Navigácia

 • USMERNENIE PRE ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV DETÍ PO 27.10. 2020

  USMERNENIE PRE ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV DETÍ PO 27.10. 2020

  Ministerstvo školstva vydalo nové usmernenie pre materské a základné školy, platné od 27. októbra 2020, vzhľadom na rozšírenie opatrení v rámci vyhláseného núdzového stavu.

  Upravuje v ňom najaktuálnejšie otázky v súvislosti s jesennými prázdninami, aj celoplošným testovaním, ktoré má prebehnúť už tento víkend (31. októbra a 1. novembra 2020).

  Ponúkame vám odpovede na niektoré otázky, ohľadom nových usmernení: 

  • Môžu ísť deti v MŠ alebo ZŠ von, aj keď je zákaz vychádzania?

  Podľa usmernenia Ministerstva školstva sa odporúča, aby deti v MŠ a žiaci 1. stupňa ZŠ, ktoré fungujú v prezenčnej forme výučby, realizovali pobyt v exteriéri najmä na školských dvoroch, prípadne v extraviláne obce. Ak škola nemá školský dvor, resp. extravilán obce je vo veľkej vzdialenosti od budovy školy, pobyt v exteriéri sa odporúča v blízkosti budovy školy s dodržaním platných opatrení ÚVZ SR.

  • Môže škôlka chcieť, aby si rodičia na materskej nechali staršie deti doma?

  V čase riadnej prevádzky MŠ môže riaditeľka/riaditeľ MŠ požiadať zákonných zástupcov dieťaťa, ktorí sú nezamestnaní alebo sú na rodičovskej či materskej dovolenke, aby si, vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu súvisiacu s výskytom a šírením ochorenia COVID-19, ponechali dieťa v domácej starostlivosti a nedávali ho do MŠ. Bez súhlasu zákonného zástupcu ale nie je možné obmedziť dochádzku žiadneho dieťaťa do MŠ.

  • Môže škôlka alebo škola od rodiča vyžadovať predloženie negatívneho testu na koronavírus?

  Zákonný zástupca dieťaťa, ktoré navštevuje MŠ/ZŠ, predloží po celoplošnom testovaní pri prvom nástupe dieťaťa do MŠ/ZŠ Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti. Materská škola, ani základná škola nevyžaduje od zákonného zástupcu negatívny výsledok RT-PCR testu alebo antigénového testu certifikovaného na území EÚ na ochorenie COVID-19.

  Bez tohto vypísaného vyhlásenia nebude vaše dieťa môcť do MŠ/ZŠ po jesenných prázdninách nastúpiť. (pokiaľ nemáte možnosť si tlačivo počas víkendu vytlačiť, je možné napísať ho rukou, s podpisom zákonného zástupcu a dátumom, nie starším, ako 1 deň)

  vyhlasenie_o_bezinfekcnosti.docx

  • Môže ísť žiak nad 10 rokov do školy, ak sa nepreukáže negatívnym výsledkom testu?

  Na žiakov 1. stupňa ZŠ, ktorí majú nad 10 rokov a nevedia sa preukázať negatívnym výsledkom RT-PCR testu alebo antigénového testu certifikovaného na území EÚ na ochorenie COVID-19 sa nevzťahuje výnimka zo zákazu vychádzania (na cestu dieťaťa do a zo školy za účelom plnenia povinnej školskej dochádzky) – a teda sa nemôžu zúčastniť prezenčnej výučby. (v súčasnosti je toto platné, pre žiakov 4. ročníka ZŠ)

  • Musia zamestnanci škôl predložiť test pri nástupe do práce?

  Zamestnanci MŠ a ZŠ predložia zamestnávateľovi po celoplošnom testovaní pri prvom nástupe do zamestnania v zmysle zákona č. 124/2006 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci certifikát o negatívnom výsledku RT-PCR testu alebo antigénového testu certifikovaného na území EÚ na ochorenie COVID-19.

