Navigácia

 • PLENÁRNE RODIČOVSKÉ ZDRUŽENIE

  PLENÁRNE RODIČOVSKÉ ZDRUŽENIE

  Vážení rodičia,

  pozývame vás na Plenárne rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční 27. septembra 2023 (streda) o 16:00 hod. v telocvični školy. 

  Po jeho skončení bude možnosť konzultácií, ktoré budú trvať do 18.00 hod. V prípade, že triedny učiteľ zváži formu rodičovského stretnutia (informácie všetkým zákonným zástupcom naraz), včas vám to oznámi.

  Tešíme sa na vašu účasť. 

 • VĚTKO TVORSTVO NECH CHVÁLI PÁNA...

  Štvrtok 21. 9. 2023 na sviatok Sv. Matúša sa konali didaktické hry v prírode pre žiakov prvého stupňa a účelové cvičenie v prírode pre žiakov 2. stupňa.

  Prvostupniari začali školský deň sv. omšou v kostole Notre Dame. Po nej trávili čas s pani učiteľkami v krásnej záhrade Centra pre rodinu alebo v lesoparku Brezina. Druhostupniari najskôr absolvovali symbolickú púť, teda peší presun ku kostolu na Skalke (tzv. Malá Skalka), sv. omšu slávili v slnkom zaliatom exteriéri pútnického kostola.

  Pán kaplán v svojich príhovoroch zaujímavo prepojil život a prácu svätcov na Skalke s bežným školským dňom žiakov. Priniesol „zaujímavú rekvizitu“ – sekeru, ktorá bola pracovným nástrojom svätcov, keď zveľaďovali miesto, na ktorom žili. Všetci však vieme, že pracovať znamená vynaložiť námahu, úsilie, vytrvalosť a niekedy aj pot...

  Tak aj my, žiaci i učitelia, máme k dispozícii rôzne „pracovné“ nástroje – perá, ceruzky, učebnice... Musíme sa namáhať, usilovať, byť vytrvalí, niekedy sa aj zapotiť, aby sme dosiali dobré výsledky. Naším spoločným zámerom je zveľaďovať seba aj školské prostredie. Podobne, ako svoje prostredie zveľaďovali svätci.

  P. S. Hudbu a piesne počas sv. omše zabezpečila sr. Zuzana a deti sa s radosťou zapojili, na sv. omši na Skalke študentky SOŠP.

  Ďakujeme.

 • ŠKOLSKÉ SVÄTÉ OMŠE

  ŠKOLSKÉ SVÄTÉ OMŠE

  Milí žiaci, pán kaplán, ThLic. Pavol Trgo, bude k dispozícii na sviatosť zmierenia, rozhovor..., každý utorok, v čase od 12:30 - 13:30 hod. v priestoroch knižnice.

  Aj v tomto školskom roku sa spoločne budeme stretávať na školských svätých omšiach. Tešíme sa na vás už v najbližší utorok, 19.09. 2023 o 14:00 hod.

  Tešíme sa na spoločne strávený čas s Pánom a pri Ňom. 

 • JESENNÉ DIDAKTICKÉ HRY A ÚČELOVÉ CVIČENIE V PRÍRODE

  JESENNÉ DIDAKTICKÉ HRY A ÚČELOVÉ CVIČENIE V PRÍRODE

   Riaditeľstvo ZŠ s MŠ sv. Andreja-Svorada a Benedikta, oznamuje rodičom a žiakom, že dňa 21. septembra 2023 (štvrtok) sa uskutoční jesenné účelové cvičenie.

  Obsahové zameranie:

  ISCED 1 /prvý stupeň ZŠ/: Didaktické hry v prírode

  ISCED 2 /druhý stupeň ZŠ/: Účelové cvičenie v prírode

  Začiatok o 7:55 hod. pred budovou školy.

  Žiaci si vezmú so sebou: desiatu, tekutiny, športové oblečenie vhodné aj do sychravého počasia.

  Program spresnia triedni učitelia.

  ŽIaci 1. stupňa ZŠ začnú školský deň sv. omšou o 8:00 hod. v kostole Notre Dame, žiaci 2. stupňa ZŠ budú sláviť sv. omšu na Skalke, o cca 10:00 hod.

