Navigácia

 • PRED PRVÝM ZVONENÍM

  PRED PRVÝM ZVONENÍM

  "Adaptačný deň" pre budúcich prváčikov, sa vo štvrtok 18. augusta 2022 niesol v zážitkovom duchu, v znamení rôznorodých aktivít, so spoločným cieľom - priblížiť im prostredie školy a lepšie sa spoznať. Onedlho, budúci najmladší žiaci Základnej školy už budú vedieť, kde sa nachádza ich škola, trieda, šatňa, telocvičňa, jedáleň. Deťúrence od skorého rána plnili množstvo úloh tak v interiéri ako aj v exteriéri školy. Spoznali telocvičňu, v ktorej plnili rôzne disciplíny, vyrobili si prvú záložku do knihy, zažili atmosféru školského klubu, obed v školskej jedálni, či pobyt vonku, na e-hrisku. Pani učiteľky im pripravili pútavý program a prváčence tak prežili krásny letný deň plný zábavy a športu.

  V pondelok 5. septembra 2022 sa na všetkých žiakov dvoch prváckych tried tešia pani učiteľky: 

  Mgr. Andrea Galková (1. A) 

  Mgr. Dominika Vozárová (1. B)

  Tešíme sa na vás aj my ostatní. ❤️

 • ZOZNAM POMÔCOK PRE 2. STUPEŇ ZŠ

  ZOZNAM POMÔCOK PRE 2. STUPEŇ ZŠ
 • STRETNUTIE BUDÚCOROČNÝCH PRVÁČIKOV

  STRETNUTIE BUDÚCOROČNÝCH PRVÁČIKOV

  18. august 2022 (štvrtok) bude patriť našim budúcim prváčikom.

  Zúčastnia sa spoznávacom (adaptačnom) dni, kde budú mať možnosť vzájomne sa spoznať, skamarátiť a tak trošku prelomiť očakávania z nastávajúceho nového školského roka. Pri tom im budú nápomocné p. učiteľky.

  V tento deň pre prváčikov pripravia nové aktivity, hry i športové činnosti. Veríme, že zo stretnutia budú odchádzať spokojné a s úsmevom na tvári, aby v pondelok 5. septembra 2022 zasadili do skutočných školských lavíc.

  Prihláška: 

  ADAPTACNY_DEN_PRE_BUDUCICH_PRVAKOV.docx

 • ORGANIZAČNÉ POKYNY MŠVVaŠ SR NA ŠK. ROK 2022/2023

  ORGANIZAČNÉ POKYNY MŠVVaŠ SR NA ŠK. ROK 2022/2023
 • POSKYTNUTIE DOTÁCIE NA STRAVU V 1. POLROKU ŠKOLSKÉHO ROKA 2022/2023

  POSKYTNUTIE DOTÁCIE NA STRAVU V 1. POLROKU ŠKOLSKÉHO ROKA 2022/2023

  Poskytnutie dotácie na stravu v 1. polroku šk.r. 2022/2023 (od 01.09. 2022 – 31.12. 2022):

  Nárok na poskytnutie dotácie na stravu pre žiaka:

  - dieťa poberá dávky v hmotnej núdzi alebo

  - dieťa spĺňa podmienky životného minima alebo

  - rodičia si neuplatňujú nárok na daňový bonus na dieťa, ktoré nedovŕšilo 15 rokov veku.

  V prípade, že si zákonný zástupca žiaka (oba rodičia) chcú uplatniť nárok na dotáciu na stravu od 01.09. 2022 – 31.12. 2022, je potrebné doručiť na ZŠ s MŠ sv. Andreja-Svorada a Benedikta, Braneckého 4, 911 01 Trenčín, v termíne do 01. augusta 2022 nasledovné nanovo vyplnené a vystavené doklady:

  a) dieťa poberá dávku v hmotnej núdzi – Doklad (potvrdenie) vystavené Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny, že dieťa poberá dávku v hmotnej núdzi,

  b) dieťa spĺňa podmienky životného minima - Doklad (potvrdenie) vystavené Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny, že ide o dieťa v ŽM,

  c) čestné vyhlásenie o neuplatňovaní si nároku na daňový bonus na dieťa v dobe od 01.09. 2022 do 31.12. 2022, ktoré nedovŕšilo 15 rokov veku – priložené tlačivo vyplnia a podpíšu obaja zákonní zástupcovia samostatne. 