 • SVIEČKA ZA NENARODENÉ DETI

  SVIEČKA ZA NENARODENÉ DETI

  Žiaci z našej školy sa zapoja do celoslovenského projektu, organizovaného Fórom života ,,Sviečka za nenarodené deti.“

  V čase kedy si spomíname na našich drahých zosnulých, spomenieme si aj na nenarodené deti. Hlavnou myšlienkou projektu Sviečka za nenarodené deti je spojiť spomienku na všetkých verných zosnulých so spomienkou na deti, ktoré sa nemohli narodiť. Počas (nielen) hodín náboženstva, ako i pri činnosti v Školskom klube detí, sa žiaci 1. stupňa ZŠ zapoja do organizovaných aktivít. V budúcom týždni bude aj v našej škole možnosť, zakúpiť si plastovú príp. sklenenú sviečku a podporiť projekty a činnosť Fóra života.

  Milí rodičia, pokiaľ sa rozhodnete finančne príspevkom 1 € (plastová sviečka) alebo 5 € (sviečka v skle) túto akciu podporiť, budeme vďační.

  V škole bude možnosť sviečku zakúpiť a zapojíme sa spoločne ku všetkým dobrovoľníkom, partnerom, priaznivcom a štedrým darcom, bez ktorých by sa nemohol realizovať tento projekt a ani pomáhať tým, ktorí to potrebujú. 

  Ďakujeme. 

 • NETRADIČNÁ OSLAVA MEDZINÁRODNÉHO DŇA ŠKOLSKÝCH KNIŽNÍC

  NETRADIČNÁ OSLAVA MEDZINÁRODNÉHO DŇA ŠKOLSKÝCH KNIŽNÍC

  Posledný októbrový pondelok je už tradične Medzinárodným dňom školských knižníc. Tento rok sa oslava tohto sviatku v našej škole, vzhľadom na dištančnú výučbu, uskutočnila netradičným spôsobom. Koordinátorky projektu, žiačky II.UB triedy, pripravili pre žiakov 8. ročníka ZŠ sv. Andreja-Svorada a Benedikta Trenčín online literárne stretnutie. Ôsmakov informovali o literárnych smeroch a obdobiach od obdobia staroveku až po súčasnú literatúru, o tom, ako vzniká kniha a o typoch písma. Žiaci 8. ročníka mali možnosť preveriť si svoje vedomosti z oblasti jazykovedy a literárnej teórie zábavnou formou v súťažnom kvíze. Veríme, že uvedená aktivita prispela k dôstojnej oslave Medzinárodného dňa školských knižníc, k podpore čítania, rozvoju čitateľskej gramotnosti a k upevňovaniu priateľských vzťahov medzi žiakmi.

 • OZNAM - ZMENA TERMÍNU JESENNÝCH PRÁZDNIN

  OZNAM - ZMENA TERMÍNU JESENNÝCH PRÁZDNIN

  Vážení rodičia, jesenné prázdniny pre všetkých žiakov Základnej školy a rovnako i pre detičky navštevujúce Materskú školu sv. Andreja - Svorada a Benedikta, budú v dňoch:

  30.10.2020 /piatok/, 02.11.2020 /pondelok/

  06.11.2020 /piatok/, 09.11.2020 /pondelok/

  Termín jesenných prázdnin pre žiakov základných škôl sa posúva, pôvodný termín jesenných prázdnin bol určený od 29. – 30. októbra 2020.. Dôvodom je avizované celoplošné testovanie obyvateľov Slovenska, v súvislosti s novým koronavírusom.

 • DIŠTANČNÉ VYUČOVANIE ŽIAKOV 2. STUPŇA ZŠ

  DIŠTANČNÉ VYUČOVANIE ŽIAKOV 2. STUPŇA ZŠ

  Vážení rodičia, milí žiaci!

  Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) dňa 23.10. 2020 rozhodol takto:

  S účinnosťou od 26. októbra 2020 do odvolania mimoriadne prerušuje školské vyučovanie v základných školách pre žiakov v piatom až deviatom ročníku (2. stupeň) (https://www.minedu.sk/data/att/17685.pdf ). Školské vyučovanie žiakov 1. stupňa (1. – 4. roč.) naďalej prebieha prezenčnou formou (v škole).

  Prezenčnú formu vyučovania žiakov 2. stupňa nahrádza dištančná forma – všetky povinnosti týkajúce sa účasti a aktivity na vyučovaní zostávajú nezmenené pre rodičov i žiakov.

