Navigácia

 • NA ŠPORTOVEJ SÚŤAŽI SME SA ZÚČASTNILI AJ MY

  V predposledný septembrový deň, sa žiaci školy po dvoch rokoch, počas ktorých sa nekonali nijaké podujatia a olympiády, zúčastnili na súťaži družstiev vo futbale a vo vybíjanej, pod názvom "O putovný pohár sv. Michala", v Nemšovej. Školu úspešne reprezentovalo 23 žiakov. V silnej konkurencii chlapci vo futbale obsadili 3. miesto a dievčatá sa vo vybíjanej umiestnili na 4. mieste. Z ich úspechu máme radosť. 💕😉 Chlapcom a dievčatám prajeme, aby im láska k športu vydržala čo najdlhšie.

 • PLENÁRNE RODIČOVSKÉ ZDRUŽENIE

  PLENÁRNE RODIČOVSKÉ ZDRUŽENIE

  Vážení rodičia,

  pozývame vás na Plenárne rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční 04. októbra 2022 (utorok) o 16:00 hod. v telocvični školy. 

  Počas plenárneho rodičovského združenia prebehne voľba členov do Rady školy – voľba zástupcov rodičov.

  Do rady školy sa volia traja zástupcovia rodičov Základnej školy, ktorí nie sú zamestnancami školy. Volieb sa môže zúčastniť za každého žiaka/žiakov z jednej rodiny jeden rodič.

  Voľby sú platné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina oprávnených voličov. Ak sa nezíde nadpolovičná väčšina oprávnených voličov, riaditeľka školy vyhlási opakovanú voľbu hneď v ten istý deň, t.j.: 04.10. 2022 (utorok) o cca 17.00 hod., v tom prípade sa účasť nadpolovičnej väčšiny nevyžaduje. 

  Program:

  o 16:00 hod. – plenárne združenie (správa o hospodárení za šk. rok 2021/2022, schvaľovanie finančného príspevku na šk. rok 2022/2023)

  2. Voľba zástupcov rodičov do Rady školy

  3. Diskusia

  4. Záver

  Po skončení – triedne schôdzky.

  Milí rodičia, 

  prosíme vás o vašu aktívnu účasť, aby mohli voľby do Rady školy pri ZŠ s MŠ sv. Andreja-Svorada a Benedikta, prebehnúť.

  Po voľbách budú nasledovať triedne rodičovské stretnutia, na ktorých sa dozviete informácie o školskom poriadku, systéme hodnotenia a klasifikácie v šk. roku 2022/2023, akciách a aktivitách školy...

  Chceli by sme vás upozorniť na to, že informácie, ktoré sú predmetom triedneho rodičovského stretnutia, budú triedni učitelia a vyučujúci podávať až po plenárnom rodičovskom stretnutí.

 • POZVÁNKA – SLÁVNOSTNÁ IMATRIKULÁCIA PRVÁKOV

  Na známosť sa všetkým dáva, tá skvelá, radostná správa! 

  Našich prváčikov prijmeme do stavu žiackeho, 4. októbra 2022 (utorok) o 14:20 hod. v kostole Notre Dame.

  Na túto slávnosť pozývame všetky maminky, ockov, babky, dedkov, tetky a ujkov...

  P.S.: Škola je dostatočne veľká, aby sa do nej zmestila ceeeeeláááá Vaša rodina.   

  Tešíme sa na Vás!

 • VYHLÁSENIE VOLIEB DO RADY ŠKOLY ZŠ s MŠ sv. ANDREJA-SVORADA A BENEDIKTA

  VYHLÁSENIE VOLIEB DO RADY ŠKOLY ZŠ s MŠ sv. ANDREJA-SVORADA A BENEDIKTA

  Vážení rodičia,

  Rade školy pri Základnej škole s materskou školou sv. Andreja-Svorada a Benedikta, skončilo zákonom stanovené funkčné obdobie. Tvorí sa nová rada školy a preto je potrebné zvoliť zástupcov rodičov do tohto orgánu.

  V zmysle zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a na základe § 1 ods. 2 Vyhlášky MŠ SR z 15. 04. 2004 č. 291/2004 Z. z. riaditeľka školy vyhlasuje voľby do rady školy pre nové funkčné obdobie.

