Navigácia

 • SPRIEVODCA ŠKOLSKÝM ROKOM 2021/2022

  SPRIEVODCA ŠKOLSKÝM ROKOM 2021/2022
 • OZNAM PRE OSOBY VSTUPUJÚCE DO OBJEKTU ŠKOLY A ŠKOLSKÉHO ZARIADENIA

  OZNAM PRE OSOBY VSTUPUJÚCE DO OBJEKTU ŠKOLY A ŠKOLSKÉHO ZARIADENIA

  Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom ochorenia COVID-19 (neprimeraná únava, bolesť hlavy a tela, zvýšená telesná teplota, kožná vyrážka, nádcha, bolesť hrdla, strata čuchu a chuti, kašeľ, sťažené dýchanie, známky ochorenia tráviaceho traktu bolesť brucha, vracanie, hnačka), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy a školského zariadenia. Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať lekára.

  Po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov) rodič predkladá „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ dieťaťa/žiaka.

  Návštevník školy a školského zariadenia môže vstúpiť len so súhlasom riaditeľa a musí sa preukázať „Písomným vyhlásením o bezpríznakovosti pre návštevníka“

 • OPATRENIA V ŠK. ROKU 2021/2022

  OPATRENIA V ŠK. ROKU 2021/2022

  Pri nástupe žiakov do školy nebude test podmienkou, no pre tých, ktorí majú záujem, rezort školstva poskytne bezplatne PCR kloktacie testy. Ďalej žiakom základných škôl, ktorých rodičia prejavia záujem, budú poskytnuté prostredníctvom štátnych hmotných rezerv antigénové testy na dobrovoľné samotestovanie doma. 

  Na obidva bezplatné druhy testov môžu rodičia prihlásiť svoje dieťa do 25.08. 2021 prostredníctvom aplikácie EduPage. (usmernenie nižšie)

  Rúška:

  Na pôde školy je povinné mať prekrytie dýchacích ciest rúškom (žiak má 2 x rúško a 1 papierové vrecko na uloženie už použitého rúška). Žiaci nosia rúško všade vo vnútorných priestoroch základnej školy, okrem externých priestoroch školy, kde prebieha výchovno - vzdelávací proces. Povinnosť nosenia rúšok vzniká na základe vyhlášky vyhláška 237

  Bezpríznakovosť:

  Pri prvom nástupe do školy a po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov) rodič predkladá "Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti" žiaka. Vyhlaseni_o_bezpriznakovosti.docx

  Návod, ako poslať tlačivo o bezpríznakovosti prostredníctvom Edupage: https://help.edupage.org/?lang_id=2&p=u1/u21/u1594/u2462

  Žiak s príznakmi musí zostať doma. Pokiaľ rodič nevie vylúčiť príznaky, kontaktuje detského lekára. 

  Nástup do školy:

  Príchod žiakov do školy:
  ● ranné meranie teploty žiakov pri vstupe do základnej školy;
  ● dezinfekcia rúk.

  Na začiatku školského roka ministerstvo umožní dobrovoľné testovanie žiakov v školách. Základné školy majú možnosť PCR testovania kloktacími testami:

  - zisťovanie záujmu rodičov školou prebieha od 18.08. 2021 do 25.08. 2021,

  - testovanie kloktacímu PCR testami na školách alebo doma bude prebiehať v termíne od 02.09.2021 do 05.09. 2021 (výsledok testu do 72 hod.)

  Samotestovanie:

  Možnosť dobrovoľného samotestovania Ag testami v domácom prostredí (odporúčame v pondelok a štvrtok ráno pred nástupom do školy):

  - každý žiak, ktorého rodič prejaví záujem, dostane sadu 25 ks testov na domáce testovanie,

  - zisťovanie záujmu rodičov o samotestovanie škola vykonáva od 18.08. 2021 do 25.08. 2021.

  V prípade pozitívneho výsledku žiak zostáva doma a rodič:

  - kontaktuje detského lekára, ktorý mu stanoví ďalší postup,

  - oznámi škole, že žiak mal pozitívny výsledok Ag testu.

  Možnosť Ag testovania môžu využiť všetci žiaci, aj zaočkovaní a aj tí, ktorí prekonali ochorenie COVID-19.

  Protilátky:

  Pokiaľ žiak nebol testovaný PCR testom a nemá výnimku z karantény, môže všeobecný lekár pre deti a dorast indikovať vykonanie testu na protilátky proti ochoreniu COVID-19:

  - po ukončení 14-dňovej karantény žiaka po kontakte s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19,

  - po pozitívnom výsledku samotestovania Ag testom.

