Navigácia

Materská škola

OZNAMY PRE RODIČOV

ADVENT V ŠKôLKE

ADVENT V NAŠEJ MATERSKEJ ŠKOLE

Aj tento rok, hoci v obmedzenom režime (žiaľ bez rorátnych svätých omší tak, ako sme zvykli po minulé roky) sa chceme svedomito pripraviť na príchod nášho Pána.

Malkáči sa budú modliť pri adventnom venci, budú plniť rôzne úlohy a tiež budú postupne vyfarbovať a ukladať postavičky z Betlehema. Svojou svedomitou prácou sa spoločne pričinia, aby boli ich srdiečka na Pánov príchod dobre pripravené.

Stredniaci sa budú modliť pri adventnom venci tiež, každý deň jedno z detí vyberie z vrecúška jednu prosbu a po nej nalepí na cestu k Betlehemu jednu postavičku. Usilovnou modlitbou sa dostanú až k jasličkám.

Predškoláci sa budú snažiť pripraviť svoje srdiečka na príchod Pána Ježiša kažodennou modlitbou pri adventnom venci a svedomitým plnením úloh z adventného kalendára. Za každú splnenú úlohu vložia do prázdnych jasličiek steblo slamy. Keď bude slamy dosť, jasličky budú pripravené na príchod Ježiška tak, ako aj ich srdiečka. 

 

 

ROZPRÁVKOVÝ TÝŽDEŇ

ROZPRÁVKOVÝ TÝŽDEŇ

MILÝ OCKO, MILÁ MAMA, JE TU PRE VÁS JEDNA SPRÁVA.

ČÍTAJTE JU POZORNE, NECH NIKTO NEZABUDNE.

 

NAŠA ŠKôLKA OD PONDELKA DO PIATKU,

PREMENÍ SA NA ČAROVNÚ ROZPRÁVKU.

 

Milí rodičia, naše pani učiteľky si pre nás pripravili v rámci týždňa „Z rozprávky do rozprávky“

(15.-19.11. 2021) dve extra aktivity:

16.11. (utorok) – ROZPRÁVKOVÝ DEŇ – Karneval

deti môžu prísť v tento deň do škôlky v maskách svojich obľúbených rozprávkových postavičiek, prežijeme spolu rozprávkový deň, spravíme si minikarneval s tancom a súťažami

 

18.11. (štvrtok) – DIVADIELKO – Guľko Bombuľko

na návštevu k nám príde potulné divadlo NaTraky z Prievidze a zahrá nám svoje predstavenie

„Guľko Bombuľko“

TÝŽDEŇ ZDRAVEJ VÝŽIVY

Iste ste si viacerí všimli, že na stránke ZŠ sa objavila informácia o tom, že nasledujúci týždeň (11.10 -15.10.2021) sa naša škola zapojí do výzvy Týždňa zdravej výživy. Žiaci na základnej škole tento týždeň súťažia v tom, ktorá trieda sa bude najzdravšie stravovať a pripomenú si to aj farebným oblečením.

V našej MŠ budeme projekt Týždňa zdravej výživy realizovať tak, že ku každej desiate a olovrantu si spolu s deťmi a za pomoci tety kuchárky Moniky budeme vyrábať prílohy z čerstvej zeleniny a ovocia (podľa toho, či bude jedlo "nasladko" alebo "naslano") a samozrejme pridáme aj našu obľúbenú výrobu zeleninových a ovocných panáčikov zaradenú v rámci výchovno - vzdelávacej činnosti počas dňa. Finančné zastrešenie projektu Týždeň zdravej výživy budeme realizovať kúpou ovocia a zeleniny z financií ZRPŠ a samozrejme sponzorskými darmi z našich záhrad - predsa len, to čo si vypestujeme doma sa s kúpenými vitamínmi nedá porovnať. 

Plenárne a triedne ZRPŠ

Dňa 21.10.2021 (štvrtok) sa o 16:15 v budove telocvične ZŠ uskutoční plenárne ZRPŠ pre rodičov detí MŠ.

Programom ZRPŠ bude krátka správa z výchovno - vzdelávacej činnosti za minulý školský rok, predstavenie Plánu práce školy na školský rok 2021/22, aktualizácie v Školskom poriadku, organizačné pokyny k novému školskému roku, stručná správa o spravovaní financií ZRPŠ a informácia o mesačných poplatkoch v MŠ. 

