Navigácia

Pre deviatakov

Výchovné poradenstvo

Činnosť výchovného poradcu je zameraná na riešenie výchovno-vzdelávacích problémov žiakov. Výchovno-vzdelávacie problémy žiakov rieši v spolupráci s triednymi učiteľmi, vedením školy, psychológom, pedagogicko-psychologickou poradňou.

V oblasti profesijnej orientácie poskytuje:

⇒ pomáha a usmerňuje žiakov a ich rodičov pri výbere strednej školy;

⇒ informuje o možnostiach štúdia na jednotlivých stredných školách;

⇒ umožňuje žiakom stretnutia s náborovými pracovníkmi stredných škôl;

⇒ organizuje žiakom besedy;

⇒ zabezpečuje exkurzie a účasť na prezentáciách stredných škôl;

⇒ spolupracuje s pedagogicko-psychologickou poradňou  v Trenčíne a s ďalšími centrami, ktoré navštevujú naši žiaci;

⇒ podieľa sa na realizácii prevencie sociálno-patologických javov mládeže v spolupráci s koordinátorom prevencie sociálno-patologických javov;

⇒ kontaktuje na CPPPaP rodičov žiakov, ktorí sú nerozhodní pri výbere strednej školy;

⇒ pri výbere využívame program PROFORIENT, ktorý umožňuje simuláciu poradia žiaka na konkrétnej vybranej škole z jeho doterajších výsledkov.

 

Výchovná poradkyňa:            Mgr. Martina Reháková

     Konzultačné hodiny

Utorok: 13:30 - 15:00 hod.

Piatok: 9:00 – 11:00 hod. (alebo po vzajomnej dohode)


 

TESTOVANIE 9 - 2023

 

CELOSLOVENSKÉ TESTOVANIE ŽIAKOV 9. ROČNÍKOV ZŠ T9-2023

Termín testovania: 22.3. 2023       Náhradný termín: 4.4. 2023 

Predmety testovania: matematika a slovenský jazyk a literatúra

Harmonogram:

8.00 - 8.20      - začiatok testovania, úvodné pokyny, rozdanie testov      

8.20 - 9.50      - vypracovanie testu z matematiky

9.50 - 10.20    - prestávka

10.20 - 10.35  - začiatok testovania, úvodné pokyny, rozdanie testov   

10.35 - 11.45  - vypracovanie testu zo slovenského jazyka a literatúry

11.45              - ukončenie testovania

 

Pomôcky: modré guľôčkové pero, rysovacie pomôcky (ceruzka, kružidlo, uhlomer, pravítka) a kalkulačka.

 

Žiaci nesmú používať: mobilné telefóny, tabuľky, iné študijné materiály a pomôcky, vlastnoručne urobené výpisky, prehľady vzorcov, pravidiel a podobne.

 

Integrovaní žiaci majú upravený čas na riešenie testov a môžu pri práci použiť kompenzačné pomôcky (slovníky, vlastné tabuľky a prehľady vzorcov), ktoré používali aj na vyučovaní.

Dĺžka testovania žiakov so ZZ zaradených do 1. skupiny obmedzenia je predĺžená o 15 minút.

Dĺžka testovania žiakov so ZZ zaradených do 2. skupiny obmedzenia je predĺžená o 30 minút.

 

Informácie: https://www2.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/testovanie-9                                  

         


                                                 ! NEPREHLIADNITE !

Usmernenie k prijímaciemu konaniu pre školský rok 2023/2024

1. januára 2022 nadobudla účinnosť novela školského zákona č. 415/2021 Z.z., ktorá upravuje priebeh a organizáciu prijímacieho konania pre školský rok 2023/2024                                                                  

Prijímacie konanie sa bude konať všade prezenčne.                                                                                   

Termíny konania prijímacej skúšky

1. kolo – termíny určuje MŠVVaŠ SR a pre školský rok 2023/24 sú nasledovné:

Talentové odbory (bilingválne gymnáziá a bilingválne obchodné akadémie, umelecké školy) 

1. termín

 od 28. apríla do  3. mája 2023

2. termín

od 11. mája do 15. mája 2023

Stredné športové školy - overenie zdravotnej spôsobilosti

1. fáza:

od 21. marca do 14. apríla 2023

2. fáza:

od 28. apríla do 3. mája 2023

Všetky stredné školy (gymnáziá, OA, HA, všetky odborné stredné školy)

1. termín

4. alebo 5. mája 2023

2. termín

9.alebo 10. mája 2023

 

2. kolo: jún 2023

2. kolo je určené pre žiakov, ktorí sa neumiestnili z rôznych dôvodov v 1. kole prijímacieho konania ani na jednu zvolenú strednú školu (napr. nevyhoveli kritériám SŠ).                                                                                     

O 2. kole rozhoduje riaditeľ školy po prerokovaní v pedagogickej rade, oznam o konaní 2. kola zverejní na webovom sídle školy do 6. júna 2023.

Riaditelia SŠ zverejnia podmienky prijatia na štúdium na webovom sídle  školy:  kritériá, formu, obsah, rozsah prijímacej skúšky a ostatné podmienky  prijatia.                                                    

Termín: do 30.11. 2023

Kritériá môžu obsahovať aj podmienky pre prijatie bez prijímacej skúšky pre odbory, v ktorých sa získava úplné stredné všeobecné vzdelanie (to sú gymnáziá), ak uchádzač v externom testovaní dosiahol úspešnosť najmenej 90% v každom predmete T9 (MAT, SJL), pre odbory, v ktorých sa získava úplné stredné odborné vzdelanie, ak uchádzač v externom testovaní dosiahol úspešnosť najmenej 80% v každom predmete T9.

Proces podávania prihlášok na stredné školy v školskom roku 2023/2024 budeme realizovať elektronicky prostredníctvom školského informačného systému bez podpisu zákonného zástupcu.   
Poradie záujmu je informačné pre riaditeľov SŠ, uchádzač stále bude mať možnosť potvrdiť rozhodnutie o prijatí na vzdelávanie v ktorejkoľvek zo škôl, na ktorú bol prijatý.

Link na zverejnené dokumenty: https://www.minedu.sk/prijimacie-konanie-na-stredne-skoly/

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou sv. Andreja - Svorada a Benedikta
    Braneckého 4, 911 01 Trenčín
  • 0909250461

Fotogaléria