Navigácia

 • ZÁPIS DO 1. ROČNÍKA: 12. - 16. APRÍL 2021

 • ZÁPIS DETÍ DO 1. ROČNÍKA

   Riaditeľstvo ZŠ s MŠ sv. Andreja - Svorada a Benedikta, oznamuje rodičom, že:

  ZÁPIS  DETÍ  DO  1. ROČNÍKA ZŠ

  na škol ský rok 2021/2022 sa uskutoční bez osobnej prítomnosti dieťaťa

                                                                          12.04. 2021 - 16.04. 2021

                                                                                           (pondelok - piatok)

  od 14:00 hod. do 17:00 hod.

  ELEKTRONICKÚ PRIHLÁŠKU na zápis dieťaťa do 1. ročníka je nutné vypísať, kliknite na odkaz: PRIHLÁŠKA DO 1. ROČNÍKA

  Zapisujú sa deti narodené od 01.09. 2014 do 31.08. 2015 a deti, ktoré mali v minulom šk. roku odklad školskej dochádzky.

  Na zápis si môžete zvoliť jednu z alternatív:

  1) Ak ste vyplnili elektronickú prihláškuvyplnenú žiadosť podpísanú obidvomi rodičmi / zákonnými zástupcami + rodný list dieťaťa na overenie údajov doručte do školy v čase zápisu. (so zápisom musia písomne súhlasiť obaja rodičia/zákonní zástupcovia dieťaťa)

  2) Ak nemáte možnosť elektronicky komunikovať so školou, ani vytlačiť si dokumenty zo stránky školy - v čase zápisu si vyzdvihnite žiadosť a ostatné potrebné dokumenty v škole - termín si dohodnite na telefónnom čísle: +421 903 982 656 - vyplniť ich môžete priamo v škole alebo ich po vyplnení doma doručíte do školy najneskôr do ukončenia zápisu (16.04. 2021 do 13:00 hod.).

  Počas zápisu Vás prosíme o dodržiavanie sprísnených hygienických opatrení. Rodičov tiež žiadame, aby si na zápis doniesli k nahliadnutiu aj aktuálne platný negatívny test, vlastné pero a ochranné rukavice.

  K zápisu je potrebné doniesť:

  - rodný list dieťaťa,

  - preukaz totožnosti zákonného zástupcu.

  Ak máte dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, doložte vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie do vydania rozhodnutia o prijatí dieťaťa do základnej školy, najneskôr do 15.06. 2021.

  Odklad povinnej školskej dochádzky od 01.01. 2021 v ponímaní ako do roku 2020 neexistuje. Túto problematiku rieši zákon č. 209/2019 Z. z. Zákonným zástupcom budúcich prvákov odporúčame obrátiť na riaditeľku MŠ, (kvôli plánovaniu kapacít na ďalší školský rok) v ktorej kompetencii je povoliť predĺženie predprimárneho vzdelávania dieťaťa v materskej škole, na základe písomného súhlasu všeobecného lekára pre deti a dorast, príp. písomného súhlasu príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie. Aj v takom prípade je však nutné zápis v základnej škole absolvovaťinformovať základnú školu o skutočnosti, že dieťa bude mať predĺžené predprimárne vzdelávanie.

  V prípade, ak má riaditeľka školy k dispozícii všetky požadované dokumenty, rozhodne o prijatí dieťaťa do 10.05. 2021.

  Tešíme sa na Vás, vážime si Váš záujem o našu školu. Budeme sa snažiť naplniť Vaše očakávania a Vašu dôveru nesklamať.

