Navigácia

Materská škola

 

Materská škola sv. Andreja-Svorada a Benedikta

 

ROZPIS DENNÝCH ČINNOSTÍ V MŠ :

6.30 - 7.55       príchod detí do MŠ v zberných triedach

8.00 -8.30        modlitba, ranný kruh + pohybové a relaxačné cvičenie + činnosti zabezpečujúce správnu životosprávu, osobná                               hygiena

8.45 - 9.45       desiata

9.15 - 10.45     vzdelávacia aktivita + hry a hrové činnosti

10.00 - 12.00    príprava na pobyt vonku, pobyt vonku + edukačná aktivita + činnosti zabezpečujúce správnu životosprávu                                       - osobná hygiena

11.30 - 12.50    obed

12.00 - 14.00    príprava na odpočinok, odpočinok + činnosti zabezpečujúce správnu životosprávu

14.30 - 15.30    olovrant

15.00 - 16.30    hry a hrové činnosti + edukačná aktivita + pobyt detí vonku

 

 

Ako vlastne vznikla naša škôlka?

     Ľudia, ktorí sa neboja realizovať svoje sny, dokážu veľa. Jedným z takýchto snov bolo aj zriadenie cirkevnej materskej školy v Trenčíne. Rodičia, ktorí túžili, aby ich deti boli vychované v kresťanskom duchu a vedené k dobru, taktiež vedenie ZŠ spoločne so SOŠPed vnímalo potrebu založenia tejto inštitúcie. Patrili k nim i ľudia, ktorí sami zakúsili takúto výchovu. 

    Každé nové dielo potrebuje niekoho, kto by dal veci do pohybu. Tejto úlohy sa ujal p. dekan Mons. Milan Kupčík, vtedajší trenčiansky farár a Ing. Hana Hulínová, riaditeľka ZŠ a SOŠPed sv. Andreja - Svorada a Benedikta. Vďaka ich úsiliu a námahe sa sen stal skutočnosťou.

     Žiadosť o zaradenie materskej školy do siete škôl bola na MŠVVaŠ SR zaslaná už začiatkom roka 2015. Po získaní súhlasu sa od januára 2016 začali rokovania o uvoľnení časti priestorov budovy na Braneckého ulici, v ktorej sídlila Stredná zdravotnícka škola. Po vzájomných rokovaniach boli tieto priestory v polovici júna uvoľnené.

     16. júna 2016 sa mohlo začať s rekonštrukciou priestorov. Času nebolo veľa, no s pomocou Božou a prácou usilovných robotníkov i dobrovoľníkov sa podarilo toto veľké dielo dokončiť.

     Táto katolícka materská škola ako predškolské zariadenie  poskytuje výchovu a vzdelávanie detí v súlade s učením Katolíckej cirkvi, podporuje osobný rozvoj detí v oblastiach intelektuálnej, telesnej a morálnej. Rozvíja schopnosti a zručnosti, utvára predpokaldy na ďaľšie vzdelávanie a zabezpečuje výchovu v zmysle zásad ľudskosti a demokracie. 

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou sv. Andreja - Svorada a Benedikta
    Braneckého 4, 911 01 Trenčín
  • +421 032/6529406, 6525866

Fotogaléria