  Návrat do školy:

  - žiaci 1. stupňa ZŠ o 11:40 hod. (od tejto hodiny je v prevádzke ŠJ aj ŠKD)

  - žiaci 2. stupňa ZŠ nasledovne:

  o 12:15 hod.: 5. A

  o 12:25 hod.: 6. A a 7. A

  o 12:35 hod.: 8. A a 9. A

  Pre nestravujúcich žiakov sa po návrate do budovy školy školský deň končí, pre stravujúcich sa žiakov školský deň končí po odobedovaní sa.  

 • ŠKOLSKÝ PSYCHOLÓG

  ŠKOLSKÝ PSYCHOLÓG

  Milí priatelia, aj v tomto školskom roku, od štvrtka 21. septembra 2023, v čase od 8:00 - 10:00 hod. som tu najmä pre žiakov, ich rodičov/zákonných zástupcov, pre učiteľov, vychovávateľov ako aj asistenta učiteľa.

  Poteším sa, keď ma budeš/budete kontaktovať s akoukoľvek požiadavkou, či otázkou. Mnoho problémov a starostí sa dá ľahšie a rýchlejšie vyriešiť hneď na začiatku. Aj keď nie si/nie som fyzicky v škole, som tu pre teba/vás, môžeš/môžete sa mi ozvať.

                  Som tu pre teba/pre vás:     Mgr. Lukáš Druso                                                                       lukas.druso@gmail.com

  Konzultácie pre rodičov: Stretnutie je potrebné si dohodnúť mailom, osobne alebo cez triednu učiteľku/učiteľa. Čas si dohodneme podľa potreby.

 • HĽADÁTE KRÚŽOK PRE SVOJE DIEŤA? TU JE NAŠA PONUKA

  HĽADÁTE KRÚŽOK PRE SVOJE DIEŤA? TU JE NAŠA PONUKA

  Vážení rodičia, milí žiaci!

  Centrum voľného času BENEDIKT, ponúka žiakom záujmové útvary, čím vytvára podmienky pre aktívne naplnenie voľného času žiakov, pomáha formovať návyky racionálneho využívania času mimo vyučovania na oddych, regeneráciu duševných a fyzických síl, na rozvoj talentu a tvorivosti. Plní tiež základné poslanie primárnej prevencie pred negatívnymi vplyvmi spoločenského prostredia.

  Práca v jednotlivých krúžkoch, zaradených do Centra voľného času je spoplatnená sumou 10 € na školský rok /bez ohľadu na počet krúžkov, poplatok je v súlade s platnou legislatívou/. Prihláška je záväzná na celý šk. rok 2023/2024.

  V školskom roku 2023/2024 si žiaci školy môžu vybrať z bohatej ponuky, na ktoré je možné uplatniť si vzdelávací poukaz

            Ponuka_kruzkov_CVC_2023.docx

  Našej škole prosíme odovzdať vzdelávací poukaz spolu s vyplnenou a podpísanou ponukou krúžkov (žiaci ju v papierovej podobe obdržaia spolu so vzdelávacím poukazom, v pondelok: 11.09. 2023) 

  Záväznú prihlášku na krúžok, prosíme odovzdať vedúcemu krúžku alebo triednemu učiteľovi, do 19.09. 2023 (utorok). Vzdelávací poukaz prosíme odovzdať triednemu učiteľovi do 20.09. 2023 (streda).

  Zavazna_prihlaska_na_zaujmovy_utvar.docx

 • OZNAM ŠKD

  OZNAM ŠKD

  Poplatok za pobyt dieťaťa v ŠKD, prosíme uhradiť najneskôr do 10. dňa v mesiaci. Prvá platba do 10.09. 2023.

  Mesačný poplatok: 10 €

  Spôsob platby: elektronicky

  ČÚ: SK76 0200 0000 0041 7984 2651

  VS: dátum, za ktorý mesiac platbu hradíte

  Poznámka: uveďte meno a priezvisko dieťaťa, triedu/ poplatok ŠKD.

  Ďakujeme. 

 • OZNAM PRE ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV

  OZNAM PRE ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV

  Žiadame zákonných zástupcov žiakov, aby naďalej svojvoľne nevstupovali do priestorov budovy školy. 

