Navigácia

 • HĽADÁTE KRÚŽOK PRE SVOJE DIEŤA? TU JE NAŠA PONUKA

  HĽADÁTE KRÚŽOK PRE SVOJE DIEŤA? TU JE NAŠA PONUKA

  Vážení rodičia, milí žiaci!

  V školskom roku 2021/2022 si žiaci školy môžu vybrať z bohatej ponuky krúžkov, na ktoré je možné uplatniť si vzdelávací poukaz

                  Ponuka_kruzkov_v_skolskom_roku_2021.docx​​​​​​​​​​​​​​

  Našej škole prosíme odovzdať vzdelávací poukaz spolu s vyplnenou a podpísanou ponukou krúžkov (žiaci ju v papierovej podobe obdržali spolu so vzdelávacím poukazom, v piatok: 10.09. 2021) 

  Záväznú prihlášku na krúžok, prosíme odovzdať vedúcemu krúžku alebo triednemu učiteľovi, do 17.09. 2021. (piatok)

  Vzdelávací poukaz prosíme odovzdať triednemu učiteľovi do 21.09. 2021. (utorok)

  Zavazna_prihlaska_na_zaujmovy_utvar.docx

 • INFORMÁCIE K ORGANIZÁCII VYUČOVANIA OD 13.09. 2021

  INFORMÁCIE K ORGANIZÁCII VYUČOVANIA OD 13.09. 2021

  Vážení rodičia, milí žiaci,

  na základe aktuálnej situácie v týždni od 13. septembra 2021, okres Trenčín prechádza do červenej farby. (I. stupeň ohrozenia) Prinášame odpovede na najčastejše vami položené otázky, ktoré sa týkajú organizácie vyučovania v čase od pondelka 13.09. 2021.

  Bude nutné používať v interiéroch respirátory?

  V bežných prevádzkach áno. Žiaci, študenti a pedagógovia budú mať z tejto povinnosti výnimku, ktorá sa vzťahuje na výchovno-vzdelávací proces. V škole teda bude naďalej postačujúce prekrytie horných dýchacích ciest rúškom, šálom alebo šatkou. Presné znenie opatrení na stránke Úradu verejného zdravotníctva.

  Kedy je potrebné predkladať "Vyhlásenie o bezpríznakovosti dieťaťa"?

  Vyhlásenie sa predkladá pred prvým nástupom do školy a následne v prípade, že dieťa prichádza do školy po prerušení vyučovania na tri a viac dní (v prípade prázdnin, voľných dní, neúčasti na vyučovaní z dôvodu choroby, lekárskeho vyšetrenia a podpobne). Do počtu dní prerušenia vyučovania sa počítajú aj víkendy, sviatky a dni voľna. Návod nájdete tu.

  Je potrebné oznamovať, že sa na moje dieťa vzťahuje výnimka z karantény?

  Výnimku z karantény má dieťa v zmysle § 3 ods. 2 vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR č. 239/2021 V. v., ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrozovaní verejného zdravia k izolácií osôb pozitívnych na ochorenie COVID-19 a karanténe osôb, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19. Výnimku nahlasuje zákonný zástupca jednorazovo rovnako prostredníctvom aplikácie Edupage. Návod nájdete tu.

  Skrátenie karantény podľa novej vyhlášky - platí od pondelka 13.09. 2021

  Upozorňujeme na novú vyhlášku Úradu verejného zdravotníctva SR č. 247, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k izolácií osôb pozitívnych na ochorenie COVID-19 a karanténe osôb, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19.

  Vyhláška nadobúda účinnosť v pondelok 13.09. 2021. Všetky osoby, ktoré budú v izolácii alebo v karanténe dovtedy, ju dokončia podľa pôvodných pravidiel. 

  Prehľad najdôležitejších zmien

  Pozitívne testovaní:

  • Trvanie izolácie pozitívne testovanej osoby sa skracuje na 10 dní, ak sa u nej za posledné tri dni nevyskytli žiadne príznaky ochorenia. (Desaťdňová lehota sa začína počítať od objavenia sa prvých príznakov alebo, ak sa nevyskytli, od dátumu odobratia vzorky)

  • Ak sa v posledných troch dňoch príznaky objavili, o ukončení izolácie rozhodne všeobecný lekár.

  Kontakty pozitívnych osôb:

  Karanténa úzkych kontaktov pozitívnych osôb sa končí v prípade bezpríznakového priebehu:

  • v prípade absolvovania RT- PCR testu na 5. deň s negatívnym výsledkom: po uplynutí 7 dní od posledného kontaktu s pozitívnou osobou;

  • bez otestovania: po uplynutí 10 dní od posledného kontaktu s pozitívnou osobou.

  Ak sa u kontaktu objaví aspoň jeden príznak ochorenia, o ukončení karantény rozhodne všeobecný lekár.