  Výnimky z karantény:

  Výnimku z karantény v prípade výskytu osoby pozitívnej na ochorenie COVID-19 v triede si môžu uplatniť:

  - žiaci, ktorí prekonali ochorenie COVID-19 za posledných 180 dní (na základe výsledku PCR testu, Ag testu, testu na protilátky),

  - plne zaočkovaní žiaci alebo žiaci zaočkovaní 1. dávkou do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19.

  Za žiaka môže rodič oznámiť škole výnimku z karantény predložením "Oznámenie o výnimke z karantény". 

  Ospravedlnenie dochádzky:

  Rodič môže svojim rozhodnutím ospravedlniť žiaka na 5 po sebe idúcich vyučovacích dní. Pri absencii viac ako 5 po sebe idúcich vyučovacích dní z dôvodu ochorenia musí predložiť "Potvrdenie o chorobe" od detského lekára, v opačnom prípade pôjde o neospravedlnenú neprítomnosť na vyučovaní, ktorá môže mať za následok zhoršenú známku zo správania, prípadne nutnosť vykonať komisionálne skúšky.

  V prípade opakovanej absencie žiaka bude túto absenciu škola v spolupráci s Úradom práce prešetrovať dôvody týchto absencií.OČR:

  Rodič má nárok na ošetrovné (OČR) ak riaditeľ školy alebo regionálny úrad verejného zdravotníctva rozhodol o prerušení vyučovania v triede žiaka do 11 rokov, alebo ak žiak vyžaduje celodenné ošetrovanie na základe potvrdenia detského lekára. Ak rodič nechá žiaka doma na základe vlastného rozhodnutia, nárok na OČR mu nevzniká. 

  Na stránke nájdete na stiahnutie "Vyhlásenie o bezpríznakovosti" a "Oznámenie o výnimke z karantény".

  Oznámenie o výnimke z karantény

  Vyhlásenie o bezpríznakovosti

   

  Prihlasovanie na kloktacie testy a samotesty:

  Škola môže zistiť záujem o domáce AG samotesty pre žiakov prostredníctvom prihlasovania sa na akciu cez Edupage.

  Vážení rodičia!

  Začiatok nového školského roka sa blíži. S nástupom do školy budú spojené niektoré špecifiká, ktoré po minulé roky neboli. Podľa Školského semaforu vydaného ministerstvom školstva je dôrazne odporúčané v záujme zachovania zdravia a bezpečnosti žiakov a zamestnancov absolvovať testovanie na Covid – 19.Testovanie je ÚPLNE DOBROVOĽNÉ a je možné dvoma formami:

  1. Kloktacie PCR testy - na začiatku školského roka – prebehnú v škole alebo v domácom prostredí v období od 02.09.2021 – do 05.09.2021. Presný deň Testovania Vám oznámime až po dohode s dodávateľmi testov po 30.auguste 2021. Vzorku vyhodnotí certifikované laboratórium a zákonný zástupca žiaka sa výsledok dozvie do 72 hodín. (aby ste mali predstavu, ako takýto test prebieha, kliknite na: https://testujemeskoly.sk/ ) Na doručenie výsledku musí byť laboratóriu poskytnuté telefónne číslo a e-mail zákonného zástupcu. Bez toho nie je možné test vyhodnotiť.Podrobné informácie sa dozviete na: https://www.minedu.sk/kloktacie-testy-na-skolach/

  2. Antigénové testy – samotestovanie v domácom prostredí v priebehu školského roka (rodič žiaka, ktorý o to požiada cez školu, dostane sadu 25 ks testov, ktoré môže preventívne používať v priebehu roka alebo ak sa u žiaka prejavia príznaky ochorenia) Distribúciu oboch typov testov bude zabezpečovať škola. Preto je nevyhnutné, aby ste nám v čo najkratšom čase oznámili svoj záujem, resp. nezáujem o testovanie – najneskôr do 25.08.2021 do 14:00 hod. (správy po tomto termíne nebudú zahrnuté do sumáru žiadateľov o testy).

  Svoj záujem o PCR testovanie, antigénové testy (sada 25 ks), alebo obe možnosti nám oznámte:

  a) hlasovaním cez svoj účet na EDUPAGE          alebo            b) e-mailom na: miroslava.adamcova@zsasbtn.sk.

  Svoju voľbu prosíme vyplniť cez: ľavá lišta - komunikácia - prihlasovanie - pridelené akcie na vyplnenie - zvlášť vyplniť kloktacie testy a zvlášť samotesty.

  Rodičom budúcoročných prvákov sme informácie zaslali na ich mail. 