  Bližšie info: 

  Základná škola s materskou školou sv. Andreja - Svorada a Benedikta, Braneckého 4, 91101 Trenčn

  Ing. Hana Hulínová, riaditeľka školy, 0903 982 654, hana.hulinova@zsasbtn.sk

  PaedDr. Miroslava Adamcová, zástupkyňa riaditeľky pre ZŠ, 0903 982 656, miroslava.adamcova@zsasbtn.sk


  Dotaznik_k_zapisu_do_1._rocnika_.doc

  Splnomocnenie.docx   (ak jeden zo zákonných zástupcov sa z vážnych dôvodov nemôže dostaviť)

  Ziadost_o_prijatie_do_SKD.doc

  Informacia_k_odkaldu_PSD.docx

  Ziadost_o_pokracovanie_v_predprimarnom_vzdelavani.docx

  Co_by_mal_buduci_prvacik_vediet_.docx

  Pracovny_list_na_zapis_do_1._rocnika.doc (len pre teba, vyskúšaj sa)

  Usmernenie_k_zapisu_deti.pdf

 • PREVÁDZKA ŠKOLY OD 12. APRÍLA 2021

  PREVÁDZKA ŠKOLY OD 12. APRÍLA 2021

  Vážení rodičia,

  budúci týždeň, od 12. - 16.04. 2021, bude vyučovanie pokračovať ako doteraz. 1. stupeň ZŠ prezenčne, 2. stupeň  dištančne, na základe Rozhodnutia MŠVVaŠ SR z 8.4.2021 číslo: 2021/11929:1-A1810

  • zabezpečená je aj prevádzka školského klubu detí, v obvyklom režime. (ranný klub, od 6:30 hod., popoludňajší klub, do 16:30 hod.)
  • zabezpečené sú obedy vo výdajni stravy. V prípade, že nemáte pre vaše dieťa záujem o obed, individuálne ho odhláste.

  Pri nástupe žiaka do školy, je potrebné znovu priniesť Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti, s dátumom 12.04. 2021. Tlačivo je TU (čestné vyhlásenie 11a môžete podať aj prostredníctvom aplikácie Edupage spolu s prílohou, najlepšie už v nedeľu, aby si ho triedna pani učiteľka vedela skontrolovať, prípadne ho vypísané priniesť do školy. Dieťa bez vyhlásenia o bezinfekčnosti nebude môcť na školské vyučovanie prísť)

  • podmienkou prezenčného nástupu do školy je negatívny test aspoň jedného zákonného zástupcu. V záujme bezpečnosti zdravia všetkých zúčastnených osôb prosíme o pretestovanie oboch zákonných zástupcov;
  • platnosť testu je 7 dní;
  • žiaci 1. stupňa ZŠ sa netestujú, aj keď presiahli vek 10 rokov, všetci žiaci musia mať rúško;
  • negatívny test musia mať aj všetci zamestnanci školy;
  • o uplatnení výnimiek z testovania informujte preukázateľným spôsobom triedneho učiteľa Vášho dieťaťa, cez správu v Edupage;
  • kópiu potvrdenia o výsledku testu alebo potvrdenia o výnimke môžete vopred poslať cez správu v Edupage triednemu učiteľovi alebo priložiť ako prílohu k čestnému vyhláseniu, ktoré vaše dieťa predloží pri nástupe do školy;
  • v prípade, ak zákonný zástupca žiaka neabsolvuje testovanie a z tohto dôvodu sa jeho dieťa nebude zúčastňovať prezenčného vyučovania, alebo z obavy o zdravie nedá dieťa do školy, tak škola eviduje neprítomnosť žiaka ako ospravedlnenú absenciu a zákonný zástupca žiaka je povinný zabezpečiť kontakt so školou ohľadne vzdelávania svojho dieťaťa, ktoré bude prebiehať formou zadávania úloh, ako je obvyklé pri chorobe dieťaťa;
  • počas prezenčnej výučby budú naďalej platiť prísne hygienické opatrenia Rúško – Odstup – Ruky  (ranný filter: meranie teploty, dezinfekcia);
  • vstup rodičov a cudzích osôb do priestorov školy je naďalej prísne zakázaný;
  • ďalšie informácie by mali byť prezentované v pondelok 12.04. 2021, keď Ministerstvo školstva oznámi, ako budú fungovať školy od 19. apríla 2021.

  V tejto neľahkej dobe by sme  Vás chceli požiadať o spoluprácu a ústretovosť, aby sme situáciu spoločne mohli zvládnuť bez nežiaducich komplikácií v podobe karantény triedy alebo celej školy.  

