Navigácia

 • DÔLEŽITÝ OZNAM - DOTÁCIA NA STRAVOVANIE

  DÔLEŽITÝ OZNAM - DOTÁCIA NA STRAVOVANIE

  Vážení rodičia!

        Dňa 01.08. 2021 nadobudnú účinnosť nasledovné právne úpravy zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov. (tzv. OBEDY ZADARMO). Vyššie uvedené právne úpravy od nového školského roku 2021/2022 prinášajú nasledovné zmeny v poskytovaní dotácií na stravu: ukončenie plošného poskytovania dotácií na stravu v ZŠ a poslednom ročníku MŠ (obedy zadarmo). Bližšie info tu: INFO_pre_ziadatelov.docx 

  Na dotáciu na stravu vo výške 1,30 € / deň majú deti, ktoré /ktorých:

  1. Zákonný zástupca nepoberá daňový bonus na dieťa.

  2. Zákonný zástupca je poberateľ príspevku v hmotnej núdzi. Potvrdenie vydáva automaticky UPSVaR.

  3. Príjem rodiny je pod úrovňou životného minima.

  Rodič si musí požiadať o posúdenie UPSVaR a potrebuje k tomu potvrdenie o príjme od zamestnávateľa.

  Žiadame rodičov žiakov Základnej školy, a rodičov detí navštevujúcich posledný ročník MŠ, ktorí budú mať nárok na dotáciu na stravu, aby to nahlásili e-mailom na adresu: ekonom@pasatn.sk, do 31.07. 2021. 

  Zároveň je potrebné do uvedeného dátumu doručiť do školy (alebo vhodiť do poštovej schránky na dverách SOŠP - vchod od "sestričiek"):

  • potvrdenie, že dieťa žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi,
  • potvrdenie, že dieťa žije v domácnosti, ktorej príjem je najviac vo výške sumy životného minima,
  • Čestné vyhlásenie o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa, ktoré dovŕšilo šesť rokov veku a nedovŕšilo 15 rokov veku, žijúce s daňovníkom v domácnosti tu: cestne_vyhlasenie_stravovanie.docx je nutné vypísať a odovzdať zriaďovateľovi školy (v zastúpení: ZŠ s MŠ sv. Andreja - Svorada a Benedikta)

           Škola následne na základe doručených potvrdení o HN, o ŽM, čestných vyhlásení požiada o pridelenie dotácie na týchto žiakov.

        Rodičia žiakov ZŠ, ktorí na dotáciu nemajú nárok a budú mať v školskom roku 2021/2022 záujem o stravovanie pre svoje dieťa, vyplnia v septembri 2021 prihlášku na stravovanie v školskej jedálni, pričom za obedy budú hradiť stanovený poplatok.

  Informácie poskytne: p. A. Juricová - Základná škola (032/6529406)

  K stiahnutiu tu: cestne_vyhlasenie_stravovanie.docx

 • HARMONOGRAM LETNEJ ŠKOLY

  HARMONOGRAM LETNEJ ŠKOLY

  Od pondelka do piatku (9. augusta 2021 - 13. augusta 2021) privítame v škole 36 žiakov, ktorí sa prihlásili do Letnej školy.

  Našim cieľom bude precvičiť a doplniť si učivo tak prírodovednej ako aj spoločensko - vednej oblasti; rozvíjať komunikačné schopnosti žiakov a matematickú gramotnosť, ale aj podporiť tvorivosť a pohybové zdatnosti žiakov.

  Čas realizácie denne: od 8:00 hod. do 14:00 hod. (príchod a schádzanie detí od 7:45 – 8:00 hod.)

  Obed: v prípade záujmu pre účastníkov LŠ je možnosť zabezpečiť v škole, zákonný zástupca sumu za odobratý obed hradí sám. Cena 1 obeda je 3,30 € (t.j.: 16,50 € / týždeň) - vrátane réžie, dovozu, jednorazového obalu. Stravu na celý týždeň môžete uhradiť na č. účtu: IBAN SK47 1111 0000 0011 8089 2011

  KS: 0308                                                                                   V.S:  ZSASB / trieda stravníka (do poznámky Letná škola)

  Poprosíme vás, aby ste záujem o stravu (aj v prípade jej úhrady) nahlásili taktiež p. zástupkyni M. Adamcovej, do 03.08. 2021, cez Edupage, príp. mailom: miroslava.adamcova@zsasbtn.sk (aby sme vedeli poskytovateľovi stravy nahlásiť presný počet odobratých obedov)

  Ak o obed pre dieťa nemáte záujem, je možné stravovanie z vlastných zásob. 