  Pre uplatnenie si nároku na dotáciu na stravu v priebehu 1. polroku školského roka 2022/2023 požadované doklady je potrebné doručiť neodkladne, aby mohla byť dotácia poskytnutá včas. Informácia o podmienke pre poskytnutie dotácie na stravu v 2. polroku šk.r. 2022/2023 bude zverejnená na stránke školy v aktuálnom období.

  Upozornenie: Po uplatnení nároku dotácie na stravu dieťaťa každú zmenu treba neodkladne nahlásiť základnej škole!

 • SVÄTÍ ANDREJ-SVORAD A BENEDIKT = NAŠI PATRÓNI

  SVÄTÍ ANDREJ-SVORAD A BENEDIKT = NAŠI PATRÓNI

  17. júla si pripomíname dvoch pustovníkov žijúcich začiatkom 11. storočia – svätého Andreja-Svorada, prvého slovenského svätca, a svätého Benedikta, prvého slovenského mučeníka; patrónov nitrianskej diecézy, ale tiež našej školy. 

  O ich živote nemáme veľa zmienok, jediným zdrojom je krátka kanonizačná legenda, ktorú napísal Maurus a ktorá slúžila ako podklad k ich svätorečeniu. Svätci, ktorí aj v dnešných časoch majú čo - to povedať i nám. Pracovali a prácou menili nielen seba, ale aj životy iných ľudí. Boli skutočným znamením pre vtedajší svet, ale i pre nás dnes, že Boh sa stará o svojich verných. Ako vraví svätý Pavol, ich život ubúdal, aby vo svete pribúdalo Krista. Prísne pôsty a askéza možno načas oslabili ich telá, ale to všetko len preto, aby ich duchovný človek zmocnel.

  Všetkým našim žiakom - súčasným aj bývalým, rodinám, priateľom a podporovateľom, prajeme milostiplný a požehnaný sviatočný deň. ❤️🙏

 • ÚRADNÉ HODINY POČAS PRÁZDNIN

  ÚRADNÉ HODINY POČAS PRÁZDNIN

  Vážení rodičia, v čase letných prázdnin má naša škola úradné hodiny nasledovne:

  01.07. - 13.07. 2022 (v čase bod 8.00 do 14.00 hod.)

  15.08. 2022 – 24.08. 2022 (v čase od 8.00 do 15.00 hod.)

  (25.08. a 26.08. 2022 osobné stretnutia z dôvodu účasti pedagogických zamestnancov na duchovných cvičeniach, nebude možné uskutočniť)
   

  V prípade potreby nás môžete kontaktovať telefonicky: 0903 982 656 

 • POŽEHNANÉ DNI PRÁZDNIN

  POŽEHNANÉ DNI PRÁZDNIN

  ... Žalmista hovorí, že Boha môžeme chváliť poľnicou, harfou, citarou, lýrou, flautou, bubnom a dokonca i tancom. Boha teda môžeme chváliť aj oddychom, nie sladkým ničnerobením. Presne tak, ako nám to odporúča sv. Augustín: „Nech robíš čokoľvek, rob to dobre – a chválil si Boha.“ Skutočný oddych, oddych naplno, by mal byť plný radosti, ktorá vyviera priamo zo srdca.

  Milí žiaci, vážení rodičia!

  Krásne letné prázdniny a dovolenky všetkým rodičom a deťom praje pedagogický kolektív ZŠ s MŠ sv. Andreja-Svorada a Benedikta. 

  Tešíme sa na vás opäť 5. septembra 2022, kedy sa veríme v zdraví a plní síl stretneme. 🙏😉❤️

 • SLÁVNOSTNÉ UKONČENIE ŠKOLSKÉHO ROKA

  SLÁVNOSTNÉ UKONČENIE ŠKOLSKÉHO ROKA

  Nastal posledný júnový deň a s ním aj záver školského roka 2021/2022. Pre niekoho bol náročný, pre iného zas menej. Nadišiel čas zbilancovať celoročné snaženie. Každý z nás sa dnes mohol obzrieť za rokom svojej práce, zhodnotiť svoje úsilie a možno si aj uvedomiť, v čom musí na sebe ešte pracovať, v čom sa mu naopak darilo...