  V zmysle vyhlášky MŠ SR č. 291/2004 v znení neskorších predpisov ustanovuje § 2, že v základných školách radu školy tvoria:

  a dvaja zástupcovia pedagogických zamestnancov zvolení vo voľbách pedagogickými zamestnancami školy alebo školského zariadenia, (1 z MŠ, 1 zo ZŠ),

  b. jeden zástupca nepedagogických zamestnancov zvolený vo voľbách nepedagogickými zamestnancami školy alebo školského zariadenia,

  c. štyria zástupcovia rodičov zvolení vo voľbách rodičmi školy alebo školského zariadenia (3 rodičia zo ZŠ, 1 rodič z MŠ)

  d. štyria delegovaní zástupcovia zriaďovateľa.

  POSTUP VOLIEB:

  1. Prihlásenie kandidátov do rady školy za zákonných zástupcov žiakov ZÁKLADNEJ ŠKOLY

  Do piatku 30.09. 2022 do 12:00 hod. prijíma riaditeľka Základnej školy s materskou školou, Braneckého 4, 91101 Trenčín, na e-mailovej adrese: zunladni@zsasbtn.sk, prípadne na telefónnom čísle: +421 032/6529406 návrhy na kandidátov.

  Návrhov môže byť niekoľko. Okrem mena, priezviska navrhovaného kandidáta a triedy, kde má navrhnutý zástupca rodičov dieťa, bude priložená formulácia: "navrhovaný moju nomináciu prijal a súhlas je možné overiť na telefónnom čísle xxxxxxxx." 

  Taktiež môže kandidát navrhnúť do rady školy aj sám seba.

  Kandidáti, podpíšu písomný súhlas kandidáta s uvedením jeho mena na kandidátnej listine.

  2. Voľby do rady školy ZÁKLADNEJ ŠKOLY

  Voľby budú prebiehať tajným hlasovaním dňa 04.10. 2022 (utorok) o 16:00 hod. v telocvični základnej školy.

  Pri voľbe môže rodič (zákonný zástupca) uplatniť len jeden hlas aj v prípade, že školu navštevujú viaceré jeho deti. Zákonný zástupca sa po príchode do budovy školy podpíše na prezenčnú listinu a bude oboznámený o spôsobe voľby – na volebnom lístku budú napísaní kandidáti, rodič zakrúžkuje troch alebo menej kandidátov. Volebný lístok odovzdá do urny. Po ukončení hlasovania komisia volebné lístky spočíta a vyhlási nových členov rady školy za rodičov žiakov základnej školy.

  3. Prihlásenie kandidátov do rady školy za zákonných zástupcov detí MATERSKEJ ŠKOLY

  Do piatku 30.09. 2022 do 12:00 hod. prijíma zástupkyňa pre MŠ Základnej školy s materskou školou, na e-mailovej adrese cmsbraneckeho@gmail.com alebo v jej kancelárii, návrhy kandidátov na volených zástupcov rodičov do rady školy. Návrhov môže byť niekoľko. Okrem mena, priezviska navrhovaného kandidáta a triedy, kde má navrhnutý zástupca rodičov dieťa, bude priložená formulácia: "navrhovaný moju nomináciu prijal a súhlas je možné overiť na telefónnom čísle xxxxxxxx." 

  Taktiež môže kandidát navrhnúť do rady školy aj sám seba.

  Kandidáti, podpíšu písomný súhlas kandidáta s uvedením jeho mena na kandidátnej listine.

  4. Voľby do rady školy MATERSKEJ ŠKOLY

  Voľby budú prebiehať tajným hlasovaním dňa 06.10. 2022 (štvrtok) o 16:00 hod. v budove materskej školy. 

  Pri voľbe môže rodič (zákonný zástupca) uplatniť len jeden hlas aj v prípade, že materskú školu navštevujú viaceré jeho deti. Zákonný zástupca sa po príchode do budovy materskej školy podpíše na prezenčnú listinu a bude oboznámený o spôsobe voľby – na volebnom lístku budú napísaní kandidáti, rodič zakrúžkuje jedného kandidáta. Volebný lístok odovzdá do urny. Po ukončení hlasovania komisia volebné lístky spočíta a vyhlási nových členov rady školy za rodičov detí materskej školy.

