Navigácia

Materská škola

 

Materská škola sv. Andreja-Svorada a Benedikta

 

K 1.9.2017 došlo k spojeniu MŠ sv. Andreja-Svorada a Benedikta so ZŠ sv. Andreja-Svorada a Benedikta a vznikla ZŠ s MŠ škola sv. Andreja-Svorada a Benedikta (jej súčasti materská škola), ktorej zriaďovateľom je Rímskokatolícka Cirkev, biskupstvo Nitra.

Materská škola je od šk. roku 2018/2019 trojtriedna. Poskytuje predprimárne vzdelávanie deťom vo veku od troch rokov do šiestich rokov a deťom, ktoré pokračujú v plnení povinnej predškolskej. Po dohode so zákonným zástupcom dieťaťa poskytuje aj možnosť poldenného predprimárneho vzdelávania.  Kapacita materskej školy je 62 detí.

 

Nachádza sa ľavom  bloku  budovy ZŠ, so samostatným bezbariérovým vchodom. Zo šatne pre deti je priamy vstup do prvej triedy so zaradením detí vo veku od 5 do 6 rokov. Trieda slúži ako herňa a spálňa so vstupom do vlastných hygienických zariadení.  Druhá trieda so zaradením detí vo veku od 3 do 4 rokov je prístupná z druhej šatne a slúži ako herňa. Je prepojená s hygienickými priestormi a spálňou. Obe triedy sú prepojené centrálnou chodbou, ktorou sa deti presúvajú do samostatnej jedálne. Na prízemí sa nachádzajú sociálne zariadenia pre zamestnancov, sklad. Tretia trieda so zaradením detí vo veku od 3  do 6 rokov (spravidla sú tu deti 4-6ročné) sa nachádza na poschodí so samostatnou spálňou i hygienickými priestormi. Na poschodí sa nachádza aj zborovňa pre zamestnancov. MŠ má aj druhý samostatný hospodársky vchod v pravej časti objektu. Slúži pre ostatných zamestnancov školy a na zásobovanie výdajne stravy.

Pobyt vonku deti trávia na dvore, ktorý je spoločný so ZŠ (využívame ho na vozenie na bicykloch, odrážadlách, na loptové a iné pohybové hry) alebo na detskom ihrisku, ktorý je vedľa budovy MŠ, oplotený a zatrávnený, nachádza sa v ňom altánok a herné prvky (hojdačky, preliezky, šmýkalka). Takmer radi využívame možnosť tráviť veľa času v lesoparku Brezina alebo vychádzkami do mesta či k Trenčianskemu hradu. Keďže je v blízkosti MŠ aj hrádza oddeľujúca mesto od rieky Váh, využívame často možnosť hier v deťmi obĺúbenej „Zátoke pokoja“.

 

Predprimárne vzdelávanie v MŠ sv. Andreja-Svorada a Benedikta sa uskutočňuje podľa  Školského vzdelávacieho programu „Benedikt“, v súlade so ŠVP, prerokovaného Pedagogickou radou a Radou školy. ŠkVP je vypracovaný podľa usmernení a predpisov školského zákona  č. 245/2008 Z. z. o výchove  a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov čl. I § 7 ods. 1 až 9.

 

ROZPIS DENNÝCH ČINNOSTÍ V MŠ :

 

6.30 - 7.55       príchod detí do MŠ v zberných triedach, hry a činnosti podľa výberu detí

8.00 - 8.45       modlitba, ranný kruh + pohybové a relaxačné cvičenie 

8:45 - 9:00       príprava na desiatu

9.00 - 9.30       desiata

9.30 - 10.45     vzdelávacia aktivita + hry a činnosti podľa výberu detí

10.00 - 12.00   príprava na pobyt vonku, pobyt vonku + edukačná aktivita + činnosti zabezpečujúce správnu                                        životosprávu, osobná hygiena

11.30 - 12.50    obed

12.00 - 14.00    príprava na odpočinok, odpočinok + činnosti zabezpečujúce správnu životosprávu

14.30 - 15.30    olovrant

15.00 - 16.30    hry a činnosti podľa výberu detí + edukačná aktivita + pobyt detí vonku

 

Ako vlastne vznikla naša škôlka?

     Ľudia, ktorí sa neboja realizovať svoje sny, dokážu veľa. Jedným z takýchto snov bolo aj zriadenie cirkevnej materskej školy v Trenčíne. Rodičia, ktorí túžili, aby ich deti boli vychované v kresťanskom duchu a vedené k dobru, taktiež vedenie ZŠ spoločne so SOŠPed vnímalo potrebu založenia tejto inštitúcie. Patrili k nim i ľudia, ktorí sami zakúsili takúto výchovu. 

    Každé nové dielo potrebuje niekoho, kto by dal veci do pohybu. Tejto úlohy sa ujal p. dekan Mons. Milan Kupčík, vtedajší trenčiansky farár a Ing. Hana Hulínová, riaditeľka ZŠ a SOŠPed sv. Andreja - Svorada a Benedikta. Vďaka ich úsiliu a námahe sa sen stal skutočnosťou.

     Žiadosť o zaradenie materskej školy do siete škôl bola na MŠVVaŠ SR zaslaná už začiatkom roka 2015. Po získaní súhlasu sa od januára 2016 začali rokovania o uvoľnení časti priestorov budovy na Braneckého ulici, v ktorej sídlila Stredná zdravotnícka škola. Po vzájomných rokovaniach boli tieto priestory v polovici júna uvoľnené.

     16. júna 2016 sa mohlo začať s rekonštrukciou priestorov. Času nebolo veľa, no s pomocou Božou a prácou usilovných robotníkov i dobrovoľníkov sa podarilo toto veľké dielo dokončiť.

     Táto katolícka materská škola ako predškolské zariadenie  poskytuje výchovu a vzdelávanie detí v súlade s učením Katolíckej cirkvi, podporuje osobný rozvoj detí v oblastiach intelektuálnej, telesnej a morálnej. Rozvíja schopnosti a zručnosti, utvára predpokaldy na ďaľšie vzdelávanie a zabezpečuje výchovu v zmysle zásad ľudskosti a demokracie. 

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou sv. Andreja - Svorada a Benedikta
    Braneckého 4, 911 01 Trenčín
  • +421 032/6529406, 6525866

Fotogaléria