Z organizačných dôvodov a priestorových obmedzení vyplývajúcich zo súčasných protiepidemiologických opatrení Vás žiadame o účasť maximálne jedného zákonného zástupcu dieťaťa na stretnutí. 

Z tohoto dôvodu bude v tento deň skrátená prevádzka v MŠ do 16:00. Po spoločnom plenárnom ZRPŠ budeme mať priestor na osobné stretnutie a rozhovor s triednymi učiteľkami v triedach MŠ.

Tešíme sa na stretnutie

kolektív MŠ

GALERKOVO

 

Pre deti zo strednej a predškolskej triedy sme na mesiac október okrem iných aktivít naplánovali aj návštevu Galérie M. A Bazovského v Trenčíne. Ide o veľmi milú interaktívnu aktivitu zameranú na rozvoj estetického vnímania sveta prostredníctvom výtvarného umenia. Deti navštívia v dopoludňajších hodinách Galériu M. A. Bazovského v Trenčíne, kde budú mať možnosť prezrieť si aktuálnu expozíciu (výklad je prispôsobený veku detí a je vedený veľmi milou pedagogičkou Monikou Drocárovou) a pokračuje v ateliéri, kde si deti vyskúšajú sami niečo vytvoriť. 

Táto aktivita je naplánovaná v dvoch termínoch:

2M-stredniaci v termíne 14.10.2021(štvrtok) a 3M- predškoláci v termíne 22.10.2021 (piatok) v dopoludňajších hodinách v rámci výchovno-vzdelávacej činnosti.

Veríme, že nám túto akciu neprekazí covid a deti si ju budú môcť naplno užiť.

POVINNÉ PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE

 

V súvislosti so zmenami v zákone č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov upozorňujeme na dôležité zmeny týkajúce sa predprimárneho vzdelávania:

 • predprimárne vzdelávanie je od 01.septembra 2021 povinné pre všetky deti, ktoré dosahujú vek 5 rokov k 31.08. 2021 
 • deti, ktoré už do materskej školy chodia, automaticky pokračujú, nie je potrebné ich na povinné predprimárne vzdelávanie prihlasovať
 • predprimárne vzdelávanie trvá jeden rok, minimálne 4 hodiny denne. V prípade ak dieťa nedosahuje školskú zrelosť, tak pokračuje v povinnom predprimárnom vzdelávaní ďalší rok 
 • zrušený je pojem „odklad povinnej školskej dochádzky“, nahradilo ho „pokračovanie povinného predprimárneho vzdelávania“ - v praxi to znamená, že rodič už nebude žiadať riaditeľku základnej školy o odklad povinnej školskej dochádzky, ale bude žiadať riaditeľku materskej školy o pokračovanie plnenia povinného predprimárneho vzdelávania. (v našom prípade treba osloviť zástupkyňu MŠ, ktorá následne vec predloží riaditeľke ZŠ s MŠ) Prílohou žiadosti je  písomný súhlas príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie (napríklad CPPPaP v Trenčíne),  písomný súhlas všeobecného lekára pre deti a dorast,  informovaný súhlas zákonného zástupcu (tlačivá sú na stránke MŠ)
 • zriaďuje sa možnosť individuálneho predprimárneho vzdelávania pre deti, ktoré zo zdravotných dôvodov nemôžu absolvovať vzdelávanie v materskej škole, alebo ak o to zákonní zástupcovia požiadajú. Aj takéto dieťa však  musí byť najskôr prijaté do kmeňovej materskej školy
 • materská škola bude dôsledne kontrolovať dochádzku detí, ktoré majú povinné predprimárne vzdelávanie. Ak zákonný zástupca neprihlási, alebo ak nedbá o riadne plnenie vzdelávania svojho dieťaťa, oznámi riaditeľka túto skutočnosť zriaďovateľovi a úradu práce a sociálnych vecí
 • zákonný zástupca je povinný ospravedlniť každú neprítomnosť dieťaťa v materskej škole. Neprítomnosť dlhšiu ako 5 dní musí ospravedlniť potvrdením od lekára
 • ak zákonný zástupca neospravedlní dieťa viac ako 5 dní v mesiaci, riaditeľka túto skutočnosť nahlasuje obci a úradu práce. V tomto prípade nastupuje sankčný nástroj – osobitý príjemca prídavku na dieťa. Znamená to, že prídavky na dieťa nedostane rodič, ale obec v ktorej má dieťa trvalý pobyt

ZAČÍNAME NOVÝ ŠKOLSKÝ ROK

Milé deti, milí rodičia!