  Prosíme vás, aby ste svoje dieťa odprevadili pred vchod do budovy školy a do šatne a následne do triedy už dieťa išlo samé.

  Zákonní zástupcovia žiakov 1. ročníka ZŠ môžu prvé dva školské týždne priviesť svoje dieťa do triedy. Od 18.09. 2023 taktiež žiadame rodičov prvákov, aby dieťa odprevadili pred vchod do budovy školy a do šatne a následne do triedy už dieťa išlo samé. 

  Žiadame takisto rodičov, ktorí si prídu vyzdvihnúť svoje dieťa z ŠKD, aby použili na to určený videotelefón a nevstupovali do priestorov školy.

  Ďakujeme za pochopenie.

 • POTVRDENIE O NÁVŠTEVE ŠKOLY

  POTVRDENIE O NÁVŠTEVE ŠKOLY

  Vážení rodičia,

  potvrdenie o návšteve školy svojho dieťaťa si môžete teraz vytlačiť kedykoľvek už aj Vy. Potvrdenie obsahuje QR kód, pomocou ktorého si ľubovoľná inštitúcia vie overiť jeho platnosť.

  Podrobný návod na vytlačenie potvrdenia nájdete na nasledujúcom linku: https://help.edupage.org/text.php?id=2755&lang=sk

 • PRIHLÁSENIE NA STRÁNKU ŠKOLY - RODIČOVSKÉ KONTO

  PRIHLÁSENIE NA STRÁNKU ŠKOLY - RODIČOVSKÉ KONTO

  Milí rodičia,

  rodičovské konto vám pomôže, napr. zadávať ospravedlnenky, podpisovať známky/poznámky, komunikovať s učiteľmi ako rodič, podávať elektronické žiadosti, potvrdzovať prihlasovacie akcie a pod. V žiackom konte nefunguje žiadna z týchto funkcií. Ak niektorí toto konto ešte stále nemajú, obrátili sa na triedneho učiteľa, aby sme aj vám umožnili si to nastaviť.

  PREČO SI VYTVORIŤ KONTO?

  Doteraz Vám boli doručené prístupové mená zhodujúce sa s menom Vášho dieťaťa a s ním aj heslo pre prihlásenie. Ako rodič si však nižšie popísaným postupom môžete vytvoriť automaticky samostatné konto, ktoré má nasledujúce výhody:

   Pokiaľ máte (alebo budete mať) na ZŠ viac ako jedno dieťa, Vaše rodičovské konto Vám umožní vidieť výsledky všetkých detí naraz pod jedným prihlásením. Rodičia s viacerými deťmi.

   V rodičovskom konte si môžete kedykoľvek bez problémov zmeniť heslo, prípadne aj prihlasovací e-mail.

   V prípade, že budete komunikovať so ZŠ, bude zrejmé, že vystupujete ako rodič a nedôjde k zámene s kontom žiaka.

   Každý rodič (otec aj mama) môže mať samostatné konto. Podmienkou je, že rodič uviedol svoju e-mailovú adresu v údajoch poskytnutých ZŠ na začiatku školského roku.

   V budúcnosti, keď predpokladáme spustenie aj ďalších funkcií elektronickej komunikácie bude vytvorenie samostatného žiackeho a rodičovského konta nevyhnutnosťou.

   Rodičovské konto môžete použiť aj v mobilnej aplikácii Edupage. Rodič - ako sa prihlásim do mobilnej aplikácie EduPage?

  AKO SI VYTVORIŤ KONTO?

  Vytvorenie rodičovského konta prebieha automaticky cez stránku školy v nasledujúcich krokoch:

  1. V internetovom prehliadači prejdite na stránku školy na adrese: http://zsasbtn.sk, a kliknite na položku Prihlásenie“, ktorá sa nachádza v pravom hornom rohu. 

  2. Kliknite na text Neviem prihlasovacie meno alebo heslo nachádzajúce sa pod tlačidlom „Prihlásiť sa“. 

  3. Zobrazí sa Vám nové okno pre zadanie e-mailovej adresy pre zaslanie prístupového mena a hesla.

  4. Do položky „Email/Používateľské meno:“ zadajte e-mailovú adresu, ktorú ste poskytli ZŠ. 

  5. Stlačte „Odoslať“. 

  6. Na Vami zadanú e-mailovú adresu bude zaslaný overovací e-mail s predmetom „Edupage - Prihlásenie“ POZOR: je možné, že sa tento e-mail bude nachádzať v záložke Nevyžiadaná pošta/Spam.