   Napríklad v prípade, ak:

  • sa vyskytne situácia, že má vaša rodina zostať v karanténe, dieťa nemôžete dať do školy, ihneď informujete triednu učiteľku.
  • v prípade, ak pôjdete na testovanie a ešte čakáte na výsledok, dieťa nemôžete dať do školy.
  • pri akomkoľvek prejave choroby dieťaťa (nádcha, kašeľ, teplota, bolesť hlavy, iná bolesť…)  nedávať dieťa do školy a v prípade potreby konzultovať s pediatrom.

  Snažme sa spoločne svojou ohľaduplnosťou predísť akýmkoľvek rizikovým situáciám. Z našej strany urobíme pre to všetko, čo bude potrebné a možné.

  Rozhodnutie ministra školstva, vedy, výskumu a športu

  Manuál – PDF

 • 2% DANE PRE ZŠ

  2% DANE PRE ZŠ

  Vážení rodičia a priatelia školy,

  pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane!

  Zákon Vám umožňuje darovať 2% zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naše Rodičovské združenie. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2% pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%!

  Finančné prostriedky budú použité na:

  • skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu na škole;
  • skvalitnenie vybavenia školy.

  Podrobné informácie nájdete na bočnej lište s názvom 2% z dane. (v sekcii: Poradné orgány školy

 • KTO SME?

  Sme moderná škola s dlhoročnou tradíciou, nachádzajúca sa v centre mesta, ktorá podporuje (kritické) myslenie, učenie, tvorivosť..., a budovanie vzťahov.

  Pokiaľ chcete o nás vedieť viac, kontaktujte nás! (0903 982 654)

  Veľmi radi sa s vami osobne stretneme a predstavíme hodnoty, víziu a koncepciu našej cirkevnej školy a zodpovieme na vami položené otázky.

 • PYTAGORIÁDA - OKRESNÉ KOLO

  PYTAGORIÁDA - OKRESNÉ KOLO

  Termín:

  kat. P3 - P5: 13.04.2021
  kat. P6 - P8: 14.04.2021


  Forma súťaže: http://online na www.onlineolympiady.sk

  Okresného kola sa môžu zúčastniť uspešní riešitelia školského kola:


  3. ročník: Damian Fenik, Matúš Halaška
  5. ročník: Nela Halačová, Filip Liška, Samuel Marček
  6. ročník: Richard Chlebana, Róbert Hošták
  7. ročník: Timotej Paška, Michal Hasaj
  8. ročník: Juraj Mikláš


  Vyššie uvedených riešiteľov do okresného kola zaregistruje škola.

  Samotná súťaž bude prebiehať na stránke www.onlineolympiady.sk, na ktorej žiak zadá prístupový kód a sprístupní sa mu test. Test môže začať riešiť v čase 9:00 – 9:30 hod. Čas na vypracovanie testu bude maximálne 60 minút. To znamená, že posledné možné odovzdanie odpovedí je o 10:30. Pozor! Pri riešení úloh súťažiaci nesmie používať matematické tabuľky, kalkulačku, alebo iné elektronické pomôcky.

  Ak v čase konania súťaže budú školy zatvorené, žiaci budú súťažiť z domu a po skončení súťaže pošlú svojmu učiteľovi čestné prehlásenie (fotku, sken), že úlohy okresného kola Pytagoriády vypracoval úplne samostatne, čiže bez odbornej pomoci inej osoby a bez nepovolených pomôcok.

  Ak v čase konania súťaže budú školy otvorené, žiaci budú súťažiť zo svojej kmeňovej školy pod dozorom neaprobovaným v matematike a po skončení súťaže pošle dozor konajúci učiteľ organizátorovi okresného kola Pytagoriády čestné prehlásenie (fotku, sken), že žiaci úlohy okresného kola Pytagoriády vypracovali úplne samostatne, čiže bez odbornej pomoci inej osoby a bez nepovolených pomôcok.

  Všetkým zúčastneným žiakom na okresnom kole prajeme veľa šťastia a úspechov. 

