Navigácia

Pre deviatakov

Výchovné poradenstvo

Činnosť výchovného poradcu je zameraná na riešenie výchovno-vzdelávacích problémov žiakov. Výchovno-vzdelávacie problémy žiakov rieši v spolupráci s triednymi učiteľmi, vedením školy, psychológom, pedagogicko-psychologickou poradňou.

V oblasti profesijnej orientácie poskytuje:

⇒ pomáha a usmerňuje žiakov a ich rodičov pri výbere strednej školy;

⇒ informuje o možnostiach štúdia na jednotlivých stredných školách;

⇒ umožňuje žiakom stretnutia s náborovými pracovníkmi stredných škôl;

⇒ organizuje žiakom besedy;

⇒ zabezpečuje exkurzie a účasť na prezentáciách stredných škôl;

⇒ spolupracuje s pedagogicko-psychologickou poradňou  v Trenčíne a s ďalšími centrami, ktoré navštevujú naši žiaci;

⇒ podieľa sa na realizácii prevencie sociálno-patologických javov mládeže v spolupráci s koordinátorom prevencie sociálno-patologických javov;

⇒ kontaktuje na CPPPaP rodičov žiakov, ktorí sú nerozhodní pri výbere strednej školy;

⇒ pri výbere využívame program PROFORIENT, ktorý umožňuje simuláciu poradia žiaka na konkrétnej vybranej škole z jeho doterajších výsledkov.

 

Výchovná poradkyňa:            Mgr. Martina Reháková

     Konzultačné hodiny

Utorok: 13:30 - 15:00 hod.

Piatok: 9:00 – 11:00 hod. (alebo po vzajomnej dohode)


TESTOVANIE 5 

Celoslovenské testovanie žiakov piatych ročníkov 2022/2023:

        18. máj 2023


TESTOVANIE 9

Celoslovenské testovanie žiakov deviatych ročníkov 2022/2023:

                                                              22. marec 2023

Bližšie informácie je možné získať priamo na internetovej stránke NÚCEM www.nucem.sk v časti Testovanie 9.


                                                 ! NEPREHLIADNITE !

Dôležité informácie pre žiakov a zákonných zástupcov:

                                                 Prihlášky na stredné školy

Termín podania prihlášok na VŠETKY odbory SŠ (vrátane talentových, osemročných a bilingválnych študijných odborov):

    do 20.3. 2023

 

1. kolo prijímacích skúšok:   

  • netalentové odbory:                     1. termín:  4.5. –   5.5. 2023

                                                              2. termín:   9.5. – 10.5. 2023

 

  • talentové odbory:                         1. termín:  28.4. –   3.5. 2023

                                                              2. termín:   11.5. – 15.5. 2023

 

2. kolo prijímacích skúšok:                                    20.6. – 21.6. 2023

– vyhlasujú stredné školy, ktoré nemajú dostatočný počet študentov

– môžu sa ho zúčastniť žiaci, ktorí sa nedostali na žiadnu strednú školu alebo chcú ísť na inú školu, resp. odbor, ktorý nemá škola naplnený.

Usmernenie k prijímaciemu konaniu na stredné školy pre školský rok 2022/2023
https://www.minedu.sk/usmernenie-k-prijimaciemu-konaniu-na-stredne-skoly-pre-skolsky-rok-20222023/


Informácie súvisiace s profesijnou orientáciou, dotazník záujmov, zručností môžete získať na internetových stránkach: www.svslm.skwww.stredneskoly.euwww.strednaskola.skwww.povolania.euwww.istp.sk, www.skoly-info.skwww.infovek.sk www.svsmi.sk, www.siov.sk

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou sv. Andreja - Svorada a Benedikta
    Braneckého 4, 911 01 Trenčín
  • +421 032/6529406, 6525866

Fotogaléria