  Rodičia budúcich prvákov v prípade záujmu o kloktacie testy, nahlásia svoj záujem: telefonicky - p. zástupkyni, na tel. č. 0903 98 26 56, príp. na e-mail: miroslava.adamcova@zsasbtn.sk.

  samodiagnosticky-test-navod-na-pouzitie_(1).pdf

  Sprievodca-samotestovanie-Covid-19.pdf

 • AKO BUDE VYZERAŤ ŠKOLSKÝ ROK 2021/2022

  Ministerstvo školstva za účelom udržať bezpečné prostredie v školách a školských zariadeniach zostavilo manuál ŠKOLSKÝ SEMAFOR v školskom roku 2021/2022, ktorý stanovuje základné prevádzkové podmienky škôl a školských zariadení, vrátane špecifík dodržiavania protiepidemických opatrení a odporúčaní počas pandémie ochorenia COVID-19.

  Verzia 1.0 manuálu predstavuje prehľad opatrení k 01.09. 2021 vychádzajúc z platnej legislatívy, COVID Automatu schváleného vládou SR dňa 10.08.2021 a vyhlášok Úradu verejného zdravotníctva SR zverejnených 12.08. 2021.

  Po novom:

  Ministerstvo nebude zatvárať školy plošne. 

  Test nebude podmienkou na nástup do školy.

  Pri pozitívnom prípade sa bude postupovať podľa pravidiel Úradu verejného zdravotníctva.

  O ďalšom postupe Vás budeme informovať priebežne. 

  Informácie nájdete aj na webe:

  https://www.ucimenadialku.sk/

  Podmienky na otvorenie školy a jej prevádzku nájdete na https://www.minedu.sk/skolsky-semafor.

 • INFORMÁCIE O STRAVOVANÍ V ŠJ OD 01.09. 2021

  INFORMÁCIE O STRAVOVANÍ V ŠJ OD 01.09. 2021

  Vážení rodičia, milí stravníci!

  PRIPOMÍNAME, že dotácie na obedy pre deti končia.

  Ako sme vás informovali, od augusta 2021 sa mení spôsob úhrady stravy (dotované obedy nahradí zvýšený daňový bonus). Rodičia, ktorí si uplatnia zvýšený daňový bonus, platia stravné pre žiakov v plnej výške.

  Platby za stravu od: 02.09. 2021

                                     Denne                   Réžia                      Mesačný poplatok

  ZŠ 1. – 4.  roč.        1,21 €                   0,40 €                         32,20 €

  ZŠ 5. – 9.  roč.        1,30 €                   0,40 €                         34 €

  Platbu treba uhradiť vždy do 20-eho v mesiaci za aktuálny mesiac na účet školskej jedálne: IBAN SK47 1111 0000 0011 8089 2011

  KS: 0308                               V.S:  ZSASB / trieda stravníka (do poznámky meno stravníka)

  Všetky potrebné informácie nájdete v ľavom menu, v sekcii ŠKOLSKÉ STRAVOVANIE

  Prihlášku na stravovanie pre nových stravujúcich sa žiakov: prvákov (ZŠ) a nových záujemcov o stravu: Prihlaska_na_stravovanie_ZSsMS_ASB_TN.docx (na ktorej sú uvedené všetky potrebné informácie) vyplňte a zašlite na adresu: stravenky@hees.sk

  Upozorňujeme všetkých rodičov žiakov, ktorí sa v ŠJ už stravovali v minulom školskom roku a o obedy od septembra 2021, v šk. roku (2021/2022) ďalej nemajú záujem, aby sa zo stravy odhlásili, nakoľko prihláška na stravu žiaka je platná počas celého jeho štúdia na škole.

  Dotácia na obedy (v hodnote: 1,30 €) pre žiakov ZŠ bude len pre vybrané skupiny žiadateľov, v prípade, že:

  - zákonný zástupca nepoberá daňový bonus na dieťa.

  - zákonný zástupca je poberateľ príspevku v hmotnej núdzi. Potvrdenie vydáva automaticky UPSVaR.

  - príjem rodiny je pod úrovňou životného minima.

  Po zvážení všetkých okolností prosíme tých rodičov, ktorí sa rozhodnú pre poberanie dotácie na stravu, alebo si nemôžu uplatniť nárok na zvýšený daňový bonus (týka sa to najmä tých rodičov, ktorí sú obaja nezamestnaní, dôchodcovia alebo bez zdaniteľného príjmu), aby do 13.08. 2021 do 11:00 hod. doručili ZŠ s MŠ sv. Andreja – Svorada a Benedikta: Čestné vyhlásenie  o neuplatnení si nároku na zvýšený daňový bonus (tlačivo je v prílohe) spolu s potvrdením ÚPSVaR, že dieťa žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo jej príjem je najviac vo výške životného minima. Škola následne postúpi dokumentáciu zriaďovateľovi.

  cestne_vyhlasenie_stravovanie_.docx

  Prihlaska_na_stravovanie_ZSsMS_ASB_TN.docx

 • POPLATOK ZA POBYT DIEŤAŤA V ŠKD - ČÍSLO ÚČTU

  POPLATOK ZA POBYT DIEŤAŤA V ŠKD - ČÍSLO ÚČTU

  Vážení rodičia,

  Poplatok za pobyt dieťaťa je do konca kalendárneho roka nezmenený: 5 € / mesiac.