  7. Kliknite na overovací link, ktorý je uvedený v texte mailu. 

  8. Otvorí sa Vám okno portálu Edupage.org.

  9. Kliknite na položku „Zmeniť heslo“.

  10. Otvorí sa Vám okno pre nastavenie/zmenu hesla k Vášmu prihlasovaciemu menu:

  11. Vyplňte do oboch položiek nové heslo a kliknite na Zmeniť heslo“.

  12. Prihláste sa na stránke http://zsasbtn.edupage.sk pomocou mena (e-mailová adresa) a hesla (ktoré ste si v predchádzajúcich krokoch zvolili) a používajte výhody rodičovského konta.

  V prípade potreby, pozrite si jednoduché návody, postupy:

    Ako sa prihlásiť do EduPage ako rodič s jedným alebo viacerými deťmi?

    Nefunguje mi heslo, zabudol som heslo

    Ako sa v rodičovskom konte prepínať medzi deťmi?

    Rodič - ako si môžem zmeniť heslo do EduPage?

    Ako môže rodič zistiť heslo na EduPage konte svojho dieťaťa?

    Ako odstrániť používateľa z mobilnej aplikácie?

    Aký je rozdiel medzi rodičovským a žiackym prístupom do EduPage?

 • ZVONENIE V ŠKOLSKOM ROKU 2023/2024

  ZVONENIE V ŠKOLSKOM ROKU 2023/2024

  1. hodina: 8.00 - 8.45

  2. hodina: 8.55 - 9.40

  3. hodina: 9.50 - 10.35

  4. hodina: 10.55 - 11.40

  5. hodina: 11.50 - 12.35

  6. hodina: 12.40 - 13.25

 • DEVIATACKY PROJEKT

  Deviataci sa dnes neoboznamovali len so Školským poriadkom a systémom hodnotenia, ale čas dopoludnia strávili aj spoločne, ako kolektív, zdieľaním sa o zážitkoch z prázdnin. Rozprávali, aké sny a plány do budúcna majú...

  V rámci výchovného a kariérneho poradenstva, uskutočnili aktivitu - Dotkni sa hviezd, pri ktorej, si každý obkreslil svoju ruku a napísal, čo túži dosiahnuť v tomto, poslednom školskom roku v ZŠ, v ďalšom živote, čo sa chce naučiť, v čom rásť, o čom sníva... 

  Ako sme videli, najstarší žiaci školy majú nádherné sny a plány. A snívať sa má... 🫶 Aby sa sny naplnili, treba však pre to veľa urobiť. Byť snaživý, precízny, trpezlivý..., no i odvážny.

  Nech sa vám vaše sny naplnia, nech ste úspešní mladí ľudia, ktorí upierajú svoj zrak na Pána. A nech svoje talenty využijete na česť a slávu Božiu.👌

 • VENI SANCTE - 04.09. 2023

  Pane Bože, zverujeme aj tento školský rok do Tvojich rúk, požehnaj ho a nás v ňom.

  Po dvojmesačných prázdninách sa začal školský rok 2023/2024. A ako ho začať najlepšie? Svätou omšou. 🙏♥️

  Aj dnes sme spoločne vzývali pomoc Ducha Svätého pre našich žiakov, učiteľov, pre všetkých pracujúcich a študujúcich v školách. Prosili sme Ducha Svätého, aby stál pri nás v našich radostiach aj v našich starostiach, aby nás viedol, aby nás posilňoval. Nech nás všetkých obdarí múdrosťou, silou, trpezlivosťou, otvoreným srdcom a láskou jeden k druhému.

 • VEĽKÝ DEŇ PRVÁČIKOV

  VEĽKÝ DEŇ PRVÁČIKOV

  Prvý školský deň je zvlášť dôležitým a nezabudnuteľným práve pre prváčikov, ktorí začínajú novú etapu svojho života.Naši najmladší školáci dnes s nadšením prekročili brány školy a sadli do svojich lavíc po prvýkrát. 