  Prosíme vás, aby ste venovali pozornosť zaslaným usmerneniam. Každý zákonný zástupca obdržal prostredníctvom Edupage všetky pokyny, rozvrh hodín na týždeň, ako aj návod na pripojenie ku Google meet.

  Hodiny označené v Edupage, príp. v Etk = (kamera....jpg) budú odučené online. (cez Google Meet) Niektoré hodiny budú odučené dištančne. (učitelia zašlú študijný materiál, testy, príp. samoštúdium...). Sledujte prosíme Edupage a stránku školy, riaďte sa pokynmi vyučujúceho. 

  Okrem edukačnej činnosti bude obsahom vzdelávania aj zisťovanie úrovne poznatkov žiakov formou úloh, testov, slohových prác, projektov alebo online skúšania. Hodnotiť sa bude príprava, aktivita, komunikácia a získané poznatky a zručnosti žiakov.

  Upozorňujeme vás, že účasť vášho dieťaťa na dištančnom vzdelávaní je povinná a žiak sa vzdelávania musí aktívne zúčastňovať. Neprítomnosť Vášho dieťaťa ste povinní ospravedlniť u triedneho učiteľa v deň neúčasti dieťaťa na vyučovaní. (cez EduPage alebo sms, telefonicky...)

  Rozvrh dištančného vzdelávania sme vytvorili v súlade s usmerneniami Štátneho pedagogického ústavu, počet vyučovacích hodín sme stanovili po predchádzajúcej skúsenosti z minulého školského roka a zvážením aktivity a záťaže žiakov. Organizácia práce počíta okrem online hodín aj s časom potrebným na vypracovanie úloh a komunikáciu s vyučujúcimi.

  Rozvrh_pre_distancnu_formu_vzdelavania.docx

  • Z obedov sú stravujúci sa žiaci 2. stupňa ZŠ automaticky odhlásení.
  • Jesenné prázdniny pre všetkých žiakov školy sú: 30.10., 2.11., 6.11., 9.11. 2020

  V prípade akýchkoľvek dopytov, nejasností, kontaktujte triedneho učiteľa vášho dieťaťa, cez mail, telefonicky, príp. Edupage, ale aj p. zástupkyňu. (0903 982656)

  Veríme, že všetko spoločne zvládneme a na konci mesiaca november (v pondelok: 30.11. 2020) podľa doterajších usmernení, sa v zdraví všetci stretneme.

  Prajeme vám pokojné a požehnané dni.

 • OSMIJANKOVA LITERÁRNA ZÁHRADA

  Naša škola, žiaci 1. stupňa ZŠ (konkretne žiaci: 2. ročníka) sa v tomto školskom roku zapoja do 17. ročníka celoslovenského čitateľského projektu: Osmijankova literárna záhrada. Počas roka budú na hodinách slovenského jazyka putovať Osmijankovou literárnou záhradou a čítať pekné knižky. Svoje dojmy z prečítaného zapíšu do denníčkov, ktoré dostanú za odmenu.

  Viac info tu:

  http://www.osmijanko-ba.sk/page/index.php?action=cat&id=44

  alebo aj tu:

  https://www.facebook.com/osmijankono

 • ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O TOM, AKO POSTUPOVAŤ V PRÍPADE NÁKAZY

  ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O TOM, AKO POSTUPOVAŤ V PRÍPADE NÁKAZY

  Tu si môžete pozrieť základné informácie o tom, ako postupovať Ak som COVID 19 pozitívny? alebo Ak som bol v úzkom kontakte s COVID 19?

 • BUNKY - ZÁŽITKOVÁ HODINA BIOLÓGIE

  BUNKY - ZÁŽITKOVÁ HODINA BIOLÓGIE

  Tieto malé, zväčša voľným okom neviditeľné jednotky, tvoria všetko živé okolo nás. Ale koľko ľudí si vie predstaviť, ako taká bunka vyzerá? 
  Žiaci 8. A triedy sa o to pokúsili a vyrobili modely rastlinných a živočíšnych buniek. Bunky boli rôzneho tvaru, veľkosti a funkcie, ako je to aj v reálnom živote. Podarili sa im, však? 