  Personálne zabezpečenie: vyučujúci 1. - 4. roč., ako aj 5. - 9. ročníka ZŠ, ale i SOŠP.

  Spôsob vyučovania: žiaci sa stretnú s netradičným výkladom, pripravené sú bloky aktivít z jednotlivých vzdelávacích oblastí, ktoré budú realizované formou zážitkového učenia, didaktických hier, skupinového a projektového vyučovania, exkurzií do okolia a vychádzok. Ich náročnosť bude prispôsobená veku a potrebám žiakov.

  Veľmi radi by sme začiatok LŠ zahájili spoločnou sv. omšou...

  Popoludnie bude venované najmä pohybovým a relaxačným aktivitám. deťúrence si overia vedomostí v praxi, taktiež chceme, aby im nechýbal ani pohyb, ktorého si počas uplynulého roka užili menej. Aktivity jednotlivých dní sa môžu operatívne meniť a prispôsobovať počasiu, ale aj potrebám a záujmom žiakov.

  Priestory realizácie: kmeňové učebne roč. 1. - 4., školské ihriská, telocvičňa, blízke okolie mesta a regiónu, žiaci sa budú presúvať MHD...

  Dodržíme aktuálne opatrenia a nariadenia RUVZ. 

  Žiaci si do Letnej školy prinesú:

  - 2 rúška;

  - prezuvky;

  - peračník, pastelky;

  - podľa počasia športové oblečenie, športovú obuv, šiltovku, menší ruksak s vodou a občerstvením, pršiplášť; 

  - prefotenú kartičku poistenca dieťaťa.

  Všetky ostatné pomôcky budú zabezpečené. 

   

  V pondelok 09.08. 2021, pri príchode do školy, sprevádzajúca osoba žiakov odovzdá:

  1) Informovaný súhlas

  Informovaný súhlas, môžete si ho stiahnuť tu: Letna_skola_informovany_suhlas_rodic.docx  (ak by sa stalo, že ho nebudete mať 09.08. 2021 vytlačený, bude v pondelok ráno k dispozícii a môžete ho vypísať priamo v škole)

  2) Vyhlásenie o bezinfekčnosti  

  Vyhlásenie o bezinfekčnosti: k dispozícii tu: Vyhlasenie.docx

  3) List o dieťati.

  List o údajoch dieťaťa a zákonných zástupcoch, spresneniach odchodu, odovzdať triednemu učiteľovi, k dispozícii tu: Udaje_o_dietati.doc

  Pevne veríme, že LETNÁ ŠKOLA bude prínosom v napredovaní vzdelanostnej úrovne žiakov a obohatí deti o množstvo ďalších nových informácií a zážitkov.

  Všetkých srdečne očakávame. TEŠÍME SA NA VÁS !!!

 • ZOŠITY NA ŠKOLSKÝ ROK 2021/2022 PRE OBA STUPNE ZŠ

  ZOŠITY NA ŠKOLSKÝ ROK 2021/2022 PRE OBA STUPNE ZŠ

  Vážení rodičia, v budúcom šk. roku (2021/2022) budú žiaci školy potrebovať tieto školské pomôcky: 

   

   Zosity_pre_1.stupen_ZS_na_skolsky_rok_2021-2022.pdf

   

  Zosity_pre_2._stupen_ZS__na_sk._rok_2021_2022.pdf

 • SPRIEVODCA ŠKOLSKÝM ROKOM 2021/2022

  SPRIEVODCA ŠKOLSKÝM ROKOM 2021/2022
 • ORGANIZÁCIA ŠKOLSKÉHO ROKU 2021/2022

  ORGANIZÁCIA ŠKOLSKÉHO ROKU 2021/2022

  Školský rok sa začína 1. septembra 2021. Školské vyučovanie sa začína 2. septembra 2021 (štvrtok).

  Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 31. januára 2022 (pondelok).

  Školské vyučovanie v druhom polroku školského roka sa začína 1. februára 2022 (utorok) a končí sa 30. júna 2022 (štvrtok).

  Testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ (Testovanie 5 2022 alebo T5 2022) sa uskutoční 18. mája 2022 (streda) na všetkých ZŠ SR z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra (okrem ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským) a maďarský jazyk a literatúra (na ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským). Na testovaní sa zúčastnia všetci žiaci 5. ročníka ZŠ, okrem žiakov vzdelávaných podľa vzdelávacích programov pre žiakov s mentálnym postihnutím.

  Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka ZŠ (Testovanie 9 2022 alebo T9 2022) sa uskutoční 6. apríla 2022 (streda) z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra (okrem škôl s vyučovacím jazykom maďarským), maďarský jazyk a literatúra (na školách s vyučovacím jazykom maďarským) a 7. apríla 2022 (štvrtok) z predmetov slovenský jazyk a slovenská literatúra (na školách s vyučovacím jazykom maďarským), ukrajinský jazyk a literatúra (na školách s vyučovacím jazykom ukrajinským). Na testovaní sa zúčastnia všetci žiaci 9. ročníka ZŠ, 4. ročníka gymnázií a stredných športových škôl s osemročným vzdelávacím programom, okrem žiakov vzdelávaných podľa vzdelávacích programov pre žiakov s mentálnym postihnutím.

  Náhradný termín Testovania 9 2022 sa uskutoční 21. a 22. apríla 2022 (štvrtok, piatok).

  Testovanie pohybových predpokladov žiakov 1. a 3. ročníkov ZŠ je potrebné uskutočniť v termíne od 2. septembra 2021 do 29. októbra 2021 na všetkých základných školách v SR okrem základných škôl pre žiakov so zdravotným znevýhodnením. Výsledky žiakov zadajú školy do ISTŽ - https://www.testovanieziakov.sk, a to najneskôr do 30. novembra 2021. Súbor testov je rovnaký pre obidva ročníky. Metodické pokyny pre testovanie, batéria testov, postupy a súvisiace inštruktážne videá sú verejne dostupné na stránke https://www.testovanieziakov.sk/stranka/metodicke-pokyny-pre-testovanie.

  Po uzatvorení celoslovenského testovania pohybových predpokladov bude možné v januári 2021 vytlačiť žiakom z ISTŽ certifikáty. V rámci certifikátu dostane žiak a rodič informáciu, na akej úrovni sa nachádza v jednotlivých motorických testoch vo vzťahu k populácii. Za prípravu a metodické riadenie priebehu testovania pohybových predpokladov žiakov zodpovedá Národné športové centrum. Za organizačné zabezpečenie testovania je zodpovedný riaditeľ školy.

  Termíny školských prázdnin v školskom roku 2021/2022

  Prázdniny        Posledný deň vyučovania               Termín prázdnin                              Začiatok vyučovania po prázdninách

  jesenné            27. október 2021 (streda)          28. október – 29. október 2021                       2. november 2021 (utorok)

  vianočné         22. december 2021 (streda)       23. december 2021 - 7. január 2022            10. január 2022 (pondelok)

  polročné          3. február 2022 (štvrtok)              4. február 2022 (piatok)                                    7. február 2022 (pondelok)

  jarné                4. marec 2022 (piatok)                 7. marec – 11. marec 2022                            14. marec 2022 (pondelok)

  veľkonočné     13. apríl 2022 (streda)                14. apríl – 19. apríl 2022                                  20. apríl 2022 (streda)

  letné      30. jún 2022 (štvrtok) 1. júl – 2. september 2022                                                 5. september 2022 (pondelok)

   

 • ÚRADNÉ HODINY CEZ PRÁZDNINY

  ÚRADNÉ HODINY CEZ PRÁZDNINY

  Letné prázdniny: od 01.07. 2021 do 31.08. 2021

   

  01.07. 2021 – 02.07.2021  od 8:30 do 13:00  hod.