 • TRIEDNE SCHȎDZKY - TRIEDNE AKTÍVY

  TRIEDNE SCHȎDZKY - TRIEDNE AKTÍVY

  Vážení rodičia,

  nakoľko situácia nám stále neumožňuje sa s Vami stretnúť na pôde školy, rozhodli sme sa, že triedne schôdzky rodičovského združenia, sa budú realizovať dištančnou formou, od: 12. – 16. apríla 2021, na ktorých Vás triedni učitelia poinformujú o dosiahnutých výchovno-vyučovacích výsledkoch za III. štvrťrok šk. roka 2020/2021, o usmerneniach, ktoré sú v platnosti počas mimoriadnej situácie... (termín, čas, ako aj spôsob stretnutia - či už online, cez Google meet, prostredníctvom Edupage, telefonicky, príp. osobne, za dodržania všetkých epidemiologických opatrení, je na zvážení triednych učiteľov a po dohode s Vami)

  Sme si vedomí, že tento spôsob je pre všetkých komplikovanejší, ale pevne veríme, že k rodičovskému združeniu pristúpite zodpovedne a s plnou vážnosťou.

  Tešíme sa na Vašu účasť a podnetné návrhy, ktoré nás povedú k vzájomnej spokojnosti!

  Vaši učitelia. 

 • PREDŠKOLÁCKA POŠTA

 • PREZENČNÉ VYUČOVANIE OD 7. APRÍLA 2021 (STREDA)

  PREZENČNÉ VYUČOVANIE OD 7. APRÍLA 2021 (STREDA)

  Vážení rodičia!

  Na základe aktuálnych informácií a Vyhlášky RUVZ v Trenčíne, č. 152, ktorá nadobúda účinnosť od 6. apríla 2021 vám oznamujeme, že riaditeľstvo školy (po súhlasnom stanovisku zriaďovateľa školy) od 7. apríla 2021 (streda) obnovuje prezenčné vyučovanie pre deti materskej školy a žiakov prvého stupňa ZŠ, za prísnych hygienických opatrení:

  Vstup do budovy školy, pre žiakov navštevujúcich ranný klub: od 6:30 hod., pre tých, ktorí prídu na školské vyučovanie, od: 7:30 hod.: Ranný filter (meranie teploty, dezinfekcia rúk, kontrola rúška a preberanie tlačív).

  Žiaci 1. stupňa ZŠ k nástupu do školy nepotrebujú test (antigénový ani RT-PCR). Zákonný zástupca zabezpečí pre svoje dieťa každý deň 2 rúška (jedno náhradné musí mať pri sebe v prípade potreby a papierové jednorázové vreckovky)

  Podmienky nástupu žiakov MŠ a 1. stupňa ZŠ do školy:

  Zákonní zástupcovia žiaka odovzdajú ráno pred nástupom do školy, triednej učiteľke:

  CESTNE_VYHLASENIE_OBAJA_ZAKONNI_ZASTUPCOVIA.pdf

  Toto vyhlásenie musí byť podpísané oboma zákonnými zástupcami dieťaťa, pokiaľ žijú v spoločnej domácnosti. V prípade, že rodičia nemajú možnosť Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti vytlačiť zo stránky školy, budeme akceptovať aj rukou prepísaný a podpísaný text vyhlásenia, príp. si tlačivo môžete vyzdvihnúť: 6. apríla 2021 na sekretariáte školy. (do 15:00 hod.)
   

  Zákonný zástupca žiaka sa pri vstupe dieťaťa do budovy školy, triednej učiteľke preukáže negatívnym výsledkom  U OBOCH ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV:

  - antigenového testu, certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID-19; nie starším ako 7 dní;

  alebo negatívnym výsledkom RT-PCR testu na ochorenie COVID-19, nie starším ako 7 dní;

  alebo ak zákonný zástupca žijúci v spoločnej domácnosti prekonal ochorenie COVID-19 a má o jeho prekonaní doklad nie starší ako 3 mesiace;

  prípadne, ak zákonný zástupca žijúci v spoločnej domácnosti bol zaočkovaný proti ochoreniu COVID-19 aj druhou dávkou vakcíny a od tohto očkovania uplynulo aspoň 14 dní;

  alebo výnimkou, ak zdravotný stav zákonných zástupcov žijúcich v spoločnej domácnosti neumožňuje vykonanie testu na ochorenie COVID-19.