  Celé znenie vyhlášky č. 247 -  v platnosti od pondelka 13.09. 2021

  (273.1 kB) 247/2021 V. v. SR VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k izolácií osôb pozitívnych na ochorenie COVID-19 a karanténe osôb, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19

  Kedy budeme mať k dispozícii samotesty, o ktoré sme prejavili záujem?

  Samotesty na domáce použitie prevzala naša škola na základe rozpisu dňa 07.09. 2021 (utorok). Vzhľadom na veľký záujem o samotesty zo strany všetkých rodičov na základných a stredných školách pristúpilo ministerstvo školstva k dočasnej úprave počtu vydávaných testov pre jedného žiaka/študenta z 25 ks na 5 ks. Od štvrtku 09.09. 2021 následne zabezpečujeme ich distribúciu.

  Ako často testovať svoje dieťa a ako oznamovať výsledok testu?

  Ministerstvo školstva odporúča testovať samotestami na domáce použitie dvakrát týždenne, ideálne v pondelok a vo štvrtok pred odchodom do školy, ďalej v prípade, že dieťa javí príznaky ochorenia. Použitie testu oznamuje zákonný zástupca škole prostredníctvom aplikácie Edupage, v hlavnom menu v sekcii Žiadosti/Vyhlásenia vyberie príslušnú možnosť v ponuke - Domáci samotest AG - výsledok. Návod nájdete tu. Samotesty je však možné využiť výlučne pre potreby testovania konkrétneho žiaka, čo zákonný zástupca potvrdí podpisom pri preberaní balíčka.

  Je testovanie dieťaťa nutné pred nástupom do školy ako tomu bolo v minulom školskom roku?

  Pred nástupom žiaka do školy (po prázdninách, po víkende atď.) sa nevyžaduje negatívny test, testovanie je na dobrovoľnej báze. Pomerne značný záujem o samotesty zo strany rodičov však dokazuje, že nám spoločne záleží na zachovaní prezenčného vzdelávania pre všetky deti našej školy.

  V prípade výskytu pozitivity v rodinnom prostredí žiaka je potrebné bezodkladne informovať triedneho učiteľa, pediatra a regionálny úrad verejného zdravotníctva. O spôsobe organizácie vzdelávania v prípade výskytu pozitivity v školskom prostredí budeme informovať zákonných zástupcov dotknutých žiakov prostredníctvom aplikácie Edupage, resp. telefonikcky. Veríme, že takýchto zásahov do vyučovania zažijeme minimálne množstvo. Držme si palce.

 • ŽIAK A KARANTÉNA

  Manuál je aktualizovaný k 09.09. 2021; z dôvodu vydania novej vyhlášky Úradom verejného zdravotníctva SR, skracujúcej dĺžku karantény.

  Celé znenie manuálu nájdete na: https://www.minedu.sk/data/att/20698.pdf

 • NÁVOD NA POUŽITE SAMODIAGNOSTICKÉHO TESTU

  Všetky inštrukcie k samodiahnostickému testu nájdete tu: COVID-19 Ag Test

  Pozor!!! Zákonný zástupca škole potvrdzuje vykonanie poskytnutého testu prostredníctvom vyhlásenia, ktoré nájde na stránke školy (prihlásením sa cez rodičovské konto do Edupage) v sekcii Žiadosť/Vyhlásenie: Domáci AG samotest - výsledok.

 • ORGANIZÁCIA PREBERANIA ANTIGÉNOVÝCH TESTOV

  ORGANIZÁCIA PREBERANIA ANTIGÉNOVÝCH TESTOV

  Vážení rodičia,

  dňa: 09.09. 2021 (štvrtok) v čase od 9,45 hod. do 16,30 hod. a 10.09. 2021 (piatok) od 8,00 hod. do 15,30 hod. sa budú odovzdávať sady antigénových testov na domáce použitie pre žiakov školy. (v prípade dohody, prebratie je možné aj v pondelok: 13.09. 2021 alebo v utorok: 14.09. 2021 do 14:30 hod.)

  Rodičia, ktorí včas nahlásili záujem o antigénové samotesty, zabezpečia prevzatie testov. Upozorňujeme, že prebratie antigénových testov môže len zákonný zástupca dieťaťa (dospelá osoba) nedajú sa distribuovať samotným žiakom. 

  Odovzdanie Ag samotestov bude prebiehať pred budovou školy, za prísnych epidemiologických opatrení (sady sa budú vydávať na prízemí pri bočnom vchode (od posilňovne). Pri preberaní prosíme rodičov o dezinfekciu rúk, prekrytie tváre rúškom, priniesť si vlastné pero). Preberajúci nahlási poverenému pedagogickému zamestnancovi meno a priezvisko preberajúceho, meno a priezvisko žiaka, pre ktorého sú určené testy a preberajúci podpíše na protokol prevzatie testov.