   

  v Trenčíne 22.09. 2022

                                                                                                                                       Ing. Hana Hulínová
                                                                                                                                          riaditeľka školy

   

  Po skončení plenárneho rodičovského združenia budú prebiehať triedne rodičovské stretnutia v jednotlivých triedach.

  Tešíme sa na Vás!

 • UTORKOVÉ ŽIACKE SVÄTÉ OMŠE

  UTORKOVÉ ŽIACKE SVÄTÉ OMŠE

  Milí priatelia,

  aj v tomto školskom roku sa budeme každý utorok, o 14.20 hod. spoločne stretávať v kostole Notre Dame, na žiackych svätých omšiach. (začiatok sv. omše sa oproti minulým rokom posunul o 20 minút neskôr)

  Prijmite naše pozvanie na najbližší termín sv. omše, a to v utorok: 20.09. 2022.

  Tešíme sa na každého z vás. 

 • NEPZ ORGANIZÁCIA OPÄŤ ZAVÍTA DO NAŠEJ ŠKOLY

  NEPZ ORGANIZÁCIA OPÄŤ ZAVÍTA DO NAŠEJ ŠKOLY

  Mladí ľudia: Miška a Tomáš, sa prídu s nami opäť podeliť o svoje cestovateľské zážitky a budú nás motivovať, ako prispieť k lepšiemu a kvalitnejšiemu životu okolo nás!

  Po zaujímavej prednáške - besede, ktorú sme zrealizovali v minulom školskom roku, sa tento-krát budú venovať téme: Blue Life- plasty v oceánoch.

  Najbohatšie ekosystémy planéty Zem (NEPZ) nás navštívia: 20. septembra 2022 (v utorok, v telocvični) a to:

  - žiakov 1. stupňa ZŠ o 9:00 hod.

  - žiakov 2. stupňa ZŠ o 10:00 hod.

  Nakoľko ich prvá prednáška vzbudila u žiakov obrovský záujem, zapájame sa do tohto vzdelávacieho, environmentálneho programu, po druhý-krát. 

 • HĽADÁTE KRÚŽOK PRE SVOJE DIEŤA? TU JE NAŠA PONUKA

  HĽADÁTE KRÚŽOK PRE SVOJE DIEŤA? TU JE NAŠA PONUKA

  Vážení rodičia, milí žiaci!

  V školskom roku 2022/2023 si žiaci školy môžu vybrať z bohatej ponuky krúžkov, na ktoré je možné uplatniť si vzdelávací poukaz

                 Ponuka_kruzkov_v_skolskom_roku_2022.docx

  Našej škole prosíme odovzdať vzdelávací poukaz spolu s vyplnenou a podpísanou ponukou krúžkov (žiaci ju v papierovej podobe obdržaia spolu so vzdelávacím poukazom, v pondelok: 12.09. 2022) 

  Záväznú prihlášku na krúžok, prosíme odovzdať vedúcemu krúžku alebo triednemu učiteľovi, do 19.09. 2022. (pondelok)

  Vzdelávací poukaz prosíme odovzdať triednemu učiteľovi do 21.09. 2022. (streda)

  Zavazna_prihlaska_na_zaujmovy_utvar.docx

 • POTVRDENIE O NÁVŠTEVE ŠKOLY

  POTVRDENIE O NÁVŠTEVE ŠKOLY

  Vážení rodičia,

  potvrdenie o návšteve školy svojho dieťaťa si môžete teraz vytlačiť kedykoľvek už aj Vy. Potvrdenie obsahuje QR kód, pomocou ktorého si ľubovoľná inštitúcia vie overiť jeho platnosť.

  Podrobný návod na vytlačenie potvrdenia nájdete na nasledujúcom linku: https://help.edupage.org/text.php?id=2755&lang=sk

 • VESELO A HRAVO, AJ POPOLUDNÍ...

  Máme za sebou prvé školské dni... V ŠKD sme privítali nových kamarátov - prváčikov a opäť sa rozbehli naše pestré a veselé, spoločne strávené klubárske chvíle. A že deťúrencom je v našich priestoroch príjemne, tešia sa na všetky voľnočasové aktivity, svedčia nasledujúce zábery. 🤸🏃🌲🎨🎹⚽

 • DIDAKTICKÉ HRY A ÚČELOVÉ CVIČENIE

  DIDAKTICKÉ HRY A ÚČELOVÉ CVIČENIE

  V piatok 16. septembra 2022 budeme mať:

  Didaktické hry a účelové cvičenie v prírode, ktoré začneme o 8:00 hod. sv. omšou v kostole Notre Dame.