  Negatívny test nesmie byť starší ako 7 dní. Po vypršaní platnosti testu musí zákonný zástupca neodkladne doložiť nový test, inak dieťa nebude môcť navštevovať školu. Triedne učiteľky budú kontrolovať platnosť testov a komunikovať s rodičmi.

  Ak dieťa nenastúpi na prezenčné vzdelávanie, bude naďalej vzdelávané len formou zadávania úloh, spôsob si dohodete s triednou učiteľkou (nie online formou).

  MŠ bude v prevádzke ako obvykle, od: 6:30 - 16:30 hod.

  Vyučovanie v ZŠ bude prebiehať podľa aktuálneho rozvrhu hodín, rovnako aj ŠKD bude v prevádzke ako obvykle: ranný klub od: 6:30 hod., popoludňajšia činnosť v ŠKD do 16:30 hod.

  Obedy pre detičky materskej školy, ako aj žiakov 1. stupňa ZŠzabezpečené od stredy, 7. apríla 2021. V prípade, že si pre svoje dieťa obedy neželáte, individuálne ho zo stravy odhláste.

  • Na chodbách je povinné nosenie rúšok pre deti a respirátorov pre dospelé osoby.
  • Nosenie rúšok počas vyučovania je povinné,
  • Nosením rúška/respirátora FFP2 – KP95, častým umývaním rúk a dodržiavaním odstupov chránime seba i ostatných.
  • Do budovy školy môžu vstupovať iba žiaci a zamestnanci školy.
  •  Iné osoby do školy vstupujú len s povolením riaditeľky školy.
  • O povolenie je možné požiadať na telefónnom čísle 0903 982 654

  Úctivo prosíme rodičov, zákonných zástupcov, aby sa správali zodpovedne a svoje deti v prípade akýchkoľvek zdravotných ťažkostí neposielali na vyučovanie do kolektívu ostatných detí a o zmene zdravotného stavu, resp. výskytu akéhokoľvek ochorenia, karantény v rodine, či s úzkom kontakte s chorým, bezodkladne informovali triednu učiteľku svojho dieťaťa.

  Žiaci 2. stupňa ZŠ sa naďalej vzdelávajú dištančne, z domu. V prípade usmernení, pokynov o obnovení prezenčného vyučovania aj pre žiakov 2. stupňa ZŠ, vás budeme včas informovať.

  Ďakujeme za pochopenie.

  Prajeme Vám pevné zdravie!

  manuál opatrení (Návrat detí do škôl od 7.4.2021)

 • MILOSTIPLNÉ A POŽEHNANÉ VEĽKONOČNÉ SVIATKY

 • VZDELÁVANIE ŽIAKOV OD 29.03. - 31.03. 2021 + VEĽKONOČNÉ PRÁZDNINY

  VZDELÁVANIE ŽIAKOV OD 29.03. - 31.03. 2021 + VEĽKONOČNÉ PRÁZDNINY

  Vážení rodičia, milí žiaci!

  Na základe stanoviska RUVZ v Trenčíne, ostáva v platnosti Vyhláška č.121; zo dňa 17.03. 2021. 

  Od 29.03. (pondelok) - 31.03. 2021 (streda) naďalej pokračujeme v dištančnej forme vzdelávania (v materskej škole, aj na oboch stupňoch ZŠ).

  V dňoch: 01.04. 2021 (štvrtok) - 06.04. 2021 (utorok) majú žiaci veľkonočné prázdniny.