 

Školský rok ubehol ako voda a leto uletelo ešte rýchlejšie. Na dvere našej škôlky už klope september. Mesiac, v ktorom sa začína veľa nového. Nie len nový školský rok, ale tiež noví kamaráti, nové hračky, pre niektorých z Vás aj nové pani učiteľky, ale hlavne nové vedomosti, hry a zážitky.

 

O výchovu a vzdelávanie detí sa v tomto novom školskom roku 2021/2022 bude starať 6 kvalifikovaných učiteliek:

trieda 1M-malkáči :         triedna učiteľka Mgr. Lenka Žáčiková a Bc. Sarah Janíková

trieda 2M-stredniaci:     triedna učiteľka Bc. Jarmila Danišová a Mgr. Veronika Patková

trieda 3M-predškoláci:  triedna učiteľka Gabriela Surovčíková a Mgr. Daniela Škúciová

Zároveň sa na deti tešia naši nepedagogickí zamestnanci Monika Kobydová a Karolína Palková.

Prevádzka v MŠ začína vo štvrtok, 2.septembra 2021 od 6:30 -16:30, stravu majú všetky deti zabezpečnú.  Tešíme sa na Vás.

PREVÁDZKA V MŠ POČAS ŠKOLSKÉHO ROKA

 

Prevádzka v MŠ počas školského roka je v čase od 6:30 - 16:30. Príchod dieťaťa do MŠ je najneskôr do 7:55. 

Prosíme všetkých rodičov, aby boli zodpovední, dodržiavali protiepidemiologické opatrenia (R-O-R) a nevodili do MŠ deti s príznakmi ochorenia Covid 19.

 

Dokumenty potrebné pri nástupe do MŠ po absencii: 

 

- ak dieťa nepríde do materskej školy minimálne tri dni (vrátane víkendu) z dôvodov rodinných (výlet, návšteva starých rodičov...) alebo zdravotných (ochorenie nevyžadujúce ošetrenie lekára – prechladnutie, nevoľnosť... ), rodič po príchode vypisuje PÍSOMNÉ VYHLÁSENIE O BEZPRÍZNAKOVOSTI stiahnuť tu.docx  Ide o písomné vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie. Toto potvrdenie nesmie byť staršie ako jeden deň.Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti sa predkladá s cieľom zabezpečiť bezpečné prostredie v školách a školských zariadeniach za účelom zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia detí a žiakov podľa § 152 písm. c) zákona č. 245/2008 Z.z. .o výchove a vzdelávaní, a tak zachovať prezenčnú výučbu a minimalizovať riziko prerušenia výučby v triede. 

 

Pri neprítomnosti dieťaťa v MŠ viac ako 5 dní z akéhokoľvek dôvodu sa okrem Písomného vyhlásenia o bezpríznakovosti vypisuje aj VYHLÁSENIE ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCU O BEZINFEKČNOSTI.  stiahnuť tu.docx Vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa o bezinfekčnosti podľa § 24 ods. 8 zákona č. 355/2007 Z. z. sa vyžaduje z epidemiologických dôvodov kvôli ochrane zdravia ostatných detí v kolektíve. Toto tlačivo je podobné Písomnému vyhláseniu o bezpríznakovosti. Musíme ho vyžadovať preto, lebo zavedením Písomného vyhlásenia o bezpríznakovosti (Školský semafor - MŠVVaŠ) sa nijako nevylúčila povinnosť vypisovania Potvrdenia o bezinfekčnosti z roku 2007. Stručne a polopatisticky: Bezpríznakovosť je hlavne kvôli COVIDu aa bezinfekčnosť je kvôli prenosným ochoreniam všeobecne. Môže sa stať, že budú situácie, kedy budete s dieťaťom po absencii odovzdávať AJ bezpríznakovosť a AJ bezinfekčnosť..

