Navigácia

ŠKD

Zameranie

     Hlavným cieľom  ŠKD je poskytovať deťom kvalitné vzdelávanie a zodpovednú výchovu v duchu katolíckej viery a morálky. V súlade s týmto poslaním  sú pre náš ŠKD charakteristické   tieto základné priority:

  • duchovná a mravná formácia
  • všestranný rozvoj žiaka
  • vytváranie spoločenstva lásky

 

     Výrazným špecifikom, ktoré charakterizuje náš výchovný program je duchovná a mravná formácia detí.  Jej cieľom je v úzkej spolupráci s rodinou, farnosťou, školou, zriaďovateľom viesť deti k "živej viere", radosti zo spoločenstva, formovať ich hodnotový systém, pomáhať im vytvárať vzťah k Bohu a k ľuďom.  Všetci pedagógovia sú veriaci, na škole pôsobí kňaz a rehoľné sestry, v blízkosti školy je kostol a v jej priestoroch je meditačná miestnosť. Pre duchovnú a mravnú formáciu sú teda  vytvorené   výborné podmienky. Spoločná modlitba, duchovné aktivity v rámci prežívania liturgického roka, príprava na prvé sväté prijímanie, účasť na žiackych sv. omšiach, stretnutia s otcom biskupom, sú neoddeliteľnou súčasťou pravidelných aktivít v ŠKD. 

     Našou snahou je  vytvárať pre dieťa príjemné prostredie s dostatočným záujmovým programom, aby sme prostredníctvom hier, zábavy, výtvarnej a pracovnej činnosti, športu a relaxácie, obohatili jeho zdravý životný štýl. U detí  podporujeme ich prirodzenú túžbu po objavovaní a poznávaní nových vecí. Vedieme  ich  k samostatnému riešeniu a vypracovávaniu úloh, prehlbovaniu vedomostí. Usilujeme sa naučiť deti žiť v  spoločenstve, rešpektovať seba i iných. Učíme ich vzájomnej komunikácii.     

    Deti si v ŠKD rozvíjajú svoje   základné technické zručnosti, pestujú pracovné návyky, učia sa zodpovedne plniť si svoje úlohy a pracovať v tíme. ŠKD má k dispozícii minihrisko, multifunkčné ihrisko a telocvičňu, kde môžu deti relaxovať pravidelným cvičením a pohybom, a tak rozvíjať svoj športový talent. V ŠKD sa deti pravidelne venujú činnostiam, ktoré rozvíjajú ich výtvarný, hudobný, literárny a dramatický talent.

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou sv. Andreja - Svorada a Benedikta
    Braneckého 4, 911 01 Trenčín
  • 0909250461

Fotogaléria