  Prosíme rodičov a žiakov, aby sledovali webovú stránku školy, z dôvodu možného obnoveného prezenčného vyučovania na škole po veľkonočných prázdninách.

  https://trencin.sk/aktuality/deti-sa-vratia-do-skolok-a-skol-po-velkej-noci/

 • 28. MAREC - DEŇ UČITEĽOV

 • AKTIVITY PRE DETIČKY MATERSKEJ ŠKOLY

 • TAJOMSTVÁ SV. RUŽENCA V PODANÍ ŽIAKOV 4. A

  TAJOMSTVÁ SV. RUŽENCA V PODANÍ ŽIAKOV 4. A

  Štvrtáci dostali na hodine náboženstva kreatívnu – tvorivú úlohu. Zostaviť mali vlastné tajomstvá bolestného ruženca. Ako sa im úlohu podarilo zrealizovať, posúďte sami:

  1. Ktorého Judáš zradil za tridsať strieborných.

  2. Ktorého zatkli vojaci v Getsemanskej záhrade.

  3. Ktorého Peter tri razy zaprel.

  4. Ktorého odsúdili na smrť.

  5. Ktorý bol pre nás klincami na kríž pribitý.

  (Alžbetka Hamajová)

   

  1. Ježiš, ktorý bol krivo odsúdený.

  2. Ježiš, ktorý všetko pretrpel pre nás.

  3. Ježíš, ktorý niesol kríž za nás.

  4. Ježiš, ktorý bol ukrižovaný za nás.

  5. Ježíš, ktorý ticho trpel pre nás.

  (Anton Kukuč)

   

  1. Ježiš, ktorý vchádzal do Jeruzalema.

  2. Ktorého zradil Judáš.

  3. Ktorého vypočúvajú.

  4. Ktorého Peter tri razy zaprel.

  5. Ktorému pomohol Šimon z Cyrény.

  (Alžbetka Pástorová)

   

  1. Ktorého nespravodlivo odsúdili na smrť ukrižovaním.

  2. Ktorého veľmi mučili.

  3. Ktorý pre nás znášal poníženie a potupenie.

  4. Ktorý padal pod ťarchou kríža.

  5. Ktorý zomrel na kríži pre naše hriechy.

  (Laura Čechovská)

   

  1. Ježiš, ktorý si predpovedal zradu jedného z tvojich apoštolov.

  2. Ježiš, ktorý si povedal, aby sme sa milovali navzájom, ako si ty miloval nás.

  3. Ježiš, ktorý si povedal, toto robte na moju pamiatku.

  4. Ježiš, ktorý si trpel za nás na kríži.

  5. Ježiš, ktorý si zomrel v meste Jeruzalem.

  (Lucas Laurenčík)

 • VEĽKONOČNÉ TVORENIE ŽIAKOV 3.A

  Včera sme sľúbili, že zverejníme ďalšie práce našich šikovných tretiakov. Priniesli nám trošku jari a potešili nás svojimi krásnymi výtvormi, s jarnou, veľkonočnou tematikou. Deťúrencom želáme, aby naďalej tvorili pre potešenie a radosť, rozvíjali svoje zručnosti, kreativitu a tvorivosť.😉Myslíme, že aj predmet pracovné vyučovanie patrí medzi ich obľúbené. A viete, prečo si to myslíme? Jednoduchá odpoveď. Práce vznikali doma, počas dištančného vzdelávania.

 • ONLINE STRETNUTIE S RODIČMI BUDÚCOROČNÝCH PRVÁKOV

  ONLINE STRETNUTIE S RODIČMI BUDÚCOROČNÝCH PRVÁKOV

  Milí a vážení rodičia budúcich prváčikov,

  vzhľadom k terajšej situácii, kedy nie je možná Vaša osobná prítomnosť v našej škole, prichádzame s ponukou online stretnutia vedenia školy a Vás, zákonných zástupcov, v rámci  realizovaných aktivít: „Budeme mať školáka“.

  Pokiaľ se práve rozhodujete, na ktorú školu prihlásiť svoje dieťa, sme tu pre Vás. Ponúkame Vám online stretnutie, prostredníctvom aplikácie GOOGLE meet. 

  Odkazom nižšie sa ku nám, 24.03. 2021 (streda) o 17:00 hod. pripojíte:

  meet.google.com/fen-htsv-iof

  Tešíme sa na Vás!

 • ANI TRETIACI VO VZDELÁVANÍ MIMO ŠKOLU NEZAHÁĽAJÚ...

