Navigácia

Materská škola

 

PODMIENKY PRIJÍMANIA DETÍ NA PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE A OSTATNÉ POKYNY

do Materskej školy sv. Andreja-Svorada a Benedikta, Braneckého 4, 911 01 Trenčín

 

       Podrobnosti o prijímaní detí na predprimárne vzdelávanie  upravuje § 59 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhláška MŠ SR č. 541/2021 Z. z. o materskej škole v znení neskorších predpisov. Prijímanie detí treba vnímať v nadväznosti na ustanovenie § 5 ods. 14 písm. a) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

       V nadväznosti na novelizáciu ustanovenia § 20 ods. 2 zákona 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (,,školský zákon“) vo veci zmeny termínu zápisu detí na plnenie povinnej školskej dochádzky účinnej od 1. septembra 2015 MŠ SR, sekcia regionálne školstvo vydalo nasledovné odporúčanie vo veci oznámenia miesta a termínu podávania žiadostí o prijatie dieťaťa do materskej školy pre nasledujúci školský rok.

     V súlade vyhláškou MŠ SR č. 541/2021 Z.z. o materskej škole v znení vyhlášky MŠ SR č.308/2009 Z.z. ("ďalej len vyhláška o materskej škole“) sa do materskej školy sa prijímajú deti priebežne alebo pre nasledujúci školský rok, pričom miesto a termín podávania žiadosti pre nasledujúci školský rok zverejní riaditeľ po dohode so zriaďovateľom na verejne dostupnom mieste.

Dieťa sa do materskej školy prijíma na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, ktorú predloží riaditeľovi školy spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorého súčasťou je aj údaj o povinnom očkovaní. Spravidla sa prijímajú deti od troch do šiestich rokov.   

Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma:

- dieťa, ktoré dosiahlo päť rokov veku do 31. augusta 2023 a pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné,

- dieťa, ktoré dovŕšilo šiesty rok veku a pokračuje v plnení povinného predprimárneho vzdelávania,

- dieťa od troch rokov veku (trojročné dieťa je také, ktoré dosiahlo tri roky do 31. 08. príslušného roka),

- dieťa od dovŕšenia dvoch rokov veku (ak má materská škola vytvorené vhodné kapacitné, personálne, materiálne a iné podmienky),

- dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ak má materská škola vytvorené vhodné podmienky - personálne, priestorové, materiálne a iné podmienky). Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie. 

- z dôvodu ľahšej adaptácie dieťaťa možno prijať dieťa na čas adaptačného pobytu, v ktorom zákonný zástupca privádza dieťa do materskej školy postupne na jednu hodinu, dve a najviac štyri hodiny, spolupracuje s pedagogickými zamestnancami a po prevzatí dieťaťa z materskej školy zabezpečuje riadnu starostlivosť o dieťa. Ak sa dieťa zadaptuje v materskej škole, môže dieťa po dohode zákonného zástupcu s riaditeľom pravidelne navštevovať materskú školu v dohodnutom čase. Pri zníženej adaptačnej schopnosti dieťaťa môže riaditeľ po prerokovaní so zákonným zástupcom rozhodnúť o prerušení dochádzky dieťaťa do materskej školy na dohodnutý čas.

Ostatné podmienky prijímania detí na predprimárne vzdelávanie:

V súlade s § 59 ods. 2 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) určuje riaditeľka materskej školy ostatné podmienky prijímania.

1. Výnimočne možno do materskej školy prijať aj dieťa mladšie ako tri roky (trojročné dieťa je také, ktoré dosiahlo tri roky do 31. 08. príslušného roka), ak sú vytvorené vhodné materiálne, personálne a iné potrebné podmienky (priestorové, kapacitné). Požiadavkou na dieťa je, aby nenosilo plienku, cumeľ, malo osvojené základné hygienické návyky. V prípade prijatia dieťaťa do troch rokov veku prednostne tie, ktoré do 31. 12. 2023 dovŕšia tri roky veku a s nástupom do materskej školy k 1. 9. 2023. Ak je zvýšený záujem zákonných zástupcov o prijatie detí do MŠ, nesmie sa uprednostniť dieťa mladšie ako tri roky pred prijatím starších detí, lebo prijímanie detí mladších ako tri roky má byť v súlade so školským zákonom výnimočné. Tieto deti možno prijať len vtedy, ak sú prijaté všetky deti na povinné predprimárne vzdelávanie, na pokračovanie plnenia povinného predprimárneho vzdelávania a deti vo veku od troch rokov.

2. Materská škola zohľadňuje individuálnu situáciu dieťaťa (napr. dieťa samoživiteľa; osirelé dieťa a pod.).

3. Pri vyššom počte prihlásených detí, ako je kapacita materskej školy, sa prednostne prijímu deti, ktoré spĺňajú nasledujúce kritériá:

 - súrodenec dieťaťa navštevuje našu materskú školu

 - súrodenec dieťaťa navštevuje našu základnú školu

- rodič dieťaťa je zamestnancom našej školy

Písomné rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie si zákonný zástupca dieťaťa prevezme osobne alebo poštou najneskôr do 15. 06. 2023. V prípade prijímania v priebehu školského roka do 30 dní odo dňa podania prihlášky.

Rozhodnutie riaditeľa materskej školy na predprimárne vzdelávanie sa realizuje podľa vyhlášky MŠ SR č. 541/2021 Z. z. o materskej škole v znení neskorších predpisov, v súlade s § 59 č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 5 ods. 14 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Možnosti prevzatia tlačiva žiadosti

1. Možnosť elektronického stiahnutia žiadosti z webového sídla školy/podsekcia materská škola/podsekcia na stiahnutie

zsasbtn.edupage.org/text/?text=text/text3&subpage=3

2. Možnosť osobného prezatia žiadosti

            - pre zákonných zástupcov, ktorí nemajú možnosť elektronickej komunikácie MŠ zabezpečí sprístupnenie tlačiva osobne v priestoroch MŠ po telefonickom dohovore (0910 842 957) s dôrazom na dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení

Možnosti podania žiadosti

1. Osobne

            - vyplnené a podpísané tlačivo odovzdajú zákonní zástupcovia zástupkyni MŠ v priestoroch MŠ po telefonickom dohovore (0910 842 957, 0908 762 899)

2. Poštou alebo kuriérom na adresu 

            - vyplnené a podpísané tlačivo odošlú zákonní zástupcovia na adresu školy (ZŠ s MŠ sv. Andreja Svorada a Benedikta, Braneckého 4, 91101 Trenčín)

3. emailom

            - vyplnené, podpísané a oskenované tlačivo zákonní zástupcovia odošlú na emailovú adresu školy cmsbraneckeho@gmail.com

Písomné rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie si zákonný zástupca dieťaťa prevezme osobne alebo poštou najneskôr do 15. 06. 2023.

Bližšie informácie poskytne zástupkyňa riaditeľky školy na telefónnom čísle 0910 842 957

email: cmsbraneckeho@gmail.com

.

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou sv. Andreja - Svorada a Benedikta
    Braneckého 4, 911 01 Trenčín
  • 0909250461

Fotogaléria