  - žiaci I. stupňa ZŠ didaktické hry.  Nebudú mať klasické hodiny, ale porozprávajú sa o civilnej ochrane, prvej pomoci..., následne pôjdu do terénu, do blízkeho okolia školy. Deti by mali prísť športovo oblečené a donesú si desiatu. (koniec dňa pre prvostupniarov je o 11:40 hod., odkedy je v prevádzke ŠKD a ŠJ)

  - žiaci II. stupňa ZŠ budú mať účelové cvičenie. Prosíme priniesť si desiatu, tekutiny, prísť v športovom oblečení, vo vhodnej obuvi, nakoľko budeme v prírode, podľa spresnení triednych učiteľov. (koniec dňa pre druhostupniarov je o 12:30 hod.)

 • PREDSTAVUJEME TALENTY ŠKOLY

  Milí priatelia! 

  Ako viete, v júni (v školskom roku 2021/2022) sme uskutočnili prezentáciu talentov školy. Žiakov, ktorí sa vo voľnom čase venujú niečomu zmysluplnému, čo ich teší, napĺňa. Boli to chlapci a dievčatá, od najmenších, až po tých, ktorí sú od septembra žiakmi stredných škôl. Boli sme nadšení, že sme spoločne dokázali pripraviť a prezentovať veľmi kvalitný, ba až profesionálny program. Tešili sme sa z ich vystúpení, ktoré boli hodné obdivu. 

  V nasledujúcich príspevkoch sa vám budeme snažiť prezentovať viacerých žiakov školy, ktorí svoj talent zúročujú, pracujú na sebe, napredujú. 🙏

  Dominika Škúciová, 5.A

  Zapálenie a radosť z aktívneho pohybu sa netýkajú iba profesionálnych športovcov, ale aj detí a mládeže. V našej škole sa športu venujú viacerí žiaci, jedni viac, iní menej aktívne. No s nadšením sledujeme ich akékoľvek úspechy... V ostatnom čase nám veľkú radosť robí naša "čerstvá druhostupniarka" - Dominika, ktorej učaroval bicykel. No nevenuje sa len cyklistike, i keď tej najmä, miluje každý druh pohybu. Dosahuje krásne úspechy nielen na Slovensku, ale aj v Českej republike. Veľmi svedomite trénuje, čo vidno aj na jej výsledkoch a oceneniach. V túto sobotu sa zúčastnila na Majstrovstvách Slovenska XCC - disciplína shortrack v Selcoch, kde súťažila v kategórii do 10 rokov. Svojím snažením, pevnou vôľou, v silnej konkurencii obsadila krásne 2. miesto. Srdečne blahoželáme a prajeme veľa športových (aj školských) úspechov.🍀♥️🚴

 • TRI, DVA, JEDEN... ZAČÍNAME!

  NÁŠ PRVÝ ŠKOLSKÝ DEŇ

  Nastal deň „D“, 5. september 2022, kedy sa otvorila školská brána a vy, naši najmenší, ste vstúpili do svojich vyzdobených tried. Vyobliekaní, v rukách držiac kvety, niektorí s veľkou radosťou, iní zas s prestrašenými očkami nevediac, čo vás v škole čaká... Nebojte sa! S istotou všetko zvládnete. O pár mesiacov si prečítate knihu, napíšete odkaz rodičom, spočítate si drobné vreckové, budete vedieť porozprávať o tajomstvách prírody... Všetkým našim prváčikom prajeme, aby tak, ako v tento pondelkový deň, mali úsmev na tvári a želáme im úspešný štart do života veľkého školáka, už vo svojej škole. 

  ZAČIATOK ŠKOLSKÉHO ROKA V ZÁKLADNEJ ŠKOLE

  Školský rok 2022/2023 sa začal aj pre žiakov druhého až deviateho ročníka. A ako ho začať čo najlepšie?