  V predmete vlastiveda pre 3. ročník ZŠ, žiaci spoznávajú miestnu krajinu (súčasťou je aj jednoduchá práca s nákresmi) a orientáciu v čase (plynutie kalendárneho a školského roka, významné sviatky počas roka, tradície a i.).

  Na ne nadväzuje rozprávanie o doprave, pamätihodnostiach. Nezastupiteľná je vlastivedná vychádzka, ktorá má motivačno-heuristický charakter.

  Vybrané témy, napr. orientácia v okolí školy, sa odporúčajú realizovať formou pozorovania mimo triedy, ak sú na to možnosti.

  Osobitá pozornosť sa venuje pozorovaniu, skúmaniu prírody, jej zložiek, ale rovnako aj pamiatok v okolitej krajine.

  Cieľom predmetu vlastivedy je napríklad i to, že:

  žiaci:

  • skúmajú, pozorujú a bádajú v kraji, v ktorom žijú,
  • rozvíjajú schopnosť využívať poznatky a zistenia zo svojich skúseností, pozorovaní, objavovaní,
  • vnímajú vzťah prírody a človeka, vzájomné ovplyvňovanie sa,
  • využívajú zdroje informácií na opisovanie charakteristík prostredia, ich porovnávanie,
  • použijú poznatky zo svojich pozorovaní a skúseností,
  • identifikujú a odlíšia, čo vytvorila príroda a čo človek,
  • rozprávajú o premenách prírody počas roka (vyhľadajú v kalendári významné dni),
  • opíšu (pomocou obrázkov) pojmy, krajinu, pamiatky, ktoré už nie sú z ich bezprostredného okolia,
  • vypátrajú pútavé skutočnosti o rôznych častiach Slovenska,
  • porovnávajú jednotlivé oblasti so svojou obcou...

  Ak sa pozorne pozriete na zaslané projekty našich tretiakov, s istotou spolu s nami skonštatujete, že zadanú úlohu (cieľ, ktorý mali stanovený, splnili na jednotku).

  Už zajtra sa pozrieme na to, ako si poradili s témou Veľkej noci. Ale prezradíme vám, že opäť bude čo obdivovať...

 • POMÁHAME DEŤOM - LINK

  POMÁHAME DEŤOM - LINK
 • DIŠTANČNÉ VZDELÁVANIE POKRAČUJE AJ OD 22.03. 2021

  DIŠTANČNÉ VZDELÁVANIE POKRAČUJE AJ OD 22.03. 2021

  Vážení rodičia, 

  na základe Vyhlášky č. 102 Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne, ktorá nadobúda účinnosť od 22.03. 2021; ako aj na základe záverov Krízového štábu mesta Trenčín oznamujeme, že vyučovanie v ZŠ s MŠ sv. Andreja - Svorada a Benedikta, bude od 22.03. 2021 (pondelka) realizované naďalej dištančnou formou.

  O ďalšej situácii vás budeme včas informovať. 

  Ďakujeme za pochopenie. 

  https://www.minv.sk/swift_data/source/verejna_sprava/vestnik_vlady_sr_rok_2021/ciastka_49_2021.pdf

 • SVÄTÁ OMŠA OBETOVANÁ ZA (PRE) ŠKOLU...

  SVÄTÁ OMŠA OBETOVANÁ ZA (PRE) ŠKOLU...

  Milí priatelia,

  prijmite naše pozvanie na slávenie svätej omše z Farského kostola Narodenia Panny Márie, prostredníctvom internetového vysielania, v nedeľu: 21. marca 2021 so začiatkom o 9:00 hod.

  Svätá omša bude obetovaná za všetky naše rodiny, žiakov, pedagógov, zamestnancov, priateľov, priaznivcov a podporovateľov školy (materskej, základnej i SOŠP sv. Andreja - Svorada a Benedikta)

  Odkaz: https://www.ekostol.sk/projekt/9-trencin

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou sv. Andreja - Svorada a Benedikta
  Braneckého 4, 911 01 Trenčín
 • +421 032/6529406, 6525866

Fotogaléria