Navigácia

 • PREŽÍVAM RADOSŤ..., ŽE JEŽIŠA UŽ V SRDCI SVOJOM MÁM...

  PREŽÍVAM RADOSŤ..., ŽE JEŽIŠA UŽ V SRDCI SVOJOM MÁM...

  Prvé sväté prijímanie je významná udalosť v živote každého kresťana katolíka, farnosti i školy.  Aj našej školy. 😉V nedeľu 21. mája 2023 tretiaci prežívali veľký deň, na ktorý sa s pánom kaplánom Mgr. Martinom Sedláčkom, pripravovali počas celého školského roka. A rovnako, vo svojich rodinách. Získavali vedomosti o Božom slove, učili sa modlitby, zúčastňovali sa na bohoslužbách...♥️🙏Ďakujeme všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom pomohli pri tejto milej slávnosti. Zvlášť prvoprijímajúcim deťom a ich rodinám, vyprosujeme požehnanie Všemohúceho. 🙏

 • DEŇ MATIEK V MATERSKEJ ŠKOLE

  Modré z neba by si dala, aby naša rodina všetko mala. Varíš, perieš, upratuješ, čo je treba, vybavuješ. Dnes je sviatok všetkých mám, ja ti s láskou pošepkám, že srdiečko moje malé spojené je s tebou stále.

  A to, že sme našim mamám za ich obetavú starostlivosť nesmierne vďační, sme s radosťou vyjadrili na besiedke ku Dňu matiek, ktorá sa v našich triedach uskutočnila v dňoch 15. - 17.5. 2023. Deti sa na tento deň usilovne chystali a spolu s pani učiteľkami nachystali malé predstavenie, v ktorom nechýbala pieseň, báseň, divadielko i trošku humoru. Rodičia boli milo prekvapení, ako krásne sa ich ratolesti na tento deň pripravili. V závere venovali deti mamám vyrobené darčeky, ktoré mnohým z nich vyčarili na tvárach nielen úsmev, ale aj slzičku dojatia. Ďakujeme pani učiteľkám za pomoc pri príprave dôstojnej besiedky, mamičkám za ich pomoc s občerstvením, ktoré si naši drobci za ich výkon plne zaslúžili.

 • VÝBEROVÉ KONANIE NA RIADITEĽA/RIADITEĽKU ZŠ S MŠ SV. ANDREJA-SVORADA A BENEDIKTA V TRENČÍNE

  VÝBEROVÉ KONANIE NA RIADITEĽA/RIADITEĽKU ZŠ S MŠ SV. ANDREJA-SVORADA A BENEDIKTA V TRENČÍNE

  Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Nitra, ako zriaďovateľ školy, zastúpená štatutárnym zástupcom Mons. Viliamom Judákom, nitrianskym biskupom a ním povereným zástupcom riaditeľa Diecézneho školského  úradu Mgr. Dariuszom Žuk-Olszewskim, PhD.  v zmysle § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z.  o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v súlade s § 5 ods. 3 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone prác vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov a podľa § 9 Predpisov všeobecného poriadku pre katolícke školy a  katolícke školské zariadenia Nitrianskej diecézy Prot. č. 1012/2014 zo dňa 01. 10. 2014,

   vyhlasuje

  výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky Základnej školy s materskou školou sv. Andreja- Svorada a Benedikta, Braneckého 4, 911 01 Trenčín

  Kvalifikačné požiadavky:

  • kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti v príslušnej kategórii a podkategórii pedagogického zamestnanca v súlade s § 10 ods. 1, § 11 a § 12 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov
   a odborných zamestnancov,
  • splnenie podmienok podľa § 39 ods. 3 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
  • najmenej päť rokov výkonu pedagogickej činnosti v zmysle § 3 ods. 5 zákona 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákon v znení neskorších predpisov (ku dňu uskutočnenia výberového konania),
  • občianska bezúhonnosť, podľa §15 ods. 1 zákona č. 138/2019,
  • absolvovanie minimálne základného modulu funkčného vzdelávania (nevyžaduje sa v prípade získania najmenej vysokoškolského vzdelania prvého stupňa v študijnom programe zameranom na manažment výchovy a vzdelávania),
  • zdravotná spôsobilosť na výkon funkcie podľa §16 ods. 1 a 2 zákona č. 138/2019,
  • ovládanie štátneho jazyka, podľa §17 ods. 1 a 2 zákona č. 138/2019.

