Navigácia

Materská škola

Kontakt

Vedenie školy: Mgr. Monika Oprchalová, riaditeľka školy
Mgr. Daniela Škúciová, zástupkyňa riaditeľky školy pre materskú školu
Adresa: ZŠ s MŠ sv. Andreja-Svorada a Benedikta
Braneckého 4
91101 Trenčín
Email: cmsbraneckeho@gmail.com
Telefón: 0910 842 957 (MŠ)
0908 762 899 (zástupkyňa riaditeľky školy)

Vitajte

 

Vitajte na web stránke MŠ sv. Andreja Svorada a Benedikta

Jedálny lístok

Naša materská škola

Naša materská škola


Materská škola sv. Andreja - Svorada a Benedikta v Trenčíne 

ako súčasť Základnej školy sv. Andreja - Svorada a Benedikta sa nachádza v centre mesta Trenčín. Jej zriaďovateľom je Rímskokatolícka Cirkev, biskupstvo Nitra. Materská škola je trojtriedna, s vyučovacím jazykom slovenským. Poskytuje predprimárne vzdelávanie deťom vo veku od 3 rokov do 6 rokov. Kapacita materskej školy je 62 detí.

Nachádza sa  v ľavom  bloku  budovy ZŠ, má samostatný bezbariérový vchod. Zo šatne pre deti je priamy vstup do prvej triedy so zaradením detí vo veku od 5 do 6 rokov. Trieda slúži ako herňa a spálňa so vstupom do vlastných hygienických zariadení.  Druhá trieda so zaradením detí vo veku od 3 do 4 rokov je prístupná z druhej šatne a slúži ako herňa. Je prepojená s hygienickými priestormi a spálňou. Obe triedy sú prepojené centrálnou chodbou, ktorou sa deti presúvajú do samostatnej jedálne. Na prízemí sa nachádzajú sociálne zariadenia pre zamestnancov, šatňa pre nepedagogických zamestnancov, jedáleň a sklad. Tretia trieda so zaradením detí vo veku od 3 do 6 rokov sa nachádza na poschodí, má samostatnú spálňu a hygienické zariadenie. Na poschodí sa tiež nachádza šatňa a zborovňa pre pedagogických zamestnancov. MŠ má aj druhý samostatný hospodársky vchod v pravej časti objektu. Slúži pre ostatných zamestnancov školy a na zásobovanie výdajne stravy.

Pobyt vonku deti trávia na dvore, ktorý je spoločný so ZŠ (využívame ho na vozenie na bicykloch, odrážadlách, na loptové a iné pohybové hry) alebo na detskom ihrisku, ktorý je vedľa budovy MŠ, oplotený a zatrávnený, nachádza sa v ňom altánok a herné prvky (hojdačky, preliezky, šmýkalka). Radi tiež využívame možnosť vychádzok do blízkeho okolia či do prírody (lesopark Brezina, povodie Váhu alebo do mesta (Mierové námestie, Trenčiansky hrad)

Predprimárne vzdelávanie v MŠ sv. Andreja-Svorada a Benedikta sa uskutočňuje podľa  Školského vzdelávacieho programu „Benedikt“, v súlade so ŠVP, prerokovaného Pedagogickou radou a Radou školy. ŠkVP je vypracovaný podľa usmernení a predpisov školského zákona  č. 245/2008 Z. z. o výchove  a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov čl. I § 7 ods. 1 až 9.

 

Organizácia dňa

Denný poriadok výchovno-vzdelávacieho procesu v MŠ sv. Andreja-Svorada a Benedikta v Trenčíne

 

 

ČAS

ČINNOSTI

6.30 – 8.45

6.30 – 9.15

1M , 2M

3M

PRÍCHOD DETÍ DO MŠ, HRY A ČINNOSTI PODĽA VÝBERU DETÍ, VZDELÁVACIA AKTIVITA

MODLITBA, RANNÝ KRUH, ZDRAVOTNÉ CVIČENIE, ČINNOSTI ZABEZPEČUJÚCE ŽIVOTOSPRÁVU, OSOBNÁ HYGIENA

8.45 – 9.15

9.15 – 9.45

1M, 2M

3M

DESIATA

9.15 – 9.45

9.15 – 10.15

9.45 – 10.45

1M

2M

3M

 

HRY A ČINNOSTI PODĽA VÝBERU DETÍ, VZDELÁVACIA AKTIVITA, ČINNOSTI ZABEZPEČUJÚCE ŽIVOTOSPRÁVU, OSOBNÁ HYGIENA

9.45 – 11.30

10.15 – 12.00

10.45 – 12.30

1M

2M

3M

PRÍPRAVA NA POBYT VONKU, POBYT VONKU, VZDELÁVACIA AKTIVITA, ČINNOSTI ZABEZPEČUJÚCE ŽIVOTOSPRÁVU, OSOBNÁ HYGIENA

11.30 – 12.00

12.00 – 12.30

12.30 – 13.00

1M

2M

3M

 

OBED

12.00 – 14.30

12.30 – 14.30

13.00 – 15.00

1M

2M

3M

 

PRÍPRAVA NA ODPOČINOK, ODPOČINOK, ČINNOSTI ZABEZPEČUJÚCE ŽIVOTOSPRÁVU

 

14.30 – 15.00

1M

2M

3M

 

OLOVRANT

15:00 – 16.30

HRY A ČINNOSTI PODĽA VÝBERU DETÍ , VZDELÁVACIA AKTIVITA, POBYT VONKU

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou sv. Andreja-Svorada a Benedikta
    Braneckého 4, Trenčín
  • +421 911 133 221

Fotogaléria