  06.07. 2021 – 09.07. 2021 od 8:30 do 13:00  hod.

  02.08. 2021 od 8:30 do 13:00 hod.

  09.08. 2021 - 13.08. 2021 od 8:30 do 14:00  hod.

  23.08. 2021 – 25.08. 2021 od 8:30 do 14:00 hod.

  V prípade potreby kontaktujte p. zástupkyňu: 0903 98 26 56

 • SVIATOK PATRÓNOV ŠKOLY

  SVIATOK PATRÓNOV ŠKOLY

  V sobotu, 17. júla si pripomíname sviatok patrónov školy, sv. Andreja - Svorada a Benedikta, ale taktiež patrónov nitrianskej diecézy, ktorí sú najstaršími svätcami kanonizovanými v časoch Uhorského kráľovstva a ktorých účinkovanie sa jednoznačne viaže k Slovensku. Osobitnú úctu týmto dvom svätcom vzdávajú benediktíni a paulíni. Ich sviatok sa od stredoveku svätí 17. júla (čo je v prítomnosti aj pamätný deň vyhlásenia Zvrchovanosti Slovenska).

  Všetkým našim žiakom, súčasným, aj bývalým, rodičom, zamestnancom, priateľom a priaznivcom školy, prajeme požehnaný, sviatočný deň. Nech sú nám títo svätci príkladom vo viere, službe, modlitbe, odriekaní a oddanosti Pánovi. ❤️

 • KRÁSNE PRÁZDNINY

  KRÁSNE PRÁZDNINY

  Vedenie ZŠ s MŠ sv. Andreja - Svorada a Benedikta ďakuje všetkým svojim zamestnancom, rodičom, priateľom, priaznivcom školy a sponzorom za aktívnu spoluprácu v školskom roku 2020/2021. 

  Všetkým zamestnancom želáme počas dovoleniek dni plné oddychu a pohodyžiakom prajeme krásne prázdniny, veľa nových zážitkov a priateľstiev.

  Ing. Hana Hulínová, riaditeľka ZŠ s MŠ sv. Andreja - Svorada a Benedikta.

 • POSLEDNÉ ZVONENIE V ŠKOLSKOM ROKU 2020/2021

  Školský rok 2020/2021 je úspešne za nami. Bol to rok plný náročných úloh, ktoré naši pedagógovia spolu so žiakmi splnili. Žiaľ, pandémia, ktorá zachvátila celý svet, neobišla ani našu školu. Kvôli nej sme museli zatvoriť školu a vyučovanie sa realizovalo predovšetkým dištančnou formou. Aj mimoškolské aktivity, ktoré sme si pre ich úspešnosť po minulé roky dôkladne naplánovali, boli po tomto termíne v nedohľadne.

  Koniec školského roka sa tento rok u nás odohral vonku, pred budovou školy. Všetkých žiakov a pedagógov srdečne privítala pani riaditeľka, Ing. Hana Hulínová. Vo svojom milom príhovore zhodnotila celý uplynulý školský rok, ktorý bol mimoriadne náročný z mnohých hľadísk. Avšak z pohľadu plnenia výchovno-vzdelávacích výsledkov bolo najdôležitejšie to, že sa naši prváčikovia úspešné adaptovali a bez väčších problémov začlenili do žiackeho kolektívu našej školy. Prváčence prelúskali abecedu, zvládli počítanie, písanie a čítanie, naučili sa určitým pravidlám, čo sa v škole smie a čo nesmie. Jednoducho povedané, osvojili si všetko to, čo sa na správnych prvákov patrí.

  Na záver svojho príhovoru pani riaditeľka konštatovala, že z celkového hľadiska žiaci našej školy dosiahli veľmi dobré výchovno-vzdelávacie výsledky. Preto úprimná vďaka patrí celému pedagogickému zboru našej školy, za to, že žiakom vštepovali tie najzákladnejšie morálne hodnoty ľudstva, že ich naučili novým vedomostiam, že ich o krôčik viac pripravili na nastávajúci dospelácky život. Vieme, že je to práca neľahká, vyžadujúca neraz až nadľudské úsilie a trpezlivosť, navyše, nie vždy je korunovaná úspechom“. Pri tejto príležitosti ďakujeme pani ekonómkam, upratovačkám, pánovi školníkovi, ktorí taktiež svojim zodpovedným prístupom k práci napomáhajú, aby chod našej školy bol bezproblémový. 