  Osobnostné predpoklady:

  • ovládanie všeobecne záväzných právnych predpisov pre oblasť regionálneho školstva, osobitne pre oblasť základných škôl, materských škôl a školských zariadení,  pre oblasť výkonu štátnej správy v školstve a školskej samosprávy,
  • ovládanie cirkevnej legislatívy platnej pre katolícke školy,
  • znalosť pracovnoprávnych vzťahov, riadiace schopnosti a skúsenosti,
  • ochota a schopnosť utvárať dobré a pokojné pracovné prostredie pre všetkých zamestnancov školy, schopnosť a ochota pracovať tímovo,
  • dobré vyjadrovacie schopnosti, presnosť a zodpovednosť,
  • schopnosť vychovávať žiakov školy v kresťanskom duchu,
  • osobný život v súlade s katolíckou vierou a katolíckymi morálnymi zásadami,
  • základná znalosť cirkevných dokumentov z oblasti kresťanskej výchovy.

  Ďalšie požiadavky:

  • predloženie „Návrhu koncepcie rozvoja školy“ – návrh koncepcie rozvoja školy sa predkladá v písomnej forme, v odporúčanom rozsahu 5-7 normostrán (1 normostrana – 1800 znakov)  a musí spĺňať nasledujúce požiadavky po obsahovej a formálnej stránke:

   Požadovaná štruktúra koncepcie rozvoja školy po formálnej stránke:

  1. a) úvod,
  2. b) zameranie koncepcie rozvoja školy,
  3. c) analýza súčasného stavu s použitím napr. SWOT analýzy (silné stránky, slabé stránky, príležitosti, ohrozenia),
  4. d) ciele koncepcie rozvoja školy,
  5. e) akčný plán realizácie s návrhom aktivít, časového harmonogramu, zdrojov financovania, príp. náhradných riešení,
  6. f) spôsob hodnotenia plnenia koncepcie ako celku a po jednotlivých etapách, resp. častiach,
  7. g) očakávaný prínos realizácie koncepcie rozvoja školy,
  8. h) záver.

  Po obsahovej stránke musí byť koncepcia zrozumiteľná a realizovateľná.

  Zoznam požadovaných dokumentov:

  1. písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania s presnou adresou doručovania písomnosti a telefonický kontakt,
  2. osobný dotazník, profesijný štruktúrovaný životopis,
  3. overené doklady o dosiahnutom vzdelaní (doklad o dosiahnutom stupni vzdelania, vrátane vysvedčenia o štátnych skúškach, dokladu o znalosti štátneho jazyka – napr. maturitné vysvedčenie s vyznačením maturitného predmetu Slovenský jazyk),
  4. odpis z registra trestov, prípadne čestné vyhlásenie o bezúhonnosti do doby preukázania sa odpisom z registra trestov (podľa § 15 ods. 1 a §15a ods. 7 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov),
  5. potvrdenie o dĺžke výkonu pracovnej činnosti vydané každým predchádzajúcim zamestnávateľom, u ktorého bola vykonávaná pracovná činnosť pedagogického zamestnanca alebo odborného zamestnanca, resp. iný doklad, ktorým uchádzač preukáže požadovanú dĺžku pedagogickej činnosti alebo odbornej činnosti so stručným popisom pracovných činností v zmysle § 3 ods. 5 zákona 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
  6. potvrdenie o zaradení do kariérového stupňa samostatný pedagogický zamestnanec alebo samostatný odborný zamestnanec (v prípade ak je uchádzač zamestnaný ako pedagogický alebo odborný zamestnanec),
  7. lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti na výkon činnosti riaditeľa školy (nie staršie ako jeden mesiac),
  8. návrh koncepcie rozvoja školy (viď ďalšie požiadavky),
  9. aktuálny krstný list s vyznačením prijatia sviatosti birmovania, sviatosti manželstva, resp. sobášny list (dobrovoľné),
  10. odporúčanie vlastného farára v súlade s Kán. 107 CIC (Kódexu kánonického práva),
  11. písomný súhlas so spracovaním a použitím osobných údajov na účely výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov,
  12. čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v prílohe žiadosti.