  Na spoločnom stretnutí žiakov školy, z rúk pani riaditeľky prevzali ocenenie tí najúspešnejší. Boli vyhodnotené aktivity, akcie, súťaže, olympiády rôzneho zamerania, ktoré prebiehali počas celého školského roka. Niektorí boli ocenení za výborný prospech a správanie, príkladné plnenie školských povinností, iní za svedectvo života, ochotu nezištne pomôcť...

  Aj pre deviatakov bol tento rok v ZŠ sv. Andreja-Svorada a Benedikta posledným. Posledným na škole, ktorá sa na časť ich života stala pre nich druhým domovom. Pred deviatimi rokmi sem prvýkrát vstúpili ako ustráchaní prváci, ktorých pani učiteľka previedla od písania prvých roztrasených písmen abecedy po vedomosti, na ktoré môžu byť teraz hrdí. Od septembra znova vstúpia do inej - veľkej školy, no nie už ako ustráchané deti, ale ako mladí ľudia, ktorým sa otvorili dvere nových možností, priateľstiev a vzdelania. Deviatakom prajeme veľa zdravia, šťastia a úspešné vykročenie v novej etape ich života – štúdiu na strednej škole.

  Po ich rozlúčke sa všetci žiaci rozišli do tried, kde dostali vysvedčenie.

  Teraz nás čaká dvojmesačný oddych, aby sme načerpali nové sily do ďalšieho školského roka. Všetkým žiakom, pedagógom a zamestnancom školy prajeme príjemný oddych, veľa slnečných dní počas prázdnin a dovolenky.

  Uvidíme sa opäť v septembri!

 • PREBERANIE SAMOTESTOVACÍCH SÁD

  PREBERANIE SAMOTESTOVACÍCH SÁD

  Vážení rodičia, 

  prosíme o prevzatie samotestovacích sád Covid 19 - Ag test. Sady sú určené pre žiakov súčasného 1. - 8. ročníka ZŠ, ak ich zákonný zástupca prejavil záujem prostredníctvom Edupage do 03.06. 2022.

  Rovnako je možné prevziať si testy pre budúcich prvákov. (terajšie detičky MŠ)

  Termín: 22.06. - 28.06. 2022 (streda - utorok) v čase od: 8.00 - 16.00 hod.

  V stredu 29.06. 2022 od 8.00 do 13.00 hod.

  Následne v čase letných prázdnin, od 01.07. 2022 a 04.07. 2022 (piatok - pondelok) v čase od 8.00 - 14.00 hod. 

  Miesto: (kancelária zástupkyne) ZŠ sv. Andreja-Svorada a Benedikta.

  Sadu je oprávnený prevziať zákonný zástupca, nie žiak.

  Rodičia, ktorí požiadali o antigénové samotesty, budú povinní v prípade zvýšeného výskytu COVID-19 testy používať a nahlasovať každé vykonanie antigénového samotestu podľa inštrukcií MŠVVaŠ SR.

 • ÚSPECH ŠKOLY V CELOSLOVENSKOM TESTOVANÍ ŽIAKOV

  Žiaci deviateho ročníka si v mesiaci apríl 2022 overili svoje získané vedomosti v testovaní T9. Aj napriek tomu, že po dva ostatné roky bolo vzdelávanie nepriaznivo ovplyvnené situáciou v súvislosti s ochorením Covid-19, naši deviataci svojou ctižiadostivosťou, odhodlaním a plným nasadením dosiahli vynikajúci výsledok! Zároveň svojimi vedomosťami predčili aj celoslovenský priemer.

  Takisto nezaostali ani piataci. Tých v máji 2022 čakalo testovanie T5. Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru je pri ich výsledkoch taktiež značný.
   

  Všetkým našim žiakom gratulujeme k vynikajúcim výsledkom (pracujte usilovne aj naďalej) a žiakom 9. ročníka držíme palce, nech sa im rovnako dobre darí v ďalšom štúdiu na zvolených stredných školách.
   

  Vďaka patrí aj ich pani učiteľkám a učiteľom, ktorí aj napriek nevyhnutnému dištančnému vzdelávaniu dokázali žiakov kvalitne pripraviť na testovanie. Obdivuhodné výsledky sú toho najlepším dôkazom. 