  Svätou omšou, Veni Sancte, v kostole Notre Dame, ktorý sa zaplnil mládežou. Spolu s otcom Igorom Cingeľom a pánom dekanom PaedDr. Ľubomírom Havranom, ktorý sa im prihovoril v homílii, si vyprosovali dary Ducha svätého do nastávajúceho školského roka. Tak všetkým, milostiplný, požehnaný a pokojný školský rok.

 • PRIHLÁSENIE NA STRÁNKU ŠKOLY - RODIČOVSKÉ KONTO

  PRIHLÁSENIE NA STRÁNKU ŠKOLY - RODIČOVSKÉ KONTO

  Milí rodičia,

  rodičovské konto vám pomôže, napr. zadávať ospravedlnenky, podpisovať známky/poznámky, komunikovať s učiteľmi ako rodič, podávať elektronické žiadosti, potvrdzovať prihlasovacie akcie a pod. V žiackom konte nefunguje žiadna z týchto funkcií. Ak niektorí toto konto ešte stále nemajú, obrátili sa na triedneho učiteľa, aby sme aj vám umožnili si to nastaviť.

  PREČO SI VYTVORIŤ KONTO?

  Doteraz Vám boli doručené prístupové mená zhodujúce sa s menom Vášho dieťaťa a s ním aj heslo pre prihlásenie. Ako rodič si však nižšie popísaným postupom môžete vytvoriť automaticky samostatné konto, ktoré má nasledujúce výhody:

   Pokiaľ máte (alebo budete mať) na ZŠ viac ako jedno dieťa, Vaše rodičovské konto Vám umožní vidieť výsledky všetkých detí naraz pod jedným prihlásením. Rodičia s viacerými deťmi.

   V rodičovskom konte si môžete kedykoľvek bez problémov zmeniť heslo, prípadne aj prihlasovací e-mail.

   V prípade, že budete komunikovať so ZŠ, bude zrejmé, že vystupujete ako rodič a nedôjde k zámene s kontom žiaka.

   Každý rodič (otec aj mama) môže mať samostatné konto. Podmienkou je, že rodič uviedol svoju e-mailovú adresu v údajoch poskytnutých ZŠ na začiatku školského roku.

   V budúcnosti, keď predpokladáme spustenie aj ďalších funkcií elektronickej komunikácie bude vytvorenie samostatného žiackeho a rodičovského konta nevyhnutnosťou.

   Rodičovské konto môžete použiť aj v mobilnej aplikácii Edupage. Rodič - ako sa prihlásim do mobilnej aplikácie EduPage?

  AKO SI VYTVORIŤ KONTO?

  Vytvorenie rodičovského konta prebieha automaticky cez stránku školy v nasledujúcich krokoch:

  1. V internetovom prehliadači prejdite na stránku školy na adrese: http://zsasbtn.sk, a kliknite na položku Prihlásenie“, ktorá sa nachádza v pravom hornom rohu. 

  2. Kliknite na text Neviem prihlasovacie meno alebo heslo nachádzajúce sa pod tlačidlom „Prihlásiť sa“. 

  3. Zobrazí sa Vám nové okno pre zadanie e-mailovej adresy pre zaslanie prístupového mena a hesla.

  4. Do položky „Email/Používateľské meno:“ zadajte e-mailovú adresu, ktorú ste poskytli ZŠ. 

  5. Stlačte „Odoslať“. 

  6. Na Vami zadanú e-mailovú adresu bude zaslaný overovací e-mail s predmetom „Edupage - Prihlásenie“ POZOR: je možné, že sa tento e-mail bude nachádzať v záložke Nevyžiadaná pošta/Spam.

  7. Kliknite na overovací link, ktorý je uvedený v texte mailu. 

  8. Otvorí sa Vám okno portálu Edupage.org.

  9. Kliknite na položku „Zmeniť heslo“.

  10. Otvorí sa Vám okno pre nastavenie/zmenu hesla k Vášmu prihlasovaciemu menu:

  11. Vyplňte do oboch položiek nové heslo a kliknite na Zmeniť heslo“.

  12. Prihláste sa na stránke http://zsasbtn.edupage.sk pomocou mena (e-mailová adresa) a hesla (ktoré ste si v predchádzajúcich krokoch zvolili) a používajte výhody rodičovského konta.