  Platové podmienky sú určené v súlade so zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

  SPÔSOB PODANIA ŽIADOSTI S OSTATNÝMI DOKUMENTMI:

  Uchádzači zašlú písomné žiadosti spolu s uvedenými požadovanými dokladmi v zalepenej obálke  s označením na prednej strane vľavo „VÝBEROVÉ KONANIE – RIADITEĽ/RIADITEĽKA ZÁKLADNEJ ŠKOLY S MATERSKOU ŠKOLOU sv. ANDREJA-SVORADA A BENEDIKTA, TRENČÍN – NEOTVÁRAŤ“,

  alebo ich doručia osobne  najneskôr do  12. júna 2023

  na adresu:

  Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Nitra

  Diecézny školský úrad

  Námestie Jána Pavla II. č. 7

  P.O. Box 46 A

  950 50 Nitra

  Rozhodujúcim je dátum podania na poštovej pečiatke resp. prezentačnej pečiatke biskupstva.

   

  Mgr. Dariusz Žuk-Olszewski, PhD.

  zástupca riaditeľa

  Diecézneho školského úradu

 • UPRŠANÉ POČASIE UMOŽNILO TVORIŤ V INTERIÉRI

  V Školskom klube detí, žiaci nadobudnú nielen teoretické vedomosti, ale aj praktické zručnosti a vyskúšajú si prácu s rôznymi materiálmi (papier, textil, plast, kov), zoznámia sa s rôznymi technikami. Tento daždivý a chladnejší týždeň, deťúrence pokračovali v šití a na nácvik rovných stehov využili murársku sieťku. Páčia sa vám ich výtvory? Nám veľmi!

 • MARÍNA - NAJDLHŠIA ĽÚBOSTNÁ BÁSEŇ NA SVETE

  Práve sa pozeráte na zážitkové video s básňou MARÍNA, ktoré recitujú žiaci a študenti, pedagogickí i nepedagogickí zamestnanci Základnej školy a Strednej odbornej školy pedagogickej sv. Andreja -Svorada a Benedikta. Myšlienka sa zrodila u vyučujúcich slovenského jazyka a literatúry a vďaka priaznivým okolnostiam, sa ju podarilo zrealizovať. 🙏Tohto projektu sa zúčastnilo celkom 80 osôb (asi 45 žiakov strednej školy, 20 žiakov základnej školy, 15 vyučujúcich, pán školník, rehoľná sestra, pán kaplán a iní...), pričom každý zarecitoval 1 verš; a spolu tak vzniklo krásnych 8 strof po 10 veršov. Videá, tak, ako už v ostatnom čase, natáčal žiak Matej Hamaj v interiéri, exteriéri, v kníhkupectve Panta Rhei, v Centre pre rodinu Trenčín a v rôznych lokalitách mesta. Veríme, že aj týmto krásnym projektom sa podarilo prehĺbiť lásku a úctu k jednému z najkrajších diel slovenskej literatúry.♥️

 • SVÄTÁ OMŠA MÁ NEKONEČNÚ CENU

  Prikázaný sviatok Nanebovstúpenie Pána, slávime 40 dní po Veľkej noci a 10 dní pred Turícami – Zoslaním Ducha Svätého. Pán Ježiš sa na štyridsiaty deň po svojom vzkriesení, posledný raz stretol so svojimi učeníkmi a pred ich očami vystúpil do neba a sedí po Božej pravici. Vo štvrtok 18. mája, sme spoločne slávili svätú omšu, kedy sme si uvedomovali, kde je cieľ nášho života. Tým cieľom je nebo. A ak nás spája láska k Ježišovi, tak nás rovnako spája aj spoločná túžba po dosiahnutí tohto večného domova. 🙏♥️

 • FOTOGRAFOVANIE TRIEDNYCH KOLEKTÍVOV

  FOTOGRAFOVANIE TRIEDNYCH KOLEKTÍVOV

  Vážení rodičia, milí žiaci, fotografovanie triednych kolektívov a skupiniek priateľov ZŠ bude v piatok 19.05. 2023, od 9.00 hod. Cena za každý kus fotografie rozmeru 10x15 cm je 1€.

 • PIATACKY MARKET

  Piataci si na anglickom jazyku, v rámci lekcie o nakupovaní, precvičili svoje komunikačné i marketingové zručnosti na triednom markete. Žiaci ponúkali množstvo zaujímavého tovaru, od koláčikov, cez hand-made výrobky, kresby, záložky či oblečenie. Ako môžeme z fotografií vidieť, zákazníci boli s nákupom a ponukou tovaru nadmieru spokojní. Na záver si zhodnotili jednotlivé predajné stratégie, finančnú gramotnosť, ale aj udržateľnosť prostredníctvom nákupu z druhej ruky.