  Pri príchode telefonicky kontaktujte p. zástupkyňu: 0903 982 656.

  Oznamujeme rodičom, že testovanie žiakov nie je povinné, je dobrovoľné.

  Dôležité upozornenia:

  Preberajúci preberá sadu 5 ks antigénových testov na domáce samotestovanie. Testovanie sa odporúča realizovať v súlade so ŠKOLSKÝM SEMAFOROM. Samotestovanie sa odporúča realizovať v pondelok a vo štvrtok ráno pred nástupom do školy, alebo kedykoľvek keď žiak prejavuje jeden z príznakov ochorenia COVID-19. 

  Odovzdávajúci upozorňuje preberajúceho, že antigénové testy mu odovzdáva výlučne za účelom diagnostiky ochorenia COVID-19 žiaka, ktorému sú určené, čo preberajúci podpisom preberacieho protokolu berie na vedomie. V prípade, ak preberajúci antigénové testy nepoužije, pričom zároveň nedošlo k ich znefunkčneniu, je povinný ich odovzdávajúcemu vrátiť, čo podpisom tohto preberacieho protokolu berie na vedomie. V prípade, ak preberajúci antigénové testy použije na iný ako dohodnutý účel, je povinný vydať bezdôvodné obohatenie formou finančného plnenia, ktorého výška sa vypočíta ako súčin počtu odovzdaných antigénových testov a trhovej ceny jedného antigénového testu, čo preberajúci podpisom preberacieho protokolu berie na vedomie.

  Návod na použitie pre samotestovanie:

  1. Sprievodca pre samotestovanie:

  https://www.health.gov.sk/Clanok?Hlavna-sprava-COVID-19;

  link na priame stiahnutie súboru: 

  https://www.health.gov.sk/Zdroje?/Sources/tlacove_spravy/coronavirus/Sprievodca-samotestovanie-Covid-19.pdf

  2. Návod na použitie pri samotestovaní:

  https://www.health.gov.sk/Clanok?Hlavna-sprava-COVID-19 ;

  link na priame stiahnutie súboru:

  https://www.health.gov.sk/Zdroje?/Sources/tlacove_spravy/coronavirus/samodiagnosticky-test-navod-na-pouzitie.pdf

  (ak vám link nefunguje, vložte si ho do webového  prehliadača )

  3. Súčasťou sprievodcu aj návodu na použitie je QR kód, po naskenovaní ktorého sa zobrazí krátke inštruktážne video ako vykonať samotestovanie.

  QR_KOD%281%29.docx

 • UTORKOVÉ ŽIACKE SVÄTÉ OMŠE

  UTORKOVÉ ŽIACKE SVÄTÉ OMŠE

  Milí priatelia,

  aj v tomto školskom roku sa budeme každý utorok, o 14.00 hod. spoločne stretávať v kostole Notre Dame, na žiackych svätých omšiach. 

  Prijmite naše pozvanie na najbližší termín sv. omše, a to v utorok: 14.09. 2021.

  Tešíme sa na každého z vás. 

 • POTVRDENIE O NÁVŠTEVE ŠKOLY

  POTVRDENIE O NÁVŠTEVE ŠKOLY

  Vážení rodičia,

  potvrdenie o návšteve školy svojho dieťata si môžete teraz vytlačiť kedykoľvek už aj Vy. Potvrdenie obsahuje QR kód, pomocou ktorého si ľubovoľná inštitúcia vie overiť jeho platnosť.

  Podrobný návod na vytlačenie potvrdenia nájdete na nasledujúcom linku: https://help.edupage.org/text.php?id=2755&lang=sk

 • ORGANIZÁCIA ŠKOLSKÉHO ROKU 2021/2022

  ORGANIZÁCIA ŠKOLSKÉHO ROKU 2021/2022

  Školský rok sa začína 1. septembra 2021. Školské vyučovanie sa začína 2. septembra 2021 (štvrtok).

  Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 31. januára 2022 (pondelok).

  Školské vyučovanie v druhom polroku školského roka sa začína 1. februára 2022 (utorok) a končí sa 30. júna 2022 (štvrtok).

  Testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ (Testovanie 5 2022 alebo T5 2022) sa uskutoční 18. mája 2022 (streda) na všetkých ZŠ SR z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra (okrem ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským) a maďarský jazyk a literatúra (na ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským). Na testovaní sa zúčastnia všetci žiaci 5. ročníka ZŠ, okrem žiakov vzdelávaných podľa vzdelávacích programov pre žiakov s mentálnym postihnutím.

  Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka ZŠ (Testovanie 9 2022 alebo T9 2022) sa uskutoční 6. apríla 2022 (streda) z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra (okrem škôl s vyučovacím jazykom maďarským), maďarský jazyk a literatúra (na školách s vyučovacím jazykom maďarským) a 7. apríla 2022 (štvrtok) z predmetov slovenský jazyk a slovenská literatúra (na školách s vyučovacím jazykom maďarským), ukrajinský jazyk a literatúra (na školách s vyučovacím jazykom ukrajinským). Na testovaní sa zúčastnia všetci žiaci 9. ročníka ZŠ, 4. ročníka gymnázií a stredných športových škôl s osemročným vzdelávacím programom, okrem žiakov vzdelávaných podľa vzdelávacích programov pre žiakov s mentálnym postihnutím.

  Náhradný termín Testovania 9 2022 sa uskutoční 21. a 22. apríla 2022 (štvrtok, piatok).

  Testovanie pohybových predpokladov žiakov 1. a 3. ročníkov ZŠ je potrebné uskutočniť v termíne od 2. septembra 2021 do 29. októbra 2021 na všetkých základných školách v SR okrem základných škôl pre žiakov so zdravotným znevýhodnením. Výsledky žiakov zadajú školy do ISTŽ - https://www.testovanieziakov.sk, a to najneskôr do 30. novembra 2021. Súbor testov je rovnaký pre obidva ročníky. Metodické pokyny pre testovanie, batéria testov, postupy a súvisiace inštruktážne videá sú verejne dostupné na stránke https://www.testovanieziakov.sk/stranka/metodicke-pokyny-pre-testovanie.

  Po uzatvorení celoslovenského testovania pohybových predpokladov bude možné v januári 2021 vytlačiť žiakom z ISTŽ certifikáty. V rámci certifikátu dostane žiak a rodič informáciu, na akej úrovni sa nachádza v jednotlivých motorických testoch vo vzťahu k populácii. Za prípravu a metodické riadenie priebehu testovania pohybových predpokladov žiakov zodpovedá Národné športové centrum. Za organizačné zabezpečenie testovania je zodpovedný riaditeľ školy.

  Termíny školských prázdnin v školskom roku 2021/2022

  Prázdniny        Posledný deň vyučovania               Termín prázdnin                              Začiatok vyučovania po prázdninách

  jesenné            27. október 2021 (streda)          28. október – 29. október 2021                       2. november 2021 (utorok)

  vianočné         22. december 2021 (streda)       23. december 2021 - 7. január 2022            10. január 2022 (pondelok)

  polročné          3. február 2022 (štvrtok)              4. február 2022 (piatok)                                    7. február 2022 (pondelok)

  jarné                4. marec 2022 (piatok)                 7. marec – 11. marec 2022                            14. marec 2022 (pondelok)

  veľkonočné     13. apríl 2022 (streda)                14. apríl – 19. apríl 2022                                  20. apríl 2022 (streda)

  letné      30. jún 2022 (štvrtok) 1. júl – 2. september 2022                                                 5. september 2022 (pondelok)

   

 • PRIHLÁSENIE NA STRÁNKU ŠKOLY - RODIČOVSKÉ KONTO

  PRIHLÁSENIE NA STRÁNKU ŠKOLY - RODIČOVSKÉ KONTO

  Milí rodičia,

  rodičovské konto vám pomôže, napr. zadávať ospravedlnenky, podpisovať známky/poznámky, komunikovať s učiteľmi ako rodič, podávať elektronické žiadosti, potvrdzovať prihlasovacie akcie a pod. V žiackom konte nefunguje žiadna z týchto funkcií. Ak niektorí toto konto ešte stále nemajú, obrátili sa na triedneho učiteľa, aby sme aj vám umožnili si to nastaviť.

  PREČO SI VYTVORIŤ KONTO?

  Doteraz Vám boli doručené prístupové mená zhodujúce sa s menom Vášho dieťaťa a s ním aj heslo pre prihlásenie. Ako rodič si však nižšie popísaným postupom môžete vytvoriť automaticky samostatné konto, ktoré má nasledujúce výhody:

   Pokiaľ máte (alebo budete mať) na ZŠ viac ako jedno dieťa, Vaše rodičovské konto Vám umožní vidieť výsledky všetkých detí naraz pod jedným prihlásením. Rodičia s viacerými deťmi.

   V rodičovskom konte si môžete kedykoľvek bez problémov zmeniť heslo, prípadne aj prihlasovací e-mail.

   V prípade, že budete komunikovať so ZŠ, bude zrejmé, že vystupujete ako rodič a nedôjde k zámene s kontom žiaka.

   Každý rodič (otec aj mama) môže mať samostatné konto. Podmienkou je, že rodič uviedol svoju e-mailovú adresu v údajoch poskytnutých ZŠ na začiatku školského roku.

   V budúcnosti, keď predpokladáme spustenie aj ďalších funkcií elektronickej komunikácie bude vytvorenie samostatného žiackeho a rodičovského konta nevyhnutnosťou.

   Rodičovské konto môžete použiť aj v mobilnej aplikácii Edupage. Rodič - ako sa prihlásim do mobilnej aplikácie EduPage?