 • NOC V ŠKÔLKE A ROZLÚČKA S ŇOU

  V utorok sa naši predškoláci lúčili so škôlkou. Krátkym programom ukázali pani riaditeľke a kamarátom, akí sú šikovní a pripravení na školu. Svoje tablo si za sprievodu piesní odniesli do centra mesta, do obchodu vedľa reštaurácie Koruna a potom hor sa na sladkú odmenu - zmrzlinu. Popoludní si deti zamaškrtili na čokoládovej torte a potom sa vybrali na Brezinu, kde sa dosýta vybláznili na ihrisku, navečerali v hoteli Veverica a pobrali sa späť do škôlky. Po rýchlej sprche ukázali svoju odvahu a šikovnosť pri pokladovke. Boli veľmi statočné, pretože nájsť hľadať poklad v tmavých zákutiach škôlky nie je nič pre malkáčov. Po namáhavej pokladovke a večernej modlitbe, predškolákov čakali postieľky, v ktorých pri čarovnej hviezdnej oblohe z 0remietačnej stanice zaspali skôr, ako by si vôbec spomenuli, že by im mohli byť smutno za rodičmi. Bola to ďalšia skvelá akcia v škôlke a po nej už len pár sĺz smútku za našimi najväčšími škôlkármi, ktorých po prázdninách čakaju nové, tentoraz už školské dobrodružstvá. Nech sa im darí a nech sme na nich pyšní aj naďalej. 

 • ŠKOLA MÁ TALENT = UKÁŽEM, ČO DOKÁŽEM

  Dnes, na sviatok sv. Petra a Pavla, sme v škole zažili dve milé udalosti.

  Prvou, bola naša účasť na svätej omši, spoločné slávenie eucharistie v kostole Notre Dame. 

  Druhou, bola už dávnejšie avizovaná prehliadka talentov školy, pod názvom ŠKOLA MÁ TALENT. 

  Zahliadli sme 11 fantastických vystúpení žiakov, od 1. po 9. ročník.  Mali sme možnosť vidieť a počuť spev - ľudový aj operný, tanec - moderný aj spoločenský, klasický balet, hru na viaceré hudobné nástroje - klavír, heligonku, husle. Diváci obrovským potleskom ocenili výkony všetkých súťažiacich. Touto cestou chceme poďakovať všetkým odvážnym vystupujúcim žiakom, za takmer profesionálne výkony a dobudúcna povzbudiť aj tých, ktorí sa trošku ostýchali svoj talent - dar od Pána Boha prezentovať. Ťažkú úlohu mala aj porota, zložená z radov žiakov a pedagógov. Bolo naozaj náročné vybrať a jednoznačne určiť, ktorý talent je ten NAJ. Vo štvrtok, pri vyhodnotení práce, súťaží, aktivít školy, budú ocenení tí najlepší, no s istotou, malou drobnosťou obdaríme všetkých súťažiacich.

  A čo dodať na záver? 

  Snáď len to, že o rok sa tešíme na všetkých, ktorí sa budú chcieť predstaviť so svojím umeleckým číslom... Pretože vieme, že ZŠ sv. Andreja-Svorada a Benedikta, má veľké množstvo nadaných a talentovaných žiakov. ❤️😉

 • MALKÁČI NA VÝLETE VLÁČIKOM

   

  Aj naši najmenší škôlkari z triedy 1M-malkáči, si spoločne mohli vychutnať prvý škôlkársky výlet. Pani učiteľky ich vzali na cestu vláčikom Matúša Čáka. Najskôr si urobili malé zastavenie pri fontáne u Vodníka Valentína, kde si užili troška tieňa a osvieženia. Následne sa presunuli na zastávku a vláčikom sa vyviezli na Brezinu. Počas prestávky  drobci doplnili tekutiny a zhotovili si zopár záberov na pamiatku. Obdivovali dreveného lúčneho koníka, roháča, včelu, slimáka. I keď bolo veľmi teplo, jazda týmto dopravným prostriedkom sa deťom veľmi páčila. Za to, že svoj prvý väčší výlet zvládli úplne bez akýchkoľvek problémov, dostali chutnú a zdravú odmenu - sladký, šťavnatý melón. 🍉