Rodič môže svojim rozhodnutím ospravedlniť žiaka na 5 po sebe idúcich vyučovacích dní z dôvodu choroby. Pri absencii viac ako 5 po sebe idúcich vyučovacích dní z dôvodu ochorenia musí predložiť „Potvrdenie o chorobe“ od detského lekára, ktoré je potrebné odovydať pri nástupedieťaťa do MŠ. stiahnuť tu.docx

Všetky tlačivá sú tiež k dispozícii našej web stránky v sekcii "NA STIAHNUTIE" alebo priamo v šatni MŠ.

OSPRAVEDLNENKY PRE PREDŠKOLÁKOV

OSPRAVEDLNENKA a POTVRDENIE O NÁVŠTEVE LEKÁRA

- ide o tlačivá povinné pre predškolákov. Nakoľko predškoláci už majú dochádzku do MŠ povinnú a môžu „chýbať“ z rodinných alebo iných dôvodov maximálne 5 dní, je nutné u predškolákov evidovať akúkoľvek absenciu písomne. Ak teda bude dieťa – predškolák choré, je nutné doniesť Potvrdenie o chorobe od lekára (viď tlačivo vyššie), kde treba uviesť presný dátum choroby (od ...do) tak, ako to je u školákov. Ak bude absencia len z rodinných dôvodov, alebo rodič nechal dieťa doma, lebo je napríklad nachladnuté a ochorenie nebolo také vážne, že bolo potrebné riešiť to s lekárom, vtedy zákonný zástupca vypisje pri nástupe dieťaťa do MŠ OSPRAVEDLNENKU stiahnuť tu.docx. Tu však treba dať pozor, aby počet dní ospravedlnený rodičom neprekročil počet 5 dní za mesiac. (viď zákon 596/2003,  § 5, ods. 16)

Ak sa dieťa plniace povinné predprimárne vzdelávanie nemôže zúčastniť výchovno - vzdelávacieho procesu v MŠ z dôvodu návštevy lekára (preventívne prehliadky, odborné vyšetrenia...), vtedy je potrebné priniesť POTVRDENIE O NÁVŠTEVE LEKÁRA stiahnuť tu.docx . Absencia z tohoto dôvodu sa nepočíta do absencií ospravedlnených zákonných zástupcom (5 dní mesačne)

DIVADIELKO V NAŠEJ MŠ

 

Haló, haló, skvelá správa, poďme spolu do divadla. Teda vlastne v našej MŠ to bolo trochu naopak: divadlo prišlo k nám. Predškoláci sa zabavili na divadelnom predstavení "Ako namaľovať dúhu" v podaní ako vždy skvelého potulného divadla NaTraky z Prievidze. Deti sa riadne zabavili a zároveň sa utvrdili v tom, že slušné správanie, vďačnosť a priateľstvo sú hodnoty, ktoré nesmieme nikdy nechať za dverami. Stredniakom a malkáčom zahrali veľmi milý a perfektne natrénovaný divadelný program druháci z našej ZŠ pod vedením pani učiteľky Mgr. Končírovej. Deti si pozreli pásmo piesní, básní a dramatizácií veršovaných rozprávok Žabiatko od Ľ. Podjavorinskej a O hlúpom mýšatku od M.R. Martákovej. Na záver si deti spoločne zatancovali a trochu aj zamaškrtili. 

KONCOROČNÝ VÝLET

 

Školský rok sa pomaly končí a pred nami je leto. Nie všetci škôlkári ostávajú v júli v škôlke a preto si spolu koncom júna, pred letnými prázdninami, urobíme výlet. V dňoch 28.-30.6.2021 pôjdeme našim trenčianskym vláčikom na okružnú jazdu na Ostrov, po návrate si zamaškrtíme na zmrzlinke (menšie deti si dajú sladký melón) a v stredu, 30.6 si pre nás naši predškoláci pripravili rozlúčkovú besiedku. Ukážu nám, akí sú šikovní a my im spoločne poprajeme veľa úspechov v ozajstnej škole, kam po lete odídu. Veríme, že počasie nám bude priať a my si koniec školského roka užijeme tak, ako sa patrí. 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou sv. Andreja - Svorada a Benedikta
  Braneckého 4, 911 01 Trenčín
 • +421 032/6529406, 6525866

Fotogaléria