  AKO SI VYTVORIŤ KONTO?

  Vytvorenie rodičovského konta prebieha automaticky cez stránku školy v nasledujúcich krokoch:

  1. V internetovom prehliadači prejdite na stránku školy na adrese: http://zsasbtn.sk, a kliknite na položku Prihlásenie“, ktorá sa nachádza v pravom hornom rohu. 

  2. Kliknite na text Neviem prihlasovacie meno alebo heslo nachádzajúce sa pod tlačidlom „Prihlásiť sa“. 

  3. Zobrazí sa Vám nové okno pre zadanie e-mailovej adresy pre zaslanie prístupového mena a hesla.

  4. Do položky „Email/Používateľské meno:“ zadajte e-mailovú adresu, ktorú ste poskytli ZŠ. 

  5. Stlačte „Odoslať“. 

  6. Na Vami zadanú e-mailovú adresu bude zaslaný overovací e-mail s predmetom „Edupage - Prihlásenie“ POZOR: je možné, že sa tento e-mail bude nachádzať v záložke Nevyžiadaná pošta/Spam.

  7. Kliknite na overovací link, ktorý je uvedený v texte mailu. 

  8. Otvorí sa Vám okno portálu Edupage.org.

  9. Kliknite na položku „Zmeniť heslo“.

  10. Otvorí sa Vám okno pre nastavenie/zmenu hesla k Vášmu prihlasovaciemu menu:

  11. Vyplňte do oboch položiek nové heslo a kliknite na Zmeniť heslo“.

  12. Prihláste sa na stránke http://zsasbtn.edupage.sk pomocou mena (e-mailová adresa) a hesla (ktoré ste si v predchádzajúcich krokoch zvolili) a používajte výhody rodičovského konta.

  V prípade potreby, pozrite si jednoduché návody, postupy:

    Ako sa prihlásiť do EduPage ako rodič s jedným alebo viacerými deťmi?

    Nefunguje mi heslo, zabudol som heslo

    Ako sa v rodičovskom konte prepínať medzi deťmi?

    Rodič - ako si môžem zmeniť heslo do EduPage?

    Ako môže rodič zistiť heslo na EduPage konte svojho dieťaťa?

    Ako odstrániť používateľa z mobilnej aplikácie?

    Aký je rozdiel medzi rodičovským a žiackym prístupom do EduPage?

 • NÁVODY PRE ŽIAKOV A RODIČOV

  NÁVODY PRE ŽIAKOV A RODIČOV

  Ako si vytvoriť osobné rodičovské konto na Edupage

  Ako otvoriť a prehrať pridelenú domácu úlohu alebo iný materiál od učiteľa

  Ako si zobrazím domácu úlohu a správu, ktorú som omylom "skryl" - označil ako "vybavenú"

  Ako nahrať súbor /DÚ, prezentáciu alebo pracovný list/ a odoslať ho učiteľovi

  Ako môže rodič napísať správu učiteľovi cez mobil

  Ako si zapnúť notifikácie v Edupage /informačné správy/

   Kde si môže rodič pozrieť výsledky svojho dieťaťa

  Ako vyčistiť vyrovnávaciu pamäť /cache/ v aplikácii v mobile

 • ELEKTRONICKÉ OSPRAVEDLNENIE NEPRÍTOMNOSTI DIEŤAŤA CEZ EDUPAGE

  ELEKTRONICKÉ OSPRAVEDLNENIE NEPRÍTOMNOSTI DIEŤAŤA CEZ EDUPAGE

  Milí rodičia,

  ospravedlňovanie kratšej neprítomnosti dieťaťa v škole do 5 dní (pri dlhodobej stále musíte mať papierové potvrdenie od lekára) sa vypisuje pohodlne aj cez Edupage

  Aby ste mohli začať používať elektronické ospravedlnenky, potrebujete mať v Edupage vytvorené rodičovské konto. Rodičia môžu zo svojho konta elektronicky zadávať ospravedlnenky, komunikovať s učiteľmi ako rodič, podávať elektronické žiadosti, potvrdzovať prihlasovacie akcie a pod. V žiackom konte nefunguje žiadna z týchto funkcií.

  Rodičovské konto je iné ako žiacke konto. Prihlasovacím menom (loginom) do rodičovského konta je e-mailová adresa, ktorú rodič poskytol škole.

   Návod na vytvorenie konta (ak ho ešte nemáte):

  1.  choďte na ​stránku www.zsasbtn.sk  - Prihlásenie;
  2.  do kolónky Prihlasovacie meno uveďte emailovú adresu, ktorú ste uviedli ako kontaktnú v škole;
  3.  kliknite na Neviem prihlasovacie meno alebo heslo;
  4. na zadanú emailovú adresu príde email obsahujúci nové heslo alebo link, na ktorom si heslo vytvoríte.