 • PLENÁRNE RODIČOVSKÉ ZDRUŽENIE

  PLENÁRNE RODIČOVSKÉ ZDRUŽENIE

  Vážení rodičia,

  stále vážnejšia situácia okolo nás nám bohužiaľ nedovoľuje sa s vami stretnúť na pôde školy. Na základe usmernenia z manuálov opatrení pre školy, sa rodičovské združenie bude realizovať dištančnou (online) formou.

  Spoločné stretnutie sa uskutoční vo štvrtok: 22.10. 2020 o 16.00 hodine. 

  O ďalšom postupe a spôsobe prihlásenia Vás budeme informovať na webovej stránke školy a prostredníctvom EduPage.

  Pokúsime sa zodpovedať na všetky aktuálne otázky výchovno-vzdelávacieho procesu, ako i poskytnúť platné usmernenia ohľadom školského vyučovania v čase mimoriadnej situácie...

  Sme si vedomí, že tento spôsob je komplikovanejší, ale pevne veríme, že k rodičovskému združeniu pristúpite zodpovedne a s plnou vážnosťou.

  Tešíme sa na Vašu účasť.

 • USMERNENIE COVID 19

  USMERNENIE COVID 19

  Usmernenie v prípade kontaktu žiaka s osobou pozitívnou na COVID 19:

  V prípade potvrdeného kontaktu žiaka s osobou pozitívnou na COVID 19 (zákonného zástupcu alebo osoby v úzkom kontakte so žiakom), sa žiak stáva podozrivý.

  Podozrivý žiak nenavštevuje školské zariadenie, výučba v triede podozrivého žiaka prebieha štandardným spôsobom.

  Podozrivý žiak je podrobený RT-PCR testu. Ak je výsledok:

  • negatívny - zákonný zástupca informuje školu, výučba pokračuje v štandardnom režime,
  • pozitívny - zákonný zástupca informuje školu. Podozrivého žiaka ďalej manažuje príslušný RÚVZ alebo všeobecný lekár, vyučovanie v triede daného žiaka sa preruší a pokračuje dištančnou formou, z vyučovacieho procesu sa vylúčia aj jeho úzke kontakty.
 • PROJEKTOVÝ DEŇ V 8. A

  Naši šikovní ôsmaci, si už ako veľkí školáci, dokázali pripraviť reklamu, ktoré, samozrejme, nikdy neklamú. Vybrali si ovocie alebo zeleninu, tie, ktoré nám dodávajú energiu. Jahoda, banán, mrkva, hruška, z ich ochutnávok nezostalo ani kúska. Zistili, že marakuja, nie je len malá fialová guľa, ale spolu s hurminaki, dokážu robiť s telom zázraky. A počuli ste už slovo machovka? To je predsa physalis a je to jedna exotická chuťovka. 

 • DEŇ ZDRAVEJ VÝŽIVY V TRIEDE: 4. A

  DEŇ ZDRAVEJ VÝŽIVY V TRIEDE: 4. A

  Ako už tradične, aj v tomto školskom roku sme zrealizovali týždeň zdravej výživy. Cieľom týchto dní, (a veríme, že nielen týchto) je podporiť u žiakov zdravý životný štýl, viesť ich k zdravej, plnohodnotnej výžive a vhodnej životospráve, no taktiež si pripomenúť 16. október - Deň zdravej výživy. Počas týchto dní prebiehajú v jednotlivých triedach ZŠ sv. Andreja – Svorada a Benedikta, rôzne aktivity, dni: zeleninové, ovocné, cereálne... Prinášame vám zábery, zo stredy: 14.10., konkrétne z triedy: 4. A. Žiaci si za výdatnej pomoci mamičiek pripravili všakovaké dobroty. A čo naše deťúrence ochutnávali? Tak napríklad: ovocné a zeleninové šaláty, nátierky, ovocné koláče, ale aj fresh, sušené ovocie... Štvrtákom sa dnešný deň zdravej výživy opäť vydaril. Zároveň si rozšírili vedomosti a poznatky v tejto oblasti, ale zažili aj príjemné chvíle pri jednotlivých aktivitách (či už na hodine matematiky, slovenského jazyka, výtvarnej výchovy) a pochutili si na zdravých dobrotách, ovocí, zelenine, no i mliečnych výrobkoch.Už teraz sa úprimne tešíme na ďalšie zábery z týchto dní v iných triedach našej školy. A čo vy?