  Číslo účtu: SK76 0200 0000 0041 7984 2651

  VS: dátum, za ktorý mesiac platbu hradíte

  Poznámka: uveďte meno a priezvisko dieťaťa/ poplatok ŠKD.

  Prihláška dieťaťa do ŠKD: Ziadost_o_prijatie_do__skolskeho_klubu_deti.docx

  Všetky ostatné tlačivá, nájdete v hornom menu, v sekcii: ŠKD.

 • ZOŠITY NA ŠKOLSKÝ ROK 2021/2022 PRE OBA STUPNE ZŠ

  ZOŠITY NA ŠKOLSKÝ ROK 2021/2022 PRE OBA STUPNE ZŠ

  Vážení rodičia, v budúcom šk. roku (2021/2022) budú žiaci školy potrebovať tieto školské pomôcky: 

   

   Zosity_pre_1.stupen_ZS_na_skolsky_rok_2021-2022.pdf

   

  Zosity_pre_2._stupen_ZS__na_sk._rok_2021_2022.pdf

 • DÔLEŽITÝ OZNAM - DOTÁCIA NA STRAVOVANIE

  DÔLEŽITÝ OZNAM - DOTÁCIA NA STRAVOVANIE

  Vážení rodičia!

        Dňa 01.08. 2021 nadobudnú účinnosť nasledovné právne úpravy zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov. (tzv. OBEDY ZADARMO). Vyššie uvedené právne úpravy od nového školského roku 2021/2022 prinášajú nasledovné zmeny v poskytovaní dotácií na stravu: ukončenie plošného poskytovania dotácií na stravu v ZŠ a poslednom ročníku MŠ (obedy zadarmo). Bližšie info tu: INFO_pre_ziadatelov.docx 

  Na dotáciu na stravu vo výške 1,30 € / deň majú deti, ktoré /ktorých:

  1. Zákonný zástupca nepoberá daňový bonus na dieťa.

  2. Zákonný zástupca je poberateľ príspevku v hmotnej núdzi. Potvrdenie vydáva automaticky UPSVaR.

  3. Príjem rodiny je pod úrovňou životného minima.

  Rodič si musí požiadať o posúdenie UPSVaR a potrebuje k tomu potvrdenie o príjme od zamestnávateľa.

  Žiadame rodičov žiakov Základnej školy, a rodičov detí navštevujúcich posledný ročník MŠ, ktorí budú mať nárok na dotáciu na stravu, aby to nahlásili e-mailom na adresu: ekonom@pasatn.sk, do 31.07. 2021. 

  Zároveň je potrebné do uvedeného dátumu doručiť do školy (alebo vhodiť do poštovej schránky na dverách SOŠP - vchod od "sestričiek"):

  • potvrdenie, že dieťa žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi,
  • potvrdenie, že dieťa žije v domácnosti, ktorej príjem je najviac vo výške sumy životného minima,
  • Čestné vyhlásenie o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa, ktoré dovŕšilo šesť rokov veku a nedovŕšilo 15 rokov veku, žijúce s daňovníkom v domácnosti tu: cestne_vyhlasenie_stravovanie.docx je nutné vypísať a odovzdať zriaďovateľovi školy (v zastúpení: ZŠ s MŠ sv. Andreja - Svorada a Benedikta)

           Škola následne na základe doručených potvrdení o HN, o ŽM, čestných vyhlásení požiada o pridelenie dotácie na týchto žiakov.

        Rodičia žiakov ZŠ, ktorí na dotáciu nemajú nárok a budú mať v školskom roku 2021/2022 záujem o stravovanie pre svoje dieťa, vyplnia v septembri 2021 prihlášku na stravovanie v školskej jedálni, pričom za obedy budú hradiť stanovený poplatok.

  Informácie poskytne: p. A. Juricová - Základná škola (032/6529406)

  K stiahnutiu tu: cestne_vyhlasenie_stravovanie.docx

 • LETNÁ ŠKOLA – DEŇ PIATY

  Posledný deň sa niesol v športovom duchu. Pre žiakov bol pripravený celodenný program, počas ktorého si mohli vybrať medzi 11 športovými stanoviskami, medzi pohybovými hrami aj súťažami. Aktivita v živote dieťaťa je nevyhnutná pre jeho zdravý fyzický aj osobnostný rozvoj. Našim zámerom bolo, aby si deti samé obľúbili a zažili zábavu pri pohybe, čím sa posilní ich túžba po športe aj po skončení športového dňa.

  Čo dodať záverom?

  Pre žiakov to bol veríme, plnohodnotne strávený prázdninový týždeň, s množstvom podnetných aktivít. Život v spoločenstve rovesníkov, upevňovanie vzťahov a budovanie priateľstiev...