  Chcem ospravedlniť moje dieťa z vyučovania v dĺžke 1-5 dní (alebo aj len z niektorých hodín). Ako na to? Elektronická ospravedlnenka! Návod cez webNávod cez appku.

  V prípade akýchkoľvek žiadostí - ospravedlnenie na viac ako 5 dní, oslobodenie z telesnej výchovy a iné - použite modul Žiadosti. Táto žiadosť je schvaľovaná pani riaditeľkou.

  Ak máte viac detí, prostredníctvom rodičovského konta sa môžete prepínať medzi jednotlivými deťmi:

  Rodičia s viacerými deťmi

  Ako vidíte hodiny svojho dieťaťa, nájdete tu:

  https://help.edupage.org/text.php?id=1394&lang=sk

  Kompletný návod na Edupage nájdete tu.

   

 • INFORMÁCIA K ANTIGÉNOVÝM TESTOM

  INFORMÁCIA K ANTIGÉNOVÝM TESTOM

  Vážení rodičia,

  oznamujeme Vám, že antigénové testy na doma, o ktoré ste prejavili záujem, nám zatiaľ nedodali. Okresný úrad - odbor školsva v Trenčíne nás informoval, že počet pridelených testov nepokryl požiadavky škôl a žiadajú ministerstvo o ďalšiu zásielku. V prípade, že nám testy dodajú, budeme Vás o tom hneď informovať. Za pochopenie ďakujeme.

 • VENI SANCTE...

  VENI SANCTE...

  Štvrtkové ráno, 2. septembra 2021, kroky žiakov ZŠ s MŠ sv. Andreja - Svorada a Benedikta, spolu s pedagogickými i nepedagogickými zamestnancami školy, smerovali do kostola Notre Dame. 

  Svätú omšu, pri príležitosti slávnostného otvorenia nového školského roka 2021/2022, celebroval pán dekan, vdp. PaedDr. Ľubomír Havran. 

  Počas kázne sa prihovoril žiakom, ako aj učiteľom a rodičom. Zaželal im veľa chuti do učenia a aj keď sa nie všetkým bude dariť rovnako, mali by mať pevnú vôľu, odhodlanie a vždy cítiť Božiu pomoc – pomoc Ducha Svätého. Svätá omša sa skončila udelením požehnania pre všetkých prítomných. 

  Po jej skončení nasledoval krátky príhovor Ing. Hany Hulínovej, riaditeľky školy, v ktorom srdečne privítala učiteľov a žiakov školy, po skončených letných prázdninách a dovolenkách. Obsahom jej príhovoru bolo povzbudiť k práci jednak učiteľov, ale aj žiakov, aby škola fungovala ako úspešná výchovno - vzdelávacia inštitúcia, bola plná zaujímavých projektov, súťaží, hier, spoločenských a športových podujatí, v získavaní nových poznatkov a objavov. Vo svojom príhovore ešte osobitne privítala najmladších žiačikov – prváčikov. Vyjadrila túžbu, aby s radosťou chodili do školy a príjemne sa v nej cítili. Popriala im veľa úspechov a krásnych zážitkov. 

  Následne sa žiaci od svojich triednych učiteľov dozvedeli pokyny a usmernenia na nasledujúci, "druhý školský deň", kedy opäť zasadnú do školských lavíc, aby mohli niekoľko nasledujúcich mesiacov nadobúdať nové vedomosti, zažívať radosť zo stretnutí so spolužiakmi, budovať vzťahy, jednoducho mali krásne a nezabudnuteľné zážitky, na chvíle strávené v škole.

  Všetkým žiakom, učiteľom a iným pracovníkom školy prajeme a vyprosujeme v novom šk. roku veľa úspechov, pevné zdravie, trpezlivosť, dostatok duševných a fyzických síl, Božej pomoci a požehnania. ❤️

 • MÔJ PRVÝ ŠKOLSKÝ DEŇ

  Nastal deň „D“, 2. september 2021, kedy sa otvorila školská brána a vy, naši najmenší, ste vstúpili do svojich vyzdobených tried. Vyobliekaní, s kvetmi v ruke, pre pani učiteľku, niektorí s veľkou radosťou, zvedavosťou, iní zas s prestrašenými očkami nevediac, čo vás v škole čaká. No nebojte sa! Všetko hravo zvládnete!

  Všetkým našim prváčikom prajeme, aby tak ako v tento deň, mali úsmev na tvári a želáme im úspešný štart do života veľkého školáka v ZŠ s MŠ sv. Andreja - Svorada a Benedikta.

 • VYNOVENÝ INTERIÉR - ŠKOLSKÁ CHODBA

  Ako sme vám už spomínali, počas leta sa podarilo zrenovovať vnútorné priestory školskej budovy, vymeniť dvere, položiť dlažbu, vymaľovať steny, triedy vybaviť žalúziami a "elektronickým vrátnikom". Veríme, že našim žiakom sa bude v zmodernizovaných priestoroch páčiť a budú sa tu cítiť príjemne. 