  V prípade potreby, pozrite si jednoduché návody, postupy:

    Ako sa prihlásiť do EduPage ako rodič s jedným alebo viacerými deťmi?

    Nefunguje mi heslo, zabudol som heslo

    Ako sa v rodičovskom konte prepínať medzi deťmi?

    Rodič - ako si môžem zmeniť heslo do EduPage?

    Ako môže rodič zistiť heslo na EduPage konte svojho dieťaťa?

    Ako odstrániť používateľa z mobilnej aplikácie?

    Aký je rozdiel medzi rodičovským a žiackym prístupom do EduPage?

 • NÁVODY PRE ŽIAKOV A RODIČOV

  NÁVODY PRE ŽIAKOV A RODIČOV
 • NAVÝŠENIE PRÍSPEVKU ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCU ZA POBYT DIEŤAŤA V ŠKD OD 01.09. 2022

  NAVÝŠENIE PRÍSPEVKU ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCU ZA POBYT DIEŤAŤA V ŠKD OD 01.09. 2022

  Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou sv. Andreja-Svorada a Benedikta, Braneckého 4, 911 01 Trenčín, po oboznámení členov Rady školy a schválení zriaďovateľom školy

  oznamuje

  rodičom žiakov, ktorí navštevujú školský klub detí, že od 01.09. 2022 sa zvyšuje poplatok za pobyt dieťaťa v ŠKD

  na 10,00 € / mesiac.

  Poplatok za ŠKD sa platí mesiac vopred na číslo účtu:

  SK76 0200 0000 0041 7984 2651

  VS: dátum, za ktorý mesiac platbu hradíte

  Poznámka: uveďte meno a priezvisko dieťaťa/ poplatok ŠKD.

   

  Doposiaľ stanovená suma 5 €/dieťa nepokryla náklady na chod a prevádzku zariadenia. 

  Ďakujeme za porozumenie. 

 • PROSBA O POŽEHNANIE

 • ZAČIATOK ŠKOLSKÉHO ROKA V ZÁKLADNEJ ŠKOLE

  ZAČIATOK ŠKOLSKÉHO ROKA V ZÁKLADNEJ ŠKOLE

  Informácie pre rodičov a žiakov 1. ročníka ZŠ 

  k otvoreniu školského roka 2022/2023, ktorý sa začne 5. septembra 2022 (v pondelok) o 9.00 hod. sv. omšou Veni Sancte v kostole Notre Dame. 

  Pred začatím sv. omše o 8.15 hod., pôjdu prváčikovia s rodičom do tried, kde im budú podané všetky informácie a pokyny. V prvý deň nie sú prezuvky ani žiadne iné veci potrebné, žiaci si prinesú len školskú tašku.

  Po stretnutí s triednou pani učiteľkou, o cca 8.45 hod., sa prváci s rodičmi presunú do kostola na sv. omšu. Po jej skončení, sa žiaci prihlásení na obed, odobedujú s p. vychovávateľkou. Po odstravovaní žiakov 1. A a 1. B triedy – si rodič svoje dieťa vyzdvihne pred budovou školy. (v prípade, že vaše dieťa je prihlásené na stravu a v tento deň si preň obed neželáte, individuálne ho odhláste. Postup: ľavé menu: sekcia školské stravovanie)

  V utorok: 6. septembra 2022 a v stredu 7. septembra 2022 budú prváci v škole 3 vyučovacie hodiny, do 10.35 hod. Usmernenia na tento a ďalšie dni, poskytne triedna p. učiteľka. (po skončení vyučovania, bude v prevádzke ŠJ a ŠKD pre deti, ktoré ho budú navštevovať)

  Od 8. septembra 2022 (štvrtok) pre žiakov 1. ročníkov prebieha vyučovanie podľa rozvrhu.

  ........................................................................................................................................................................................................................

  Informácia pre rodičov a žiakov 2. až 9. ročníka ZŠ

  Školský rok 2022/2023, zahájime 5. septembra 2022 (v pondelok) o 9.00 hod. sv. omšou v kostole Notre Dame. Žiaci školy sa s triednymi učiteľmi stretnú 15 minút pred svätou omšou, t.j. o 8.45 hod. pred kostolom, aby počas sv. omše sedeli spolu so svojimi triedami. Po sv. omši sa 1. školský deň končí.  