  A pre nás – organizátorov, radosť z toho, že deťúrencom sa pobyt v prázdninovo – letnej škole páčil a program ich obohatil.

  Ďakujeme všetkým pani učiteľkám, pánom učiteľom, žiakom za aktívnu účasť a veľkú chuť po objavovaní, poznávaní..., rodičom za dôveru, že svoje deti aj počas dní školského voľna zverili do našich rúk. (no nielen do našich)

  Boli sme počas celých dní v rukách Božích...

  Pán Boh odplať ešte raz všetkým!

 • LETNÁ ŠKOLA ŽIJE NAPRÍKLAD AJ POKUSMI...

 • LETNÁ ŠKOLA – DEŇ ŠTVRTÝ

  LETNÁ ŠKOLA – DEŇ ŠTVRTÝ

  Vo štvrtok účastníci Letnej školy navštívili neveľké kúpeľné mesto, Trenčianske Teplice, ktoré je obkolesené Strážovskými vrchmi, ležiace asi 15 km severne od Trenčína, v údolí potoka Teplička. Do tohto mestečka každoročne prichádzajú hostia za pokojným lesným prostredím, ale v prvom rade za zdravím. Podľa starej povesti liečivé pramene objavil chromý pastier pri hľadaní zatúlanej ovečky. Našiel malé jazierko s horúcou vodou, z ktorého sa šíril sírový zápach a po niekoľkých kúpeľoch v ňom sa uzdravil... Deťúrence sa prešli po promenáde v centre mesta až do krásneho parku, s jazerom. Obdivovali krásnu prírodu, kúpeľné domy, ale dosýta sa aj vyšantili. Domov prišli príjemne unavení a opäť s nádhernými a nezabudnuteľnými zážitkami.

 • LETNÁ ŠKOLA - DEŇ TRETÍ

  Dnes bolo pre našich žiakov pripravených opäť viacero aktivít. 

  Vyskúšali si, aké je byť keramikárom, pracovali s hlinou, vyrobili si nádherné výrobky, stavali z Lega, no nielen to. Čo - to sa od pána učiteľa aj o tejto obľúbenej stavebnici dozvedeli. 

  Na ďalšom stanovišti ich čakali zaujímavé pokusy, a odvážni tretiaci s pani učiteľkami absolvovali cyklovýlet. 

  😉 Dnešný deň bol tak opäť plný nezabudnuteľných zážitkov. 🙏🏻❤️

  Ďakujeme za vašu priazeň a podporu. ... Ako aj za to, že naše spoločné zážitkové aktivity podporujete modlitbou. Zajtra nás čaká celodenný výlet. So zážitkami sa s vami opäť radi podelíme. 😊

 • LETNÁ ŠKOLA - DEŇ DRUHÝ (1)

  V utorkový, prázdninovo - školský deň, bolo pre naše deťúrence pripravených množstvo pútavých aktivít, vychádzok, hier, ale čo-to aj z opakovania učiva školského roka, zábavnou formou.

  Pri odchode domov si pospevovali, ale aj mávali v šatni a odkazovali spolužiakom, ako sa na nich zajtra tešia.

  Ale verte nám, aj my, učitelia, sa veľmi tešíme na nich. Dodali nám energiu a "preniesli na nás svoju detskú radosť"... Sme za všetkých vďační. Je to pre nás, požehnaný a milostivý čas... (praje nám i počasie) Obdobie strávené prípravou aktivít a programu tohto úžasného týždňa, stálo za to. Tešíme sa na štvrtkový celodenný výlet, ako aj na športový deň, ktorý bude spojený s diskotékou.

  ... tak opäť zajtra.

 • LETNÁ ŠKOLA - DEŇ DRUHÝ (2)

  A aké aktivity na detičky čakali?

  Tak napríklad: Účastníci sa rozdelili do 3 tímov. Na chodník si obkreslili postavu. Jeden tím mal vytvoriť kostru, druhý a tretí - vnútorné orgány človeka, pozostávajúce z prírodných materiálov. Žiaci si následne výtvory vyhodnotili, čo-to si o ľudskom tele aj povedali.

  Druhá aktivita: nájsť vonku čo najviac odtieňov zelenej farby na rastlinách, prírodninách. Deti naďalej ostali v 3 tímoch, súťažili, kto nájde viac. Na záver mal každý tím vytvoriť a napísať, čo najviac odtieňov zelenej. Vznikli tak doteraz neexistujúce, nové slová. Tím, ktorý ich vymyslel najviac, vyhral. Na tejto aktivite sa naučili tvoriť nové slová, dozvedeli sa, že odtiene farieb sa píšu spolu. Napríklad: šrekovozelená, korytnačkovozelená..., všetky možnosti boli správne.