 • PRVÁCKE FOTENIE SO ŠLABIKÁROM

  PRVÁCKE FOTENIE SO ŠLABIKÁROM

  Vo štvrtok, 15.10. 2020 bude možnosť, aby sa naši prváčikovia fotili ako jednotlivci: PRVÁCKE FOTO SO ŠLABIKÁROM. (rodičia prvákov už majú všetky spresnenia v mailovej, ako i v paperovej podobe) 

 • AJ V TOMTO ROKU SA V MODLITBE SPOJÍME A ZJEDNOTÍME...

  AJ V TOMTO ROKU SA V MODLITBE SPOJÍME A ZJEDNOTÍME...

  ... Ako už tradične, aj v tomto školskom roku, a to v pondelok, 19. októbra, sa budeme spolu s našimi priateľmi na celom svete, modliť sv. ruženec. Nakoľko nám terajšia situácia nedovoľuje, aby sme sa pri modlitbe stretli v kostole, budeme sa ruženec modliť cez školský rozhlas. (nič to. Pán vidí a pozná náš úmysel, našu ochotu, našu disponibilitu) O 10:00 hod. sa teda vo svojich triedach nachviľu stíšime, a to tak žiaci základnej školy, ako i školy materskej a budeme rozjímať nad jednotlivými tajomstvami tejto krásnej modlitby. Kto z našich priateľov, priaznivcov, práve číta tieto riadky, prosíme vás, pokiaľ budete v pondelok 19.10. o 10:00 hod. doma, v práci..., a situácia vám dovolí, aby ste sa ku nám pridali a modlili sa nielen s nami, ale i s miliónom detí na celom svete.

 • OD 12. OKTÓBRA SÚ RÚŠKA POVINNÉ AJ PRE ŽIAKOV 1. STUPŇA ZŠ

  OD 12. OKTÓBRA SÚ RÚŠKA POVINNÉ AJ PRE ŽIAKOV 1. STUPŇA ZŠ

  Vážení rodičia,

  podľa nariadenia MŠVVaV, sú s účinnosťou od pondelka, 12. októbra 2020 - aj PRE ŽIAKOV 1. STUPŇA ZŠ RÚŠKA POVINNÉ.

  Žiadame rodičov, aby zabezpečili pre svoje dieťa každý deň dve rúška (jedno náhradné, musí mať pri sebe v prípade potreby) a papierové jednorazové vreckovky.

  Rozhodnutie ministra školstva SR:

  https://www.minedu.sk/rozhodnutie-ministra-o-opatreniach-pre-skoly-12102020/

  Opatrenie ministerstva školstva SR:

  https://www.minedu.sk/minister-skolstva-oznamil-nove-opatrenia-v-skolach-platne-od-12-oktobra/

  V prípade iných, nových usmernení, vás budeme o zmenách včas informovať.

 • TÝŽDEŇ ZDRAVEJ VÝŽIVY

  TÝŽDEŇ ZDRAVEJ VÝŽIVY

  16. október si každoročne pripomíname ako Svetový deň zdravej výživy. V našej škole sa v tento deň (ale i počas celého týždňa) budeme venovať tematike zdravého životného štýlu a správneho stravovania. Aktivity budeme začínať – zdravou desiatou. (prosíme rodičov, aby svojim deťom počas týždňa pripravovali „zdravé jedlá", aby desiate žiakov obsahovali ovocie, zeleninu, aby dni budúceho týždňa boli DŇAMI OVOCNÝMI A DŇAMI VITAMÍNOVÝMI...; pokiaľ bude možné, uvítali by sme, aby deťúrence v stredu: 14. októbra nemali sladkosti, aby to bol "DEŇ BEZ SLADKOSTÍ"Pani učiteľky budú v jednotlivých triedach pripravovať ďalšie aktivity, kedy budú žiaci na vyučovacích hodinách riešiť úlohy z oblasti zdravej výživy, budú túto dôležitú tému spracovávať literárne a výtvarne... Veríme, že tieto dni budúceho týždňa budú pre všetkým prínosom a pomôžu všetkým rozhodnúť sa zvoliť si správnu cestu v stravovaní a aktivitách podporujúcich naše zdravie. Veríme, že všetci naši žiaci budú s prehľadom ovládať základy POTRAVINOVEJ PYRAMÍDY. Budú poznať zložky potravy, podľa ich obsahu živín a množstva, v akom by tieto potraviny mali konzumovať. Uskutočnené aktivity zdokumentujeme a o zážitky sa s vami podelíme.