 • ŠTVRTÁCI NA VLASTIVEDNEJ EXKURZII

  A kde najstarší prvostupniari vo štvrtkový, májový deň boli?

  Na Krásine, ktorý je 516,2 m vysoký vrch v Bielych Karpatoch, na vrchole ktorého, sa nachádzajú pozostatky zrúcaniny stredovekého hradu a ktorý sa nachádza v bezprostrednej blízkosti obce Dolná Súča. Je súčasťou bradlového pásma, od roku 1970 zákonom chránené územie. Výlet sa vydaril, počasie prialo..., deťúrence mnoho uvideli, zažili, zaznamenali a domov sa popoludní vrátili príjemné unavení, s úsmevom na tvári a neopakovateľnými zážitkami. 🚌 🌳🌲⛰️

 • PIATACKY PROJEKT - MOJE MESTO

  V rámci projektu z anglického jazyka, o meste Trenčín, si piataci pripravili zaujímavé otázky. Na tie následne získavali odpovede priamo od Trenčanov a iných okoloidúcich, ktorých v rámci zberu dát, oslovovali na námestí. Získané odpovede, po spracovaní a vyhodnotení, spolu s ďalšími zaujímavými faktami o tomto historickom meste, odprezentovali svojim spolužiakom. Žiaci si tak, okrem konverzácie v angličtine, precvičili prácu v tíme, komunikačné zručnosti či vypracovanie prieskumu. 😉👏

 • PREDSTAVUJEME TALENTY ŠKOLY

  PREDSTAVUJEME TALENTY ŠKOLY

  Počas víkendu, v sobotu 06.05. 2023 sa v Trenčíne na Ostrove, konali Majstrovstvá Slovenska žiackych družstiev v bedmintone, v kategórii do 15 rokov.

  Žiak 6. A triedy: Martin Mathias Kozinka, hráva spolu so starším bratom Davidom Antoniom a ďalšími spoluhráčmi, za klub CEVA Trenčín.

  Postupne sa počas roka prebojovali cez oblastné kolá, krajské kolo až do finále, kde sa stretli s ďalšími 3mi najlepšími klubmi zo Slovenska (Družstevník Klenovec, Barbar Skalica a SP Dolný Kubín) o titul Majstra Slovenska. V dramatickom finále, sa im veľmi darilo a klub Ceva Trenčín, sa stal Majstrom Slovenska žiackych družstiev do 15 rokov. Srdečne blahoželáme nielen Martinovi Mathiasovi, ale aj celému tímu.

 • CHLAPCI A DIEVČATÁ V OKRESNOM KOLE

  CHLAPCI A DIEVČATÁ V OKRESNOM KOLE

  V piatok, 05.05. 2023 sa na atletickom štadióne ŠG v Trenčíne, konalo okresné kolo žiakov a žiačok v atletike. Súťažili tak družstvá, ako i jednotlivci. Družstvá žiakov ZŠ sv. Andreja-Svorada a Benedikta, si so súpermi zmerali sily v skoku do diaľky, v behu na 60m a 800m, aj v hode kriketovou loptičkou. 

  V súťaži jednotlivcov, 1. miesto🥇v hode🥎kriketovou loptičkou, obsadila žiačka 8. ročníka: Mária Mistríková.  Blahoželáme. 👌🙏😉

  Na ostatné výsledky si musíme počkať do budúceho týždňa, kedy budú po ich vyhodnotení zverejnené.

  Po návrate športovcov do školy, pani učiteľka PaedDr. Monika Duvačová, všetkých pochválila nielen za vzornú reprezentáciu, ale aj za vytrvalosť, zdravú súťaživosť a fair play hru.

  Ďakujeme.

 • ZÁPIS DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY a DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ

  Riaditeľka ZŠ s MŠ sv. Andreja-Svorada a Benedikta, oznamuje rodičom, že:

  Zápis detí do Materskej školy na školský rok 2023/2024, bude prebiehať

  od 02.05. 2023 do 12.05. 2023

  Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ si môžete prevziať osobne v priestoroch MŠ, v čase 6:30 - 16:30 hod., alebo si ju môžete stiahnuť tu: Žiadosť o prijatie

  Vypísané, lekárom, potvrdené a oboma zákonnými zástupcami podpísané žiadosti o prijatie, môžete podať osobne v MŠ, poštou alebo elektronicky na adresu: cmsbraneckeho@gmail.com.

