Navigácia

Školský psychológ

Vážení rodičia, milí žiaci.

V našej škole, je každý štvrtok, v čase od 8.00 – 10.00 hod. k dispozícii: ŠKOLSKÝ PSYCHOLÓG.

Mgr. Lukáš Druso                                                                 lukas.druso@gmail.com

V čom môže byť pre všetkých účastníkov výchovno-vzdelávacieho procesu nápomocný?

Napríklad:

O psychologické služby školského psychológa môže požiadať:

- žiak prostredníctvom triedneho učiteľa, výchovného poradcu alebo osobne.
- rodič žiaka prostredníctvom triedneho učiteľa, osobne alebo emailom (je potrebné dopredu si dohodnúť čas stretnutia prostredníctvom emailu).
- učiteľ osobne počas času školského psychológa stráveného v škole...

Žiaci ho môžu vyhľadať ak:
- sa potrebujú o niečom porozprávať a vyjasniť si niektoré veci a nevedia, komu sa zdôveriť.
- ak im nejde učenie tak, ako by chceli.
- ak ich trápi akýkoľvek problém, s ktorým si nevedia rady.
- ak prežívajú ťažké obdobie.
- ak ich trápi tréma, strach zo skúšania alebo písomky.
- ak chcú lepšie spoznať seba samých a pracovať na osobnom raste.
- ak majú pocit, že sa im nič nedarí.
- ak ich spolužiak/čka priateľ/ka, kamarát/ka má problém, s ktorým by mu / jej chceli pomôcť, no nevedia ako.
- ak ich trápi rodinná situácia alebo vzťahy so spolužiakmi, kamarátmi alebo učiteľmi.
- ak im niekto ubližuje.
- ak sa rozhodujú o svojom budúcom povolaní a nevedia, ktorú školu zvoliť.
- ak sa chcú porozprávať o niečom inom čo ich trápi.

Rodičia ho môžu kontaktovať, ak:
- chcú konzultovať a výchovné problémy svojich detí.
- ak má ich dieťa akékoľvek psychické problémy.
- ak sa potrebujú uistiť o voľbe strednej školy pre svoje dieťa.

Učitelia ho môžu vyhľadať, ak:
- chcú riešiť vzdelávacie alebo výchovné problémy žiakov.
- ak hľadajú spôsob ako zlepšiť atmosféru v triede a vzťahy so žiakmi...


Priebeh spolupráce so školským psychológom:

Práca s deťmi buď skupinovo v rámci triednických hodín a tematických skupinových aktivít alebo individuálne na základe potreby dieťaťa samotného alebo žiadosti rodiča či učiteľa.
Ďalšia spolupráca sa odvíja od konkrétnej potreby. Môže mať podobu jednorazovej konzultácie alebo dlhodobej spolupráce. Prebieha na základe súhlasu konkrétneho žiaka a jeho rodičov a dohody so školským psychológom. Obsah konzultácií je dôverný.

Náplň práce školského psychológa:

Diagnostická činnosť:

Orientačná diagnostika zameraná na zisťovanie príčin školskej neúspešnosti alebo vyhľadávanie nadaných žiakov.

Intervenčná činnosť:

Vytváranie podmienok pre uskutočňovanie pozitívnych zmien v osobnosti žiaka vo vzťahu k spolužiakom, učiteľom, rodičom, ako aj ku škole a učeniu.
Spolupráca s pedagógmi a rodičmi pri zmierňovaní problémov.
Pomoc učiteľom a rodičom pri spracovaní ich postojov a prežívania, ktoré sa u nich objavujú v súvislosti s určitými prejavmi správania u detí.
Intervenčné programy stimulujúce zdravý osobný rast žiakov.

Preventívna činnosť:

Pozorovanie žiakov v triedach za účelom odhalenia prípadných problémov.
Preventívne programy podporujúce zdravý rozvoj osobnosti žiaka a programy prevencie sociálno-patologických javov.
Realizácia prieskumov a anonymných ankiet s cieľom zistenia výskytu nežiadúcich javov a skvalitnenia podmienok v škole.

Poradenská činnosť:

Konzultácie s rodičom, žiakom a učiteľom, pomoc pri integrácii žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a ich zapojení do vzdelávacieho procesu v škole.

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou sv. Andreja - Svorada a Benedikta
    Braneckého 4, 911 01 Trenčín
  • 0909250461

Fotogaléria