  3. Aktivita - vytvoriť model pľúc. Pomôcky: plastová fľaša, balóny, slamky, plastelína, nožničky, lepiaca páska. Deti si vytvorili model fungovania pľúc. Videli, ako funguje bránica, pľúca a ako s nasáva vzduch do pľúc. To sú len niektoré, zo zrealizovaných, pripravených aktivít. Iná skupina detí razila mince..., no veľa sa súťažilo, jednoducho, zažili sme kopec zábavy.

  Tešíme sa na tretí deň.

 • LETNÁ ŠKOLA – DEŇ PRVÝ

  Od pondelka, 9. augusta 2021 - do piatku, 13. augusta 2021 v Základnej škole privítame 36 žiakov, ktorí sa aj počas letných prázdninových dní, rozhodli „na sebe pracovať“, vzdelávať sa, no i zabávať, spoločne tráviť čas a neváhali sa prihlásiť do Letnej školy.

  Našim cieľom počas týždňa bude precvičiť a doplniť si učivo tak v prírodovednej ako aj spoločensko - vednej oblasti; rozvíjať komunikačné schopnosti a matematickú gramotnosť žiakov, ale aj podporiť ich tvorivosť a pohybové zdatnosti. Deťúrence sa stretnú s netradičným výkladom, pripravené sú bloky aktivít z jednotlivých vzdelávacích oblastí, ktoré budú realizované formou zážitkového učenia, didaktických hier, skupinového a projektového vyučovania, exkurzií a vychádzok do okolia školy a regiónu. Ich náročnosť bude prispôsobená veku a potrebám žiakov.

  Letnú školu sme dnes zahájili spoločnou sv. omšou... (s  úmyslom o jej zdarný priebeh, požehnanie, pomoc a ochranu) Popoludnie bolo a následne bude venované najmä pohybovým a relaxačným aktivitám, deťúrence si overia nadobudnuté vedomosti v praxi, taktiež zrealizujeme celodenný výlet do neďalekého kúpeľného mesta Trenčianske Teplice; nebude chýbať súťaž v stavaní Lega, pripravených je množstvo zaujímavých pokusov..., a všetci účastníci sa môžu tešiť na záverečnú, piatkovú diskotéku, ktorej bude predchádzať športový deň, plný všakovakých stanovíšť... A čo bolo pre našich prázdninových školákov pripravené dnes? Nech sa páči, malá ochutnávka.

 • ÚRADNÉ HODINY CEZ PRÁZDNINY

  ÚRADNÉ HODINY CEZ PRÁZDNINY

  Letné prázdniny: od 01.07. 2021 do 31.08. 2021

   

  01.07. 2021 – 02.07.2021  od 8:30 do 13:00  hod.

  06.07. 2021 – 09.07. 2021 od 8:30 do 13:00  hod.

  02.08. 2021 od 8:30 do 13:00 hod.

  09.08. 2021 - 13.08. 2021 od 8:30 do 14:00  hod.

  23.08. 2021 – 25.08. 2021 od 8:30 do 14:00 hod.

  V prípade potreby kontaktujte p. zástupkyňu: 0903 98 26 56

 • HARMONOGRAM LETNEJ ŠKOLY

  HARMONOGRAM LETNEJ ŠKOLY

  Od pondelka, do piatku (9. augusta 2021 - 13. augusta 2021) privítame v škole 36 žiakov, ktorí sa prihlásili do Letnej školy.

  Našim cieľom bude precvičiť a doplniť si učivo tak prírodovednej ako aj spoločensko - vednej oblasti; rozvíjať komunikačné schopnosti žiakov a matematickú gramotnosť, ale aj podporiť tvorivosť a pohybové zdatnosti žiakov.

  Čas realizácie denne: od 8:00 hod. do 14:00 hod. (príchod a schádzanie detí od 7:45 – 8:00 hod.)

  Obed: v prípade záujmu pre účastníkov LŠ je možnosť zabezpečiť v škole, zákonný zástupca sumu za odobratý obed hradí sám. Cena 1 obeda je 3,30 € (t.j.: 16,50 € / týždeň) - vrátane réžie, dovozu, jednorazového obalu. Stravu na celý týždeň môžete uhradiť na č. účtu: IBAN SK47 1111 0000 0011 8089 2011

  KS: 0308                                                                                   V.S:  ZSASB / trieda stravníka (do poznámky Letná škola)

  Poprosíme vás, aby ste záujem o stravu (aj v prípade jej úhrady) nahlásili taktiež p. zástupkyni M. Adamcovej, do 03.08. 2021, cez Edupage, príp. mailom: miroslava.adamcova@zsasbtn.sk (aby sme vedeli poskytovateľovi stravy nahlásiť presný počet odobratých obedov)

  Ak o obed pre dieťa nemáte záujem, je možné stravovanie z vlastných zásob. 

