkladá zákonný zástupca dieťaťa po každom prerušení školskej dochádzky v trvaní viac ako 3 dni.

 • MANUÁL OPATRENÍ PRE ZÁKLADNÉ ŠKOLY (OD 1.9. 2020)

  MANUÁL OPATRENÍ PRE ZÁKLADNÉ ŠKOLY (OD 1.9. 2020)

  Ministerstvo školstva, vedy, výkumu a športu dňa 18.08. 2020 zverejnilo "Manuál pre základné školy", ktorým upravuje organizáciu a podmienky výchovy a vzdelávania v daných zariadeniach pre školský rok 2020/2021. 

  Cieľom dokumentu je stanoviť základné prevádzkové podmienky po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19 a potreby dodržiavania protiepidemických opatrení a odporúčaní. Upravuje iba tie základné prevádzkové podmienky, ktoré sa líšia (či sú upravené nad rámec) od štandardných podmienok vyplývajúcich zo školských, hygienických, pracovnoprávnych a ďalších predpisov.

  Podrobnejšie informácie získate otvorením dokumentov v nasledujúcom linku:

  https://www.minedu.sk/zakladne-skoly-a-skolske-zariadenia-skd-cvc-zus-jazykove-skoly/

 • ORGANIZÁCIA ŠKOLSKÉHO ROKA 2020/2021

  ORGANIZÁCIA ŠKOLSKÉHO ROKA 2020/2021

  Školský rok sa začína 1. septembra 2020

  Školské vyučovanie sa začína 2. septembra 2020 (streda)

  I. polrok

  Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 29. januára 2021 (piatok)

  II. polrok

  Školské vyučovanie v druhom polroku školského roka sa začína 2. februára 2021 (utorok) a končí sa 30. júna 2021 (streda).

  Celoslovenské testovanie pohybových predpokladov žiakov 1. a 3. ročníkov ZŠ 

  (zákon 440/2015 Z.z., § 58 písm. p)

  Testovanie pohybových predpokladov žiakov 1. a 3. ročníkov ZŠ je potrebné uskutočniť v termíne od 2.9. 2020 do 31.10. 2020 na všetkých základných školách v SR okrem základných škôl pre žiakov so zdravotným znevýhodnením.

  Výsledky žiakov zadajú školy do ISTŽ - https://www.testovanieziakov.sk, a to najneskôr do 30. novembra 2020. Súbor testov je rovnaký pre obidva ročníky. Metodické pokyny pre testovanie, batéria testov, postupy a súvisiace inštruktážne videá sú verejne dostupné na stránke https://www.testovanieziakov.sk/stranka/metodicke-pokyny-pre-testovanie.

  Po uzatvorení celoslovenského testovania pohybových predpokladov bude možné v januári 2021 vytlačiť žiakom z ISTŽ certifikáty. V rámci certifikátu dostane žiak a rodič informáciu, na akej úrovni sa nachádza v jednotlivých motorických testoch vo vzťahu k populácii. Za prípravu a metodické riadenie priebehu testovania pohybových predpokladov žiakov zodpovedá Národné športové centrum.

  Celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka základných škôl:

  Testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ (Testovanie 5 2021 alebo T5 2021) sa uskutoční 19. mája 2021 (streda) na všetkých ZŠ SR z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra Na testovaní sa zúčastnia všetci žiaci 5. ročníka ZŠ, okrem žiakov vzdelávaných podľa vzdelávacích programov pre žiakov s mentálnym postihnutím.

  Tematické okruhy a špecifikáciu testov NÚCEM zverejní v septembri 2020. Všetky informácie budú dostupné na https://www.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/testovanie-5

  Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl:

  Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka ZŠ (Testovanie 9 2021 alebo T9 2021) sa uskutoční 24. marca 2021 (streda) z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra. Na testovaní sa zúčastnia všetci žiaci 9. ročníka ZŠ, 4. ročníka gymnázií a stredných športových škôl s osemročným vzdelávacím programom, okrem žiakov vzdelávaných podľa vzdelávacích programov pre žiakov s mentálnym postihnutím.

  Náhradný termín Testovania 9 2021 sa uskutoční 14. a 15. apríla 2021 (streda, štvrtok).

  Tematické okruhy a špecifikáciu testov NÚCEM zverejní v septembri 2020. Všetky informácie budú dostupné na https://www.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/testovanie-9

  Termíny školských prázdnin na školský rok 2020/2021

 • INFORMÁCIA PRE RODIČOV BUDÚCICH PRVÁČIKOV

  INFORMÁCIA PRE RODIČOV BUDÚCICH PRVÁČIKOV

  Milí rodičia budúcich prváčikov,

  stretnutie rodičov našich budúcoročných prvákov s vedením školy a p. učiteľkou 1. ročníka, sa uskutoční 26. augusta 2020 (streda) o 15:30 hod. v budove ZŠ sv. Andreja - Svorada a Benedikta, Braneckého 4. 

  Na tomto stretnutí vás oboznámime so všetkými dôležitými informáciami k budúcemu školskému roku. (s aktuálnym vzdelávacím programom školy a zodpovieme na vaše prípadné otázky ohľadom výučby a chodu školy)

  Ďakujeme vám za prejavenú dôveru, veľmi si to vážime.

  Tešíme sa na vás!

                                                                                                                            Ing. Hana Hulínová

                                                                                                                               riaditeľka školy

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou sv. Andreja - Svorada a Benedikta
  Braneckého 4, 911 01 Trenčín
 • +421 032/6529406, 6525866

Fotogaléria