 • ZAČÍNAME...

 • PRVÁCI, ŠTARTUJEME!

  Školákov čaká ešte posledný deň oddychu. Našim učiteľom sa však prázdniny už pred niekoľkými dňami skončili, s chuťou prišli do práce, aby nachystali všetko potrebné na nový školský rok; skrášlili aj triedy a spoločné priestory. Na prázdnych stenách pribúdajú obrazy a nové nástenky... Na žiakov čaká úplne vynovená školská chodba, zrenovovaný interiér školskej budovy, rozšírené a zmodernizované priestory školského klubu detí. To všetko, uvidíte vo štvrtok, 2. septembra naživo. Preto sme sa rozhodli, že najlepší je moment prekvapenia a fotodokumentačné zábery vám nateraz neposkytneme, až dodatočne, v piatok: 3. septembra 2021. Ale ako je pripravená prvácka trieda pre našich najmladších žiačikov?

  Nech sa páči, vstúpte!

 • ZAČIATOK ŠKOLSKÉHO ROKA V MATERSKEJ ŠKOLE

  ZAČIATOK ŠKOLSKÉHO ROKA V MATERSKEJ ŠKOLE

  Vážení rodičia, milé deti!

  Školský rok uletel ako voda a leto ubehlo ešte rýchlejšie. Na dvere našej škôlky už klope september. Mesiac, v ktorom sa začína veľa nového. Nielen nový školský rok, ale tiež na vás čakajú noví kamaráti, nové hračky, pre niektorých z vás aj nové pani učiteľky, ktoré sa na všetkých vás veľmi tešia, ale hlavne nové vedomosti, hry a zážitky.

  O výchovu a vzdelávanie detí sa v tomto novom školskom roku 2021/2022 bude (S LÁSKOU) starať 6 kvalifikovaných pani učiteliek:

  Trieda 1M - malkáči: triedna učiteľka: Mgr. Lenka Žáčiková a Bc. Sarah Janíková

  Trieda 2M - stredniaci: triedna učiteľka: Bc. Jarmila Danišová a Mgr. Veronika Patková

  Trieda 3M - predškoláci: triedna učiteľka: Gabriela Surovčíková a Mgr. Daniela Škúciová

  Zároveň sa na deti tešia naši nepedagogickí zamestnanci, p. Monika Kobydová a p. Karolína Palková.

  Prevádzka v MŠ začína vo štvrtok, 2. septembra 2021, od 6.30 - 16.30 hod., stravu majú všetky detičky zabezpečnú.

  Tešíme sa na Vás. Veríme, že aj vy na nás!

 • ZAČIATOK ŠKOLSKÉHO ROKA V ZÁKLADNEJ ŠKOLE

  ZAČIATOK ŠKOLSKÉHO ROKA V ZÁKLADNEJ ŠKOLE

  Informácie pre rodičov a žiakov 1. ročníka ZŠ

  - k otvoreniu školského roka, ktorý sa začne 2. septembra 2021 (vo štvrtok) o 9.00 hod. sv. omšou v kostole Notre Dame. Po skončení sv. omše, pôjdu naši prváčikovia s rodičom do triedy, kde im budú podané všetky informácie a pokyny. (prosíme, aby prváka sprevádzal len 1 zákonný zástupca a každý žiak i rodič, mal v záujme ochrany zdravia, prekryté horné dýchacie cesty) V prvý deň nie sú prezuvky ani žiadne iné veci potrebné, iba školská taška.

  Po stretnutí s pani triednou učiteľkou, o cca 10.45 hod., stravujúci sa prváčikovia - prihlásení na obedy, odchádzajú s p. vychovávateľkou do ŠJ. Po odobedovaní žiakov 1. A – si rodič svoje dieťa vyzdvihne pred budovou školy. (v prípade, že vaše dieťa je prihlásené na stravu a v tento deň si preň obed neželáte, individuálne ho odhláste. Postup: ľavé menu: sekcia školské stravovanie)

  V piatok: 3. septembra 2021 budú prváci v škole 3 vyučovacie hodiny, do 10.35 hod. Usmernenia na tento a ďalšie dni, poskytne triedna p. učiteľka. (po skončení vyučovania, bude v prevádzke ŠJ a ŠKD pre deti, ktoré ho budú navštevovať)

  Každý žiak musí mať v tento deň (prvý deň školského vyučovania) vypísané tlačivo o bezpríznakovosti. (prinesie ho papierovou formou alebo je možné zaslať ho prostredníctvom Edupage)

  Tlačivo „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ žiaka - Priloha č. 1 z webu Ministerstva školstva SR = Vyhlásenie o bezpríznakovosti žiaka tlačivo je TU rodič žiaka predkladá po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane vikendov a sviatkov) 

  Návod, ako poslať tlačivo o bezpríznakovosti prostredníctvom Edupage: https://help.edupage.org/?lang_id=2&p=u1/u21/u1594/u2462

  alebo: Edupage návod krok po kroku:

  1. úvod
  2. žiadosti/vyhlásenia
  3. klik vpravo dole na znamienko plus
  4. vybrať Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti – Platí od 1. 9. 2021
  5. vybrať dátum – X. X. XXXX
  6. uložiť

  Od 6. septembra 2021 prebieha vyučovanie podľa rozvrhu.