  Personálne zabezpečenie: vyučujúci 1. - 4. roč., ako aj 5. - 9. ročníka ZŠ, ale i SOŠP.

  Spôsob vyučovania: žiaci sa stretnú s netradičným výkladom, pripravené sú bloky aktivít z jednotlivých vzdelávacích oblastí, ktoré budú realizované formou zážitkového učenia, didaktických hier, skupinového a projektového vyučovania, exkurzií do okolia a vychádzok. Ich náročnosť bude prispôsobená veku a potrebám žiakov.

  Veľmi radi by sme začiatok LŠ zahájili spoločnou sv. omšou...(s  úmyslom o zdarný priebeh, požehnanie, pomoc a ochranu)

  Popoludnie bude venované najmä pohybovým a relaxačným aktivitám. deťúrence si overia vedomostí v praxi, taktiež chceme, aby im nechýbal ani pohyb, ktorého si počas uplynulého roka užili menej. Aktivity jednotlivých dní sa môžu operatívne meniť a prispôsobovať počasiu, ale aj potrebám a záujmom žiakov.

  Priestory realizácie: kmeňové učebne roč. 1. - 4., školské ihriská, telocvičňa, blízke okolie mesta a regiónu, žiaci sa budú presúvať MHD...

  Dodržíme aktuálne opatrenia a nariadenia RUVZ. 

  Žiaci si do Letnej školy prinesú:

  - 2 rúška;

  - prezuvky;

  - peračník, pastelky;

  - športové oblečenie, podľa počasia, športovú obuv, šiltovku, menší ruksak s tekutinami a občerstvením, pršiplášť; 

  - prefotenú kartičku poistenca dieťaťa;

  - v neposlednom rade, aj DOBRÚ NÁLADU.

  Všetky ostatné pomôcky budú zabezpečené. 

  V pondelok, 09.08. 2021, pri príchode pred budovu školy, sprevádzajúca osoba žiakov, triednej p. učiteľke odovzdá:

  1) Informovaný súhlas:

  Informovaný súhlas, môžete si ho stiahnuť tu: Letna_skola_informovany_suhlas_rodic.docx  (ak by sa stalo, že ho nebudete mať 09.08. 2021 vytlačený, bude v pondelok ráno k dispozícii a môžete ho vypísať priamo v škole)

  2) Vyhlásenie o bezinfekčnosti:

  Vyhlásenie o bezinfekčnosti: k dispozícii tu: Vyhlasenie.docx

  3) List o dieťati:

  List o údajoch dieťaťa a zákonných zástupcoch, spresneniach odchodu, odovzdať triednemu učiteľovi, k dispozícii tu: Udaje_o_dietati.doc

  Pevne veríme, že LETNÁ ŠKOLA bude prínosom v napredovaní vzdelanostnej úrovne žiakov a obohatí deti o množstvo ďalších nových informácií a zážitkov.

  Všetkých srdečne očakávame. TEŠÍME SA NA VÁS !!!

  Program pre jednotlivé ročníky:

  Letna_skola_1._a__2._rocnik.pdf

  Letna_skola_3._rocnik.pdf

  Letna_skola_4._rocnik_a_ziaci_2._stupna_ZS.pdf

  V prípade nepriaznivého počasia - ZMENA VYHRADENÁ. (o prípadných zmenách vás budeme včas informovať)

 • SVIATOK PATRÓNOV ŠKOLY

  SVIATOK PATRÓNOV ŠKOLY

  V sobotu, 17. júla si pripomíname sviatok patrónov školy, sv. Andreja - Svorada a Benedikta, ale taktiež patrónov nitrianskej diecézy, ktorí sú najstaršími svätcami kanonizovanými v časoch Uhorského kráľovstva a ktorých účinkovanie sa jednoznačne viaže k Slovensku. Osobitnú úctu týmto dvom svätcom vzdávajú benediktíni a paulíni. Ich sviatok sa od stredoveku svätí 17. júla (čo je v prítomnosti aj pamätný deň vyhlásenia Zvrchovanosti Slovenska).

  Všetkým našim žiakom, súčasným, aj bývalým, rodičom, zamestnancom, priateľom a priaznivcom školy, prajeme požehnaný, sviatočný deň. Nech sú nám títo svätci príkladom vo viere, službe, modlitbe, odriekaní a oddanosti Pánovi. ❤️

 • KRÁSNE PRÁZDNINY

  KRÁSNE PRÁZDNINY

  Vedenie ZŠ s MŠ sv. Andreja - Svorada a Benedikta ďakuje všetkým svojim zamestnancom, rodičom, priateľom, priaznivcom školy a sponzorom za aktívnu spoluprácu v školskom roku 2020/2021. 