  Triedu šikovných ovečiek prišli pozdraviť pani riaditeľka a pán kaplán. Po milom privítaní a pasovaní za školákov pani učiteľkou, sa prváčikovia s rodičmi zúčastnili na slávení eucharistie.

  A nám, na ich deväťročnej ceste za nadobúdaním vedomostí, zručností a návykov ostáva už im len zapriať; veľa úspešných krokov, nech všetky (nielen) školské povinnosti zvládnu s radosťou a ľahkosťou, nech spoločne kráčame za Ježišom a nech sú nielen vzdelané, ale aj vychované.♥️

  Tak nech sa vám u nás páči! 🫶

 • ZAČIATOK ŠKOLSKÉHO ROKA V ZÁKLADNEJ ŠKOLE

  ZAČIATOK ŠKOLSKÉHO ROKA V ZÁKLADNEJ ŠKOLE

  Informácie pre rodičov a žiakov 1. ročníka ZŠ 

  k otvoreniu školského roka 2023/2024, ktorý sa začne 4. septembra 2023 (v pondelok) o 9.00 hod. sv. omšou Veni Sancte v kostole Notre Dame. 

  Pred začatím sv. omše o 8.00 hod., pôjdu prváčikovia s rodičom do triedy, kde im budú podané všetky informácie a pokyny. V prvý deň nie sú prezuvky ani žiadne iné veci potrebné, žiaci si prinesú len školskú tašku.

  Po stretnutí s triednou pani učiteľkou, o cca 8.45 hod., sa prváci s rodičmi presunú do kostola na sv. omšu. Po jej skončení, sa žiaci prihlásení na obed, odobedujú s p. vychovávateľkou. Po odstravovaní žiakov 1. A – si rodič svoje dieťa vyzdvihne pred budovou školy. (v prípade, že vaše dieťa je prihlásené na stravu a v tento deň si preň obed neželáte, individuálne ho odhláste. Postup: ľavé menu: sekcia školské stravovanie)

  V utorok: 5. septembra 2023 a v stredu 6. septembra 2023 budú prváci v škole 3 vyučovacie hodiny, do 10.35 hod. Usmernenia na tento a ďalšie dni, poskytne triedna p. učiteľka. (po skončení vyučovania, bude v prevádzke ŠJ a ŠKD pre deti, ktoré ho budú navštevovať)

  Od 7. septembra 2023 (štvrtok) pre žiakov 1. ročníkov prebieha vyučovanie podľa rozvrhu.

  ........................................................................................................................................................................................................................

  Informácia pre rodičov a žiakov 2. až 9. ročníka ZŠ

  Školský rok 2023/2024, zahájime 4. septembra 2023 (v pondelok) o 9.00 hod. sv. omšou v kostole Notre Dame. Žiaci školy, ročníkov: 2.A, 3. - 9. roč. sa s triednymi učiteľmi stretnú 15 minút pred svätou omšou, t.j. o 8.45 hod. pred kostolom, aby počas sv. omše sedeli spolu so svojimi triedami. Po sv. omši sa 1. školský deň končí.  

  Žiaci triedy: 2. B - nakoľko budú mať "novú" pani učiteľku, sa stretnú o 8.20 hod. v šatni, odkiaľ pôjdu spoločne do triedy.  Po krátkom zoznámení sa a usmernení..., pôjdu žiaci 2. B triedy spoločne na svätú omšu. (aj so zákonnými zástupcami) 

  Školská jedáleň je v prevádzke už od pondelka 4. septembra 2023.

  Stravujúcim sa žiakom sa obed vydáva od 10.00 hod. Pokiaľ si obed na 4. septembra 2023 neželáte, individuálne si ho odhláste. Postup: ľavé menu: sekcia školské stravovanie.

  V utorok 5. septembra 2023 sú žiaci 1. stupňa ZŠ v škole 4 vyučovacie hodiny (t.j. do 11.40 hod.) a  žiaci 2. stupňa ZŠ 5 vyučovacích hodín (t.j. do 12.35 hod.) so svojimi triednymi učiteľmi. (obdržia učebnice, budú oboznámení so školským poriadkom, BOZP, ako i systémom hodnotenia v šk. roku 2023/2024) Žiaci si prinesú písacie potreby, zápisník, prezuvky)

  Od 6. septembra 2023 (streda) prebieha vyučovanie podľa rozvrhu.