  Podrobnejšie informácie o podmienkach a kritériách prijímania detí do MŠ nájdete na našej stránke (materská škola/ iné/ kritériá prijímania detí do MŠ)

  Všetkých záujemcov pozývame na

  Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční:

  27.04. 2023 (štvrtok)

   od 16:30 - 17:30 hod.

                                                                                                                                                                                                 Tešíme sa na Vás!

 • PLATBA ZA OBEDY (S DOTÁCIOU) OD MESIACA MÁJ 2023

  PLATBA ZA OBEDY (S DOTÁCIOU) OD MESIACA MÁJ 2023

  Vážení rodičia.

  Čo sa týka platby za stravu - úhrada rodičmi od mesiaca máj 2023, je:

  suma za 1 odobratý obed = 0,40 €. 

  Mesačná platba (preddavok, ktorý uhradíte) bude činiť 8€.

  A to tak pre stravníkov 1. ako aj 2. stupňa ZŠ. 

  Prosíme, aby ste si nastavili platbu na 8 / dieťa už na mesiac máj 2023.

 • PREDSTAVUJEME TALENTY ŠKOLY

  Milí priatelia, 

  v uplynulých dňoch sme vás informovali o veľkom úspechu nášho žiaka: Adama Dovičica, ktorý v speváckych súťažiach získal už viacero ocenení. Tento talentovaný žiak 8. ročníka, je nielen výborným spevákom, účastníkom Medzinárodnej speváckej súťaže Imricha Godina - IUVENTUS CANTI, ale veľmi dobre mu ide aj hra na akordeóne. 🪗... A čo by sme vám o Adamovi mohli ešte prezradiť? Je to chlapec dobrého srdca, vnímavý, ochotný vždy pomôcť, úprimný priateľ, ktorý obľubuje predmety geografia a dejepis. V okresnom kole dejepisnej olympiády úspešne reprezentoval aj Základnú školu. Ešte raz srdečne blahoželáme a prajeme veľa (nielen) speváckych úspechov.👌🙏

 • DEŇ ZEME

  Ani tento rok sme nezabudli na Svetový deň Zeme. Tejto téme sme sa venovali počas celého týždňa. Množstvo zaujímavých aktivít, vďaka ktorým si žiaci uvedomili, aké je dôležité chrániť našu krásnu planétu. Teší nás, že tak menší, ako aj starší žiaci, počas celého týždňa jednotlivé výzvy zvládali, tešili sa na ne a "brali ich vážne." Veľká vďaka patrí študentkám a pani učiteľkám SOŠP, ktoré pre žiakov ZŠ i MŠ pripravili podnetné aktivity. Už teraz sa tešíme na ďalšie spoločné akcie. 😉🙏

 • VEĽKÝ ÚSPECH NIELEN PRE ZUŠ. TEŠÍME SA AJ V NAŠEJ ŠKOLE

  Srdečne blahoželáme nášmu žiakovi Adamovi Dovičicovi, k obsadeniu 1. miesta, v kategórii II; v XXIV. Medzinárodnej speváckej súťaži Imricha Godina - IUVENTUS CANTI.

  Adam už niekoľko rokov navštevuje Základnú umeleckú školu Karola Pádivého v Trenčíne, kde pod vedením skúsených pedagógov dosahuje vynikajúce výsledky.😉O tomto šikovnom a talentovanom ôsmakovi, budeme v budúcnosti s istotou ešte počuť. Adam, nech ti láska k spevu a k hudbe, vydrží čo najdlhšie.

 • VÝZVY KU DŇU ZEME POČAS CELÉHO TÝŽDŇA

 • TRIEDNE AKTÍVY

  TRIEDNE AKTÍVY

  Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou sv. Andreja-Svorada a Benedikta, pozýva všetkých rodičov na triedne rodičovské stretnutia, ktoré sa uskutočnia v pondelok 24. apríla 2023 od 16.00 - 17.30 hod., formou konzultácií k výchovno-vzdelávacím výsledkom žiakov v III. štvrťroku školského roku 2022/2023.

 • PROSÍME O VENOVANIE 2% DANE

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou sv. Andreja - Svorada a Benedikta
  Braneckého 4, 911 01 Trenčín
 • 0911133221

Fotogaléria