  Školská jedáleň je v prevádzke už od pondelka 5. septembra 2022.

  Stravujúcim sa žiakom sa obed vydáva od 10.00 hod. Pokiaľ si obed na 5. septembra 2022 neželáte, individuálne si ho odhláste. Postup: ľavé menu: sekcia školské stravovanie.

  V utorok 6. septembra 2022 sú žiaci 1. stupňa ZŠ v škole 4 vyučovacie hodiny (t.j. do 11.40 hod.) žiaci 2. stupňa ZŠ 5 vyučovacích hodín (t.j. do 12.35 hod.) so svojimi triednymi učiteľmi. (obdržia učebnice, budú oboznámení so školským poriadkom, BOZP, ako i systémom hodnotenia v šk. roku 2022/2023) Žiaci si prinesú písacie potreby, zápisník, prezuvky)

  Od 7. septembra 2022 (streda) prebieha vyučovanie podľa rozvrhu.

  ........................................................................................................................................................................................................................

  Informácie pre žiakov navštevujúcich ŠKD

  V pondelok 5. septembra 2022 – ŠKD nie je v prevádzke.

  Činnosť ŠKD bude zahájená od utorka: 6. septembra 2022, v prevádzke bude už ranný klub (od 6.30 hod.) a následne činnosť školského klubu pokračuje ako obvykle, do 16.30 hod.

  ........................................................................................................................................................................................................................

  Informácie pre stravujúcich sa žiakov

  Prihlášku na školské stravovanie, ako aj všetky pokyny nájdete v ľavom menu, v sekcii "Školské stravovanie".

  ŠJ vydáva obedy od 5. septembra 2022. Ak si na pondelok 5. septembra 2022 obed neželáte, individuálne si ho odhláste. Postup: ľavé menu: sekcia školské stravovanie.

  LEŽITÉ!!!

  Z dôvodu navýšenia režijných nákladov u poskytovateľa stravy a nedostatočnej výšky dotácie na stravovanie, sme boli nútení navýšiť cenu za 1 odobratý obed pre stravníka, o sumu: 0,16 €. 

  To znamená, že mesačná platba za žiaka:

  1. stupňa ZŠ: 35,40 €      (1,21 + 0,56 €)       celková suma odobratého obedu: 1,77 €

  2. stupňa ZŠ: 37,20 €      (1,30 € + 0,56 €)    celková suma odobratého obedu: 1,86 €

  Všetci žiaci školy, ktorí boli na stravovanie už v minulom školskom roku prihlásení, sú automaticky stravníkmi aj v tomto školskom roku. (prihlášku vypisujú len NOVÍ STRAVNÍCI, t.z. žiaci prvých ročníkov a tí, ktorí v sa v minulom šk. roku nestravovali) 

  AK V ŠKOLSKOM ROKU 2022/2023 NEMÁTE ZÁUJEM O POBERANIE STRAVY PRE VAŠE DIEŤA, PROSÍME, ODHLÁSTE HO! 

  ....................................................................................................................................................................................................

  Bezpečné prostredie v škole

  Žiadame zákonných zástupcov žiakov 2. – 9. ročníka ZŠ, aby Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti, vyplnili cez IŽK 4. septembra 2022 do 18:00 hod. 

  (aby sme vám uľahčili situáciu, uvedené tlačivo je zverejnené vo Vašich rodičovských kontách aplikácie EDUPAGE v menu ŽIADOSTI/VYHLÁSENIA. Po kliknutí na uvedené, vyberiete v zelenom rámčeku vpravo dole "Pridať žiadosť/vyhlásenie" a kliknete na "Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti". Týmto spôsobom odošlete uvedené tlačivo do našej databázy. Učiniť tak môžu všetci rodičia žiakov 2. - 9. ročníka ZŠ) 

  Rodičia žiakov 1. ročníka ZŠ si môžu tlačivo stiahnuť kliknutím na odkaz uvedený pod týmto textom. Tlačivo vytlačíte, vyplníte a prinesiete do školy v deň nástupu. V prípade, že si ho nemáte možnosť vytlačiť, vyplníte ho v pondelok 5 septembra 2022 ráno, pred stretnutím s triednou pani učiteľkou)

  Rovnako upozorňujeme rodičov žiakov, ktorí si prebrali v mesiaci jún 2022 AG samotesty pre svoje deti, aby tieto využili na ich pretestovanie pred nástupom do školy a použitie samotestu zaznamenali v aplikácii EDUPAGE rovnako v časti ŽIADOSTI/VYHLÁSENIA. Rodičom žiakov 1. ročníka ZŠ budú samotesty odovzdané v prvý školský deň.