 • POTVRDENIE O NÁVŠTEVE ŠKOLY

  POTVRDENIE O NÁVŠTEVE ŠKOLY

  - si môžete vytlačiť zo stránky školy, po prihlásení cez rodičovské konto. Návod, ako na to: https://help.edupage.org/text.php?id=2755&lang=sk

   

 • PRE RODIČOV - NÁSTUP ŽIAKA DO ŠKOLY PO NEPRÍTOMNOSTI

  PRE RODIČOV - NÁSTUP ŽIAKA DO ŠKOLY PO NEPRÍTOMNOSTI

  1. Po každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako tri po sebe idúce nasledujúce dni vrátane sviatkov a víkendov je zákonný zástupca  povinný vypísať tlačivo o bezinfekčnosti dieťaťa.

  Príklady: 

  a) dieťa chýba piatok, sobota, nedeľa, pondelok - vyhlásenie treba vypísať.

  Vyhlasenie_o_bezinfekcnosti_od_10_9_2020.pdf

  b) dieťa chýba piatok, sobota nedeľa a v pondelok príde do školy - vyhlásenie sa nevypisuje.

  2. Pri prerušení dochádzky dieťaťa na viac ako 5 pracovných dní (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) z dôvodu akéhokoľvek ochorenia predkladázákonný zástupca dieťaťa potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast. Počet podaných Vyhlásení o bezinfekčnosti a Potvrdení o chorobe nie je limitovaný.

 • KOMUNIKÁCIA RODIČ - UČITEĽ

  KOMUNIKÁCIA RODIČ - UČITEĽ

  Vážení rodičia,

  na komunikáciu s triednymi učiteľmi, pedagógmi, ktorí vaše dieťa vyučujú, vedením školy, odporúčame využívať dištančný spôsob komunikácie. (písomný, e-maily, Edupage a pod.) Všetci pedagógovia majú na stránke školy zverejnené mailové adresy, telefonovať pani zástupkyni, môžete kedykoľvek, na tel. č.: 0903 982 656.

  Prezenčný spôsob komunikácie odporúčame realizovať po dohode s triednymi učiteľmi, pedagógmi, príp. vedením školy, v exteriéri.

  Vstup cudzím osobám do priestorov školy je možný len s výnimkou potvrdenou riaditeľkou školy a čestným prehlásením o bezinfekčnosti danej osoby (prílohe č.1 a) Pod cudzou osobu sa rozumie akákoľvek iná osoba okrem zamestnanca školy a žiaka.

  1a.docx

  Prosíme rodičov, aby využívali plaformu EDUPAGE na ospravedlňovanie neprítomnosti dieťaťa v škole.

 • SPRESNENIE KU KRÚŽKOVEJ ČINNOSTI

  SPRESNENIE KU KRÚŽKOVEJ ČINNOSTI

  Od mesiaca október, budú v našej škole pracovať len krúžky, určené pre (nemennú) jednu triedu, skupinu.

  Krúžky (okrem pohybových) vytvorené pre jednu triedu (zatiaľ len pre triedu: 9. A) začnú prebiehať od:

  • Príprava na T9 z matematiky, od: štvrtka, 8.10. 2020, od 14:00 hod.
  • Príprava na T9 zo slovenského jazyka a literatúry, od pondelka: 12.10. 2020, od 14:00 hod.

  Ostatné krúžky z dôvodu opatrení proti šíreniu COVID-19 zatiaľ realizované nebudú. Okamžite, ako to príslušné nariadenia umožnia, krúžková činnosť bude zahájená.

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou sv. Andreja - Svorada a Benedikta
  Braneckého 4, 911 01 Trenčín
 • +421 032/6529406, 6525866

Fotogaléria