  Po krátkom vystúpení talentovaných žiakov školy, nasledovalo odmeňovanie žiakov. Knižnú odmenu získali žiaci predovšetkým za vynikajúce výchovno-vzdelávacie výsledky, vzorné správanie, pomoc spolužiakom, aktivitu, iniciatívu..., a svedectvo života.

  ... A už prišiel čas, aby sa s nami rozlúčili deviataci.

  Čas. Je to niečo, čo nemôžeme zastaviť, zrýchliť ani spomaliť. Oznamuje nám, že je začiatok alebo koniec. Aj čaša našich deviatakov sa naplnila až po okraj a nadišiel čas rozlúčky so základnou školou. Ubehlo deväť krásnych rokov, počas ktorých sa veľa naučili a je už na nich, aby všetky vedomosti a skúsenosti zúročovali ďalej. Musia vykročiť každý svojou cestou, na ďalšiu životnú púť“.

  Jedna kapitola knihy sa zatvára a jedna otvára. Nám neostáva nič iné ako popriať im veľa šťastia, požehnania, ďalších úspechov, nových priateľstiev. Ďakujeme a nezabudnite. Dvere našej (ale samozrejme stále vašej) školy sú vám vždy otvorené. Prajeme vám veľa úspechov na zvolených stredných školách! Nech vás Pán žehná a sprevádza!

  Toto milé, koncoročné stretnutie, sme za prítomnosti duchovného správcu školy, vdp. PaedDr. Ľubomíra Havrana, ukončili modlitbou a požehnaním, s prosbou o pomoc a ochranu.

  Potom sa už všetci žiaci spolu s triednymi učiteľmi rozpŕchli do tried, prebrali z ich rúk vysvedčenia a bežali v ústrety vysnívaným prázdninám.

  Prajeme kolegom i žiakom, rodičom, našim priateľom, priaznivcom a podporovateľom, aby si čas prázdnin a dovoleniek užili plnohodnotne. Aby si všetci odpočinuli si, nabrali nové sily do ďalšieho školského roka. Veríme, že v septembri sa všetci v zdraví stretneme. 

 • SLÁVNOSTNÉ UKONČENIE ŠKOLSKÉHO ROKA 2020/2021

  30. jún 2021 (streda) – slávnostné ukončenie šk. roka 2020/2021.

  Žiaci prídu do školy ako obvykle, do 9:10 budú mať program s triednym učiteľom. O 9:20 hod. sa stretneme na nádvorí školy, kedy sa rozlúčime so žiakmi 9. ročníka, vyhodnotíme školské aktivity a oceníme najlepších žiakov školy. Následne žiaci s triednymi učiteľmi prejdú do tried, kde si prevezmú vysvedčenia.

  Vzhľadom na aktuálnu situáciu Vás žiadame, aby ste do budovy nevstupovali. Ak je nevyhnutné stretnúť sa s niektorým pedagógom, urobte to, prosím, v exteriéri.

  Obed sa v tento deň vydáva od 10:30 hod.

  Ďakujeme za pochopenie a veríme, že sa v septembri všetci zdraví stretneme.

 • ROZLÚČKA S DEVIATAKMI

  ROZLÚČKA S DEVIATAKMI

  Posledný stisk ruky,
  úsmev na rozlúčku
  alebo slzy možno, snáď,
  veď posledný raz
  chytíme do rúk kľučku,
  ktorú sme stlačili tisíckrát.


  Čas. Je to niečo, čo nemôžeme zastaviť, zrýchliť ani spomaliť. Oznamuje nám, že je začiatok alebo koniec. Aj čaša našich deviatakov sa naplnila až po okraj a nadišiel čas rozlúčky so základnou školou. Ubehlo deväť krásnych rokov, počas ktorých sa veľa naučili a je už na nich, aby všetky vedomosti a skúsenosti zúročovali ďalej. Musia vykročiť každý svojou cestou, na ďalšiu životnú púť“. Jedna kapitola knihy sa zatvára a jedna otvára. Nám neostáva nič iné ako popriať im veľa šťastia, požehnania, ďalších úspechov, nových priateľstiev. Ďakujeme a nezabudnite. Dvere našej (ale samozrejme stále vašej) školy sú vám vždy otvorené.