  Všetkým zamestnancom želáme počas dovoleniek dni plné oddychu a pohodyžiakom prajeme krásne prázdniny, veľa nových zážitkov a priateľstiev.

  Ing. Hana Hulínová, riaditeľka ZŠ s MŠ sv. Andreja - Svorada a Benedikta.

 • POSLEDNÉ ZVONENIE V ŠKOLSKOM ROKU 2020/2021

  Školský rok 2020/2021 je úspešne za nami. Bol to rok plný náročných úloh, ktoré naši pedagógovia spolu so žiakmi splnili. Žiaľ, pandémia, ktorá zachvátila celý svet, neobišla ani našu školu. Kvôli nej sme museli zatvoriť školu a vyučovanie sa realizovalo predovšetkým dištančnou formou. Aj mimoškolské aktivity, ktoré sme si pre ich úspešnosť po minulé roky dôkladne naplánovali, boli po tomto termíne v nedohľadne.

  Koniec školského roka sa tento rok u nás odohral vonku, pred budovou školy. Všetkých žiakov a pedagógov srdečne privítala pani riaditeľka, Ing. Hana Hulínová. Vo svojom milom príhovore zhodnotila celý uplynulý školský rok, ktorý bol mimoriadne náročný z mnohých hľadísk. Avšak z pohľadu plnenia výchovno-vzdelávacích výsledkov bolo najdôležitejšie to, že sa naši prváčikovia úspešné adaptovali a bez väčších problémov začlenili do žiackeho kolektívu našej školy. Prváčence prelúskali abecedu, zvládli počítanie, písanie a čítanie, naučili sa určitým pravidlám, čo sa v škole smie a čo nesmie. Jednoducho povedané, osvojili si všetko to, čo sa na správnych prvákov patrí.

  Na záver svojho príhovoru pani riaditeľka konštatovala, že z celkového hľadiska žiaci našej školy dosiahli veľmi dobré výchovno-vzdelávacie výsledky. Preto úprimná vďaka patrí celému pedagogickému zboru našej školy, za to, že žiakom vštepovali tie najzákladnejšie morálne hodnoty ľudstva, že ich naučili novým vedomostiam, že ich o krôčik viac pripravili na nastávajúci dospelácky život. Vieme, že je to práca neľahká, vyžadujúca neraz až nadľudské úsilie a trpezlivosť, navyše, nie vždy je korunovaná úspechom“. Pri tejto príležitosti ďakujeme pani ekonómkam, upratovačkám, pánovi školníkovi, ktorí taktiež svojim zodpovedným prístupom k práci napomáhajú, aby chod našej školy bol bezproblémový. 

  Po krátkom vystúpení talentovaných žiakov školy, nasledovalo odmeňovanie žiakov. Knižnú odmenu získali žiaci predovšetkým za vynikajúce výchovno-vzdelávacie výsledky, vzorné správanie, pomoc spolužiakom, aktivitu, iniciatívu..., a svedectvo života.

  ... A už prišiel čas, aby sa s nami rozlúčili deviataci.

  Čas. Je to niečo, čo nemôžeme zastaviť, zrýchliť ani spomaliť. Oznamuje nám, že je začiatok alebo koniec. Aj čaša našich deviatakov sa naplnila až po okraj a nadišiel čas rozlúčky so základnou školou. Ubehlo deväť krásnych rokov, počas ktorých sa veľa naučili a je už na nich, aby všetky vedomosti a skúsenosti zúročovali ďalej. Musia vykročiť každý svojou cestou, na ďalšiu životnú púť“.

  Jedna kapitola knihy sa zatvára a jedna otvára. Nám neostáva nič iné ako popriať im veľa šťastia, požehnania, ďalších úspechov, nových priateľstiev. Ďakujeme a nezabudnite. Dvere našej (ale samozrejme stále vašej) školy sú vám vždy otvorené. Prajeme vám veľa úspechov na zvolených stredných školách! Nech vás Pán žehná a sprevádza!

  Toto milé, koncoročné stretnutie, sme za prítomnosti duchovného správcu školy, vdp. PaedDr. Ľubomíra Havrana, ukončili modlitbou a požehnaním, s prosbou o pomoc a ochranu.

  Potom sa už všetci žiaci spolu s triednymi učiteľmi rozpŕchli do tried, prebrali z ich rúk vysvedčenia a bežali v ústrety vysnívaným prázdninám.

  Prajeme kolegom i žiakom, rodičom, našim priateľom, priaznivcom a podporovateľom, aby si čas prázdnin a dovoleniek užili plnohodnotne. Aby si všetci odpočinuli si, nabrali nové sily do ďalšieho školského roka. Veríme, že v septembri sa všetci v zdraví stretneme. 

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou sv. Andreja - Svorada a Benedikta
  Braneckého 4, 911 01 Trenčín
 • +421 032/6529406, 6525866

Fotogaléria