  ........................................................................................................................................................................................................................

  Informácie pre žiakov navštevujúcich ŠKD

  V pondelok 4. septembra 2023 – ŠKD nie je v prevádzke.

  Činnosť ŠKD bude zahájená od utorka: 5. septembra 2023, v prevádzke bude už ranný klub (od 6.30 hod.) a následne činnosť školského klubu pokračuje ako obvykle, do 16.30 hod.

  ........................................................................................................................................................................................................................

  Informácie pre stravujúcich sa žiakov

  Prihlášku na školské stravovanie, ako aj všetky pokyny nájdete v ľavom menu, v sekcii "Školské stravovanie".

  ŠJ vydáva obedy od 4. septembra 2023, len pre žiakov, ktorí sú prihlásení a majú uhradený režijný poplatok za stravu. Ak si na pondelok 4. septembra 2023 obed neželáte, individuálne si ho odhláste. Postup: ľavé menu: sekcia školské stravovanie.

  LEŽITÉ !!!

  Všetci žiaci školy, ktorí boli na stravovanie už v minulom školskom roku prihlásení, sú automaticky stravníkmi aj v tomto školskom roku. (prihlášku vypisujú len NOVÍ STRAVNÍCI, t.z. žiaci prvých ročníkov a tí, ktorí v sa v minulom šk. roku nestravovali) 

  AK V ŠKOLSKOM ROKU 2023/2024 UŽ O POBERANIE STRAVY PRE VAŠE DIEŤA NEMÁTE ZÁUJEM, PROSÍME, ODHLÁSTE HO! 

  ......................................................................................................................................................................................................

  Prosíme vás o nahlásenie zmien triednym učiteľom do 6. septembra.2023 (bydlisko, priezvisko, tel. číslo, mailová adresa, číslo účtu rodičov dochádzajúcich žiakov,...).   

  Tešíme sa na vás a prajeme krásne prežitie ešte stále trvajúcich letných prázdnin. 

 • VĎAKA RODIČOM, E-HRISKO TAKISTO PRIPRAVENÉ

  Milí priatelia, 

  s radosťou vám oznamujeme, že Rodičovskému združeniu pri ZŠ s MŠ sv. Andreja-Svorada a Benedikta, sa podarilo na našom e-hrisku zrealizovať strechu na jednom kontajneri, zvody dažďovej vody a umiestnenie zbernej nádrže. 😉 To všetko z finančných prostriedkov, ktoré sme získali v rámci projektu Dažďová kvapka nad zlato, od Tesco. Veľmi nás teší, že naši obetaví rodičia, ktorí niekoľko dní nezištne brigádovali na ploche, ktorú využívame nielen v mimovyučovacom čase, prispeli k tomu, aby prostredie v exteriéri školy bolo nielen príjemné, ale aj ekologické a bezpečné. Ďakujeme zo ♥️.

 • TRI, DVA, JEDEN, ŠTART!

  Milí žiaci, rodičia a priatelia školy.

  Dvere základnej a materskej školy školy sa po dvoch mesiacoch v pondelok opäť otvoria, začína sa školský rok 2023/2024.

  Na všetkých vás sa tešíme. Od tých najmenších, až po deviatakov. Veríme, že prežijeme rok plný dobrodružstva, spoznávania nového, krásnych priateľstiev... Jednoducho, vytvoríme spoločenstvo lásky, porozumenia a nádherných vzťahov. 🙏❤️

  Vaši učitelia.

 • KAŽDÝ SVOJIM TEMPOM A PREDSA SPOLU...

 • PROSBA O POŽEHNANIE

 • ŠKOLSKÝ KAPLÁN

  ŠKOLSKÝ KAPLÁN

  Od nového školského roka, bude mať naša škola školského kaplána. Je ním ThLic. Pavol Trgo, SJ. Bude k dispozícii tak žiakom, ako aj rodičom žiakov a zamestnancom školy. 

  Kontakt: 0910114634                                                                                            pavoltrgo@gmail.com

  Z prítomnosti pána kaplána medzi nami sa veľmi tešíme. 

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou sv. Andreja - Svorada a Benedikta
  Braneckého 4, 911 01 Trenčín
 • 0909250461

Fotogaléria