  Prajeme vám veľa úspechov na zvolených stredných školách! Nech vás Pán žehná a sprevádza!

 • OZNAM PRE STRAVNÍKOV

  OZNAM PRE STRAVNÍKOV

  Oznamujeme zákonným zástupcom stravujúcich sa žiakov, že PREPLATOK za stravu bude vrátený na vami poskytnuté číslo účtu - začiatkom mesiaca august 2021.

 • PRIKÁZANÝ SVIATOK SV. PETRA A PAVLA

  PRIKÁZANÝ SVIATOK SV. PETRA A PAVLA

  Predposledný deň školského roka je v cirkevných školách tradične spojený so slávnosťou apoštolov sv. Petra a Pavla.

  V tento deň sme o 10:00 hod. spoločne (detičky MŠ, žiaci ZŠ, pedagogickí i nepedagogickí zamestnanci školy) slávili sv. omšu v kostole Notre Dame.

 • ORGANIZÁCIA VYUČOVANIA V POSLEDNÉ DNI ŠKOLSKÉHO ROKA

  ORGANIZÁCIA VYUČOVANIA V POSLEDNÉ DNI ŠKOLSKÉHO ROKA

  Od 24.6.  - 29.6. 2021 (štvrtok - utorok): program dní spresnia triedni učitelia, žiaci do školy prídu ako obvykle, na 8:00 hod.

  1. stupeň ZŠ končí po 4. vyuč. hodine (od 24. - 29.6. 2021), od tejto doby je v prevádzke ŠJ a ŠKD (do 16:30 hod.)

  2. stupeň ZŠ končí po 5. vyuč. hodine (od 24. - 29.6. 2021)

 • DIVADIELKO V MŠ

  DIVADIELKO V MŠ

   

  Haló, haló, skvelá správa, poďme spolu do divadla. Teda vlastne v našej MŠ to bolo trochu naopak: divadlo prišlo k nám. Predškoláci sa zabavili na divadelnom predstavení "Ako namaľovať dúhu" v podaní ako vždy skvelého potulného divadla NaTraky z Prievidze. Deti sa riadne zabavili a zároveň sa utvrdili v tom, že slušné správanie, vďačnosť a priateľstvo sú hodnoty, ktoré nesmieme nikdy nechať za dverami. Stredniakom a malkáčom zahrali veľmi milý a perfektne natrénovaný divadelný program druháci z našej ZŠ pod vedením pani učiteľky Mgr. Končírovej. Deti si pozreli pásmo piesní, básní a dramatizácií veršovaných rozprávok Žabiatko od Ľ. Podjavorinskej a O hlúpom mýšatku od M.R. Martákovej. Na záver si deti spoločne zatancovali a trochu aj zamaškrtili. 

 • OCENENIE V MEDZINÁRODNEJ SÚŤAŽI

  OCENENIE V MEDZINÁRODNEJ SÚŤAŽI

  Milí priatelia, nedá nám, podeliť sa s vami o fantastický úspech žiaka šiesteho ročníka, ADAMA DOVIČICA, ktorý navštevuje ZUŠ Karola Pádivého v Trenčíne.

  O Adamovi v škole všetci vieme, že má "zlato v hrdle", je veľkým speváckym talentom, ale ocenenie, ktoré získal v Medzinárodnej speváckej súťaži, nás nesmierne teší. Cieľom súťaže je prispievať k zvyšovaniu umeleckej úrovne spevu na umeleckých školách a tým napomáhať výchove mladých spevákov. Súťaž IUVENTUS CANTI vyhlasovanú Ministerstvom školstva SR každoročne organizuje Základná umelecká škola Imricha Godina Vráble na počesť slávneho vrábeľského rodáka, operného speváka európskeho mena a významného pedagóga Doc. Imricha Godina. Súťaž vytvára podmienky na prezentáciu mladých talentovaných spevákov. Ukazuje smer súčasného trendu slovenskej speváckej školy i škôl iných národov. Pre mnohých mladých spevákov znamená úspešný štart na Godinovej speváckej súťaži rozhodujúci krok na profesionálnu dráhu, na európske koncertné pódia i operné scény.