  .........................................................................................................................................................................................................

  Informácia pre rodičov a žiakov 2. až 9. ročníka ZŠ

  Otvorenie školského roka, bude 2. septembra 2021 (vo štvrtok) o 9.00 hod. sv. omšou v kostole Notre Dame. Žiaci sa  triednymi učiteľmi stretnú 15 minút pred svätou omšou, t.j. o 8.45 hod. pred kostolom, aby počas sv. omše sedeli spolu so svojimi triedami. Po sv. omši sa spoločne (v prípade priaznivého počasia) presunú do areálu školy, kde dostanú aktuálne pokyny na nasledujúce dni. (ak bude pršať, žiaci pôjdu s tr. učiteľom do triedy) Rodičia majú vstup do školských priestorov zakázaný, nových žiakov môže sprevádzať 1 zákonný zástupca,

  V tento deň je potrebné mať so sebou iba rúško.

  Školská jedáleň je v prevádzke už od štvrtka, 2. septembra 2021. Žiaci ročníkov 2. – 9. pôjdu v tento deň na obed s tr. učiteľom. Počas čakania na obed, musia mať na tvári rúško. Nestravujúci sa žiaci odchádzajú domov. (v prípade, že vaše dieťa je prihlásené na stravu a v tento deň si preň obed neželáte, individuálne ho odhláste. Postup: ľavé menu: sekcia školské stravovanie)

  2. A a 3. A – 10.20 hod.

  3. A a 4. A – 10.25 hod

  5. A a 6. A – 10.30 hod.

  7. A a 8. A – 10.35 hod.

  9. A – 10.40 hod.

  Po naobedovaní sa, žiaci odchádzajú domov. 

  V piatok 3. septembra 2021 sú žiaci 1. stupňa ZŠ v škole 4 vyučovacie hodiny (t.j. do 11.40 hod.) a žiaci 2. stupňa ZŠ 5 vyučovacích hodín (t.j. do 12.35 hod.) so svojimi triednymi učiteľmi. (žiaci obdŕžia učebnice, budú oboznámení so školským poriadkom, BOZP, ako i systémom hodnotenia v šk. roku 2021/2022) Žiaci si prinesú písacie potreby, zápisník, prezuvky.

  Každý žiak musí mať v tento deň vypísané tlačivo o bezpríznakovosti. (prinesie ho papierovou formou alebo je možné zaslať ho prostredníctvom Edupage, v karte "Žiadosti/Vyhlásenia".).  

  Tlačivo „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ žiaka - Priloha č. 1 z webu Ministerstva školstva SR = Vyhlásenie o bezpríznakovosti žiaka  tlačivo je TU rodič žiaka predkladá po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov) 

  Návod, ako poslať tlačivo o bezpríznakovosti prostredníctvom Edupage: https://help.edupage.org/?lang_id=2&p=u1/u21/u1594/u2462

  alebo: Edupage návod krok po kroku:

  1. úvod
  2. žiadosti/vyhlásenia
  3. klik vpravo dole na znamienko plus
  4. vybrať Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti – Platí od 1. 9. 2021
  5. vybrať dátum – X. X. XXXX
  6. uložiť

   Od 6. septembra 2021 prebieha vyučovanie podľa rozvrhu.

  .............................................................................................................................................................................................................

  Informácie pre žiakov navštevujúcich ŠKD

  Vo štvrtok: 2. septembra 2021 – ŠKD nie je v prevádzke.

  Činnosť ŠKD bude zahájená od piatku: 3. septembra 2021, od 10.35 hod. do 16.30 hod.

  Ranný klub bude v prevádzke od pondelka: 6. septembra 2021 (od 6.30 hod.) a následne, ako obvykle, do 16.30 hod.

 • ZVONENIE V ŠKOLSKOM ROKU 2021/2022

  ZVONENIE V ŠKOLSKOM ROKU 2021/2022

  1. hodina: 8.00 - 8.45

  2. hodina: 8.55 - 9.40

  3. hodina: 9.50 - 10.35

  4. hodina: 10.55 - 11.40

  5. hodina: 11.50 - 12.35

  6. hodina: 12.40 - 13.25

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou sv. Andreja - Svorada a Benedikta
  Braneckého 4, 911 01 Trenčín
 • +421 032/6529406, 6525866

Fotogaléria