  Rodič predkladá „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ žiaka pri nástupe do školy a po každom prerušení dochádzky do školy a školského zariadenia v trvaní 5 a viac po sebe nasledujúcich vyučovacích dní (víkendy a sviatky sa nepočítajú).

  Všetky informácie ohľadom izolácie pozitívnej osoby preventívneho karanténneho opatrenia si môžete prečítať v prílohe. O prípadných zmenách Vás budeme včas informovať.

  Pisomne_vyhlasenie_o_bezpriznakovosti_od_5.9.2022.pdf

  Zelena_otvorenym_skolam.pdf

  Testovanie sa bude realizovať preventívne, resp. podľa potreby, v prípade opätovného výskytu ochorenia COVID-19. V prípade, že žiak mal pozitívny výsledok antigénového samotestu, rodič žiaka bezodkladne oznámi túto skutočnosť všeobecnému lekárovi, škole a žiak ostáva doma.

  Prajem všetkým úspešné vykročenie do nového školského roka, veľa chuti a elánu do učenia.                   

 • ZAČÍNAME UŽ O PÄŤ DNÍ...

  Uplynuli dva mesiace letných prázdnin. Veríme, že boli plné nezabudnuteľných zážitkov, nových skúseností a priateľstiev. Mali ste možnosť načerpať nové sily a s nimi tak vykročiť do úloh, ktoré nový školský rok prinesie.

  Škola nie je len vzdelávanie, učebné osnovy a plány, dobrá škola je živý organizmus, v ktorom fungujú dobré medziľudské vzťahy, vzájomný rešpekt k svojim právam, ale i uvedomenie si prvoradých povinností. Budeme sa snažiť o to, aby ste sa učili v pravde a láske; a rástli pre Pána v každej oblasti. Čaká na vás svet geografie a histórie, objavovania prírody, pochopenia zázrakov techniky, ale aj miesta človeka v ľudskej spoločnosti cez krásu a poéziu materinského jazyka, vyučovanie anglického jazyka, ktoré bude pre vás zážitkovým učením. ... Spomienky na predkov a zvyky regiónu, športovanie a tvorenie na hodinách výchov...

  Začína nový školský rok a my veríme, že bude naplnením našich spoločných predsavzatí a plánov do budúcnosti. Pre väčšinu z nás je tu všetko okolo - v priestoroch našej školy dobre známe a už sa tešíme na krásne príbehy a zážitky z prázdnin, ktoré si dychtivo vyrozprávame. 

  Samozrejme, nemôžeme zabudnúť na Vás, milí naši prváčikovia, ktorí o pár dní vstúpite do krásne vyzdobených priestorov školy po prvýkrát. Vitajte v našej školskej rodine. Prajeme vám veľa úspechov a radosti z každého dňa, ktorý strávite už vo vašej škole. Veríme, že tu nájdete dobrých kamarátov, naučíte sa veľa, preveľa nových vecí a každý deň budete nadobúdať nové vedomosti a zážitky.

  S radosťou, ale zároveň plní očakávania, sa tešíme na príchod všetkých detí a žiakov našej školy. Priestory školy, tried, sú už nachystané.

  Nech sa páči, vstúpte!

 • ROZDELENIE PRVÁKOV DO ŠKOLSKÝCH TRIED

 • ZVONENIE V ŠKOLSKOM ROKU 2022/2023

  ZVONENIE V ŠKOLSKOM ROKU 2022/2023

  1. hodina: 8.00 - 8.45

  2. hodina: 8.55 - 9.40

  3. hodina: 9.50 - 10.35

  4. hodina: 10.55 - 11.40

  5. hodina: 11.50 - 12.35

  6. hodina: 12.40 - 13.25

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou sv. Andreja - Svorada a Benedikta
  Braneckého 4, 911 01 Trenčín
 • +421 032/6529406, 6525866

Fotogaléria