  Adamovi srdečne blahoželáme a želáme veľa síl v ďalšom umeleckom napredovaní, nové úspechy a chuť naďalej sa zdokonaľovať.

 • ŠKOLSKÁ - ŽIACKA SV. OMŠA

  ŠKOLSKÁ - ŽIACKA SV. OMŠA

  Milí žiaci, rodičia, priatelia a priaznivci školy.

  Prijmite naše srdečné pozvanie na zajtrajšiu školskú sv. omšu, (22.06. 2021) ktorá sa bude konať v kostole Notre Dame, so začiatkom o 14:00 hod. 

  Tešíme sa na každého z vás!

 • DEŇ OTCOV V MATERSKEJ ŠKOLE

  Milí ockovia, tatkovia, taťuldovia...

  My škôlkári, vám, k vášmu sviatku, prajeme veľa Božieho požehnania, nech Vás dobrý Pán Boh opatruje, nech vám oplatí vašu lásku a starostlivosť a nech vás my, vaše deťúrence poslúchame a robíme vám radosť....

 • DEŇ OTCOV V ZÁKLADNEJ ŠKOLE

  DEŇ OTCOV V ZÁKLADNEJ ŠKOLE

  „On obráti srdce otcov k synom a srdce synov k otcom...“ (Mal 3,24)

  Tretia nedeľa v mesiaci jún je „venovaná“ všetkým mužom, z ktorých sa stali oteckovia. V túto nedeľu sa v mnohých krajinách oslavuje otcovstvo a pripomíname si dôležitosť otca v rodine a pri výchove detí. Aj naši žiaci sa na tento sviatok pripravovali a pre svojich ocinov majú pripravené malé darčeky. Všetkým tatinom ďakujeme za láskú, starostlivosť a svedectvo života. 

  Modlitba za otecka

  Anjeličku, môj strážničku,opatruj môjho otecka…

  Anjeličku, môj strážničku,stráž mi môjho ocka.

  Mám ho rada.

  Keď ho vidím, zasvietia mi očká.

  Viem, čo bude, keď mi občas položí dlaň na vlásky.

  Tvrdá bude od roboty, ale mäkká od lásky...

  (Milan Rúfus)

 • PRVÉ SVÄTÉ PRIJÍMANIE

  PRVÉ SVÄTÉ PRIJÍMANIE

  Tretí júnový víkend, 20.06. 2021 sa v ZŠ sv. Andreja – Svorada a Benedikta, bude niesť vo veľmi slávnostnej atmosfére. Naše deti – žiaci 3. A triedy, prvýkrát pristúpia k Sviatosti zmierenia a následne v nedeľu k 1. sv. prijímaniu.

  S istotou to bude nádherný pohľad, na radostné deti plné očakávania, v slávnostných šatách a v očiach s iskrou radosti a troškou i neistoty, ako prichádzajú do nášho kostola Notre Dame, v sprievode miništrantov a kňaza. Isto len máloktoré „oko ostane pri tejto príležitosti suché“. Veď to bude veľký zázrak, prijať Eucharistiu! Čo môže byť krajšie ako spojenie s Kristom? My všetci (prítomní na tejto slávnosti, ale aj žiaci a zamestnanci školy) sa budeme úprimne modliť, za deti, aj rodičov, aby tento deň bol pre nich nezabudnuteľný, aby stále prichádzali ku Pánovi, do chrámu, aby túžili po prijatí Eucharistie a hľadali oporu práve v našom najväčšom priateľovi – Ježišovi, ktorý nás nikdy nezradí, ani nezaprie. Ale takisto, aby prosili nášho Pána, lebo On nám dá vždy viac ako žiadame. Prosíme aj vás, nesme našich žiakov (nielen) po tieto dni v modlitbe.

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou sv. Andreja - Svorada a Benedikta
  Braneckého 4, 911 01 Trenčín
 • +421 032/6529406, 6525866

Fotogaléria