 • ZDRAVOTNÍCKY KRÚŽOK

  ZDRAVOTNÍCKY KRÚŽOK

  V našej škole tento veľmi žiadaný a navštevovaný krúžok úspešne funguje už mnoho rokov. Žiaci z 1. až 8. ročníka sa stretávajú každý štvrtok popoludní. Cieľom krúžku je získanie vedomostí o ľudskom tele a jeho činnosti, o zásadách prevencie rôznych ochorení, úrazov a starostlivosti o zdravie. Žiaci zároveň získavajú vedomosti a zručnosti nevyhnutné pre poskytnutie prvej pomoci zraneným osobám. Učia sa obväzovať, ošetrovať malé poranenia, poskytovať prvú pomoc, rozprávajú sa o zdravom životnom štýle. Na figuríne sa učia masáž srdca a umelé dýchanie. Ich šikovnosť v ošetrovaní malých zranení je zjavná. Pevne však veríme, že to, čo sa na zdravotníckom krúžku naučia, v reálnom živote vôbec nebudú potrebovať. 🤔 Ale ak by náhodou, prvú pomoc s istotou poskytnú veľmi dobre. 🙏

 • KERAMICKÝ KRÚŽOK

  Pre deti je dôležité, aby svoj voľný čas vypĺňali a trávili plnohodnotnými a zmysluplnými aktivitami. Jedným z mnohých krúžkov v škole bola aj keramika. Za školský rok si deťúrence osvojili prácu s hlinou, vyrobili si zaujímavé a krásne výrobky, zažívali veselé a ušmudlané spoločné chvíle. 😉 Na ich ostatnom stretnutí v júni sa tešili najmä na to,, keď ich úsilie a trpezlivosť budú odmenené hotovými vypálenými výrobkami a sladkou odmenou. 🍡🍦 Odkaz od pani učiteľky Alenky Rónaiovej: od septembra opäť pokračujeme... 😉

 • ŠKÔLKARSKY KONCOROČNÝ VÝLET

  Koniec školského roka je nielen časom lúčenia a príprav na dovolenkovú sezónu, ale tiež obdobím výletov. Naši škôlkári (stredniaci a predškoláci) si dnes užili krásny výlet a exkurziu zároveň. Vybrali sa autobusom na ďaleký výlet, až do Hlohovca, kde navštívili Hvezdáreň a planetárium M. R. Štefánika, čo bolo pre detičky úžasným zážitkom, pretože mnohé boli na takej "veľkej akcii" a najmä tak ďaleko bez rodičov, prvýkrát. No zvládli to naozaj bravúrne. Ďakujeme rodičom za financovanie tejto krásnej akcie (výlet bol plne hradený z financií ZRPŠ) a pani učiteľkám za prípravu a realizáciu tohto naozaj vydareného dňa. Deťúrence boli úžasné, zvládli to na jednotku, dokonca dostali aj pochvalu za správanie. Veríme, že o rok sa nám opäť podarí vybrať sa na poznávací na vylet a spojiť tak príjemné s užitočným. 

 • BRITISH TEA PARTY - PIATACI, ŠIESTACI A SIEDMACI

  Tohtoročné hodiny anglického jazyka žiaci 2. stupňa ZŠ ukončili tradičným britským spôsobom - pitím čierneho čaju s mliekom. Popri ňom a sušienkach si pozdieľali svoje zápisky z diárov, ktoré viedli v angličtine. Na záver zrealizovali feedback k hodinám anglického jazyka, kde zhodnotili svoju aktivitu a prospech, ako aj organizačnú a obsahovú stránku výučby. 

 • NÁVRAT DO STREDOVEKU

  Šiestaci na dejepise na vlastnej koži zakúsili stredoveký život mníchov. Najskôr sa naučili vyrábať ručný papier. Následne, za zvukov gregoriánskeho chorálu, prepisovali kaligrafickými brkami verše z Biblie, pri ktorých nechýbali tradičné iluminácie. Na záver tieto práce ozdobne zapečatili. Žiaci tak získali lepšiu predstavu o vzniku kníh pred vynálezom kníhtlače a zistili dôvod, prečo bolo vlastníctvo knihy spájané s bohatstvom a vzdelanosťou. Ich vydarené práce sme počas ostatných dní obdivovali aj my v škole.

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou sv. Andreja - Svorada a Benedikta
  Braneckého 4, 911 01 Trenčín
 • +421 032/6529406, 6525866

Fotogaléria